1. Koti
 2. Vaarallisten aineiden kuljetus
 3. Yleiset määräykset
 4. Kuljetusyksikössä kuljetettavaan määrään liittyvät vapautukset (vapaaraja)

Kuljetusyksikössä kuljetettavaan määrään liittyvät vapautukset (vapaaraja)

Vapaaraja, eli enimmäismäärä kuljetusyksikkö kohden

(Vapaarajataulukko artikkelin lopussa.)

Vapaaraja tarkoittaa vaarallisen aineen enimmäismäärää kuljetusyksikköä kohden. Aineen tai aineiden määrän jäädessä alle vapaarajan, ei kuljetusmääräyksiä sovelleta kuljetukseen kaikilta osin.

Enimmäismäärä, kuljetusyksikköä kohden, on ilmoitettu kullekin kuljetuskategorialle vapaarajataulukon sarakkeessa 3.

Vapaarajataulukossa ”Enimmäismäärä kuljetusyksikköä kohti” tarkoittaa;

 • esineille esineiden kokonaismassaa kilogrammoina ilman pakkausta,
 • luokan 1 esineille ja välineille räjähdysaineen nettomassaa kilogrammoina,
 • vaarallisille aineille koneissa ja laitteissa aineen kokonaismäärää kilogrammoina tai litroina,
 • kiinteille aineille, nesteytetyille kaasuille, jäähdytetyille nesteytetyille kaasuille ja liuotetuille kaasuille nettomassaa kilogrammoina,
 • nestemäisille aineille vaarallisen aineen kokonaismäärä litroina,
 • puristetuille kaasuille, adsorboituneille kaasuille ja paineellisille kemikaaleille astian tilavuutta litroina.

Lähettäjän velvollisuus on merkitä vapaarajan laskemiseen tarvittava tieto massasta / määrästä rahtikirjaan.

Periaatteita

 1. Enimmäismäärään liittyvät vapautukset koskevat vain kappaletavarakuljetuksia. Irtotavara- ja säiliökuljetuksissa ei voi soveltaa kuljetettavaan määrään perustuvaa vapautusta.
 2. Vapaaraja on kuljetusyksikkö kohtainen. Kuljetusyksikköön kuuluvat kaikki yhdistelmän ajoneuvot. Toisin kuin yhteenkuormauskielloissa, vapaarajaa sovellettaessa ei siis auta kuormata vaarallisia aineita eri ajoneuvoihin, jos nämä ovat samaa kuljetusyksikköä.
 3. Kun vapaaraja ylittyy yhden aineen osalta kuljetusyksikössä, niin kuljetusmääräykset astuvat voimaan kaikkien kuljetettavien aineiden osalta täysimääräisinä, vaikka muiden aineiden kohdalla vapaarajataulukossa määritellyt arvot eivät ylittyisi.

Kun vapaaraja ylittyy yhden aineen osalta kuljetusyksikössä, niin kuljetusmääräykset astuvat voimaan kaikkien kuljetettavien aineiden osalta täysimääräisinä.

Vapaaraja ei ylity?

Jos vapaaraja ei ylity, kuljetus on vapautettu;

Huomaa että turvatoimia koskevia määräyksiä sovelletaan kuitenkin kuljetettaessa seuraavia luokan 1 räjähteitä määrästä riippumatta;
UN 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 ja 0500,
sekä luokan 7 UN 2910 ja 2911 peruskolleja, jos aktiivisuusarvo ylittää A2-arvon.

Vaikka vapaaraja ei ylity, seuraavista vaatimuksista ei kuitenkaan saa vapautusta;

Se että vapaaraja ei ylity, ei tietenkään tarkoita sitä että kuljetettava aine muuttuisi vaarattomaksi, vaan ainoastaan että lainsäädäntö sallii lievennyksiä edellä mainittuihin määräyksiin.

Kuljetuskategoria ja kerroin

Vaaralliset aineet on jaoteltu kuljetuskategorioihin 0, 1, 2, 3 tai 4, määrään perustuvien vapautusten perusteella. Kategoria on ilmoitettu kullekin aineelle erikseen kuljetusmääräysten taulukon A sarakkeessa (15). Kuljetuskategoriaa ei merkitä rahtikirjaan, eli kuljettajan on tarvittaessa itse tarkistettava mihin kategoriaan kuljetettava aine kuuluu.

Kuljetuskategoria määrittää kyseiselle aineelle laskennallisen lukuarvon kertoimen. Kuljetuskategorian 0 esineillä ja aineilla ei ole vapaarajaa, eikä siis myöskään kerrointa. Kategorian 4 esineitä ja aineita saa kuljettaa rajoituksetta, joten silläkään ei ole kerrointa.

Kuljetuskategoria kertoo aineen vaarallisuudesta, niin että kategoriassa 0 ovat vaarallisimmat ja kategoriassa 4 vaarattomimmat, siksi kertoimet pienenevät kun tullaan vaarattomampiin aineisiin.

Laskennallinen lukuarvo

Kuljetettaessa eri kuljetuskategorioihin kuuluvia vaarallisia aineita samassa kuljetusyksikössä laskennallinen lukuarvo ei saa ylittää arvoa ”1000”. Lukuarvo saadaan kertomalla aineen määrä, kuljetuskategorian määrittämällä kertoimella;

 • kuljetuskategorian 1 aineiden, esineiden ja välineiden määrä kerrotaan ”50”:llä,
 • vapaarajataulukon alaviitteessä listattujen kuljetuskategorian 1 aineiden, esineiden ja välineiden määrä kerrotaan ”20”:llä
 • kuljetuskategorian 2 aineiden, esineiden ja välineiden määrä kerrotaan ”3”:llä ja
 • kuljetuskategorian 3 aineiden, esineiden ja välineiden määrä kerrotaan ”1”:llä.
KuljetuskategoriaKerroin
0
150
1 (alaviite)20
23
31
4
Kuljetuskategoria – kerroin

Jos vaarallisen aineen lähettäjä aikoo soveltaa kuljetusyksikössä kuljetettavaan määrään liittyviä vapautuksia, on rahtikirjassa ilmoitettava jokaisen kuljetuskategorian vaarallisten aineiden ja esineiden kokonaismäärä ja laskennallinen lukuarvo, edellisen kappaleen mukaisesti laskettuna.

5.4.1.1 Yleiset rahtikirjamerkinnät
Huom. 1. Jos aiotaan soveltaa kohtaa 1.1.3.6, rahtikirjassa on ilmoitettava jokaisen kuljetuskategorian vaarallisten aineiden ja esineiden kokonaismäärä ja laskennallinen lukuarvo kohdan 1.1.3.6.3 ja 1.1.3.6.4 mukaisesti.

Tarkoituksena on antaa lisätietoa kuljettajalle vapaarajan määritykseen kappaletavarakuljetuksissa. Jos laskennallista kerrointa ei ole ilmoitettu rahtikirjassa, kuljettaja laskee ylittyykö vapaaraja kuljetuksessa vai ei.

Pakkausryhmä

Muilla kuin luokkien 1, 2, 5.2, 6.2 ja 7 aineilla ja luokan 4.1 itsereaktiivisilla aineilla on pakkaamista varten määritelty aineen vaaraominaisuuksiin perustuva pakkausryhmä;

PakkausryhmäSelite
I erittäin vaaralliset aineet
II vaaralliset aineet
III vähäistä vaaraa aiheuttavat aineet

Esineillä, vapaarajataulukon alaviitteessä mainituilla, eikä kuljetuskategorian 4 aineilla ole pakkausryhmää. Jos vaaralliselle aineelle on määritelty pakkausryhmä, se on merkittynä rahtikirjaan. Tietyissä tapauksissa pakkausryhmä määrittää aineen kuljetuskategorian ja vapaarajan.

Kuljetuskategoria-kerroin-pakkausryhmä-vapaaraja

taulukko; kuljetuskategoria – vapaaraja – kerroin

(Aineen)luokka

Luokka on kullekin vaaralliselle aineelle, ominaisuuksien perusteella määritelty luokka, joita kuljetusmääräyksissä sovelletaan; luokat 1 – 9. Esimerkiksi KLOROFORMIn luokka on 6.1

UN/YK-numero

Jokaisella vaaralliseksi luokitellulla aineella on oma YK– eli UN-numeronsa, UNNO, ainenumero. UN-lyhenne on kansainvälinen ja muodostuu sanoista United Nations. UN -numero (UNNO) yksilöi kaikki aineet ja numeron perusteella vaarallinen aine tunnistetaan samaksi kaikissa aineluetteloissa ja kuljetusmuotojen määräyksissä.

UN -numero sisältää aina neljä numeroa, myös edessä olevat nollat ovat merkityksellisiä (UN 0004 ammoniumpikraatti) ja ne pitää muistaa huomioida ja merkitä. UN -numeroita on vuonna 2019 käytössä 0004 numeroon 3548 eli yli 3 000 kappaletta. Uuden UN Orange Bookin version julkaisussa, käyttöön tulevat uudet numerot ja vanhoja poistuu.

Luokituskoodi

Luokituskoodi kertoo aineen ominaisuuksista ja olomuodosta. Vapaarajan määrittämisen kannalta luokituskoodilla on merkitystä ainoastaan luokan 1; räjähteet kohdalla. Ainoastaan luokan 1 aineiden luokituskoodi merkitään rahtikirjaan. Luokituskoodit löytyvät kuljetusmääräysten taulukosta A.

Räjähteiden (luokka 1) vaarallisuusluokan numero ja yhteensopivuusryhmän kirjain muodostavat aineen luokituskoodin. Esimerkiksi; UN 0360, SYTYTYSVÄLINEET, EI-SÄHKÖKÄYTTÖISET, louhintaa varten, 1.1 B.

Muiden luokkien luokituskoodi muodostuu kirjaimista ja numeroista ja antaa samoin lisätietoa aineen ominaisuuksista ja olomuodosta.

Esimerkiksi; UN1944 VARMUUSTULITIKUT 4.1 luokituskoodi on F1. F (flammable) merkitsee helposti syttyvää kiinteää ainetta, ilman lisävaaraa. F1 merkitsee että aine on orgaaninen.

Vapaarajan määrittäminen

Jos kuljetuksessa sovelletaan vapaarajaa, sitä määriteltäessä ei tarvitse ottaa huomioon kuljetuksessa mukana olevia vaarallisia aineita, jotka on vapautettu kuljetusmääräyksistä seuraavien kohtien mukaisesti;

Toisin sanoa, esimerkiksi rajoitetut määrät pakatuille vaarallisille aineille lipukkeella merkittyjä kolleja, ei tarvitse ottaa huomioon laskettaessa vapaarajaa. Muut määräykset (esim. yhteenkuormauskiellot) pätevät edelleen.

Vapaaraja yksittäisen aineen kohdalla

Kun kuljetettavana on vain yhden kuljetuskatergorian ainetta voidaan vapaaraja tarkistaa seuraavasti;

vapaaraja; tarkitus samaan kuljetuskategoriaan kuuluvien aineiden kohdalla

Vapaarajan useamman aineen kohdalla

Kun kuljetettavana on useamman kuljetuskategorian aineita täytyy jokaisen aineen kohdalla tarkistaa ensin vapaaraja edellä kuvatun mukaisesti. Jos määrät jäävät enimmäismäärän alle niin täytyy lisäksi tarkistaa laskennallisten lukuarvojen summa;

vapaaraja; tarkitus kahden kuljetuskategorian kohdalla

Article Attachments

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Lisätietoa