VAK; Luokka 1 Räjähteet

artikkelikuva; VAK; luokka 1 räjähteet

Artikkelin tarkoituksena on antaa syvällisempää tietoa luokkaan 1 kuuluvista aineista, esineistä, vaaraominaisuuksista ja kuljetuksesta. Tekstin lähteenä toimii vaarallisten aineiden kuljetus tiellä VAK 2019 määräykset.

Määritelmiä

Luokassa 1 räjähteillä tarkoitetaan räjähdysaineita tai niitä sisältäviä esineitä ja välineitä.

1. Räjähdysaineilla tarkoitetaan kiinteitä tai nestemäisiä aineita. Ne voivat kemiallisesti reagoimalla muodostaa kaasuja, joiden lämpötila, paine ja muodostumisnopeus ovat sellaisia, että niistä aiheutuu vahinkoa ympäristössä.

Varsinainen räjähde voi olla aloiteräjähde, joka on todella herkästi syttyvää aineitta tai se voi olla räjähde, joka syttyäkseen vaatii aloiteräjähteen. Tällöin puhutaan sekundaariräjähteestä.

2. Pyroteknisillä aineilla tarkoitetaan aineita, jotka on tarkoitettu tuottamaan itsestään etenevien reaktioiden seurauksena lämpöä, valoa, ääntä, kaasua, savua tai näiden yhdistelmiä. Ilmiön aiheuttajana ei kuitenkaan ole detonaatio. (finlex.fi)

Pyrotekniset aineet ovat hapetin-polttoaine-seoksia ja ne palavat usein räjähteisiin verrattuna hitaasti. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi; tulitikun rikkipää, tähtisadetikku ja eri ilotulitteissa käytetyt ainesosat.

3. Esineet ja välineet, jotka sisältävät yhtä tai useampaa räjähdysainetta ja/tai pyroteknistä ainetta.

Vaarallisuusluokka

Luokan 1 räjähteet on luokiteltava vaarallisuusluokkiin. Vaarallisuusluokalla tarkoitetaan räjähteiden jakoa kuuteen erilliseen luokkaan sen mukaisesti, kuinka suuren vaaran räjähde mahdollisessa onnettomuustapauksessa voi aiheuttaa ympäristölle.

Vaarallisuusluokka määräytyy testeistä saatujen koetulosten ja määritelmien perusteella.

Taulukko luokka 1; vaarallisuusluokkien määritelmät
Taulukko luokka 1; vaarallisuusluokkien määritelmät

Vaarallisuusluokka kertoo lisäksi miten räjähteet reagoivat ja käyttäytyvät sytytettäessä.

Luokan 1 eri vaarallisuusluokkien räjähteiden ollessa kuormattu yhteen
kuljetusyksikköön
yhteenkuormauskieltojen mukaisesti katsotaan kuorman kuuluvan vaarallisimpaan vaarallisuusluokkaan seuraavassa järjestyksessä;

Kuitenkin yhteensopivuusryhmän S kuuluvien räjähteiden nettomassaa ei oteta huomioon rajoitettuja kuljetusmääriä laskettaessa. Massaräjähdysvaaralliset räjähteet luokissa 1.1 ja 1.5 ovat vaarallisimpia ja luokan 1.4 räjähteet vaarattomimpia.


Kuljetettaessa samassa kuljetusyksikössä luokituskoodin 1.5D aineita yhdessä vaarallisuusluokan 1.2 räjähteiden kanssa katsotaan kuorman kuuluvan vaarallisuusluokkaan 1.1.


Yhteensopivuusryhmä

Luokan 1 räjähteet on luokiteltava vaarallisuusluokan lisäksi yhteensopivuusryhmään kuljetusturvallisuuden varmistamiseksi.

Taulukko luokka 1; räjähteiden yhteensopivuusryhmien määritelmät
Taulukko luokka 1; räjähteiden yhteensopivuusryhmien määritelmät

Yhteenkuormauskiellot

Eri yhteensopivuusryhmiin kuuluvia räjähteitä ei saa kuormata samaan ajoneuvoon, ellei yhteen kuormaus ole erikseen sallittua yhteenkuormaustaulukon mukaisesti. Yhteenkuormauskielto on ajoneuvokohtainen, toisin kuin esimerkiksi vapaaraja, joka on kuljetusyksikkö kohtainen.

Räjähdekuljetuksia koskee räjähteiden keskinäisten yhteenkuormauskieltojen lisäksi aineluokkien väliset yhteenkuormauskiellot.


Yhteenkuormauskiellot ovat voimassa myös kuljetuksissa, joissa ainemäärä jää alle vapaarajan.


Taulukko 7.5.2.2 Yhteensopivuusryhmät
Taulukko 7.5.2.2 Yhteensopivuusryhmät

Yhteensopivuusryhmää K ei ole merkitty taulukkoon, koska sen kuljetus on tiellä kielletty.

Luokituskoodi

Vaarallisuusluokan numero ja yhteensopivuusryhmän osoittava kirjain muodostavat luokituskoodin.

Esimerkiksi; UN 0360, SYTYTYSVÄLINEET, EI-SÄHKÖKÄYTTÖISET, louhintaa varten, 1.1 B

Räjähteiden luokituskoodi merkitään rahtikirjaan.

Kuormausrajoitukset

Yhdessä kuljetusyksikössä kuljetettavien räjähdysaineiden kokonaisnettomassa kilogrammoina (taikka esineiden tai välineiden sisältämä räjähdysaineen kokonaisnettomassa) on rajoitettu seuraavan taulukon mukaisesti. (94/55/EY)

Suurin sallittu luokan 1 räjähteen sisältämän räjähdysaineen kokonaisnettomassa kilogrammoina yhtä kuljetusyksikköä kohti:

Räjähteiden määrän rajoittaminen kuljetusyksikössä

Räjähteet joiden kuljetus on kielletty

Sellaisten räjähdysaineiden, jotka ovat erittäin herkkiä tai jotka ovat alttiita itsestään tapahtuville reaktioille, samoin kuin niiden räjähtävien aineiden ja esineiden, joita ei voida luokitella tiettyyn nimikkeeseen tai n.o.s.-nimikkeeseen, kuljetus on kielletty.

Yhteensopivuusryhmään K kuuluvien esineiden kuljetus on kielletty (1.2K, UN 0020 ja 1.3K, UN 0021).

EX/II ja EX/III hyväksyntä

Vaarallisia aineita kuljettavan ajoneuvon on oltava tietyissä tapauksissa hyväksytty vaarallisten aineiden kuljetukseen.

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (2.8.1994/719)

7 a § …vaarallisten aineiden kuljetuksessa käytettävä säiliöajoneuvo ja räjähteiden kuljetuksessa käytettävä ajoneuvo on hyväksyttävä vaarallisten aineiden kuljetukseen (VAK-hyväksyntä) ja tämän jälkeen katsastettava vuosittain (VAK-katsastus), jos ajoneuvossa kuljetetaan vähäistä suurempia määriä vaarallisia aineita.

Hyväksymisestä annetaan erillinen ADR-hyväksymistodistus.

Kappaletavarakuljetuksissa hyväksyntä vaatimus koskee vain räjähteitä yli vapaarajan kuljettavia ajoneuvoja.

Kuljetusyksikön merkitseminen räjähdekuljetuksissa

Räjähdekuljetukset on merkittävä oranssikilven lisäksi suurlipukkeilla, kun kuljetetaan varoituslipukkeilla 1, 1.4, 1.5 tai 1.6 merkittyjä pakkauksia. Ajoneuvon molemmilla sivuilla ja takana on oltava samanlaiset suurlipukkeet kuin varoituslipukkeet kolleissa.


Kuljetusyksiköstä merkitään suurlipukkeilla ainoastaan se ajoneuvo, jossa räjähteet sijaitsevat. Oranssikilvet sen sijaan avataan koko kuljetusyksikön eteen ja taakse.


Luokan 1.1, 1.2 ja 1.3 suurlipukkeiden alaosassa on luokan numeron yläpuolella oltava aineen tai esineen vaarallisuusluokan numero ja yhteensopivuusryhmän kirjain.

Vaarallisuusluokkien 1.4, 1.5 ja 1.6 suurlipukkeiden yläosassa on oltava vaarallisuusluokan numero ja alaosassa luokan numero ja yhteensopivuusryhmän osoittava kirjain.

Kuljetettaessa ajoneuvossa tai kontissa kahteen tai useampaan yhteensopivuusryhmään kuuluvia luokan 1 räjähteitä ei suurlipukkeissa saa olla yhteensopivuusryhmän merkintää.

Eri vaarallisuusluokkien räjähteitä, on ajoneuvo tai kontti merkittävä ainoastaan vaarallisimman vaarallisuusluokan mukaisilla suurlipukkeilla seuraavassa järjestyksessä; 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (vaarattomin) (lue uudestaan; vaarallisuusluokka)

luokka 1 räjähteet

Enintään 1000 kg (nettopaino) räjähdekuljetuksissa voidaan kuljetusyksikön eteen ja taakse merkitä pelkästään kuvan mukainen suurlipuke ilman vaarallisuusluokan numeroa ja yhteensopivuusryhmää osoittavaa kirjainta. Tällöin oranssikilpeä ei edellytetä.

Suurlipukkeita ei edellytetä kuljetettaessa vaarallisuusluokkaan 1.4 kuuluvia yhteensopivuusryhmän S räjähteitä.

Varusteet ja henkilönsuojaimet

Jokaisessa vaarallisia aineita kuljettavassa kuljetusyksikössä on oltava varusteet yleistä ja henkilökohtaista suojautumista varten, jotka on valittava kuormattujen aineiden varoituslipukkeiden numeroiden perusteella.

Kuljetettaessa luokan 1 räjähteitä kuljetusyksikössä on oltava mukana jokaista ajoneuvoa kohti vähintään yksi ajoneuvon suurimpaan sallittuun massaan ja rengaskokoon nähden sopiva pyöräkiila, sekä kaksi itsestään pystyssä pysyvää varoitusmerkkiä.

Jokaiselle miehistön jäsenelle on löydyttävä varoitusliivi (esim. kuten standardissa EN ISO 20471 on kuvattu), irrallinen valaisin, jossa ei saa olla sellaisia metallipintoja, jotka voivat aiheuttaa kipinöitä, suojakäsineet ja silmiensuojaimet (esim. suojalasit).

Luokka- ja ainekohtaiset lisämääräykset

Kuljetusyksiköitä ja mukana pidettäviä varusteita, koulutusta, miehistöä ja ajoneuvon valvontaa koskevien määräysten lisäksi on räjähdysainekuljetuksissa noudatettava luokka- ja ainekohtaisia lisämääräyksiä, eli S-lausekkeita.

S-lauseke on merkitty VAK-taulukon sarakkeeseen 19 ja rahtikirjalle. Jos kuljetusyksiköitä ja mukana pidettäviä varusteita, koulutusta, miehistöä ja ajoneuvon valvontaa koskevat määräykset ovat ristiriidassa S-lausekkeiden kanssa, sovelletaan S-lausekkeissa annettuja määräyksiä.

admin

1 thought on “VAK; Luokka 1 Räjähteet

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *