Luokka 7; radioaktiiviset aineet

suurlipuke radioaktiivisille aineille

Yläosa keltainen, jossa valkoinen reuna,
alaosa valkoinen

Säteilyä hyödynnetään niin terveydenhuollossa, teollisuudessa kuin biokemian ja fysiologian tutkimuksissa. Terveydenhuollossa säteilyn avulla ihmisiä voidaan tutkia ja hoitaa. Päämääränä voi olla esimerkiksi syöpäkasvaimen tuhoaminen tai oireiden lievittäminen. Isotooppihoidolla voidaan muun muassa hillitä kilpirauhasen liikatoimintaa.

Teollisuudessa säteilyä hyödynnetään erityisesti materiaalien laadunvalvonnassa, mutta myös tehtaissa ja teollisuuslaitoksissa esimerkiksi säiliöidenpinnankorkeuden mittauksessa, paperin paksuuden ja koostumuksen seurannassa.

Radioaktiivisia isotooppeja käytetään merkkiaineena monissa biokemian ja fysiologian tutkimuksissa. Merkkiaineella ”leimattujen” aineiden kulkeutumista seurataan radioaktiivisuusmääritysten avulla. Hiilen ja vedyn radioaktiivisilla isotoopeilla voidaan tutkia esimerkiksi ravinteiden kulkeutumista kasveihin.

Useat lait säätelevät radioaktiivisten aineiden kuljetuksia

Kuljetusmääräyksissä radioaktiivisella aineella tarkoitetaan ainetta, jonka aktiivisuuspitoisuus
(Bq/g) ja kokonaisaktiivisuus (Bq) lähetyksessä ylittävät asetuksessa annetut nuklidikohtaiset
raja-arvot. Aktiivisuudeltaan tai aktiivisuuspitoisuudeltaan raja-arvojen alle jäävien aineiden kuljetus on vapautettu radioaktiivisia aineita koskevista määräyksistä.

Radioaktiivisen aineen kuljetus on säteilylain perusteella säteilyn käyttöä. Radioaktiivisten aineiden kuljetuksia koskee laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (VAK-laki).

Maantiekuljetuksia koskee mm. valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä, sekä Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä. Keskeisin säädös maantiekuljetuksien osalta on LVMa.

Radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa on huomioitava vaarallisten aineiden kuljetusta koskevien säädösten lisäksi myös säteilylain (592/1991), ja ydinaineiden kuljetuksissa myös ydinenergialain (990/1987) vaatimukset.

Radioaktiivisen aineen aktiivisuus

Radioaktiivisen aineen vaarallisuutta kuvataan ainekohtaisilla A1 ja A2 -aktiivisuusarvoilla. Ne on saatu tutkimalla kuvitteellista onnettomuustilannetta, jossa kollin säteilysuojus vahingoittuu.

A-arvot on määritelty aktiivisuutena, joka aiheuttaa onnettomuustilanteessa enintään 50 millisievertin (mSv) kokokehoannoksen henkilölle, joka oleskelee yhden metrin päässä onnettomuudessa vahingoittuneesta kollista enintään 30 minuuttia. Vertailun vuoksi esimerkkinä; säteilytyöntekijöille suurin sallittu annos vuoden aikana on 20 mSv ja lentokoneessa työskentelevä saa kosmisesta säteilystä vuodessa 2 mSv annoksen säteilyä.

A1 -arvot on laskettu erityismuodossa oleville aineille. Niitä määritettäessä on huomioitu vain ulkoisesta säteilystä aiheutuva annos. A2 -arvot on taas laskettu tilanteelle, jossa radioaktiivinen aine on sellaisessa muodossa, että esim. onnettomuustilanteessa sitä pääsee leviämään ympäristöön. Tällöin ihminen voi altistua säteilylle myös sisäisesti radioaktiivisen aineen päästessä hänen kehoonsa keuhkojen, ruoansulatuselimistön tai ihon kautta.

Erityismuodossa oleva radioaktiivinen aine

Erityismuodossa oleva radioaktiivinen aine tarkoittaa joko kiinteää radioaktiivista ainetta, joka ei voi levitä, tai suljettua radioaktiivisen aineen sisältävää kapselia. Koska erityismuotoinen materiaali ei leviä onnettomuustilanteessa, sitä voi kuljettaa A-tyypin kollissa suurempia määriä kuin radioaktiivista ainetta, joka ei ole erityismuodossa.

Kuljetusindeksi

pakkaukset; luokka 7 - tyypin A-pakkaus
pakkaukset; luokka 7 – tyypin A-kolli UN2915

Kollin kuljetusindeksi, TI (Transport Index), kuvaa radioaktiivisen aineen lähettämän ionisoivan säteilyn voimakkuutta (annosnopeutta). Kuljetusindeksi määritetään mittaamalla säteilyn annosnopeus yhden metrin etäisyydeltä kollin pinnasta, tätä käytetään säteilyaltistuksen valvonnassa.

Kuljetusindeksi radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa tarkoittaa kollille, lisäpäällykselle, kontille tai pakkaamattomalle LSA-I:lle tai SCO-I:lle määriteltyä lukua.

Yksittäisen kollin tai lisäpäällyksen kuljetusindeksi ei yksinkäytössä olevia lähetyksiä lukuun ottamatta saa ylittää arvoa 10. Kolli tai lisäpäällys, jonka kuljetusindeksi on yli 10 on kuljetettava yksinkäytössä.

Jokaisen luokan 7 radioaktiivista ainetta sisältävän lähetyksen rahtikirjassa on merkittävä kuljetusindeksi. Tämä määräys voimassa ainoastaan luokissa II-KELTAINEN ja III-KELTAINEN.

Kriittisyysturvallisuusindeksi

fissiili aine (7E)
fissiili aine (7E)

Kollin kriittisyysturvallisuusindeksi CSI ( Criticality Safety Index ) on halkeavan aineen kriittisyysturvallisuuden valvonnassa käytettävä luku. Kriittisyysturvallisuuden valvonnalla huolehditaan siitä, ettei fissioituvassa materiaalissa esim. onnettomuustapauksessa synny itseänsä ylläpitävä fissioketjureaktio.

Yksittäisen kollin tai lisäpäällyksen kriittisyysturvallisuusindeksi, yksinkäytössä olevia lähetyksiä lukuun ottamatta, ei saa ylittää arvoa 50.

Kriittisyysturvallisuusindeksi tarkoittaa radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa fissiiliä ainetta sisältävälle kollille, lisäpäällykselle tai kontille määriteltyä CSI-arvoa. Tätä arvoa käytetään yhdessä pidettävien kollien, lisäpäällyksien tai konttien lukumäärän valvonnassa.

Jokaiseen nro:n 7E varoituslipukkeeseen on merkittävä Säteilyturvakeskuksen tai muun ADR/RID-maan toimivaltaisen viranomaisen myöntämässä hyväksymistodistuksessa määrätty tarkoitettu kriittisyysturvallisuusindeksi

Kollit

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on 20211122_174337-2-min-1024x765.jpg

Radioaktiivisen aineen kuljetusturvallisuus varmistetaan ensisijaisesti kollilla, jonka on oltava niin suojaava ja vahva, että se voidaan kuljettaa tavallisen tavaran tavoin. Kollin on pidettävä radioaktiivisen aineen aiheuttamat haitat vähäisinä sekä kuljetuksessa että mahdollisessa onnettomuustilanteessa. Kolleille asetetaan vaatimukset kuljetettavan aineen vaarallisuuden mukaan. Myös aineen muut ominaisuudet ja säteilysuojaus voivat vaikuttaa siihen, mitä kollityyppiä on mahdollista käyttää.

A-arvoista riippuu, minkälaisessa kollissa ainetta saa kuljettaa. Jos radioaktiivinen aine on erityismuodossa, sitä saa kuljettaa A-tyypin kollissa, jos sen aktiivisuus on alle A1 -arvon. Jos radioaktiivinen aine ei ole erityismuodossa, tai voimassaolevaa erityismuotosertifikaattia ei ole, sitä saa kuljettaa A-tyypin kollissa, jos sen aktiivisuus on alle A2 -arvon.

A1 -arvoa suuremmat aktiivisuudet tarvitsevat aina B-tyypin kollin maantiekuljetuksissa. Yleisimpien teollisuudessa ja tutkimuksessa sekä lääketieteessä käytettyjen radionuklidien raja-arvot ja A-arvot on esitetty kuljetusmääräyksissä.

Eri kollityyppejä ovat;

Kolliluokat

Radioaktiivisen aineen kolliluokkia on kolme: I-valkoinen, II-keltainen ja III-keltainen, näihin kuuluvat kaikki kollit, lisäpäällykset ja kontit. Yleisesti kolliluokka on sitä suurempi (I -> II -> III), mitä suurempi aktiivisuus kollissa on.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Taulukko-5.1.5.3.4-Kollien-lisapaallysteiden-ja-konttien-luokat-1-1024x582.png
Taulukko 5.1.5.3.4: Kollien, lisäpäällysten ja konttien luokat

Kolliluokka riippuu annosnopeudesta kollin pinnalla sekä 1 m:n päässä kollista. Kuljetusindeksi, TI (Transport Index), kuvaa tätä ionisoivan säteilyn voimakkuutta (annosnopeutta). Luokkaa määriteltäessä otetaan huomioon sekä kuljetusindeksi että annosnopeus pinnalla.

Kolliluokkaa vastaavat varoituslipukkeet tulee olla kiinnitettynä kolliin kahdelle vastakkaiselle sivulle. Varoituslipukkeisiin merkitään sisältö (contents) (radionuklidi) ja sen aktiivisuus (activity), sekä kuljetusindeksi kun on kyseessä II-keltainen- tai III-keltainen -lipukkeet.

Luokkaan II-keltainen tai III-keltainen kuuluvia kolleja tai lisäpäällyksiä ei saa kuljettaa ajoneuvon henkilötiloissa.

Ainoastaan ajoneuvon miehistön jäsenet saavat olla ajoneuvoissa, jotka kuljettavat luokan II-keltainen tai III-keltainen lipukkeilla varustettuja kolleja, lisäpäällyksiä tai kontteja.

Fissioituvien aineiden kolleihin tarvitaan vielä erillinen fissioituvan aineen varoituslipuke, johon merkitään kriittisyysturvallisuusindeksi.

Asiakirjat

Radioaktiivisen aineenlähettäjä vastaa siitä, että kuljetuksen suorittajalla on tarpeelliset kollia koskevat kuljetusasiakirjat sekä käsittely- ja turvaohjeet.

Lähettäjä vastaa, että kuljetusasiakirjoihin merkityt tiedot vastaavat kyseistä kuljetusta ja että aine on pakattu ja kollit merkitty määräysten mukaisesti. Lähettäjän velvollisuus on myös hankkia kollille tai kuljetukselle vielä erillinen viranomaisen hyväksyntä, mikäli tätä edellytetään. Kuljetusta tilattaessa on kuljetuksen suorittajalle toimitettava kaikki vaaditut kuljetusasiakirjat ja mahdolliset lisäohjeet.

Jos radioaktiivisella aineella on jokin lisävaara, se on otettava huomioon kollien merkitsemisessä ja rahtikirjoissa. Jos lähetys on kuljetettava yksinkäytössä, rahtikirjassa tulee olla merkintä: ”KULJETUS YKSINKÄYTÖSSÄ”

Ajolupa

Kuljettajalla ei tarvitse olla erityistä pätevyyttä, kun kuljetetaan vain peruskolleja.

A- ja B-tyypin kollien kuljettajalla on pääsääntöisesti oltava lisäksi voimassaoleva Liikenteen turvallisuusviraston myöntämä ADR-ajolupa vaarallisten aineiden luokan 7 edellyttämässä laajuudessa, kuljetettaessa kuljetusmääräyksissä tarkoitettuja määriä (vapaaraja) suurempia määriä kuljetusyksikköä kohti.

A- ja B-tyypin kolleille vaadittava ajolupa voidaan eräissä tapauksissa korvata ns. tiedostavalla koulutuksella, kun kuljetettavien kollien kokonaismäärä ja kuljetusindeksi eivät ylity. Tämä koulutus on vahvistettava työnantajan antamalla todistuksella.

Tiedostavaa koulutusta koskevaa erityismääräystä sovelletaan ainoastaan A-tyypin kollien kuljetuksessa tietyin rajoituksin.

S12
Jos kuljetettavien radioaktiivista ainetta sisältävien kollien kokonaismäärä kuljetusyksikössä ei ylitä kymmentä ja jos kuljetusindeksien summa ei ylitä kolmea ja aineella ei ole lisävaaroja, ei vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetussa asetuksessa (6.4.2011/401) tarkoitettua ajolupaa edellytetä. Kuitenkin kuljettajien on saatava sopivaa, vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetussa asetuksessa (194/2002) tarkoitettua, kuljettajien tehtävien mukaista ja riittävää koulutusta radioaktiivisten aineiden kuljetusta koskevista vaatimuksista. Koulutuksen on annettava heille riittävät tiedot radioaktiivisten aineiden kuljetukseen liittyvistä säteilyriskeistä. Tällainen tiedostava koulutus on vahvistettava työnantajan antamalla todistuksella. Ks. myös kohta 8.2.3.
4 § Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta
Vapautukset voivat liittyä… …tiettyihin radioaktiivisten aineiden kuljetuksiin, kun aineella ole lisävaaraa ja kuljetettavien kollien kokonaismäärään ja kuljetusindeksiin liittyviä rajoitteita on noudatettu ja jos kuljettaja on saanut tehtävien mukaista ja riittävää koulutusta radioaktiivisten aineiden kuljetusvaatimuksista.

Ajoneuvon merkitseminen

Vain peruskolleja kuljettavaa ajoneuvoa ei tarvitse merkitä.

Muita kolliluokkia (A- ja B-tyyppi) kuljettava ajoneuvo on merkittävä sivuilta ja takaa suurlipukkeella (7D). Lipukkeen minimikoko on 250 mm x 250 mm.

Mikäli kuljetettavana on kontti, jonka varoituslipukkeet ovat näkyvissä, ei erillisiä ajoneuvolipukkeita tarvita. Ajoneuvon eteen ja taakse on avattava oranssikilpi.

Ajoneuvon merkintä, kun radioaktiivinen aine on vetoajoneuvossa.
Ajoneuvon merkintä, kun radioaktiivinen aine on vetoajoneuvossa.

Kuljetusrajoitukset ja -kiellot

Yksinkäyttö

Yksinkäyttö tarkoittaa radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa, että vain yksi lähettäjä käyttää ajoneuvoa tai suurkonttia siten, että kaikki kuormaamiset ja purkamiset ennen kuljetusta, sen aikana ja sen jälkeen sekä kuljetus suoritetaan lähettäjän tai vastaanottajan ohjeiden mukaisesti silloin, kun se kuljetusmääräyksissä vaaditaan.

Ajoneuvon yksinkäyttö vaaditaan radioaktiivisten aineiden kuljetuksissa, kun kuljetusindeksi ylittää arvon 10 tai kriittisyysturvallisuusindeksi arvon 50.

Suuren riskin sisältävät vaaralliset aineet

Seuraavat radioaktiiviset aineet ovat aina, aine määrästä riippumatta kaikkien turvatoimien alaisia ja kuljetukseen on sovellettava kaikkia säännöksiä;
Peruskolli UN 2910 tai 2911, jos aktiivisuusarvo ylittää A2 -arvon.

Suuren riskin sisältävät luokkaan 7 kuuluvat radioaktiiviset aineet ovat aineita, joiden aktiivisuus (kuljetuksen turvaraja) on vähintään 3000 A2 kollia kohti, lukuun ottamatta seuraavia radionuklideja, joille kuljetuksen turvaraja on annettu taulukossa: Kuljetuksen turvarajat määrätyille radionuklideille.

Radionuklidi (contents) ja aktiivisuus (activity) merkitään kollin lipukkeeseen. Aktiivisuuden yksikkönä on becquerel ja sopiva kerrannaisyksikkö.

Muut kuljetusrajoitukset

Ajoneuvon kuljetusrajoitukset tietyllä alueella, tiellä tai tien osalla eivät koske radioaktiivisten aineiden kuljetuksia.

Tunnelirajoitukset koskevat myös radioaktiivisten aineiden kuljetuksia, kun;

 1. Kuljetusyksikössä kuljetettavaan määrään perustuvaa vapautusta ei voida soveltaa, eli vapaaraja ylittyy.
 2. Kuljetuksessa olevan vaarallisen aineen määrä ylittää rajoituksissa annetun määrän.

Jos kuljetettavaa ainetta ja määrää (kg/l) koskee kuljetusrajoitukset tunneleissa, on rahtikirjassa oltava tästä merkintä, eli tunnellirajoituskoodi.

Ajoneuvon varusteet ja henkilönsuojaimet

Jokaisessa vaarallisia aineita kuljettavassa kuljetusyksikössä on oltava varusteet yleistä ja henkilökohtaista suojautumista varten, jotka on valittava kuormattujen aineiden varoituslipukkeiden numeroiden perusteella.

Kuljetettaessa luokan 7 aineita kuljetusyksikössä on oltava mukana jokaista ajoneuvoa kohti;

 • vähintään yksi ajoneuvon suurimpaan sallittuun massaan ja rengaskokoon nähden sopiva pyöräkiila
 • sekä kaksi itsestään pystyssä pysyvää varoitusmerkkiä,
 • silmänhuuhteluneste

Jokaiselle miehistön jäsenelle on löydyttävä;

 • varoitusliivi (esim. kuten standardissa EN ISO 20471 on kuvattu)
 • irrallinen valaisin, jossa ei saa olla sellaisia metallipintoja, jotka voivat aiheuttaa kipinöitä
 • suojakäsineet ja
 • silmiensuojaimet (esim. suojalasit)

Luokka- ja ainekohtaiset lisä- ja erityismääräykset

Kuljetusmääräysten taulukossa A mainitaan yksittäisen aineen kohdalla mahdolliset ainekohtaiset lisä- ja erityismääräykset.

Näitä määräyksiä on noudatettava muiden määräysten lisäksi, kun;

 1. Kuljetusmääräysten taulukossa A, sarakkeessa 19 on kyseisen kuljetettavan aineen kohdalle merkitty lisämääräyksen aakkosnumeerinen koodi.
 2. Lisä- tai erityismääräyksessä määritelty ehto täyttyy, esimerkiksi aineen kokonaismassa (kg) tai -tilavuus (l) ylittyy.

Luokka 7: vaaraominaisuudet

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Lisätietoa