1. Koti
  2. Vaarallisten aineiden kuljetus
  3. Peruskäsitteet ja vaarallisten aineiden luettelo

Peruskäsitteet ja vaarallisten aineiden luettelo

Tässä artikkelissa käydään läpi peruskäsitteitä, jotka liittyvät vaarallisten aineiden kuljetukseen ja taulukon A; luettelo vaarallisista aineista tulkintaan. Voit ladata taulukon A (Excel-tiedosto) artikkelin lopusta.

Kuljetusmääräysten taulukko A

Kuljetusmääräyksissä taulukkoa A kattaa yksittäiseen YK-numeroon kuuluvan aineen tai esineen tiedot. Taulukosta löytyvät kaikki tässä artikkelissa annetut käsitteet ja ne tiedot, joita kuljetuksen määräysten mukaiseen suorittamiseen tarvitaan.

Taulukko jakautuu 24 sarakkeeseen (huom. numerointi), joissa kaikissa annetaan tietoja ja määräyksiä kyseiseen aineeseen liittyen.

Osa taulukossa annetuista tiedoista (esim. kuljetukseen liittyvät erityismääräykset) koskevat suoraan aineiden kuljetusta. Toiset sarakkeet (esim. Pakkaukset) antavat tietoa aineen pakkaajalle / lähettäjälle ja eivät suoraan koske itse kuljettajan työtä.

Tiettyjen sarakkeiden ja kuljetuksen kannalta oleelliset tiedot merkitään lähettäjän toimesta kuljetusasiakirjoihin, mutta ei kaikkia. Tämän vuoksi kuljettajana on syytä pystyä tulkitsemaan taulukossa annettuja tietoja, poimimaan sieltä ne tiedot, jotka koskevat kyseistä kuljetusta.

YK-numero

Sarakkeessa (1) on vaaralliseksi luokitellulle aineelle annettu YK– eli UN-numero, UNNO, ainenumero. UN -numero sisältää aina neljä numeroa, myös edessä olevat nollat ovat merkityksellisiä (UN 0004 ammoniumpikraatti) ja ne pitää muistaa huomioida ja merkitä.

UN-lyhenne on kansainvälinen ja muodostuu sanoista United Nations. UN -numero (UNNO) yksilöi kaikki aineet ja numeron perusteella vaarallinen aine tunnistetaan samaksi kaikissa aineluetteloissa ja kuljetusmuotojen määräyksissä.

UN -numeroita on vuonna 2019 käytössä 0004 numeroon 3548 eli yli 3 000 kappaletta. Uuden UN Orange Bookin version julkaisussa, käyttöön tulevat uudet numerot ja vanhoja poistuu.

YK-numero voi viitata myös ryhmänimikkeen tai n.o.s.-nimikkeen numeroon, johon nimeltä mainitsemattomat vaaralliset aineet tai esineet on luokiteltu.

Aineen nimi ja kuvaus

Sarakkeessa (2) on isoilla kirjaimilla aineen tai esineen nimi, jos aineella tai esineellä on oma yksilöity YK-numero, tai ryhmä- tai n.o.s.-nimike, johon se on luokiteltu. Tätä nimeä käytetään esimerkiksi rahtikirja merkinnöissä.

Aineen virallisen nimen jäljessä voi olla nimikettä selittävää tekstiä pienillä kirjaimilla selittämässä nimikkeen soveltamisalaa tapauksissa, joissa luokitus ja/tai kuljetusehdot voivat vaihdella eri olosuhteissa.

N.o.s. -nimikkeet (Not otherwise specified), eli tarkemmin määrittelemättömät aineet tarkoittaa vaarallisten aineiden kuljetuksessa yleistä ryhmänimikettä, johon aineet, seokset, liuokset tai esineet voidaan luokitella, jos niitä ei ole nimiltä mainittu kuljetusmääräysten taulukossa A, ja niillä on kemiallisia, fysikaalisia ja / tai vaarallisia ominaisuuksia, jotka vastaavat n.o.s. -nimikkeen luokkaa, luokituskoodia, pakkausryhmää ja nimeä.

N.o.s. nimikkeet jaetaan edelleen erityisiin- ja yleisiin nimikkeisiin.

Kuljetusluokka

Sarakkeessa (3a) on vaarallisen aineen tai esineen kuljetusluokan numero, joka kertoo mihin luokkaan aine kuluu.

Luokituskoodi

Sarakkeessa (3b) on vaarallisen aineen tai esineen luokituskoodi. Luokituskoodi kertoo aineen ominaisuuksista ja olomuodosta. Luokituskoodeista kuljetuksen kannalta merkityksellisin on luokan 1 räjähteiden luokituskoodi, joka merkitään rahtikirjaan. Muiden luokkien kohdalla luokituskoodia ei merkitä rahtikirjaan.

  • Luokan 1 räjähteillä koodi koostuu vaarallisuusluokan numerosta ja yhteensopivuusryhmän kirjaimesta.
  • Luokan 2 kaasuilla koodi koostuu numerosta ja yhdestä tai useammasta vaaraominaisuuden ilmaisevasta kirjaimesta.
  • Luokkien 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ja 9  jaottelun kirjain / kirjain + numeroyhdistelmä toimii luokituskoodina.
  • Luokan 7 radioaktiivisilla aineilla ei ole luokituskoodeja.

Pakkausryhmä

Sarakkeessa (4) on vaarallisen aineen pakkausryhmä (-ryhmät) (I, II tai III).

Pakkausryhmä tarkoittaa ryhmää, johon tietyt aineet voidaan vaaraominaisuuksiensa perusteella luokitella pakkaamista varten. Pakkausryhmillä on seuraavat merkitykset ja ne on määritelty tarkemmin ainekohtaisesti.

  • Pakkausryhmä I: erittäin vaaralliset aineet,
  • Pakkausryhmä II: vaaralliset aineet, ja
  • Pakkausryhmä III: vähäistä vaaraa aiheuttavat aineet.

Huom. Myös tietyille vaarallisia aineita sisältäville esineille on annettu pakkausryhmä.

Muilla kuin luokkien 1, 2, 5.2, 6.2 ja 7 aineilla ja luokan 4.1 itsereaktiivisilla aineilla on pakkaamista varten määritelty aineen vaaraominaisuuksiin perustuva pakkausryhmä. Pakkausryhmä merkitään rahtikirjaan ja se määrittää tietyssä tapauksessa yksittäisen aineen tai esineen vapaarajan.

Lipukkeet

Sarakkeessa (5) ovat kolleihin, kontteihin, säiliökontteihin, UN-säiliöihin, MEG-kontteihin ja ajoneuvoihin kiinnitettävien lipukkeiden/suurlipukkeiden numerot. Nämä lipukkeet tulee löytyä kuljetettavan aineen kolleista ja nämä suurlipukkeet kiinnitetään myös määräysten edellyttäessä ajoneuvoon.

Sulkuihin merkityt lipukkeet tarkoittavat aineelle määrättyjä lisävaaroja. Nämä lipukenumerot löytyvät rahtikirjamerkinnöistä ja kolleista.

Erityismääräykset

Sarakkeessa (6) ovat erityismääräykset numerokoodeina. Nämä erityismääräykset liittyvät pääasiassa edeltävien sarakkeiden 1 – 5 tietoihin. Esimerkiksi; kuljetuskiellot, vapautukset, tietyssä muodossa olevan vaarallisen aineen luokituksen selvennys, lipukkeiden ja merkintöjen lisämääräykset.

Nämä erityismääräykset on lueteltu kuljetusmääräysten luvussa 3.3 numerojärjestyksessä. Jos sarake (6) on tyhjä, ei kyseisellä vaarallisella aineella ole erityismääräyksiä.

Rajoitetut määrät (LQ) ja poikkeusmäärät (EQ)

Sarakkeessa (7a) on rajoitetut määrät pakatuille vaarallisille aineille, mukaisesti kuljetettavien vaarallisten aineiden rajoitettujen määrien enimmäismäärät sisäpakkausta tai esinettä kohti.

Sarakkeessa (7b) ovat aakkosnumeeriset koodit, joilla on seuraavat merkitykset: ”E0” tarkoittaa, ettei ainetta saa kuljettaa poikkeusmäärien ehdoilla. Muut ”E”-alkuiset aakkosnumeeriset koodit tarkoittavat, että ainetta saa kuljettaa poikkeusmäärien ehdoilla, jos annetut ehdot täyttyvät.

Pakkaukset

Sarakkeisiin (8, 9a ja 9b) on merkitty vaarallisten aineiden pakkaamiseen liittyvät aakkosnumeeriset koodit; pakkaustavat, erityispakkausmääräykset ja yhteenpakkaamismääräykset.

Nämä koodit määrittävät vaarallisten aineiden pakkaamista kuljetuspakkauksiin ja eivät kosketa esimerkiksi kuljettajan työtehtäviä.

UN-säiliöt ja irtotavarakontit

Sarakkeessa (10) ovat UN-säiliöiden aakkosnumeeriset koodit. Koodi antaa vähimmäisvaatimukset aineen kuljettamiseen käytettävälle UN-säiliölle. Jos sarakkeessa (10) ei ole koodia, ei ainetta saa kuljettaa UN-säiliöissä, ellei kuljetukselle ole luokan 7 osalta Säteilyturvakeskuksen ja muiden luokkien osalta Turvallisuus- ja kemikaaliviraston myöntämää hyväksyntää.

”BK”-alkuiset aakkosnumeroiset koodit viittaavat luvussa 6.11 tarkoitettuihin irtotavarakonttien tyyppeihin, joita saa käyttää irtotavaran kuljetukseen.

Sarakkeessa (11) ovat aakkosnumeeriset koodit UN-säiliöiden erityismääräyksille. ”TP”-alkuiset koodit viittaavat UN-säiliöiden rakennetta tai käyttöä koskeviin erityismääräyksiin.

VAK/ADR-säiliö

Sarakkeessa (12) ovat luokan 2 kaasut mukaiset tai luokkien 3 – 9 aineet mukaiset säiliötyyppiä kuvaavat aakkosnumeeriset koodit. Säiliökoodi antaa säiliöitä koskevien määräysten vähimmäisvaatimukset aineen kuljettamiseen käytettävälle VAK/ADR-säiliölle.

Sarakkeessa (13) ovat aakkosnumeeriset koodit säiliöiden erityismääräyksille, joita on lisäksi noudatettava.

Ajoneuvo säiliökuljetuksissa

Sarakkeessa (14) on säiliökuljetukseen sallitun ajoneuvon (mukaan lukien perävaunujen tai puoliperävaunujen vetoajoneuvo) mukainen tunnus.

Kuljetuskategoria (Tunnelirajoituskoodi)

Sarakkeessa (15) on solun yläosassa aineen tai esineen kuljetuskategoria, jonka mukaan vapaarajat määräytyvät. Kun kuljetuskategoriaa ei ole annettu, on se osoitettu merkinnällä ‘─’.

Kuljetusyksikössä kuljetettavaan määrään liittyvät vapautukset kohtaa varten, on kuljetusmääräyksissä vaaralliset aineet jaoteltu kuljetuskategorioihin. Kuljetuskategoria määrää kullekin aineelle enimmäismäärän kuljetusyksikköä kohden eli vapaarajan ja laskennallisen lukuarvon kertoimen. (laskennallinen lukuarvo).

Suluissa solun alaosassa on tunnelirajoituskoodi, joka viittaa aineita tai esineitä kuljettavien ajoneuvojen läpikulkurajoituksiin tunneleissa. Kun tunnelirajoituskoodia ei ole annettu, on se osoitettu merkinnällä ‘(─)’.

Kuljetukseen liittyvät erityismääräykset

Sarakkeessa (16) ovat kollien kuljettamista koskevien erityismääräysten ”V”-alkuiset aakkosnumeeriset koodit.

Sarakkeessa (17) ovat irtotavaran kuljettamista koskevien erityismääräysten ”VC” ja ”AP”-alkuiset aakkosnumeeriset koodit.

Sarakkeessa (18) ovat kuormaamista, purkamista ja tavaran käsittelyä koskevien erityismääräysten ”CV”-alkuiset aakkosnumeeriset koodit.

Sarakkeessa (19) ovat kuljetustapahtumaa koskevien erityismääräysten ”S”-alkuiset aakkosnumeeriset koodit, eli ns. S-lausekkeet.

Vaaran tunnusnumero

Sarakkeessa (20) on luokan 2-9 aineilla ja esineillä kaksi- tai kolmenumeroinen (joissakin tapauksissa numeroita edeltää kirjain ”X”) vaaran tunnusnumero, ja luokan 1 räjähteille luokituskoodi. Nämä numerot on merkittävä määrätyissä tapauksissa oranssikilven yläosaan.

Article Attachments

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Lisätietoa