1. Koti
  2. Vaarallisten aineiden kuljetus
  3. Ajoneuvon rakennetta ja hyväksyntää koskevat määräykset
  4. Säiliöajoneuvon (FL ja AT) ja säiliöiden hyväksyntä ja säiliökoodit

Säiliöajoneuvon (FL ja AT) ja säiliöiden hyväksyntä ja säiliökoodit

Jokaisen uuden säiliöajoneuvon, irrotettavan säiliön, säiliökontin, säiliövaihtokorin, monisäiliöajoneuvon tai MEG-kontin rakennetyypillä on oltava hyväksymistodistus.

Luokan 2 kaasut osalta hyväksynnän antaa A-tyypin ilmoitettu laitos, luokan 7 osalta Säteilyturvakeskus, sekä muiden luokkien osalta VAK-tarkastuslaitos. Hyväksymistodistus vahvistaa, että rakennetyyppi kiinnityslaitteineen on aiottuun käyttöön soveltuva ja täyttää rakennevaatimukset ja varustevaatimukset sekä kuljetettavien aineiden erityisehdot.

Säiliökuljetuksiin hyväksytyn puoliperävaunun- ja varsinaisen perävaunun vetoajoneuvon on oltava myös hyväksytty vaarallisten aineiden kuljetukseen. Tässä on siis poikkeus räjähdekuljetuksiin, joissa varsinaista perävaunua pystyi vetämään myös hyväksymättömällä vetoajoneuvolla.

FL-ajoneuvo

”FL-ajoneuvo” tarkoittaa

  • ajoneuvoa, joka on tarkoitettu leimahduspisteeltään enintään 60 °C nesteiden kuljetukseen tilavuudeltaan yli 1 m3 kiinteissä tai irrotettavissa säiliöissä taikka yksittäistilavuudeltaan yli 3 m3 säiliökonteissa tai UN-säiliöissä, tai
  • ajoneuvoa, joka on tarkoitettu palavien kaasujen kuljetukseen tilavuudeltaan yli 1 m3 kiinteissä säiliöissä tai irrotettavissa säiliöissä taikka yksittäistilavuudeltaan yli 3 m3 säiliökonteissa, UN-säiliöissä tai MEG-konteissa, tai
  • monisäiliöajoneuvoa, joka on tarkoitettu palavien kaasujen kuljetukseen ja jonka kokonaistilavuus on yli 1 m3, tai
  • ajoneuvoa, joka on tarkoitettu stabiloidun vetyperoksidin tai yli 60 % vetyperoksidia sisältävän stabiloidun vetyperoksidin vesiliuoksen (luokka 5.1, UN 2015) kuljetukseen tilavuudeltaan yli 1 m3 kiinteissä tai irrotettavissa säiliöissä taikka yksittäistilavuudeltaan yli 3 m3 säiliökonteissa tai UN-säiliöissä.

AT-ajoneuvo

”AT-ajoneuvo” tarkoittaa

  • ajoneuvoa (muu kuin EX/III- tai FL-ajoneuvo taikka MEMU), joka on tarkoitettu vaarallisten aineiden kuljetukseen tilavuudeltaan yli 1 m3 kiinteissä tai irrotettavissa säiliöissä taikka yksittäistilavuudeltaan yli 3 m3 säiliökonteissa, UN-säiliöissä tai MEG-konteissa, tai
  • monisäiliöajoneuvoa, jonka kokonaistilavuus on yli 1 m3 (muu kuin FL-ajoneuvo).

AT-hyväksytyn ajoneuvon voi korvata FL-hyväksytyllä ajoneuvolla.

Säiliöiden tarkastus ja hyväksyntä

Säiliöiden tarkastuksia voi tehdä Suomessa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston valtuuttama tarkastuslaitos. Säiliön runkorakenteeseen on kiinnitettävä valmistajan tarkastuskilpi, jossa on esitetty rakennetta ja hyväksyntää koskevat tiedot.

Säiliöille on tehtävä käyttöönotto tarkastuksen lisäksi määräaikaistarkastus 6 vuoden välein. Säiliön ja varusteiden tiiviys- ja toimintatarkastus 3 vuoden välein. Säiliökonteilla tarkastusvälit ovat 5 ja 2,5 vuotta.

Säiliön tarkastuskilpi on säiliöön tai sen runkorakenteeseen kiinnitettävä säiliön tarkastusta ja rakennetta koskeva tarkastuskilpi.

Säiliöasiakirja

Säiliöasiakirja tarkoittaa asiakirjaa, joka sisältää kaikki säiliötä, monisäiliöajoneuvoa tai MEG-konttia koskevat oleelliset tekniset tiedot, esimerkiksi hyväksymistodistukset.

Omistajan tai haltijan on ylläpidettävä säiliöasiakirjaa, jonka on oltava saatavissa
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä. Säiliöasiakirjaa on ylläpidettävä koko säiliön
käyttöajan, ja se on säilyttävä 15 kuukautta säiliön käytöstä poistamisen jälkeen.

Jos omistaja tai haltija vaihtuu säiliön käyttöaikana, säiliöasiakirja on siirrettävä uudelle
omistajalle tai haltijalle.

Säiliökoodit on merkitty taulukkoon A

Kuljetusmääräysten taulukossa A (sarake 12) annettu säiliökoodi antaa säiliöitä koskevien määräysten vähimmäisvaatimukset aineen kuljettamiseen käytettävälle VAK/ADR-säiliölle.

Jos sarakkeessa (12) ei ole koodia, ei ainetta saa kuljettaa VAK/ADR-säiliöissä.

Jos taulukossa on annettu säiliökoodi kiinteille aineille (S (solid)) ja nesteille (L (liquid)), se tarkoittaa, että aineen saa jättää kuljetettavaksi säiliöissä sekä kiinteänä että nestemäisenä (sulassa muodossa). Tavallisesti tätä sovelletaan aineille, joiden sulamispiste on välillä 20 °C – 180 °C.

Jos taulukossa on kiinteälle aineelle annettu vain nesteille tarkoitettu säiliökoodi (L), se tarkoittaa, että tämän aineen saa jättää kuljettavaksi säiliössä vain nestemäisenä (sulassa muodossa).

Merkintä ”(M)” säiliökoodin jäljessä tarkoittaa, että ainetta saa kuljettaa myös monisäiliöajoneuvossa tai MEG-kontissa.

Merkintä ”(+)” säiliökoodin jäljessä tarkoittaa, että säiliötä saa käyttää muille aineille vain, jos käyttö on sallittu tyyppihyväksymistodistuksessa.

Säiliökoodit luokan 2 kaasuille

4.3.3.1.1 (Luokka 2 – kaasut) Säiliöiden, monisäiliöajoneuvojen ja MEG-konttien koodit
Esimerkiksi UN 3303 PURISTETTU KAASU, MYRKYLLINEN, HAPETTAVA, N.O.S., 2.3 (5.1) kuljetusmääräyksissä annettu säiliökoodi on CxBH(M).

Säiliöhierarkia luokan 2 kaasuille

Kuljetusmääräyksien taulukossa A (sarake 12) annetun säiliökoodin lisäksi aineita voi kuljettaa taulukoissa annettujen koodin mukaisesti. Periaatteena on että rakenteeltaan paremmalla säiliöllä voi korvata heikomman säiliön.

4.3.3.1.2 (Luokka 2 - kaasut) Säiliöhierarkia
4.3.3.1.2 (Luokka 2 – kaasut) Säiliöhierarkia

Säiliökoodit luokan 3 – 9 aineille

4.3.4.1.1 (luokat 1, 3-9) Säiliökoodit
4.3.4.1.1 (luokat 1, 3-9) Säiliökoodit
Esimerkiksi UN 3375 AMMONIUMNITRAATTIEMULSIO tai AMMONIUMNITRAATTISUSPENSIO tai AMMONIUMNITRAATTIGEELI, louhintaräjähdysaineen välivalmiste, kiinteä, 5.1, II kuljetusmääräyksissä annettu säiliökoodi on SGAV(+).

Säiliöhierarkia luokkien 3 – 9 aineille

Kuljetusmääräyksien taulukossa A (sarake 12) annetun säiliökoodin lisäksi aineita voi kuljettaa taulukoissa annettujen koodin mukaisesti. Periaatteena on että rakenteeltaan paremmalla säiliöllä voi korvata heikomman säiliön.

4.3.4.1.2 (luokat 1, 3-9) Säiliöhierarkia
4.3.4.1.2 (luokat 1, 3-9) Säiliöhierarkia

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Lisätietoa