Vapaarajan määritys

Vapaaraja on kuljetusyksikössä kuljetettavan aineen / aineiden painomäärään tai tilavuuteen liittyvä vapautus. Kuljetustapahtuman luonteeseen liittyvät vapautukset määritellään erikseen.

Lähtökohdat vapaarajan laskemiseen

Lähtökohtana on ymmärtää että määrään liittyvät vapautukset koskevat vain kappaletavarakuljetuksia. Irtotavara ja säiliökuljetuksiin luokiteltavissa kuljetuksissa vapaarajataulukkoa ei sovelleta. Lue mikä on kappaletavarakuljetus ja mikä säiliökuljetus.

Toinen lähtökohta vapaarajan soveltamiselle käytännössä on, että vapaaraja on kuljetusyksikkö kohtainen. Kuljetusyksikköön kuuluvat kaikki yhdistelmän ajoneuvot. Toisin kuin yhteenkuormauskielloissa, vapaarajaa sovellettaessa ei siis auta kuormata vaarallisia aineita eri ajoneuvoihin, jos nämä ovat samaa kuljetusyksikköä.

Kolmas lähtökohta on että kun vapaaraja ylittyy yhden aineen osalta kuljetusyksikössä, niin kuljetusmääräykset astuvat voimaan kaikkien kuljetettavien aineiden osalta täysimääräisinä, vaikka muiden aineiden kohdalla vapaarajataulukossa määritellyt arvot eivät ylittyisi.

Vapaarajan ylitys tarkoittaa että kuljetuksessa on noudatettava KAIKKIA vaarallisten aineiden kuljettamisesta annettuja määräyksiä, jotka koskevat kyseistä ainetta tai esinettä.

Entä jos vapaaraja ei ylity?

Jos vapaaraja ei ylity, kuljetus on vapautettu;

 • kirjalliset turvallisuusohjeet
 • ADR ajolupa
 • ajoneuvon merkintä
 • ajoneuvon varusteet ja hyväksyntä
 • turvatoimia koskevat määräykset

Vaikka vapaaraja ei ylitä, seuraavista vaatimuksista ei kuitenkaan saa vapautusta;

 • pakkaussäännökset
 • yhteen pakkaamis- ja yhteen kuormauskiellot
 • kollin merkintä mukaan lukien varoituslipukkeet
 • rahtikirja, jossa tosin ei edellytetä enää erillistä rahtikirjamerkintää sovellettaessa vapaarajoja
 • 2 kg sammutin
 • ajoneuvon valvonta.

Se että vapaaraja ei ylity, ei tietenkään tarkoita sitä että kuljetettava aine muutuisi vaarattomaksi, vaan ainoastaan että lainsäädäntö sallii lievennyksiä edellä mainittuihin määräyksiin.

Jotta pystytään tulkitsemaan vapaarajataulukkoa, täytyy ymmärtää seuraavat termit;

Kuljetuskategoria ja kerroin

Kuljetuskategoria on vaarallisten aineiden kuljetuksessa käytetty jaottelu, jossa kuljetettavat aineet on jaoteltu vaarallisuuden perusteella viiteen eri kategoriaan 0-3. Kuljetuskategoria määrittää kyseiselle aineelle vapaarajan ja laskennallisen kertoimen, jotka ovat;

KuljetuskategoriaKerroin
Kategoria 00
Kategoria 150
Kategoria 1 (alaviite)20
Kategoria 23
Kategoria 31

Huomaa että kuljetuskategoria 0 esineillä ja aineilla ei ole vapaarajaa.
Aineet on jaoteltu kuljetuskategorioihin vaarallisuuden mukaan, niin että kategoriassa 0 ovat vaarallisimmat ja kategoriassa 3 vaarattomimmat, siksi kertoimet pienenevät kun tullaan vaarattomampiin aineisiin. Kuljetuskatergoriaa ei merkitä kuljetusasikirjaan.

Pakkausryhmä

Pakkausryhmä tarkoittaa vaarallisten aineiden ryhmää, johon tietyt aineet voidaan vaaraominaisuuksien perusteella luokitella pakkaamista varten. Pakkausryhmiä on kolme, jotka sijoittuvat kuljetuskategorioihin seuraavasti;

PakkausryhmäKuljetuskategoria
Pakkausryhmä I1 (erittäin vaaralliset)
Pakkausryhmä II2 (vaaralliset)
Pakkausryhmä III3 (lievästi vaaralliset)

(Aineen)luokka

Rahtikirja merkintöjä (VAK)
Rahtikirja merkintöjä (VAK)

Luokka on kullekin vaaralliselle aineelle, ominaisuuksien perusteella määritelty luokka, joita kuljetusmääräyksissä sovelletaan; luokat 1 – 9. Esimerkiksi KLOROFORMIn luokka on 6.1

UN/YK -numero

Jokaisella vaaralliseksi luokitellulla aineella on oma YK– eli UN-numeronsa, UNNO, ainenumero. UN-lyhenne on kansainvälinen ja muodostuu sanoista United Nations.

UN-numero eli UNNO on tavallaan kuin aineen henkilötunnus, koska sen perusteella vaarallinen aine tunnistetaan samaksi kaikkien kuljetusmuotojen määräysten aineluetteloissa. Esimerkiksi ”UN1963” on joka kuljetusmuodossa heliumia (jäähdytetty neste) merkitsevä tunniste.

Rakenteeltaan UNNO on aina nelinumeroinen, jossa myös etunollat ovat merkitseviä; esimerkiksi ”UN0004” on ammoniumpikraatin tunniste kaikissa kuljetusmuodoissa, joten nollatkin pitää siis merkinnässä muistaa aina huomioida ja numeroiden molemmilla puolilla!

Tällä hetkellä (vuosi 2019) varsinaisia UNNoja on käytössä numerosta 0004 numeroon 3548 eli yli 3 000 kappaletta ja määrä muuttuu jokaisen uuden UN Orange Bookin version tullessa markkinoille; numeroita poistuu ja uusia tulee. Ilmakuljetuksissa on lisäksi käytössä yksi ihan oma UNNOn kaltainen tunniste, ID-numero ID8000, jota ei muiden kuljetusmuotojen aineluetteloissa tunneta ollenkaan. ID8000 = Consumer commodity.

Luokituskoodi

Luokituskoodi muodostuu kirjaimista ja numeroista ja kertoo jotain aineen kemiallisista ominaisuuksista. Esimerkiksi UN1944 VARMUUSTULITIKUT 4.1 luokituskoodi on F1. Tämä merkintä ei ole kuljetusasiakirjassa mutta löytyy ADR/RID:n aineluettelosta. F (flammable) merkitsee helposti syttyvää kiinteää ainetta, ilman lisävaaraa. F1 merkitsee että aine on orgaaninen.

Vapaarajan laskeminen yhden aineen kohdalla

Kun kuljetettavana on vain yhden kuljetuskatergorian ainetta voidaan vapaaraja tarkistaa seuraavasti;

 1. Tarkista kuuluuko lukeutuuko aineen UN -numero alaviitteessä mainittuihin yhdeksään UN -numeroon
  –> jos kuuluu niin vapaaraja on 50 kg.
 2. Jos ei kuulunut niin etsi aineen luokka 1 – 9 taulukosta
 3. Tarkista luokan kohdalta UN -numerot (luokka 2 lippujen numerot ja luokka 1 numero ja yhteensopivuusryhmän kirjain.)
 4. Jos edelliset eivät tuottaneet osumaan niin pakkausryhmä (I-III) määrää vapaarajan.

Vapaarajan laskeminen useamman aineen kohdalla

Kun kuljetettavana on useamman kuljetuskategorian aineita täytyy jokaisen aineen kohdalla tarkistaa ensin vapaaraja edellä kuvatun mukaisesti ja jos määrät jäävät enimmäismäärän alle niin;

 1. Katso kuljetuskategorian mukainen kerroin jokaiselle aineelle (50, 20, 3 tai 1)
 2. Tee laskutoimitus; AINEMÄÄRÄ * KERROIN = LUKUARVO
 3. Laske kaikki lukuarvot yhteen. Jos summa on yli 1000 niin vapaaraja ylittyy.
   Lähetä artikkeli PDF tiedostona   
admin

1 thought on “Vapaarajan määritys

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *