Luokka 4.3 vaaraominaisuudet

Artikkelin tiedot perustuvat kuljetusmääräyksiin (2021), TOKEVA 2021 -ohjeisiin, OVA-ohjeisiin, Kansainvälisten kemikaalikortteihin ja Emergency Response Guide 2020 -ohjeisiin.

Päävaarana kaasujen kehittyminen

Luokan aineiden päävaarana on palavien kaasujen kehittyminen, kun aine joutuu kosketuksiin veden kanssa. Useat tämän luokan aineista reagoivat erittäin kiivaasti myös muiden aineiden kanssa, aina sahanpuruista alkoholeihin ja happoihin saakka. Reagoinnin voimakkuus veden kanssa riippuu siitä kuinka raskaasta aineesta on kyse.

Palavat kaasut aiheuttavat fyysisiä- ja terveydellisiä vaaroja

Reagoinnissa syntyvät palavat kaasut voivat muodostaa aineesta riippuen ilman kanssa räjähtäviä seoksia, vetyä ja myrkyllisiä kaasuja, kuten fosfiineja. Tietyt aineet voivat syttyä spontaanisti joutuessaan kosketuksiin veden kanssa.

Tällaiset seokset syttyvät helposti tavallisista sytytyslähteistä, kuten avoimesta liekistä, työvälineestä aiheutuvasta kipinästä tai suojaamattomasta lampusta. Tällöin syntyvät räjähdysaallot, liekit ja huurut voivat aiheuttaa vaaraa ihmisille ja ympäristölle.

UN 1049 Vety
KUVAUS

Hajuton, väritön kaasu.

REAKTIIVISUUS

Kuumeneminen voi aiheuttaa kiivaan palamisen tai räjähdyksen. Reagoi kiivaasti halogeenien, hapettavien materiaalien ja voitelurasvojen kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Metallikatalyytit, kuten platina ja nikkeli, nopeuttavat selvästi näitä reaktioita.

Kaasu muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen helposti. Kaasu on ilmaa kevyempää.

PALO- JA RÄJÄHDYSVAARA

Erittäin helposti syttyvä. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen.  Kaasu-ilma-seokset ovat räjähtäviä.

TERVEYSVAARA

Tukehtuminen. Altistuminen kylmälle kaasulle voi aiheuttaa paleltuman. Suuret pitoisuudet ilmassa aiheuttavat hapenpuutetta, mistä voi seurata tajuttomuus tai kuolema. Huimaus. Päänsärky. Uneliaisuus.

Säiliön rikkoutuessa tämä aine voi aiheuttaa tukehtumisen alentamalla ilman happipitoisuutta suljetuissa tiloissa.

LÄHTEET

Kansainväliset kemikaalikortit
UN 2199 Fosfiini
KUVAUS

Väritön kaasu.

REAKTIIVISUUS

Hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen fosforin oksideja. Reagoi kiivaasti ilman, hapen, hapettimien, kuten kloorioksidien, typpioksidien, metallinitraattien, halogeenien ja monien muiden aineiden kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää monia metalleja.

PALO- JA RÄJÄHDYSVAARA

Erittäin helposti syttyvä. Voi syttyä spontaanisti kosketuksissa ilman kanssa. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa. Kaasu-ilma-seokset ovat räjähtäviä. Kaasu on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä.

TERVEYSVAARA

Aine on voimakkaasti ärsyttävää hengityselimille. Tämän kaasun hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltuman. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa, sydän- ja verisuonielimistössä, sydämessä, ruoansulatuskanavassa, maksassa ja munuaisissa. Tämä voi johtaa toimintavajeisiin. Altistuminen työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajuttomuutta ja kuoleman.

LÄHTEET

Kansainväliset kemikaalikortit

Lisävaarat

Yhteistä kaikille tämän ryhmän aineille on se, että ne syövyttävät ja vaikeuttavat hengittämistä. Aineet voivat syttyä huonelämpötilassa ilman ulkoista vaikutusta. Jos ainetta on joutunut maahan ja vesistöön, siitä voi olla seurauksena jätevedenpuhdistamon tai vesistön saastuminen.

Lipukkein merkityt lisävaarat

Luokan 4.3 aineiden mahdolliset lisävaarat merkitään rahtikirjaan luokannumeroilla ja kolleihin, säiliöihin ja ajoneuvoihin lipukkeilla.

Palava
luokka 3 palavat nesteet
(F) (Flammable) on aineen vaaraominaisuus, joka merkitään aineen luokituskoodiin kirjaimella F.

Luokan 4.3 ainesta osa n.o.s. -aineista ja esimerkiksi kloorisilaanit on luokiteltu palaviksi aineiksi.
Itsestään kuumentuva
luokka 4.2 helposti itsestään syttyvät aineet
(S) (Spontaneous combustion) eli itsestään kuumeneminen on prosessi, jossa aineen asteittainen reaktio (ilmassa olevan) hapen kanssa kehittää lämpöä. Jos lämmön kehittymisen nopeus ylittää lämpöhäviön, aineen lämpötila nousee, mikä induktioajan jälkeen voi johtaa itsesyttymiseen ja palamiseen.

Luokan 4.3 aineista magnesium, sinkki ja jotkin organometalliset yhdisteet ovat itsestään kuumenevia.
Hapettava
luokka 5.1 sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet
Hapettava (O) (Oxidizing) on aineen vaaraominaisuus. Yleensä näin merkityt aineet voivat happea luovuttamalla aiheuttaa muiden materiaalien syttymisen tai myötävaikuttaa siihen enemmän kuin ilma.

Luokan 4.3 aineista ainoastaan UN 3133 VEDEN KANSSA REAGOIVA KIINTEÄ AINE, HAPETTAVA, N.O.S. on luokiteltu hapettavaksi aineeksi ja sen kuljetus on kielletty.
Myrkyllinen
luokka 6.1 myrkylliset aineet
Myrkyllinen T (Toxic) on aineen vaaraominaisuus. Nämä ovat aineita, joista kokemuksen perusteella tiedetään tai eläinkokeiden perusteella voidaan olettaa, että ne suhteellisen pieninä määrinä ihmisen elimistöön joutuessaan joko hengitettyinä, ihon kautta imeytyessään tai nieltyinä kerta-annoksena tai lyhytaikaisen altistuksen vaikutuksesta voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisen terveydelle tai voivat aiheuttaa kuoleman.

Luokan 4.3 aineista myrkylliseksi on luokiteltu fosfidit ja veden kanssa reagoivat myrkylliset n.o.s. -nimikkeet.
Syövyttävä
luokka 8 syövyttävät aineet
Syövyttävä C (Corrosive) on aineen vaaraominaisuus. Nämä ovat aineita, jotka kemiallisesti aiheuttavat pysyvän ihovaurion tai vuodon sattuessa voivat vahingoittaa tai tuhota muita tavaroita tai kuljetusvälineitä. Tähän luokkaan kuuluvat myös aineet, jotka vasta veden kanssa muodostavat syövyttäviä liuoksia tai joista vapautuu syövyttävää höyryä tai sumua ilman luonnollisen kosteuden vaikutuksesta.

Toimintaohjeita onnettomuus- ja vaaratilanteisiin

Aineiden on ehdottomasti estettävä joutumasta kosketuksiin veden kanssa. Palon sammutukseen ei saa käyttää vettä.

Syttymätön vuoto

 1. Aine ei saa joutua kosketukseen veden tai kosteuden kanssa. Ota huomioon räjähtävien kaasuseosten syttymisvaara!
 2. Käytä henkilönsuojaimia!
 3. Pelasta mahdolliset onnettomuuden uhrit.
 4. Tyhjennä ja eristä vaara-alue. Eristäminen tehdään tavallisesti 50 m:n säteellä, mutta räjähdysvaaran yhteydessä 300 m:n säteellä. Tyhjennä vaara-alue.
 5. Riisu saastuneet vaatteet. Huuhtele saastunutta ihoa vedellä.

Muut mahdolliset toimenpiteet, jos ne on turvallista suorittaa:

 • Tuki vuoto tai estä se jos mahdollista.
 • Estä aineen pääsy kosketukseen veden kanssa. Peitä vuoto siltä varalta, että alkaa sataa tai siihen joutuisi vettä.
 • Estä aineen pääsy kaivoihin, kanaviin jne. Jos ainetta on joutunut maahan ja vesistöön, siitä voi olla seurauksena jätevedenpuhdistamon tai vesistön saastuminen.
 • Valmistaudu sammuttamaan kuivalla sammutteella, esim. kuiva hiekka, jauhe, murskattu kevytbetoni tai sammutettu kalkki.

Palava vuoto

Useimmissa tapauksissa on parasta antaa aineen palaa räjähdysmäisen uudelleensyttymisvaaran ehkäisemiseksi.

Palavat kaasut voivat olla myrkyllisiä. Metallin palaessa syntyy roiskeita!

 1. Aine ei saa joutua kosketukseen veden tai kosteuden kanssa. Räjähdysvaara on ilmeinen vetykaasu-seoksen vuoksi.
 2. Käytä henkilönsuojaimia!
 3. Pelasta mahdolliset onnettomuuden uhrit.
 4. Tyhjennä ja eristä vaara-alue. Eristäminen tehdään tavallisesti 50 m:n säteellä, mutta räjähdysvaaran yhteydessä 300 m:n säteellä. Huomioi metallin palaessa syntyvät roiskeet.

Muut mahdolliset toimenpiteet, jos ne on turvallista suorittaa:

 • Jos voit tehdä alkusammutuksen turvallisesti, metallipalon sammuttamiseen tai aineen patoamiseen voi käyttää hiekkaa, kalkkia tai betonia tai muuta kuivaa, palamatonta ainetta.

Ainekohtaiset ominaisuudet ja ohjeet

Luokan 4.3 aineet ovat metalleja tai epämetalleja.

Organometalliset yhdisteet

Organometallisten aineiden herkkyys reagoida veden kanssa vaihtelee. Niillä on lisävaaroja kuten itsestään kuumeneminen tai palaminen. Organometalliset aineet voidaan lisävaarojen mukaan luokitella myös joko luokkaan 4.2 (pyroforiset) tai 4.3 riippuen aineen ominaisuuksista. Organometallisia aineita löytyy myös luokista 6.1 (myrkylliset).

Organometallisten yhdisteiden vaaraominaisuudet
PALO- JA RÄJÄHDYSVAARA

Reagoi voimakkaasti ja voi syttyä joutuessaan kosketuksiin veden tai kostean ilman kanssa. Voi syttyä kuumuudesta, kipinästä tai liekistä. Voi syttyä uudelleen sammutuksen jälkeen.

VUOTO

Vuoto aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysvaaran. Jos ainetta on joutunut maahan ja vesistöön, siitä voi olla seurauksena jätevedenpuhdistamon tai vesistön saastuminen.

LISÄVAARAT

palava, itsestään kuumeneva

LÄHTEET

Emergency Response Guide 2020
TOKEVA 2021

Alkalimetallit

Alkalimetallit ovat alkuaineita, jotka luokitellaan luokituskoodille W2; Aineet ja esineet, jotka sisältävät näitä aineita, kehittävät palavia kaasuja ilman lisävaaraa, joutuessaan kosketuksiin veden kanssa.

Kaikki nämä aineet ovat kiiltäviä, pehmeitä ja voimakkaasta reagoivia metalleja. Ilmassa kaikki alkalimetallit kuitenkin hapettuvat nopeasti pinnaltaan, muodostaen samalla oksideja. Oksidit taas reagoivat veden kanssa muodostaen yhdisteitä (hydroksideja), jotka tekevät liuoksesta emäksisen eli alkalisen. Tästä tulee myös alkalimetallien nimi.

Suuren reaktiokykynsä vuoksi alkalimetalleja säilytetään ilmasta eristettynä esimerkiksi palo- tai mineraaliöljyssä tai vaihtoehtoisesti tiiviisti umpeen juotetuissa astioissa.

Kaikki alkalimetallit reagoivat veden kanssa, mutta mitä raskaampi aine on kyseessä, sitä voimakkaampi reaktio on. Nämä aineet ovat myös helposti syttyviä. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen. Ne vapauttavat ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa. Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa palavien aineiden tai veden kanssa.

Esimerkiksi litium, kalium ja natrium veden kanssa kosketukseen joutuessaan muodostavat vetyä, joka syttyy erittäin helposti. Sisätiloihin syntyy räjähdysvaara, kun vety kertyy tilan yläosaan.

Natrium, kalium ja litium voivat lisäksi nieltynä aiheuttaa shokin tai vaikuttaa sydämen toimintaan.

Alkalimetallien reagointi veden kanssa.
UN 1415 Litium
KUVAUS

Pehmeä hopeanvalkoinen metalli. Muuttuu keltaiseksi ilman ja kosteuden vaikutuksesta.

REAKTIIVISUUS

Kuumeneminen voi aiheuttaa kiivaan palamisen tai räjähdyksen. Aine voi , jos hienojakoisena levinneenä, syttyä spontaanisti kosketuksessa ilman kanssa . Kuumennettaessa muodostuu myrkyllisiä huuruja. Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien, happojen ja monien yhdisteiden (hiilivetyjen, halogeenien, halonien, betonin, hiekan ja asbestin) kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi kiivaasti veden kanssa. Tämä muodostaa erittäin syttyvää vetykaasua ja syövyttäviä litiumhydroksidihuuruja.

PALO- JA RÄJÄHDYSVAARA

Helposti syttyvä. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa palavien aineiden tai veden kanssa.

TERVEYSVAARA

Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön.

LÄHTEET

Kansainväliset kemikaalikortit
UN 1428 Natrium
KUVAUS

Natrium on kiinteä hopeanvaalea pehmeä alkalimetalli, joka ilmankosteuden vaikutuksesta muodostaa pinnalleen tumman natriumhydroksidikerroksen. Natrium on voimakas pelkistin. Sitä säilytetään petrolissa.

REAKTIIVISUUS

Natrium reagoi kiivaasti veden, vesihöyryn ja ilman kosteuden kanssa muodostaen herkästi syttyvää vetyä sekä syövyttävää emäksistä natriumhydroksidia. Reaktiossa vapautuva vety muodostaa syttyvän seoksen sekoittuessaan ilman kanssa.

PALO- JA RÄJÄHDYSVAARA

Natrium on helposti syttyvä aine. Se reagoi kiivaasti monien orgaanisten ja epäorgaanisten yhdisteiden, erityisesti hapettimien ja halogeenihiilivetyjen kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Kuumat roiskeet voivat sytyttää vaatteet palamaan.

TERVEYSVAARA

Metallinen natrium syövyttää kaikkia kudoksia. Se reagoi lämpöä vapauttaen ihon kosteuden ja kudosten veden kanssa aiheuttaen palo- ja syövytysvammoja. Metallisen natriumin ja veden reaktiossa vapautuvat höyryt ovat voimakkaan emäksisiä ja syövyttävät hengitysteitä, silmiä ja ihoa. Akuutti hengitystiealtistuminen aiheuttaa ärsytystä, poltetta, yskää ja kipua hengitysteissä. Keuhkopöhö voi kehittyä kolmen vuorokauden kuluessa altistumisesta. Pahimmassa tapauksessa altistuminen voi johtaa kuolemaan. Nielty metallinen natrium syövyttää ruuansulatuselimistöä.
Pitkäaikainen altistuminen natriumille voi aiheuttaa hengitysteiden, suun ja ruuansulatuskanavan tulehdusta ja limakalvovaurioita.

YMPÄRISTÖ

Maahan joutunut natrium reagoi ilman ja maaperän kosteuden kanssa muodostaen natriumhydroksidia ja vetyä. Muodostunut natriumhydroksidi imeytyy helposti maaperään ja se voi kulkeutua pohjaveteen asti. Natriumhydroksidiliuos voi liuottaa maaperästä erilaisia haitta-aineita pohjaveteen.
Veteen joutuessaan natrium reagoi kiivaasti veden kanssa ja muodostuu natriumhydroksidia ja vetyä. Natriumhydroksidi on veteen hyvin liukenevaa. Sen haitallisuus vesieliöille perustuu sen voimakkaaseen emäksisyyteen.

LÄHTEET

OVA-Ohjeet
UN 2257 Kalium
KUVAUS

Valkoisia, harmaita kokkareita.

REAKTIIVISUUS

Reagoi kiivaasti veden kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Hajoaa nopeasti ilman ja kosteuden vaikutuksesta. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua eli vetyä.

PALO- JA RÄJÄHDYSVAARA

Erittäin helposti syttyvä. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa happojen, halogeenien tai veden kanssa.

TERVEYSVAARA

Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

LÄHTEET

Kansainväliset kemikaalikortit
UN 1423 Rubidium
KUVAUS

Rubidium on hopeanvärinen, pehmeä metalli.

REAKTIIVISUUS

Alkalimetallien tavoin reagoi erittäin kiivaasti veden kanssa.

PALO- JA RÄJÄHDYSVAARA

Reagoi kiivaasti veden kanssa. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua eli vetyä. Voi syttyä kuumuuden, kipinän tai liekin vaikutuksesta. Voi uudelleen syttyä sammutuksen jälkeen. Aiheuttaa räjähdysvaaran.

TERVEYSVAARA

Hengittäminen tai kosketus höyryjen / kaasujen tai aineen kanssa voi johtaa vakavaan vammaan tai kuolemaan. Syövyttävä. Palo tuottaa ärsyttäviä, syövyttäviä ja/tai myrkyllisiä kaasuja.

LÄHTEET

Emergency Response Guide 2020
UN 1407 Cesium
KUVAUS

Cesium on pehmeä hopeanhohtoinen alkalimetalli, joka hapettuu nopeasti joutuessaan tekemisiin ilman kanssa.

REAKTIIVISUUS

Metallinen cesium reagoi kiivaasti monien aineiden, kuten hapen ja veden kanssa. Cesium sulaa jo ihon lämmöllä (sulamispiste 28,44 °C).

PALO- JA RÄJÄHDYSVAARA

Reagoi kiivaasti veden kanssa. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua eli vetyä. Voi syttyä kuumuuden, kipinän tai liekin vaikutuksesta. Voi uudelleen syttyä sammutuksen jälkeen. Aiheuttaa räjähdysvaaran.

TERVEYSVAARA

Hengittäminen tai kosketus höyryjen / kaasujen tai aineen kanssa voi johtaa vakavaan vammaan tai kuolemaan. Syövyttävä. Palo tuottaa ärsyttäviä, syövyttäviä ja/tai myrkyllisiä kaasuja.

LÄHTEET

Emergency Response Guide 2020

Alkalimetallien boorihydridit

Luokkaan 4.3 kuuluvat boorihydridit luokitellaan luokituskoodille W2; Aineet ja esineet, jotka sisältävät näitä aineita, kehittävät palavia kaasuja ilman lisävaaraa, joutuessaan kosketuksiin veden kanssa;

 • litiumboorihydridi (UN 1413),
 • natriumboorihydridi (UN 1426) ja
 • kaliumboorihydiridi (UN 1870).

Alkalimetallien boorihydridit muistuttavat valkoista tai harmaata raetta tai jauhetta. Nämä aineet reagoivat veden kanssa vielä voimakkaammin kuin itse alkalimetallit, lisäksi boorihydridit pölyävät.

Alkalimetallien boorihydridien vaaraominaisuudet
REAKTIIVISUUS

Reagoi voimakkaasti ja voi syttyä joutuessaan kosketuksiin veden tai kostean ilman kanssa. Hajoaa kuumentuessaan ja kosketuksissa happojen, jauhettujen metallien, veden ja kosteuden kanssa. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua (vety). Reagoi kiivaasti hapettimien kanssa. 

PALO- JA RÄJÄHDYSVAARA

Voi syttyä kuumuudesta, kipinästä tai liekistä. Voi syttyä uudelleen sammutuksen jälkeen. Palava. Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa happojen, alkoholin, hapettavien aineiden tai veden kanssa.

LISÄVAARAT

palava, itsestään kuumeneva

LÄHTEET

Emergency Response Guide 2020
Kansainväliset kemikaalikortit

Maa-alkalimetallit

Nämä aineet ovat helposti syttyviä. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.

Maa-alkalimetallit reagoivat helposti happojen sekä vedenkin kanssa vetyä vapauttaen, joka syttyy erittäin helposti. Sisätiloihin syntyy räjähdysvaara, kun vety kertyy tilan yläosaan. Varsinkin kuumennettuina ne reagoivat helposti myös ilman hapen kanssa muodostaen oksideja.

UN 1400 Barium
KUVAUS

Kellertävää-valkoista, kiiltävää, kiinteää ainetta eri muodoissa

REAKTIIVISUUS

Aine voi, jauhetussa olomuodossa, syttyä spontaanisti kosketuksessa ilman kanssa. Aine on voimakas pelkistin. Reagoi kiivaasti hapettimien ja happojen kanssa. Reagoi kiivaasti halogenoitujen liuottimien kanssa. Reagoi veden kanssa. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua (vety). Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran.

PALO- JA RÄJÄHDYSVAARA

Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa.

TERVEYSVAARA

Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille.

LÄHTEET

Kansainväliset kemikaalikortit
UN 1401 Kalsium
KUVAUS

Kalsium on hopeanvalkoinen, kiteinen metalli.

REAKTIIVISUUS

Reagoi voimakkaasti ja voi syttyä joutuessaan kosketuksiin veden tai kostean ilman kanssa. Hajoaa kuumentuessaan ja kosketuksissa happojen, jauhettujen metallien, veden ja kosteuden kanssa.

PALO- JA RÄJÄHDYSVAARA

Palaminen synnyttää ärsyttäviä, syövyttäviä tai myrkyllisiä kaasuja.

TERVEYSVAARA

Huurujen hengittäminen voi johtaa vammaan tai kuolemaan.

LÄHTEET

Emergency Response Guide 2020
UN 1418 Magnesiumjauhe
KUVAUS

Harmaa jauhe.

REAKTIIVISUUS

Aine voi syttyä spontaanisti kosketuksessa ilman ja kosteuden kanssa . Tämä muodostaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja. Reagoi hapettimien ja monien muiden aineiden kanssa. Reagoi kosteuden ja happojen kanssa. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua (vety). Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran.

PALO- JA RÄJÄHDYSVAARA

Erittäin helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa. Voi syttyä spontaanisti kosketuksissa ilman kanssa.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa. Palaa voimakkaalla liekillä. Välttääksesi silmävaurion, älä katso suoraan magnesiumpaloon.

TERVEYSVAARA

Aine on ärsyttävää silmille ja hengityselimille.

LÄHTEET

Kansainväliset kemikaalikortit

Kloorisilaanit

Kloorisilaanit ovat ryhmä reaktiivisia, klooria sisältäviä kemiallisia yhdisteitä, joita käytetään monissa kemiallisissa prosesseissa. Luokan 4.3 kloorisilaanit luokitellaan luokituskoodille WFC; Aineet, jotka palavat ja syövyttävät ja joutuessaan kosketuksiin veden kanssa kehittävät palavia kaasuja;

Nämä aineet ovat erittäin helposti syttyviä. Vapauttavat ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa. Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.

 • etyylidikloorisilaani (UN 1183),
 • metyylidikloorisilaani (UN 1242),
 • trikolorisillani (UN 1295) ja
 • kloorisilaanit, veden kanssa reagoivat, palavat, syövyttävät, N.o.s (UN 2988)

Henkilölle joka on niellyt silaaneja suoritetaan vain suun huuhtelu, ei juotavaa, ei oksennutusta.

Silaani on erittäin helposti syttyvä kaasu. Se syttyy, jos sen pitoisuus ilmassa on yli 1,4 tilavuusprosenttia. Silaani on ilmaa raskaampaa, ja sillä on tunnusomainen haju. Silaani reagoi halogeenien kanssa räjähdysmäisesti huoneenlämmössä.

UN 1183 Etyylidikloorosilaani ja UN 2988 Kloorisilaanit, veden kanssa reagoivat, palavat syövyttävät
REAKTIIVISUUS

Reagoi voimakkaasti ja voi syttyä joutuessaan kosketuksiin veden tai kostean ilman kanssa. Hajoaa kuumentuessaan ja kosketuksissa happojen, jauhettujen metallien, veden ja kosteuden kanssa.

PALO- JA RÄJÄHDYSVAARA

Palaminen tuottaa ärsyttäviä, syövyttäviä ja/tai myrkyllisiä kaasuja.

TERVEYSVAARA

Erittäin myrkyllistä. Kosketuksissa veden kanssa synnyttää kaasuja, jotka voivat hengitettynä johtaa kuolemaan. Voi synnyttää syövyttäviä seoksia veden kanssa.

LÄHTEET

Emergency Response Guide 2020
UN 1242 Metyylidikloorisilaani
KUVAUS

Väritön neste, jolla pistävä haju.

REAKTIIVISUUS

Hajoaa kosketuksessa kuumien pintojen tai liekkien kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen kloorivetyä ja fosgeenia. Hajoaa kosketuksessa emäksien kanssa. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua (vety). Reagoi kiivaasti hapettimien kanssa. Reagoi kiivaasti veden kanssa. Tämä muodostaa kloorivetyä. Reagoi kaliumpermanganaatin, lyijy(II)oksidin, kuparioksidin tai hopeaoksidin läsnä ollessa, aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää monia metalleja veden läsnä ollessa.

PALO- JA RÄJÄHDYSVAARA

Erittäin helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.

TERVEYSVAARA

Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. Höyryn hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Altistuminen voi aiheuttaa kuoleman. Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

LÄHTEET

Kansainväliset kemikaalikortit
UN 1295 Trikloorisilaani
KUVAUS

Väritön, haihtuva, savuava neste, jolla pistävä haju.

REAKTIIVISUUS

Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen kloorivetyä. Reagoi kiivaasti veden, voimakkaiden hapettimien, vahvojen happojen ja emästen kanssa. Tämä muodostaa kloorivetyä. Syövyttää monia metalleja veden läsnä ollessa.

PALO- JA RÄJÄHDYSVAARA

Erittäin helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä. Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä.

TERVEYSVAARA

Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. Höyryn hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Hengittäminen voi aiheuttaa astman kaltaisia reaktioita. Altistuminen voi aiheuttaa kuoleman. Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

LÄHTEET

Kansainväliset kemikaalikortit

Metalliamalgaamit

Metalliamalgaamit ovat elohopean muiden metallien kanssa muodostamia metalliseoksia.

 • UN 1389 ALKALIMETALLIAMALGAAMI, NESTEMÄINEN
 • UN 1392 MAA-ALKALIMETALLIAMALGAAMI, NESTEMÄINEN
 • UN 3401 ALKALIMETALLIAMALGAAMI, KIINTEÄ
 • UN 3402 MAA-ALKALIMETALLIAMALGAAMI, KIINTEÄ
Metalliamalgaamien vaaraominaisuudet
REAKTIIVISUUS

Reagoi voimakkaasti ja voi syttyä joutuessaan kosketuksiin veden tai kostean ilman kanssa. Voi syttyä kuumuuden, kipinän tai liekin vaikutuksesta. Voi sammutuksen jälkeen uudelleen syttyä.

PALO- JA RÄJÄHDYSVAARA

Palaminen tuottaa ärsyttäviä, syövyttäviä ja/tai myrkyllisiä kaasuja. Vuoto aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysvaaran.

TERVEYSVAARA

Erittäin myrkyllistä. Kosketuksissa veden kanssa synnyttää kaasuja, jotka voivat hengitettynä johtaa kuolemaan. Voi synnyttää syövyttäviä seoksia veden kanssa.

YMPÄRISTÖ

Aineen vuoto voi aiheuttaa ympäristön saastumisen.

LÄHTEET

Emergency Response Guide 2020

Metallidispersiot ja palavat metallidispersiot

 • UN 1391 ALKALIMETALLIDISPERSIO tai MAA-ALKALIMETALLIDISPERSIO
 • UN 3482 ALKALIMETALLIDISPERSIO, PALAVA tai MAA-ALKALIMETALLIDISPERSIO, PALAVA
Metallidispersioiden vaaraominaisuudet
REAKTIIVISUUS

Reagoi voimakkaasti ja voi syttyä joutuessaan kosketuksiin veden tai kostean ilman kanssa. Voi syttyä kuumuuden, kipinän tai liekin vaikutuksesta. Voi sammutuksen jälkeen uudelleen syttyä.

PALO- JA RÄJÄHDYSVAARA

Palaminen tuottaa ärsyttäviä, syövyttäviä ja/tai myrkyllisiä kaasuja. Vuoto aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysvaaran.

TERVEYSVAARA

Erittäin myrkyllistä. Kosketuksissa veden kanssa synnyttää kaasuja, jotka voivat hengitettynä johtaa kuolemaan. Voi synnyttää syövyttäviä seoksia veden kanssa.

YMPÄRISTÖ

Aineen vuoto voi aiheuttaa ympäristön saastumisen.

LÄHTEET

Emergency Response Guide 2020

Metallihydridit

Metallihydridit ovat materiaalien luokka jotka sisältävät metallia tai metalloidia sitoutuneena vetyyn.

Metallihydridien vaaraominaisuudet
REAKTIIVISUUS

Muodostaa palavia kaasuja kosketuksessa veden kanssa. Voi syttyä kontaktista veden tai kosteuden kanssa. Aineet reagoivat voimakkaasti, jopa räjähdysmäisesti kosketuksessa veden kanssa. Voi syttyä kuumuudesta, kipinästä ja liekistä. Voi uudelleen syttyä sammutuksen jälkeen. Vuoto aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysvaaran.

TERVEYSVAARA

Hengittäminen tai kontakti kaasujen, höyryjen tai aineen kanssa voi johtaa vammaan tai kuolemaan. Syövyttävä. Palaminen tuottaa ärsyttäviä, syövyttäviä ja/tai myrkyllisiä kaasuja.

LÄHTEET

Emergency Response Guide 2020

Fosfidit

Fosfidit ovat fosforin ja jonkin alkuaineen muodostamia yhdisteitä.

 • UN 1397 ALUMIINIFOSFIDI
 • UN 1360 KALSIUMFOSFFIDI
 • UN 1419 MAGNESIUMALUMIINIFOSFIDI
 • UN 1432 NATRIUMFOSFIDI
 • UN 1433 STANNIFOSFIDIT
 • UN 1714 SINKKIFOSFIDI
 • UN 2011 MAGNESIUMFOSFIDI
 • UN 2012 KALIUMFOSFIDI
 • UN 2013 STRONTIUMFOSFIDI
Fosfidien vaaraominaisuudet
REAKTIIVISUUS

Hajoaa kosketuksessa veden tai kosteuden kanssa. Osa aineista hajoaa kuumetessaan. Tämä muodostaa erittäin syttyviä ja myrkyllisiä kaasuja tai huuruja. Tämä muodostaa myrkytys-, palo- ja räjähdysvaaran.

Fosfiinikaasu (UN 2199) on fosforin ja vedyn muodostama yhdiste ja erittäin helposti syttyvä. Voi syttyä spontaanisti kosketuksissa ilman kanssa. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Kaasu-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  Tämä muodostaa myrkytys-, palo- ja räjähdysvaaran.

PALO JA RÄJÄHDYS

Ei palava, mutta kehittää syttyvää kaasua veden tai kosteuden kanssa. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa veden, kostean ilman, kuumuuden tai monien aineiden kanssa.

TERVEYSVAARA

Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Hajoamistuotteiden (fosfiinin) hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia sydän- ja verisuonielimistössä, hermostossa, hengityselimissä, maksassa ja munuaisissa. Tämä voi johtaa toimintavajeisiin, hengitysvajeeseen, sydämen tiheälyöntisyyteen ja koomaan. Altistuminen voi aiheuttaa kuoleman.

LÄHTEET

Kansainväliset kemikaalikortit

Sulfidit

Sulfidit ovat rikin yhdisteitä. Suurin osa sulfideista on luokiteltu muihin kuljetusluokkiin.

UN 1340 FOSFORIPENTASULFIDI

Sulfidien vaaraominaisuudet
REAKTIIVISUUS

Muodostaa palavia kaasuja kosketuksessa veden kanssa. Voi syttyä kontaktista veden tai kosteuden kanssa. Aineet reagoivat voimakkaasti, jopa räjähdysmäisesti kosketuksessa veden kanssa. Voi syttyä kuumuudesta, kipinästä ja liekistä. Voi uudelleen syttyä sammutuksen jälkeen. Vuoto aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysvaaran.

TERVEYSVAARA

Hengittäminen tai kontakti kaasujen, höyryjen tai aineen kanssa voi johtaa vammaan tai kuolemaan. Syövyttävä. Palaminen tuottaa ärsyttäviä, syövyttäviä ja/tai myrkyllisiä kaasuja.

LÄHTEET

Emergency Response Guide 2020

Karbidit

Karbidi on hiilen ja sitä vähemmän elektro­negatiivisen aineen yhdiste.

UN 1394 ALUMIINIKARBIDI
UN 1402 KALSIUMKARBIDI
UN 1403 KALSIUMSYANAMIDI, yli 0,1 % kalsiumkarbidia sisältävä

Karbidien vaaraominaisuudet
REAKTIIVISUUS

Muodostaa palavia kaasuja kosketuksessa veden kanssa. Voi syttyä kontaktista veden tai kosteuden kanssa. Aineet reagoivat voimakkaasti, jopa räjähdysmäisesti kosketuksessa veden kanssa. Voi syttyä kuumuudesta, kipinästä ja liekistä. Voi uudelleen syttyä sammutuksen jälkeen. Vuoto aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysvaaran.

Kalsiumkarbidi (UN 1402) niin kuin monet muutkin karbidit kehittävät veden vaikutuksesta herkästi syttyvää asetyleeniä (1 kg karbidia tuottaa 300 litraa asetyleeniä).

TERVEYSVAARA

Hengittäminen tai kontakti kaasujen, höyryjen tai aineen kanssa voi johtaa vammaan tai kuolemaan. Syövyttävä. Palaminen tuottaa ärsyttäviä, syövyttäviä ja/tai myrkyllisiä kaasuja.

LÄHTEET

Emergency Response Guide 2020
TOKEVA 2021

Seokset

Metalliseokset, alkaalimetalliseokset, kaliummetalliseokset ja kalium-natriumseokset.

 • UN 1393 MAA-ALKALIMETALLIN SEOS, N.O.S.
 • UN 1420 KALIUMMETALLISEOKSET, NESTEMÄISET
 • UN 1421 ALKALIMETALLISEOS, NESTEMÄINEN, N.O.S
 • UN 1422 KALIUM-NATRIUMSEOKSET, NESTEMÄISET
 • UN 3403 KALIUMMETALLISEOKSET, KIINTEÄT
 • UN 3404 KALIUM-NATRIUMSEOKSET, KIINTEÄT
Seoksien vaaraominaisuudet
REAKTIIVISUUS

Muodostaa palavia kaasuja kosketuksessa veden kanssa. Voi syttyä kontaktista veden tai kosteuden kanssa. Aineet reagoivat voimakkaasti, jopa räjähdysmäisesti kosketuksessa veden kanssa. Voi syttyä kuumuudesta, kipinästä ja liekistä. Voi uudelleen syttyä sammutuksen jälkeen. Vuoto aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysvaaran.

TERVEYSVAARA

Hengittäminen tai kontakti kaasujen, höyryjen tai aineen kanssa voi johtaa vammaan tai kuolemaan. Syövyttävä. Palaminen tuottaa ärsyttäviä, syövyttäviä ja/tai myrkyllisiä kaasuja.

LÄHTEET

Emergency Response Guide 2020

Esineet

Natriumia sisältävät akut ja kennot ja muuta veden kanssa reagoivat esineet.

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Lisätietoa