Kuljetusyksikössä kuljetettavaan määrään liittyvät vapautukset (vapaaraja)

Vapaaraja tarkoittaa kuljetusyksikössä kuljetettavan aineen määrään liittyviä vapautuksiaKuljetustapahtuman luonteeseen liittyvät vapautukset määritellään erikseen.

Lähtökohdat vapaarajan määrittämiseen

1. Vapautukset koskevat vain kappaletavarakuljetuksia. Irtotavara ja säiliökuljetuksiin luokiteltavissa kuljetuksissa vapaarajataulukkoa ei sovelleta. Lue mikä on kappaletavarakuljetus ja mikä säiliökuljetus.

2. Vapaaraja on kuljetusyksikkö kohtainen. Kuljetusyksikköön kuuluvat kaikki yhdistelmän ajoneuvot. Toisin kuin yhteenkuormauskielloissa, vapaarajaa sovellettaessa ei siis auta kuormata vaarallisia aineita eri ajoneuvoihin, jos nämä ovat samaa kuljetusyksikköä.

ajoneuvo-kuljetusyksikkö

3. Kun vapaaraja ylittyy yhden aineen osalta kuljetusyksikössä, niin kuljetusmääräykset astuvat voimaan kaikkien kuljetettavien aineiden osalta täysimääräisinä, vaikka muiden aineiden kohdalla vapaarajataulukossa määritellyt arvot eivät ylittyisi.

Vapaarajan ylitys tarkoittaa että kuljetuksessa on noudatettava KAIKKIA vaarallisten aineiden kuljettamisesta annettuja määräyksiä, jotka koskevat kyseistä ainetta tai esinettä.

Jos vapaaraja ei ylity?

Jos vapaaraja ei ylity, kuljetus on vapautettu;

Vaikka vapaaraja ei ylity, seuraavista vaatimuksista ei kuitenkaan saa vapautusta;

  • pakkaussäännökset
  • yhteen pakkaamis- ja yhteen kuormauskiellot
  • kollin merkintä mukaan lukien varoituslipukkeet
  • rahtikirja, jossa tosin ei edellytetä enää erillistä rahtikirjamerkintää sovellettaessa vapaarajoja
  • 2 kg sammutin
  • ajoneuvon valvonta.

Se että vapaaraja ei ylity, ei tietenkään tarkoita sitä että kuljetettava aine muutuisi vaarattomaksi, vaan ainoastaan että lainsäädäntö sallii lievennyksiä edellä mainittuihin määräyksiin.

Kuljetuskategoria ja kerroin

Kuljetuskategoria on vaarallisten aineiden kuljetuksessa käytetty jaottelu, jossa kuljetettavat aineet on jaoteltu vaarallisuuden perusteella eri kategorioihin 0-4. Kuljetuskategoria määrittää kyseiselle aineelle enimmäismäärän kuljetusyksikkö kohden (eli vapaarajan) ja laskennallisen lukuarvon kertoimen, jotka ovat;

taulukko; kuljetuskategoria - vapaaraja - kerroin
taulukko; kuljetuskategoria – vapaaraja – kerroin

Kuljetuskategorian 0 esineillä ja aineilla ei ole vapaarajaa, eikä siis myöskään kerrointa. Kategorian 4 esineitä ja aineita saa kuljettaa rajoituksetta, joten silläkään ei ole kerrointa.

Aineet on jaoteltu kuljetuskategorioihin vaarallisuuden mukaan, niin että kategoriassa 0 ovat vaarallisimmat ja kategoriassa 4 vaarattomimmat, siksi kertoimet pienenevät kun tullaan vaarattomampiin aineisiin.

Kuljetuskatergoriaa ei merkitä kuljetusasikirjaan.

Pakkausryhmä

Muilla kuin luokkien 1, 2, 5.2, 6.2 ja 7 aineilla ja luokan 4.1 itsereaktiivisilla aineilla on pakkaamista varten määritelty aineen vaaraominaisuuksiin perustuva pakkausryhmä:

Pakkausryhmä I: erittäin vaaralliset aineet,
Pakkausryhmä II: vaaralliset aineet, ja
Pakkausryhmä III: vähäistä vaaraa aiheuttavat aineet.

Esineillä ei ole pakkausryhmää. Pakkaamista varten pakkauksen vaatimukset annetaan sovellettavassa pakkaustavassa.

taulukko; pakkausryhmä - kuljetuskategoria
taulukko; pakkausryhmä – kuljetuskategoria

(Aineen)luokka

Luokka on kullekin vaaralliselle aineelle, ominaisuuksien perusteella määritelty luokka, joita kuljetusmääräyksissä sovelletaan; luokat 1 – 9. Esimerkiksi KLOROFORMIn luokka on 6.1

UN/YK-numero

Jokaisella vaaralliseksi luokitellulla aineella on oma YK– eli UN-numeronsa, UNNO, ainenumero. UN-lyhenne on kansainvälinen ja muodostuu sanoista United Nations.

UN -numero (UNNO) yksilöi kaikki aineet ja numeron perusteella vaarallinen aine tunnistetaan samaksi kaikissa aineluetteloissa ja kuljetusmuotojen määräyksissä.

UN -numero sisältää aina neljä numeroa, myös edessä olevat nollat ovat merkityksellisiä (UN 0004 ammoniumpikraatti) ja ne pitää muistaa huomioida ja merkitä.

UN -numeroita on vuonna 2019 käytössä 0004 numeroon 3548 eli yli 3 000 kappaletta. Uuden UN Orange Bookin version julkaisussa, käyttöön tulevat uudet numerot ja vanhoja poistuu.

Luokituskoodi

Luokituskoodi muodostuu kirjaimista ja numeroista. Koodi kertoo aineen ominaisuuksista. Esimerkiksi; UN1944 VARMUUSTULITIKUT 4.1 luokituskoodi on F1. Tämä merkintä ei ole kuljetusasiakirjassa mutta löytyy ADR/RID:n aineluettelosta. F (flammable) merkitsee helposti syttyvää kiinteää ainetta, ilman lisävaaraa. F1 merkitsee että aine on orgaaninen.

Räjähteiden (luokka 1) vaarallisuusluokan numero ja yhteensopivuusryhmän kirjain muodostavat aineen luokituskoodin. Esimerkiksi; UN 0360, SYTYTYSVÄLINEET, EI-SÄHKÖKÄYTTÖISET, louhintaa varten, 1.1 B.

Vapaarajan määrittäminen yksittäisen aineen kohdalla

Kun kuljetettavana on vain yhden kuljetuskatergorian ainetta voidaan vapaaraja tarkistaa seuraavasti;

vapaaraja; tarkitus samaan kuljetuskategoriaan kuuluvien aineiden kohdalla

Vapaarajan määrittäminen useamman aineen kohdalla

Kun kuljetettavana on useamman kuljetuskategorian aineita täytyy jokaisen aineen kohdalla tarkistaa ensin vapaaraja edellä kuvatun mukaisesti. Jos määrät jäävät enimmäismäärän alle niin täytyy lisäksi tarkistaa laskennallisten lukuarvojen summa;

vapaaraja; tarkitus kahden kuljetuskategorian kohdalla

Laskennallinen lukuarvo

Rahtikirjaan merkittävä laskennallinen lukuarvo on lähettäjän rahtikirjaan merkitsemä arvo aineelle / aineille.

Kun lähettäjä aikoo soveltaa kuljetusyksikössä kuljetettavaan määrään liittyviä vapautuksia, on rahtikirjassa ilmoitettava jokaisen kuljetuskategorian vaarallisten aineiden ja esineiden kokonaismäärä
ja laskennallinen lukuarvo, edellisen kappaleen mukaisesti laskettuna.

Tarkoituksena on antaa lisätietoa kuljettajalle vapaarajan määritykseen kappaletavarakuljetuksissa.

(Traficomin määräys (TRAFICOM/82133/03.04.03.00/2019) Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä (VAK 2019)).