1. Koti
 2. Ajoneuvon rakenne: kuormakorin lujuusarvot

Ajoneuvon rakenne: kuormakorin lujuusarvot

kuormakorit; XL-standardi
kuormakorit; XL-standardi

Valmistajan kuormakorille antamat lujuusarvot määrittävät kuorman varmistuksessa esimerkiksi kuorman tuentaa seiniin, kuormansidontapisteiden kestävyyttä sidonnoissa, sekä kantavuutta vaihtokoreissa.

Kuormakorien lujuuksien osalta eletään siirtymäaikaa. Uusien kuormakorien vaatimukset tulevat eurooppalaisesta standardista ja vanhempien kuormakorien osalta lujuuksia määrittää vielä Liikenneministeriön päätös kuormakoreista. Molempia voidaan soveltaa käytäntöön, tietyin siirtymämääräyksin.

Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä

Kuorman varmistusvoimia laskettaessa saa käyttää ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä annetun liikenneministeriön päätöksen (940/1982) 6 §:n mukaista etupäädyn ja 8 §:n mukaista kiinnityspisteiden lujuutta, jos ajoneuvo on otettu käyttöön ennen 1.1.2022. (TRAFICOM/149639/03.04.03.00/2019)

Traficomin päätös kuormakoreista ja kuorman varmistamisesta

Kappaletavaran kuljettamiseen valmistetun kuormakorin uusia, standardiin SFS-EN 12642:2016 perustuvia, lujuus vaatimuksia sovelletaan kiinteän kuormakorin hyväksyntään ja uuteen markkinoille saatettavaan vaihtokuormakoriin 1.1.2022 alkaen.

Kiinteän kuormakorin ja vaihtokorin etuseinän ja sivuseinien lujuuden tulee vastata L-tai XL-koodin lujuusvaatimuksia, jos kuormakori on valmistettu kappaletavarankuljetukseen, jossa kuorman varmistaminen perustuu seiniin tuentaan.

Standardi EN-12642 XL on kuormakorin rakenteeseen liittyvä standardi. Tällä standardilla testatut ja merkityt rakenteet on testattu selviytymään EN12642 XL-standardin mukaisista kuormista. XL-rakenteet ovat tavallisia kuormakori rakenteita turvallisempia.

Kuormakoreihin liittyviä standardeja

Kuormakorin rakenteisiin ja kiinnitysjärjestelmiin liittyvät standardit:

SFS-EN 283 Vaihtokorien testaus
Tämä eurooppalainen standardi asettaa testausvaatimukset A-, B- ja C-luokan vaihtokoreille tehtyihin testeihin. Edellä mainitut vaihtokorit soveltuvat maantie- ja rautatiekuljetuksiin, sekä näiden yhdistelmäkuljetuksiin.
Tätä standardia ei sovelleta erikoisvaihtokoreihin (esim. säiliötyyppisiin vaihtokoreihin).
SFS-EN 12640 Intermodal loading units and commercial vehicles. Lashing points for cargo securing. Minimum requirements and testing.
Standardista ei ole saatavina suomenkielistä versiota.
This document specifies the minimum requirements and test methods for lashing points for cargo securing on commercial vehicles and intermodal loading units for cargo transport.
SFS-EN 12641 Intermodaaliset lastiyksiköt ja hyötyajoneuvot. Suojapeitteet. Osa 1: Vähimmäisvaatimukset 
Tässä asiakirjassa määritellään minimivahvuusvaatimukset ja minimikiinnitysvaatimukset suojapeitteille, joita käytetään yhdistetyn (intermodaalisen) kuljetuksen vaihtokoreissa ja hyötyajoneuvoissa teillä ja rautateillä.
SFS-EN 12642 Kuorman kiinnitys ajoneuvoissa. Kuorma-autojen ja niiden perävaunujen korirakenne. Minimivaatimukset
Tätä eurooppalaista standardia sovelletaan hyötyajoneuvojen ja perävaunujen korirakenteisiin. Tässä eurooppalaisessa standardissa esitetään vakioajoneuvokorien (sivuseinien sekä etu- ja takaseinien) ja vahvistettujen ajoneuvokorien yleiset minimivaatimukset ja määritellään asianmukaiset testit.

Kuormakorin kiinnitykseen vaaditut lujuudet

Kiinteän kuormakorin ja vaihtokorilaitteiden kiinnityksen täytyy kestää suurimpaan sallittuun massaan kuormattuna 14 m/s2 hidastuvuus eteenpäin ja 7 m/s2 hidastuvuus taakse ja sivuille päin.

Vaihtokuormakori itsessään luetaan ajoneuvon kuormaksi ja sen kiinnityslujuutta vaihtokorilaiteeseen määrittää kuorman varmistamiseen annetut lujuudet.

Vaihtokorin kiinnittämiseen tarkoitettujen lukituslaitteiden tulee pitää vaihtokori paikallaan ajoneuvossa, kun lukituslaitteille määriteltyyn suurimpaan tekniseen massaan kuormatun vaihtokorin painopisteeseen kohdistuu eteenpäin 8 m/s2 hidastuvuutta vastaava voima sekä taaksepäin ja sivuille 5 m/s2 hidastuvuutta vastaava voima.

Vaihtokorin kiinnittämiseen tarkoitetut lukituslaitteet; kiinnityskynnet, konttilukko.
Vaihtokorin kiinnittämiseen tarkoitetut lukituslaitteet; kiinnityskynnet, konttilukko.

Eli jos esimerkiksi vaihtokuormakorin omamassa on 3460 kg ja suurin sallittu kuorma 14 540 kg, tulee kuormakorin kiinnityksen kestää eteenpäin suuntautuvia voimia 144 kN (14 683 kg). Katso alta esimerkki laskelmat.

LASKENTA

14 540 kg + 3460 kg = 18 000 kg
18 000 kg * 8 m/s2 = 144 000 N
144 000 N / 1000 = 144 kN
244 000 N / 9,807 = n. 14 683 kg
(1000 N = 1 kN) (1 kg = 9,807 N) 

Merikonttien lukituslaitteiden valmistajan ilmoittama suurin sallittu kuormitus on merkitty lukkojen yhteyteen. Kuormitus tulee ilmoittaa suurimpana sallittuna kontin massana.
Ajoneuvon kantavuudesta riippumatta yhden kontin kiinnittämiseen tarkoitetuilta lukoilta ei edellytetä yli 34 tonnin kuormituksen kestoa.

Kappaletavaran kuljettamiseen valmistetun kuormakorin lujuus

Liikenneministeriön päätöksen mukaiset lujuudet

Liikenneministeriön päätökseen perustuvan kuormakorin etupäädyn tai ohjaamon suojan lujuus, koskee siis ennen 1.1.2022 käyttöön otettuja kuormakoreja, joissa ei ole valmistajan lujuusmerkintöjä.

Näitä arvoja voi käyttää kuorman varmistuksen laskennassa, tuennan osalta siirtymämääräysten puitteissa.

6 § Etupäädyn tai ohjaamon suojan lujuus
Etupäädyn ja ohjaamon suojan tulee murtumatta ja repeämättä kestää päädyn tai suojan alalle tasaisesti jakautunut eteenpäin suunnattu kuormitus, jonka suuruus on:

1) umpinaisella kuormakorilla varustetussa ajoneuvossa, jonka kuormatila liittyy välittömästi ohjaamon rakenteeseen, 15 prosenttia ajoneuvolle tai kuormakorille sallitusta kantavuudesta, kuitenkin vähintään 5 kN ja enintään 30 kN;

2) muussa ajoneuvossa vähintään kolmannes ajoneuvolle sallitusta kantavuudesta, kuitenkin enintään 60 kN; ja

3) vaihtokuormakorissa vähintään kolmannes valmistajan korille sallimasta kuormituksesta, kuitenkin enintään 60 kN.

ISO- tai vastaavan kansallisen standardin mukaisen kontin etupäädyn ei tarvitse täyttää 1 momentin vaatimuksia.

Päätöksen pykälän kohdassa yksi puhutaan ajoneuvosta, jonka kuormatila liittyy välittömästi ohjaamon rakenteeseen (esim. pakettiauto). Kohdassa kaksi tarkoitetaan kiinteän kuormakorin, ja kohdassa kolme vaihtokuormakorin lujuuksia.

Kiinteän kuormakorin ja vaihtokuormakorin osalta etupäädyn lujuudeksi kuormaa varmistettaessa voi siis laskea 1/3 osaa ajoneuvolle sallitusta kantavuudesta, enintään 60 kN, siitä huolimatta ettei kuormatilaan ole merkitty lujuuksia.

Enimmäislujuus on annettu kuormitukselle, joka jakautuu tasaisesti etupäädyn tai -suojan alalle.

Päätöksessä määritellään lujuudet, joita etupäädyn ja ohjaamon suojan tulee murtumatta ja repeämättä kestää. Huomattavaa on että voimat lasketaan päädyn tai suojan alalle tasaisesti jakautunutta kuormitusta kohden ja että esitetyt lujuudet ovat minimi- ja maksilujuuksia. Päätös ei koske sivuseinien tai takalaidan lujuuksia.

XL- ja L-koodit lujuuksien määrittelyssä

Standardissa EN 12642 määritellään kuormakorien seinien lujuudet seuraavasti;

 1. EN 12642 XL: seinän lujuus % hyötykuormasta
 2. EN 12642 L: seinän lujuus % hyötykuormasta
 3. Ei lujuusmerkintää

Traficomin uuden päätöksen mukaan muiden kuin standardin mukaisesti testattujen kuormakorien osalta valmistaja saa määritellä seinien lujuudet soveltaen standardin mukaisia testimenettelyjä tai laskennallisia testejä.

Tärkein muutos on että uudistetun lain myötä kuormakoreissa tulee olla merkittynä tiedot korin seinien lujuuksista ja ne tulee kiinnittää ajoneuvon kuormatilaan ja vaihtokoriin käyttäjän helposti nähtäville. Lisäksi umpinaiseen kuormakoriin tulee merkitä se, jos kuormakorin seinille ei ole määritelty kuorman tuentaa koskevaa lujuutta.

Vaihtokuormakorin valmistajankilpi, josta selviää että kuormakori on standardin EN 12642-XL mukainen.
Vaihtokuormakorin valmistajankilpi, josta selviää että kuormakori on standardin EN 12642-XL mukainen.

Yllä olevassa kuvassa valmistaja on määritellyt etuseinän lujuudeksi 3920 daN, eli hieman vajaat 4000 kg. Huomaa että tämä arvo on koko seinäpinta-alalle jakautuvalle kuormalle. Takaseinän (ovien) lujuudeksi on annettu 2352 daN (n. 2500 kg) ja sivuseinille 3136 daN.

kuormakorit; standarin EN 12642 /L ja /XL kuormakorien rakenteiden kestävyydet
Erilaisten rahdinkuljetusyksiköiden lujuusvaatimuksia

Standardin mukaisten sivuseinien lujuus

Ajoneuvot luokitellaan seuraavasti sivuseinien lujuuden mukaan seuraavasti:

 • EN 12642 XL: lujuus 40 % hyötykuormasta (0,4 P)
 • EN 12642 L: lujuus 30 % hyötykuormasta (0,3 P)
 • Ei lujuutta; 0 % hyötykuormasta

XL-standardi

Kun kuorma jakautuu tasaisesti sivuseinien pituudelle ja vähintään 75 % niiden korkeudesta, on XL-standardin mukainen lujuus 40 % hyötykuormasta. Tämän perusteena on sivuttaissuuntainen kiihtyvyys 0,5 g. Kun kitkan antama pidätys otetaan huomioon, vähintään 0,1, kestää sivuseinien lujuus täyden hyötykuorman tuottaman voiman sivuille.

Tässä tulee huomata, että mikäli sivuseiniä käytetään kuorman tukemiseen, käytettävien listojen tyypin ja lukumäärän on oltava koetodistuksen mukaisia. Listat asetetaan paikoilleen siten, että kuorman paino jakautuu sivuseinien kantaville osille eli sivutolppien, kattopalkin ja lattian varaan.

L-standardi

Umpiseinäisen perävaunun sivuseinät, jotka on rakennettu standardin EN 12642 L mukaisesti, on kokeella todettu kestävän voiman, joka vastaa 30 %:a hyötykuormasta jaettuna tasaisesti sivuseinien koko pituudelle ja korkeudelle. Suunnittelun perusteena oleva sivuttaissuuntainen kiihtyvyys on 0,5 g. Jos siis kitkakerroin on vähintään 0,2, sivuseinien lujuus riittää kestämään täyden hyötykuorman tuottamat sivuttaissuuntaiset voimat.

Standardin EN 12642 L mukaisen verhokapelliperävaunun sivuseinät on tarkoitettu vain säänsuojaksi.

Ei lujuutta

Kun kuormaa kuljetetaan rahdinkuljetusyksiköissä, joissa ei ole vakaita seiniä, on koko kuorman paino varmistettava siten, ettei se pääse liikkumaan sivuttaissuunnassa.

Standardin mukaisen etupäädyn lujuus

Etupäädyn lujuus voi olla jokin seuraavista:

 • EN 12642 XL: lujuus 50 % hyötykuormasta (0,5 P)
 • EN 12642 L: lujuus 40 % hyötykuormasta (0,4 P), enintään 5 000 daN
 • Merkitsemätön rahdinkuljetusyksikkö tai kuorma, jota ei ole tuettu välittömästi etupäätyä vasten: 0 % hyötykuormasta.

XL-standardi

Lujuus on 50 % hyötykuormasta. Standardia noudattaen rakennettu etuseinä kestää voiman, joka vastaa 50 % hyötykuormasta. Suunnittelun perusteena on kiihtyvyys 0,8 g. Jos siis kitkakerroin on vähintään 0,3 etuseinän lujuus riittää kestämään täyden hyötykuorman tuottamat voimat eteenpäin.

Kiihtyvyys 0,8 g vastaa nykyään Suomessa käytössä olevaa vaatimusta.

L-standardi

Standardia EN 12642 L noudattaen rakennetut etupäädyt kestävät voiman, joka vastaa 40 %:a ajoneuvon hyötykuormasta (0,4 P). Jos ajoneuvon hyötykuorma on yli 12,5 tonnia, lujuusvaatimus on rajattu enintään arvoon 5 000 daN.

Alla olevassa taulukossa on eri kitkakertoimien suhteen kuorman paino (tonneina), joka voidaan tukea etupäätyä vasten, kun lujuus on rajattu enintään arvoon 5 000 daN. Jos kuorman massa ylittää taulukossa annetun arvon, on lisäksi käytettävä muita kiinnitysjärjestelyitä.

KitkakerroinSuurin kuorman paino (tonneina), joka voidaan tukea etupäätyä vasten menosuunnassa
0,157,8
0,208,4
0,259,2
0,3010,1
0,3511,3
0,4012,7
0,4514,5
0,5016,9
0,5520,3
0,6025,4

Ei lujuutta

Kun kuormaa kuljetetaan rahdinkuljetusyksiköissä, joissa ei ole vakaata etupäätyä, tai kun kuormaa ei ole tuettu välittömästi etupäätyä vasten, on koko kuorman paino varmistettava siten, ettei se pääse liikkumaan menosuuntaan.

Standardin mukaisen takalaidan lujuus

Takalaidan lujuus voi olla jokin seuraavista:

 • EN 12642 XL: lujuus 30 % hyötykuormasta (0,3 P)
 • EN 12642 L: lujuus 25 % hyötykuormasta (0,25 P), enintään 3 100 daN
 • Merkitsemätön rahdinkuljetusyksikkö tai kuorma, jota ei ole tuettu välittömästi takalaitaa vasten: 0 % hyötykuormasta.

XL-standardi

Lujuus on 30 % hyötykuormasta. Standardia noudattaen rakennettu takalaita kestää voiman, joka vastaa 30 % hyötykuormasta. Suunnittelun perusteena oleva taaksepäin suuntautuva kiihtyvyys on 0,5 g. Jos siis kitkakerroin on vähintään 0,2 takalaidan lujuus riittää kestämään täyden hyötykuorman tuottamat taaksepäin suuntautuvat voimat.

L-standardi

Standardia EN 12642 L noudattaen rakennettu takalaita kestää voiman, joka vastaa 25 %:a ajoneuvon hyötykuormasta (0,25 P). Jos ajoneuvon hyötykuorma on yli 12,5 tonnia, lujuusvaatimus on rajattu enintään arvoon 3 100 daN.

Ei lujuutta

Kun kuormaa kuljetetaan rahdinkuljetusyksiköissä, joissa ei ole vakaata takalaitaa, tai kun kuormaa ei ole tuettu välittömästi takalaitaa vasten, on koko kuorman paino varmistettava siten, ettei se pääse liikkumaan taaksepäin.


Jos kitkakerrointa ei voida ottaa edellä olevissa esimerkeissä huomioon tai kuormaa ei saada täysin tuettua laskutoimitusten mukaan seinämiä vasten tiiviisti, ei tuenta yksistään riitä varmistamaan kuormaa vaikka kyseessä olisi standardin mukainen kuormakori.

Varmistaminen ovia vasten

Jos ovet on suunniteltu siten, että niillä on määritelty tuentalujuus, myös ovet voidaan katsoa tukevaksi lastitilan rajapinnaksi. Edellytyksenä on, että kuorma on tuettu siten, ettei oviin aiheudu iskukuormitusta eikä kuorma pääse putoamaan, kun ovet avataan.

Kuormansidontapisteiden lujuus on osa varmistuksen lujuutta

artikkelikuva; kuormakorit osa 3; kiinnityspisteet
Valmistajan merkinnät kiinnityspisteiden lujuusarvoista kapelliperävaunussa.

Kuormansidontapiste on ajoneuvossa oleva erityinen varmistuskohta, johon sidontavyö, kettinki tai teräsvaijeri voidaan kiinnittää suoraan. Sidontapiste voi olla esimerkiksi soikea lenkki, koukku, rengas tai uloke.

Yleisempi nimitys on kiinnityspiste. Kiinnityspisteisiin kuuluvat sidontapisteet, ajoneuvon korirakenteet sekä kiskot tai listat, joihin voidaan kiinnittää esimerkiksi pylväitä tai tuentalevyjä.
Kuljetusvälineissä olevat sidontapisteet sijoitetaan pareittain toisiaan vastapäätä pitkien sivujen suuntaisesti.

Kuorman varmistamisessa sidonnan kokonaislujuutta määrittää pienin lujuusarvo. Esimerkiksi LC-arvoltaan 1700 daN kuormaliinan kiinnittäminen lujuusarvoltaan 500 daN sidontapisteeseen seinässä antaa koko sidonnan lujuusarvoksi 500 daN.


Kuormansidontapisteiden lujuuksia määrittää tällä hetkellä, sekä Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä ja Liikenne- ja viestintäviraston määräys, jossa puhutaan standardin SFS-EN 12640:2019 vaatimuksista.

Tieliikennelaissa ei mainita kuormansidontapisteiden lujuuksista.

Liikenne- ja viestintäviraston määräys

Kappaletavaran kuljetukseen valmistettu kuormakori tulee varustaa kuormanvarmistuspisteillä, joihin voidaan varmistaa kuormatilan kantavuuden suuruinen kuorma. Niiden tulee täyttää standardin SFS-EN 12640:2019 vaatimukset.

Standardi SFS-EN 12640:2019 määrittää sidontapisteiden lujuudet seuraavasti;

Ajoneuvon kokonaismassa (tonnia)Sidontapisteen lujuus (daN)
3,5–7,5800
yli 7,5–12,01 000
yli 12,02 000*
Standardi SFS-EN 12640:2019; Sidontapisteiden lujuudet
*(yleensä suositellaan arvoa 4 000 daN) 

Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä

8 § Kiinnityspisteiden nimellislujuus
Kiinnityspisteen tulee kestää murtumatta nimellislujuuteen nähden kaksinkertainen kuormitus, jolloin seinässä olevaan kiinnityspisteeseen vaikuttavan voiman suunta saa poiketa seinän tasosta enintään 30°. Kiinnityspisteiden nimellislujuuksien summan on oltava vähintään ajoneuvon tai kuormakorin kantavuuden suuruinen, umpinaisessa kuormakorissa kuitenkin vähintään puolet siitä.

Edelleen voimassa olevan Liikenneministeriön päätöksen mukaan kuormakorissa olevien kiinnityspisteiden nimellislujuuksien tulee olla vähintään seuraavat:

Ajoneuvon tai kuormakorin kantavuusLattiarakenteessa oleva kiinnityspisteUmpinaisen kuormakorin seinärakenteessa oleva kiinnityspiste
alle 3,5 t5 kN2,5 kN
3,5–6,0 t10 kN5,0 kN
yli 6,0 t20 kN5,0 kN
Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä; Kiinnityspisteiden nimellislujuudet
Sallitut sidontapisteiden sidontavoimat ilmoitettuna standardin EN 12642 mukaisesti merkityssä vaihtokuormakorissa.

Article Attachments

Oliko artikkeli hyödyllinen?