1. Koti
  2. Vaarallisten aineiden kuljetus
  3. Vaarallisten aineiden kuljetusta ohjaavat viranomaiset, sopimukset ja säädökset

Vaarallisten aineiden kuljetusta ohjaavat viranomaiset, sopimukset ja säädökset

Viranomaiset ja niiden tehtävät

Liikenne- ja viestintäministeriö toimii vaarallisten aineiden kuljetusta ohjaavana viranomaisena. Yleinen ohjaus ja kehittäminen kuuluvat liikenne- ja viestintäministeriölle.

Annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvovat Liikenne- ja viestintävirasto, Tulli, poliisi, Rajavartiolaitos, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Säteilyturvakeskus ja työsuojeluviranomaiset kukin toimialallaan.

Puolustusvoimien valvonnassa tapahtuvaa vaarallisten aineiden tie-, ilma-, meri- ja sisävesikuljetusta sekä puolustusvoimien ajoneuvoilla, aluksilla tai ilma-aluksilla tapahtuvaa vaarallisten aineiden kuljetusta valvovat sotilasviranomaiset.

Poliisi
Suorittaa tiekuljetusten valvontaa ja myöntää reittirajoituksissa poikkeavat luvat, sekä luvat räjähteiden kuormaamiseen ja purkamiseen yleisillä paikoilla taajamassa.
Tulli ja Rajavartiolaitos
Suorittaa kansainvälisen kuljetusten valvontaa.
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)
Vastaanottaa turvallisuusneuvonantajakokeet ja myöntää todistukset. Hyväksyy ADR-ajolupakoulutuksen antajat ja ajolupakokeiden vastaanottajat. Valtuuttaa ADR-katsastusten suorittajat. Myöntää perusajoneuvon tyyppihyväksynnän. Vastaa poikkeusluvista, reitti- ja tunnelirajoituksista. Hyväksyy A- ja B-tyypin ilmoitetut laitokset.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES)
Pakkausten ja säiliöiden markkina- ja tuotevalvonta. Hyväksyy VAK-tarkastuslaitokset ja valvoo niiden toimintaa. Hyväksyy eräiden kemikaalien kuljetusluokituksen. Myöntää poikkeukset pakkauksille ja säiliöille. Pitää rekisteriä tyyppihyväksytyistä pakkauksista ja säiliöistä.
Säteilyturvakeskus
Myöntää radioaktiivisten aineiden hyväksynnät, monenkeskiset hyväksynnät kansainvälisissä kuljetuksissa, pakkausten ja säiliöiden hyväksynnät ja määräaikaistarkastukset. Myöntää pakkauksille ja säiliöille poikkeusluvat. Ylläpitää tyyppihyväksyttyjen pakkausten ja säiliöiden rekisteriä.

Luokka 7

– Säiliöiden hyväksyntä ja määräaikaistarkastukset
– Pakkausten hyväksyntä ja määräaikaistarkastukset
A-tyypin ilmoitettu laitos
Myöntää hyväksynnät kuljetettaville painelaitteille ja suorittaa määräaikaistarkastukset. Laitoksen valvonnassa oleva tarkastuspalvelu.

Luokka 2

– Kaasusäiliöiden hyväksyntä
– Kaasusäiliöiden määräaikaistarkastukset
– Kaasupullojen ja -astioiden hyväksyntä
– Kaasupullojen ja -astioiden määräaikaistarkastukset
B-tyypin ilmoitettu laitos
Suorittaa kuljetettaviin painelaitteisiin liittyvien kaasuastioiden määräaikaistarkastukset.

Luokka 2

– Kaasupullojen ja -astioiden määräaikaistarkastukset
VAK-tarkastuslaitos
Myöntää muiden kuin luokkien 2 ja 7 pakkausten ja säiliöiden hyväksynnät ja suorittaa määräaikaistarkastukset. Myöntää irtotavarakonttien (lukuun ottamatta CSC-kontteja) hyväksynnät.

Luokat 1, 3-6, 8 ja 9

– Säiliöiden hyväksyntä ja määräaikaistarkastukset
– Pakkausten hyväksyntä
– IBC-pakkausten määräaikaistarkastukset
– Irtotavarakonttien hyväksynnät
VAK-määräaikaistarkastusten laitos
Suorittaa pakkausten määräaikaistarkastukset ja muut pakkauksille edellytetyt tarkastukset.

Luokat 1, 3-6, 8 ja 9

– IBC-pakkausten määräaikaistarkastukset

Kansainvälinen VAK-tiesopimus

Vaarallisten aineiden tiekuljetuksista on voimassa kansainvälinen sopimus (ADR-sopimus), jonka osapuolina on yli 50 valtiota. ADR-sopimuksessa määritellään esimerkiksi aineiden luokitus kuljetusta varten, eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet kuljetusketjussa ja henkilöstön pätevyyteen liittyvät vaatimukset. Myös ajoneuvoille, kuljetuspakkauksille ja säiliöille annetaan tekniset vaatimukset.

Tieteen ja teknologian kehittymisen huomioimiseksi ADR-sopimusta päivitetään kahden vuoden välein. Itse sopimus on suhteellisen lyhyt, varsinaiset kuljetusmääräykset ovat sopimuksen A ja B liitteissä.

Kansainväliset sopimukset (erillissopimukset)

ADR-sopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja ADR-erillissopimuksia saa noudattaa vaarallisten aineiden kuljetuksissa niissä maissa, jotka ovat allekirjoittaneet ko. sopimuksen. Suomen allekirjoittamaa ADR-erillissopimusta saa soveltaa myös vaarallisten aineiden kotimaan kuljetuksissa Suomessa.

Liikenne- ja viestintävirasto voi tehdä teknisluonteisen sopimuksen Suomea sitovassa vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen tarkoitetun määräaikaisen poikkeuksen hyväksymisestä enintään viideksi vuodeksi.

Sopimuksen tekemisen edellytyksenä on, että sillä sallitaan poikkeava tekninen ratkaisu tai muu järjestely, jolla säilytetään vastaava turvallisuustaso kuin määräyksiä noudattamalla. Hyväksyttyä sopimusta saa soveltaa myös kansallisiin vaarallisten aineiden kuljetuksiin. Kopio sopimuksesta on oltava mukana kuljetusvälineessä, jos Suomea sitovassa kansainvälisessä velvoitteessa niin määrätään. Liikenne- ja viestintävirasto antaa tietoja näistä määräaikaisista sopimuksista.

Vaarallisten aineiden kuljetusta säätelevät lait, asetukset ja määräykset

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (2.8.1994/719)
2 § Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan vaarallisten aineiden kuljetukseen:

1) tiellä;

2) rautatiellä ja muussa raideliikenteessä;

3) ilma-aluksessa Suomen alueella ja suomalaisessa ilma-aluksessa Suomen alueen ulkopuolella, jollei Euroopan unionin lainsäädännöstä kaupallisen lentoliikenteen osalta muuta johdu;

4) suomalaisessa aluksessa Suomen vesialueilla ja Suomen vesialueiden ulkopuolella sekä ulkomaisessa aluksessa Suomen vesialueilla.
(21.12.2010/1240)
Tätä lakia sovelletaan vaarallisten aineiden kuljetukseen myös satama-alueella, lentopaikalla ja muussa terminaalissa. Näissä paikoissa tätä lakia sovelletaan myös vaarallisten aineiden tilapäiseen säilytykseen.

Tämä laki ei koske:

1) vaarallisten aineiden meri- ja sisävesikuljetusta irtolastina eikä neste- ja kaasusäiliöaluskuljetusta;

2) tehdas- ja varastoalueella tapahtuvaa vaarallisten aineiden varastointia, siirtoa tai muuta käsittelyä silloin, kun toimenpide ei kiinteästi liity tie-, rautatie-, alus- tai ilmakuljetukseen;

3) vaarallisten aineiden kuljetusta huvialuksella, jonka pituus on alle 45 metriä.

Kuljetuksen lisäksi tätä lakia sovelletaan 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettuihin pakkauksiin, säiliöihin ja ajoneuvoihin.
Liikenne- ja viestintäviraston määräys: Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä (26.05.2021 / TRAFICOM/443227/03.04.03.00/2020)
Kuljetusmääräykset

Liite A

*luokitus
*asiakirjat
*pakkaukset ja säiliöt ja niiden hyväksyntä ja merkintä

Liite B

*ajoneuvot ja niiden hyväksyntä ja merkintä
*ajoluvan lisämääräykset

Liite C
*paikalliskuljetukset
*kuljetukset linja-autoissa
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (13.3.2002/194)
1 § Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään vaarallisten aineiden tiekuljetuksesta silloin, kun se alkaa, suoritetaan ja päättyy Suomessa.

Jos vaarallisten aineiden kuljetus alkaa, suoritetaan tai päättyy muualla kuin Suomessa, sovelletaan vaarallisten aineiden tiekuljetukseen Suomessa tätä asetusta ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain nojalla annettuja Liikenne- ja viestintäviraston määräyksiä tai vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR) tehtyä sopimusta (SopS 23/1979). (23.6.2021/578)

Jos tieliikenteeseen tarkoitettu ajoneuvo tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa vaarallisten aineiden kuljetusta suorittaessaan otetaan kuljetettavaksi johonkin muuhun kuljetusvälineeseen, tätä kuljetusvälinettä koskevat vaarallisten aineiden kuljetussäännökset ja -määräykset ovat yksin voimassa tällä kuljetusvälineellä tapahtuvan matkan osuudella.

Maastoliikennelaissa (1710/1995) tarkoitetussa maastossa ja moottorikelkkailureitillä tapahtuvaan vaarallisten aineiden kuljetukseen sovelletaan tiekuljetusta koskevia säännöksiä, jollei Liikenne- ja viestintäviraston määräyksellä toisin määrätä.

Tämä asetus ei koske satama-alueen tai lentopaikan sisäistä vaarallisten aineiden kuljetusta ja tilapäistä säilytystä. Lentopaikalla tapahtuvaan polttonesteiden kuljetukseen sovelletaan kuitenkin 5 ja 15 §:ää.
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta (6.4.2011/401)
1 § Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 11 b §:ssä tarkoitetusta vaarallisten aineiden kuljettamiseen tiellä oikeuttavasta ajoluvasta (ADR-ajolupa).

Ajo-oikeudesta säädetään tieliikennelain (267/1981) 5 luvussa, ajokorttilaissa (386 /2011) ja ajokorteista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (423/2011).
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella (21.4.2005/251)
1 § Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (719/1994) tarkoitettujen vaarallisten aineiden kuljetukseen sisäiset siirrot mukaan lukien ja tilapäiseen säilytykseen satama-alueella.

Satama-alueelle tulevaan tai satama-alueelta lähtevään vaarallisten aineiden kuljetukseen sovelletaan kyseeseen tulevaa kansainvälistä sopimusta taikka kansallisia vaarallisten aineiden tie- tai rautatiekuljetussäännöksiä.

Tämä asetus ei koske kiinteiden varastosäiliöiden alueita eikä jakeluvarastoja.
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta (274/2002)
1 § Asetuksen tarkoitus

Tämän asetuksen tarkoituksena on edistää vaarallisten aineiden tie- ja rautatiekuljetusten turvallisuutta sekä ehkäistä niistä ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja.
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen VAK-hyväksyntöjä myöntävien ja VAK-katsastuksia suorittavien henkilöiden erikoiskoulutuksesta (444/2014)
1 § Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ajoneuvojen VAK-hyväksyntöjä myöntävältä ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetussa laissa (228/2009) tarkoitetulta yksittäishyväksyntöjä myöntävältä henkilöltä ja ajoneuvojen VAK-hyväksyntöjä myöntävältä ja VAK-katsastuksia suorittavalta ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetussa laissa (957/2013) tarkoitetulta katsastajalta lisäkoulutuksena edellytettävästä erikoiskoulutuksesta sekä koulutuksen antajasta.
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista (124/2015)
1 § Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (719/1994) tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja siihen liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista sekä tarkastuslaitosten tunnustamisesta ja niiden toiminnasta.
Asetuksessa säädetään myös kuljetettavien painelaitteiden ja paineella tyhjennettävien tai täytettävien säiliöiden rekisteröintivelvoitteesta.

Tämän asetuksen säännöksiä kuljetettavasta painelaitteesta ja siihen liittyvästä venttiilistä ja muusta lisälaitteesta sovelletaan myös vaarallisten aineiden alus- tai ilmakuljetukseen tarkoitettuun kuljetettavaan painelaitteeseen ja siihen liittyvään venttiiliin ja muuhun lisälaitteeseen, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Tämän asetuksen säännöksiä kuljetettavasta painelaitteesta sovelletaan myös sellaiseen vaarallisten aineiden kuljetukseen hyväksyttyyn paineastiaan ja paineelliseen säiliöön, joka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2001 ja jonka vaatimustenmukaisuutta ei ole uudelleenarvioitu. Näihin paineastioihin tai paineellisiin säiliöihin ei kuitenkaan sovelleta tämän asetuksen 9 §:ssä tarkoitettua pii-merkinnän kiinnittämistä koskevaa velvollisuutta eikä 28 §:ssä tarkoitettua rekisteröintiä koskevaa velvollisuutta.
Tieliikennelaki (10.8.2018/729)
1 § Soveltamisala

Tämä laki koskee liikennettä tiellä, jos tässä laissa ei toisin säädetä.

EU:n Vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevat direktiivit

VAK-direktiivin liite I
– Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2008/68/EY)
– Komission direktiivi (2010/61/EU)
– Komission direktiivi (2012/45/EU)
– Komission direktiivi (2014/103/EU)
– Komission direktiivi (EU) 2016/2309
– Komission direktiivi (EU) 2018/217
– Komission direktiivi (EU) 2018/1846
VAK-tiekuljetusten valvonta
VAK-tiekuljetusten valvontaa koskeva

– Neuvoston direktiivi (95/50/EY)
– Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2001/26/EY)
– Komission direktiivi (2004/112/EY)
– Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2008/54/EY)
Bensiinihöyryjen talteenottoa koskeva direktiivi (VOC stage I)
– Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (1994/63/EY)
Kuljetettavat painelaitteet
Kuljetettavia painelaitteita koskeva

– Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2010/35/EU)

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Lisätietoa