Luokka 1; räjähteet

Räjähtävä pommi: musta

luokka 1 räjähteet

Kaikkien räjähteiden käyttöön ja myös kuljetukseen liittyy mahdollinen onnettomuuden vaara, ja siksi niiden käsittely tehtaalta räjäytykseen on tarkasti säädeltyä. Vaarat koskevat sekä työntekijöitä, henkilöitä ympäristössä että omaisuutta.

Räjähteitä käytetään moniin tarkoituksiin ja ne voidaan jakaa karkeasti louhintaräjähteisiin, sotilasräjähteisiin ja pyroteknisiin räjähteisiin, esimerkiksi ilotulitteet. Räjähteitä käytetään mm. kalliotiloja rakennettaessa, kaivoksilla, maarakennustöissä ja pohjarakennustöissä, sekä raivaukseen.

Määritelmät

Luokassa 1 räjähteillä tarkoitetaan räjähdysaineita tai niitä sisältäviä esineitä.

Kriteerit

Luokkaan 1 kuuluvat:

(a) Räjähdysaineet, joilla tarkoitetaan kiinteitä tai nestemäisiä aineita tai aineseoksia. Nämä aineet kykenevät kemiallisesti reagoimalla muodostamaan kaasuja, joiden lämpötila, paine ja muodostumisnopeus ovat sellaisia, että niistä aiheutuu vahinkoa aineen ympäristössä (räjähdys).

Pyrotekniset aineet, joilla tarkoitetaan aineita tai aineseoksia, jotka on tarkoitettu tuottamaan itsestään etenevien eksotermisten kemiallisten reaktioiden seurauksena lämpöä, valoa, ääntä, kaasua, savua tai näiden yhdistelmiä. Ilmiön aiheuttajana ei kuitenkaan ole detonaatio.

(b) Yhtä tai useampaa räjähdysainetta ja/tai pyroteknistä ainetta sisältävät esineet tai välineet.

(c) Muut kuin kohdissa (a) tai (b) mainitut aineet ja esineet, jotka on valmistettu tuottamaan räjähtävä tai pyrotekninen ilmiö.

Vaarallisuusluokka

Luokan 1 räjähteet luokitellaan vaarallisuusluokkaan ja yhteensopivuusryhmään. Vaarallisuusluokalla tarkoitetaan räjähteiden jakoa kuuteen erilliseen luokkaan sen mukaisesti, kuinka suuren vaaran räjähde mahdollisessa onnettomuustapauksessa voi aiheuttaa ympäristölle.

2.2.1.1.5 vaarallisuusluokkien määritelmät
2.2.1.1.5 vaarallisuusluokkien määritelmät

Yhteensopivuusryhmät

Luokan 1 räjähteet luokitellaan vaarallisuusluokan lisäksi yhteensopivuusryhmään.

2.2.1.1.6 Räjähteiden yhteensopivuusryhmien määritelmät
2.2.1.1.6 Räjähteiden yhteensopivuusryhmien määritelmät

Luokituskoodi

Vaarallisuusluokan numero ja yhteensopivuusryhmää osoittava kirjain muodostavat luokan 1 aineiden luokituskoodin. Poikkeuksena muihin aineluokkiin, räjähteiden luokituskoodi merkitään rahtikirjaan.

luokka 1; luokituskoodi pakkauksessa

Esimerkiksi; UN 0360, SYTYTYSVÄLINEET, EI-SÄHKÖKÄYTTÖISET, louhintaa varten, 1.1 B

Yhteenkuormauskiellot

Eri yhteensopivuusryhmiin kuuluvia räjähteitä ei saa kuormata samaan ajoneuvoon, ellei yhteen kuormaus ole erikseen sallittua alla olevan yhteenkuormaustaulukon mukaisesti.

Taulukko 7.5.2.2 Yhteensopivuusryhmät
Taulukko 7.5.2.2 Yhteensopivuusryhmät

Räjähdekolleille tarkoitettu erityisosasto

Räjähdekolleille tarkoitetuissa osastoissa, jotka sisältävät räjäytysnalleja ja/tai sytytysvälineitä sekä yhteensopivuusryhmän D aineita ja esineitä, on oltava tehokkaasti erottava rakenne siten, etteivät räjäytysnallit ja/tai sytytysvälineet aiheuta räjähdysvaaraa yhteensopivuusryhmän D aineisiin ja esineisiin.

Erottelu on tehtävä käyttäen erillisiä osastoja tai sijoittamalla toinen erityyppisistä räjähteistä erityiseen suojarakenteeseen. Kummankin menetelmän on oltava Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä. Jos osasto on metallia, on osaston koko sisäpinta peitettävä riittävän palonkestävillä materiaaleilla. Pakatuille räjähteille tarkoitettu osasto on sijoitettava paikkaan, jossa se on suojattu epätasaisesta maastosta aiheutuvilta iskuilta ja vaurioitumiselta, muiden kuljetuksessa mukana olevien vaarallisten aineiden vaikutukselta sekä ajoneuvossa olevilta sytytyslähteiltä, esim. pakoputkilta jne.

Huom. Palonkestävyysvaatimus katsotaan täytetyksi, jos käytetään standardissa EN 13501-1:2007 + A1:2009 tarkoitettuja B-s3-d2-luokiteltuja rakenneaineita.

Eri aineluokkien yhteenkuormaus räjähteiden kanssa

Räjähdekuljetuksia koskee räjähteiden keskinäisten yhteenkuormauskieltojen lisäksi aineluokkien väliset yhteenkuormauskiellot.

Yhteenkuormauskielto on ajoneuvokohtainen, toisin kuin esimerkiksi vapaaraja, joka on kuljetusyksikkö kohtainen.

Yhteenkuormauskiellot ovat voimassa myös kuljetuksissa, joissa ainemäärä jää alle vapaarajan.

Rajoitetussa määrin pakattuja vaarallisia aineita (LQ) ei saa kuormata yhteen räjähteiden kanssa lukuun ottamatta vaarallisuusluokan 1.4 räjähteitä sekä UN 0161 ja UN 0499 räjähteitä.

Ajoneuvojen suurlipukkeet ja merkintä

Luokan 1 räjähteiden kappaletavarakuljetuksissa ajoneuvo on merkittävä suurlipukkeilla, kun kuljetusyksikössä kuljetettavaan määrään liittyviä vapautuksia (vapaaraja) ei voi soveltaa. Ajoneuvon molemmilla sivuilla ja takana on oltava samanlaiset suurlipukkeet kuin varoituslipukkeet kolleissa.

Suurlipukkeita ei edellytetä kuljetettaessa vaarallisuusluokkaan 1.4 kuuluvia yhteensopivuusryhmän S räjähteitä.

Kuljetusyksiköstä merkitään suurlipukkeilla ainoastaan se ajoneuvo, jossa räjähteet sijaitsevat. Oranssikilvet sen sijaan avataan koko kuljetusyksikön eteen ja taakse.

Kuljetusyksikkö, jossa räjähteet kuormattu vetoajoneuvoon

Vaarallisuusluokan merkitys

Vaarallisin on vaarallisuusluokka 1.1, ja vaarallisuus vähenee seuraavassa järjestyksessä: 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (vaarattomin). Kun luokan 1 eri vaarallisuusluokkien räjähteitä on kuormattu yhteen kuljetusyksikköön yhteenkuormauskieltojen mukaisesti, katsotaan kuorman kuuluvan vaarallisimpaan vaarallisuusluokkaan tässä järjestyksessä.

Jos luokituskoodin 1.5D räjähteitä kuljetetaan vaarallisuusluokan 1.2 räjähteiden kanssa, ajoneuvo tai kontti on merkittävä vaarallisuusluokan 1.1 mukaisesti.

vaarallisuusluokkien järjestys

Suurlipukkeen merkinnät

kuljetusyksikön merkintä; luokka 1

Luokan 1.1, 1.2 ja 1.3 suurlipukkeiden alaosassa on luokan numeron yläpuolella oltava aineen tai esineen vaarallisuusluokan numero ja yhteensopivuusryhmän kirjain.

Vaarallisuusluokkien 1.4, 1.5 ja 1.6 suurlipukkeiden yläosassa on oltava vaarallisuusluokan numero ja alaosassa luokan numero ja yhteensopivuusryhmän osoittava kirjain.

Tarvittavat merkinnät vaarallisuusluokasta ja yhteensopivuusryhmästä voi tehdä suurlipukkeeseen esimerkiksi tussilla.

Eri vaarallisuusluokkien räjähteitä kuljettava ajoneuvo, kontti tai MEMUn erityisosasto on merkittävä ainoastaan vaarallisimman vaarallisuusluokan mukaisilla suurlipukkeilla.

Kuljetettaessa ajoneuvossa tai kontissa kahteen tai useampaan yhteensopivuusryhmään kuuluvia luokan 1 räjähteitä ei suurlipukkeissa saa olla yhteensopivuusryhmän merkintää.

Enintään 1000 kg (nettopaino) räjähdekuljetuksissa voidaan kuljetusyksikön eteen ja taakse merkitä pelkästään alla olevan kuvan mukainen suurlipuke ilman vaarallisuusluokan numeroa ja yhteensopivuusryhmää osoittavaa kirjainta. Tällöin oranssikilpeä ei edellytetä.

Ajoneuvon hyväksyntä (EX/II ja EX/III)

Ajoneuvon hyväksyntä (EX/II tai EX/III) vaatimus koskee kaikkia luokan 1 kollien kuljetuksia, kun kuljetusyksikössä kuljetettavaan määrään perustuvia vapautuksia ei voida soveltaa, eli vapaaraja ylittyy.

Ajoneuvon valinta (EX/II vai EX/III) riippuu kuljetettavasta ainemäärästä, joka on rajoitettu kuljetusyksikköä kohti kuormausta koskevien määräysten mukaisesti; kuljetettavien vaarallisten aineiden määrän rajoittaminen.

Kuljetusrajoitukset ja -kiellot

Kuljetettavien vaarallisten aineiden määrän rajoittaminen

Yhdessä kuljetusyksikössä kuljetettavien räjähdysaineiden kokonaisnettomassa kilogrammoina (taikka esineiden tai välineiden sisältämä räjähdysaineen kokonaisnettomassa) on rajoitettu seuraavan taulukon mukaisesti. Taulukko määrittää tarvittavan kuljetusyksikön / ajoneuvon hyväksynnän (EX/II vai EX/III), kun vapaaraja kuljetusyksikössä ylittyy.

7.5.5.2.1 Suurin sallittu luokan 1 räjähteen sisältämän räjähdysaineen kokonaisnettomassa kilogrammoina yhtä kuljetusyksikköä kohti
7.5.5.2.1 Suurin sallittu luokan 1 räjähteen sisältämän räjähdysaineen kokonaisnettomassa kilogrammoina yhtä kuljetusyksikköä kohti

Vaadittava ajoneuvon hyväksyntä riippuu kuljetettavan räjähdysaineen kokonaisnettomassasta. Mikäli konttiin on kuormattu kahden eri vaarallisuusluokan aineita, määrittää niiden yhteenlaskettu räjähdysaineen kokonaisnettomassa vaadittavan kuljetusyksikön hyväksynnän vaarallisemman vaarallisuusluokan mukaan. (ks. Vaarallisuusluokan merkitys)

Jos luokituskoodin 1.5D räjähteitä kuljetetaan vaarallisuusluokan 1.2 räjähteiden kanssa, katsotaan kuorman kuuluvan vaarallisuusluokkaan 1.1. Eli vaarallisuusluokkaan muu kuin 1.1A taulukossa 7.5.5.2.1

Yhteensopivuusryhmän S kuuluvien räjähteiden nettomassaa ei oteta huomioon rajoitettuja kuljetusmääriä laskettaessa.

Suuren riskin sisältävät vaaralliset aineet

Luokan 1 aineiden vaarallisuusluokka ja ainemäärä määrittävät kuuluuko kuljetus turvatoimien alaisuuteen.

Seuraavat luokan 1 vaaralliset aineet ovat aina, aine määrästä riippumatta kaikkien turvatoimien alaisia ja kuljetukseen on sovellettava kaikkia säännöksiä; UN 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456, 0500, 0512 ja 0513.

Lisäksi vapaarajan ylittyessä, alla olevassa taulukossa luetellut aineet ovat turvatoimien alaisia, kun taulukossa annettu määrä ylittyy. Käytännössä räjähteiden kohdalla tämä tarkoittaa että vapaarajan ylittyessä, taulukossa luetellut vaarallisuusluokat, yhteensopivuusryhmät ja yksittäiset nimikkeet ovat kaikkien turvatoimien alaisia, koska ainemääräksi on määritelty 0 kg.

Säiliökuljetuksissa turvatoimien alaisia ovat vaarallisuusluokan 1.5 räjähteet. Säiliökuljetuksissa ei sovelleta kuljetusyksikössä kuljetettavaan määrään liittyviä vapautuksia.

Taulukko 1.10.3.1.2; luokan 1 räjähteiden luettelo suuren riskin sisältävistä vaarallisista aineista
Taulukko 1.10.3.1.2; luokan 1 räjähteiden luettelo suuren riskin sisältävistä vaarallisista aineista

Räjähteet, joiden kuljetus on kielletty

Yhteensopivuusryhmään K kuuluvien esineiden kuljetus on kielletty (1.2K, UN 0020 ja 1.3K, UN 0021).

Kuljettaja voi näiden aineiden osalta luottaa lähettäjän antamiin tietoihin. Lähettäjä ei saa antaa kuljetettavaksi aineita, joiden kuljetus on maantiellä kielletty.

Muut kuljetusrajoitukset

Muita kuljetukseen mahdollisesti vaikuttavia kuljetusrajoituksia ovat;

 1. Kuljetusrajoitukset tietyllä alueella, tiellä tai tien osalla
 2. Tunnelirajoitukset

Nämä rajoitukset koskevat kuljetusta kun;

 1. Kuljetusyksikössä kuljetettavaan määrään perustuvaa vapautusta ei voida soveltaa, eli vapaaraja ylittyy.
 2. Kuljetuksessa olevan vaarallisen aineen määrä ylittää rajoituksissa annetun määrän.

Jos kuljetettavaa ainetta ja määrää (kg/l) koskee kuljetusrajoitukset tunneleissa, on rahtikirjassa oltava tästä merkintä, eli tunnellirajoituskoodi.

Ajoneuvon varusteet ja henkilönsuojaimet

Jokaisessa vaarallisia aineita kuljettavassa kuljetusyksikössä on oltava varusteet yleistä ja henkilökohtaista suojautumista varten, jotka on valittava kuormattujen aineiden varoituslipukkeiden numeroiden perusteella.

Kuljetettaessa luokan 1 räjähteitä kuljetusyksikössä on oltava mukana jokaista ajoneuvoa kohti;

 • vähintään yksi ajoneuvon suurimpaan sallittuun massaan ja rengaskokoon nähden sopiva pyöräkiila
 • sekä kaksi itsestään pystyssä pysyvää varoitusmerkkiä.

Jokaiselle miehistön jäsenelle on löydyttävä;

 • varoitusliivi (esim. kuten standardissa EN ISO 20471 on kuvattu)
 • irrallinen valaisin, jossa ei saa olla sellaisia metallipintoja, jotka voivat aiheuttaa kipinöitä
 • suojakäsineet ja
 • silmiensuojaimet (esim. suojalasit)

Rahtikirja

Kaikissa vaarallisten aineiden kuljetuksissa (määrättyjä poikkeuksia lukuun ottamatta) tulee olla mukana laissa määrätyt kuljetusasiakirjat;

Yleisten rahtikirjamerkintöjen lisäksi luokan 1 aineille on määrätty erillisiä merkintöjä, joita rahtikirjasta voi löytyä;

Yleisten merkintöjen lisäksi rahtikirjaan on merkitty;

 • jokaisen eri YK-numerolla kuljetettavan räjähteen räjähdysainesisällön kokonaisnettomassa kilogrammoina,
 • kaikkien rahtikirjassa mainittujen räjähteiden räjähdysainesisällön kokonaisnettomassa kilogrammoina

Vapaaraja lasketaan räjähdysainesisällön mukaan, ei lähetyksen kokonaispainon mukaan.

Räjäytysnalleista voidaan kuljetuksissa käyttää kappalemäärää nettomassan sijaan. 1 000 kappaletta räjäytysnalleja vastaa 1 kg räjähdysainetta.

Luokka- ja ainekohtaiset lisä- ja erityismääräykset

Kuljetusmääräysten taulukossa A mainitaan yksittäisen aineen kohdalla mahdolliset ainekohtaiset lisä- ja erityismääräykset.

Näitä määräyksiä on noudatettava muiden määräysten lisäksi, kun;

 1. Kuljetusmääräysten taulukossa A, sarakkeessa 19 on kyseisen kuljetettavan aineen kohdalle merkitty lisämääräyksen aakkosnumeerinen koodi.
 2. Lisä- tai erityismääräyksessä määritelty ehto täyttyy, esimerkiksi aineen kokonaismassa (kg) tai -tilavuus (l) ylittyy.

Luokka 1; Vaaraominaisuudet

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Lisätietoa