1. Koti
 2. Vaarallisten aineiden kuljetus
 3. Kuljetuksen osapuolten vastuut ja velvollisuudet

Kuljetuksen osapuolten vastuut ja velvollisuudet

Kuljetuksen eri osapuolten velvollisuuksista säädetään laissa vaarallisten aineiden kuljetuksesta (2.8.1994/719) ja valtioneuvoston asetuksessa vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (13.3.2002/194)

Yleiset velvollisuudet

Vaarallisten aineiden kuljetuksessa ja siihen liittyvissä muissa toimenpiteissä, kuten pakkaamisessa ja tilapäisessä säilytyksessä, on noudatettava tarvittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta ottamalla huomioon kuljetettavan aineen laji, määrä ja kuljetusmuoto.

Vaarallisten aineiden kuljetuksen ja tilapäisen säilytyksen turvallisuuteen vaikuttavien, kuten pakkaajan, lähettäjän, kuormaajan, kuljetuksen suorittajan, kuljettajan ja vastaanottajan, on omalta osaltaan huolehdittava siitä, että onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä niistä ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle aiheutuvien vahingollisten seurausten vähentämiseksi tarvittavat toimenpiteet tulevat tehdyiksi.

Kuljetuksen osapuolet ja heille annetut velvollisuudet

Pakkaaja

Pakkaajalla tarkoitetaan yritystä mikä huolehtii aineen pakkaamisesta kuljetuspakkaukseen.

 1. Hänen on noudatettava pakkaamista ja yhteenpakkaamista koskevia säännöksiä.
 2. Valmistellessaan kollia kuljetusta varten hänen on noudatettava kollin merkintää ja lipukkeita koskevia säännöksiä.

Lähettäjä

Lähettäjällä tarkoitetaan yritystä joka lähettää vaarallisia aineita itse tai kolmannen osapuolen toimesta. Kun lähettäjän ja kuljetuksesta vastaavan yrityksen välillä on kuljetussopimus, tarkoittaa vaarallisten aineiden lähettäjä sopimuksessa ja laissa tarkoitettua lähettäjää.

 1. Varmistettava, että kuljetettaviksi annettuja vaarallisia aineita saa kuljettaa tiellä. a
 2. Lähettäjä vastaa siitä, että kuljetettavaksi jätetty vaarallinen aine on

  *luokiteltu,
  *pakattu,
  *pakkaus merkitty sekä
  *jätetty kuljetettavaksi

  vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti.
 3. Lähettäjän on täytettävä lähetystapaa ja lähetysrajoituksia koskevat vaatimukset.
 4. Lähettäjä vastaa siitä, että vaarallisen aineen nimi, luokitus ja muut vaadittavat tiedot tulevat oikein merkityiksi kuljetusasiakirjoihin.
 5. Lähettäjä on velvollinen toimittamaan tarvittavat kuljetusasiakirjat ennen kuljetusta kuljetuksen suorittajalle; rahtikirja tai vastaava lähetyskirja sekä muut asiakirjat, kuten luvat, hyväksynnät, ilmoitukset ja todistukset.
 6. Lähettäjän on tehtävä ja pidettävä ajan tasalla toiminnassaan sovellettava turvasuunnitelma, jonka tulee sisältää toimenpiteet ja menettelyt vaarallisen aineen varkauksien ja muun tahallisen väärinkäytön estämiseksi.

Kuljetuksen suorittaja

Kuljetuksen suorittaja on yritys, joka suorittaa kuljetuksen. Kuljetuksen suorittajalle ja kuljettajalle laissa annetut velvollisuudet ovat pitkälti yhteneväisiä.

 1. Varmistettava, että kuljetettaviksi annettuja vaarallisia aineita saa kuljettaa tiellä. a
 2. Kuljetuksen suorittajan on huolehdittava siitä, että vaarallisen aineen kuljetukseen käytettävää ajoneuvoa voidaan käyttää tähän tehtävään.
 3. Kuljetukseen käytettävän ajoneuvo on rakenteeltaan, teknisiltä ominaisuuksiltaan ja varusteiltaan soveltuva vaarallisten aineiden kuljetukseen. Esimerkiksi varmistettava, että määräaika säiliöiden seuraavalle tarkastukselle ei ole umpeutunut tai että ajoneuvon hyväksyntä vastaa kuljetuksen vaatimuksia.
 4. VAK-lain turvatoimet ja -velvoitteet määräysten alaisten ajoneuvojen turvalaitteet on pidettävä asianmukaisessa toimintakunnossa.
 5. Ajoneuvo tiekuljetuksessa on asianmukaisesti miehitetty.
 6. Varmistettava, että Liikenne- ja viestintäviraston määräyksessä määrättyjä vaarallisten aineiden määrärajoituksia kuljetusyksikköä kohti ei ole ylitetty. a
 7. Varmistettava, että lähettäjältä on saatu Liikenne- ja viestintäviraston määräyksessä vaaditut tiedot kuljetettavista vaarallisista aineista ja että vaaditut asiakirjat ovat mukana kuljetusyksikössä. a
 8. Varmistettava, että ajoneuvolle ja säiliöajoneuvon säiliöille määrätyt suurlipukkeet ja merkinnät on kiinnitetty. a
 9. Varmistettava, että kuljetusyksikössä mukana pidettäviksi VAK-lain nojalla säädetyt ja määrätyt varusteet ovat kuljetusyksikössä.
 10. Vaarallisten aineiden kuljetukseen tai tilapäiseen säilytykseen liittyviä tehtäviä suorittavan työnantajan tulee varmistaa, että työntekijällä on tarvittava kuljetuksen turvallisuuden varmistava koulutus tai muu pätevyys tehtävään ja riittävän usein toistuva täydennyskoulutus.
 11. Nimeää turvallisuusneuvonantajan.
 12. On tehtävä ja pidettävä ajan tasalla toiminnassaan sovellettava turvasuunnitelma, jonka tulee sisältää toimenpiteet ja menettelyt vaarallisen aineen varkauksien ja muun tahallisen väärinkäytön estämiseksi.
a) Kuljetuksen suorittaja, kuljettaja ja kuormaaja voivat näissä tapauksissa luottaa muiden osapuolten hänelle antamiin tietoihin.

Kuljettaja

Laissa tarkoitettu kuljettaja on henkilö(t), jotka vastaavat kuljetuksen suorittamisesta ajoneuvolla.

 1. Varmistettava, että kuljetettaviksi annettuja vaarallisia aineita saa kuljettaa tiellä. a
 2. Ennen matkan alkamista varmistauduttava siitä, että ajoneuvo vastaa kysymyksessä olevaa kuljetusta.
 3. Kuljetukseen käytettävän ajoneuvo on rakenteeltaan, teknisiltä ominaisuuksiltaan ja varusteiltaan soveltuva vaarallisten aineiden kuljetukseen. Esimerkiksi varmistettava, että määräaika säiliöiden seuraavalle tarkastukselle ei ole umpeutunut tai että ajoneuvon hyväksyntä vastaa kuljetuksen vaatimuksia.
 4. Varmistettava silmämääräisesti, että ajoneuvossa ja kuormassa ei ole ilmeisiä vikoja, vuotoja tai murtumia ja että ajoneuvosta tai kuormasta ei puutu varusteita.
 5. Ajoneuvo on asianmukaisesti miehitetty ja kuormattu.
 6. Varmistettava, että kuljetusyksikössä mukana pidettäviksi VAK-lain nojalla säädetyt ja määrätyt varusteet ovat kuljetusyksikössä.
 7. Huolehdittava, että kuljetus suoritetaan voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Varmistettava, että Liikenne- ja viestintäviraston määräyksessä määrättyjä vaarallisten aineiden määrärajoituksia kuljetusyksikköä kohti ei ole ylitetty. a
 8. Huolehtii että kuljetusvälineessä on mukana keskeisimmät tiedot kuljetettavista vaarallisista aineista aineen asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi sekä onnettomuuden tai vaaran varalta. Varmistettava, että lähettäjältä on saatu Liikenne- ja viestintäviraston määräyksessä vaaditut tiedot kuljetettavista vaarallisista aineista ja että vaaditut asiakirjat ovat mukana kuljetusyksikössä. a
 9. Varmistettava, että ajoneuvolle ja säiliöajoneuvon säiliöille määrätyt suurlipukkeet ja merkinnät on kiinnitetty. a
a) Kuljetuksen suorittaja, kuljettaja ja kuormaaja voivat näissä tapauksissa luottaa muiden osapuolten hänelle antamiin tietoihin.

Jos kuljettaja tai kuljetuksen suorittaja havaitsee laiminlyöntejä tai muita annettujen säännösten tai määräysten vastaisia menettelyjä, kuljetuksen suorittaja ei saa toimittaa lähetystä eteenpäin ennen kuin säännösten ja määräysten vastaisuudet on korjattu.

Edellä mainitut velvollisuudet on tehtävä kuljetusasiakirjojen ja muiden asiakirjojen perusteella tarkastamalla silmämääräisesti ajoneuvo ja kontit sekä tarvittaessa kuorma.

Kuljettajan on ennen kuljetuksen aloittamista tutustuttava vaadittuihin kirjallisiin turvallisuusohjeisiin. Kuljetuksen päätyttyä kuljetuksen suorittajan ja kuljettajan on varmistettava, että ajoneuvon ja säiliöajoneuvon suurlipukkeet ja merkinnät poistetaan.

Kuormaaja

Kuormaajalla tarkoitetaan yritystä, joka vastaa vaarallisen aineen kuormaamisesta kuljetettavaksi. Jos kuljetusliike kuormaa tai välikuormaa aineet koskevat nämä kohdat myös kuljetuksen suorittajaa tai kuljettajaa.

 1. Saa luovuttaa vaaralliset aineet kuljetuksen suorittajalle vain, jos aineita saa annettujen säännösten ja määräysten mukaan kuljettaa tiellä. a
 2. Luovuttaessaan kuljetettavaksi pakattuja vaarallisia aineita tai tyhjiä, puhdistamattomia pakkauksia hänen on tarkastettava, että pakkaukset eivät ole vahingoittuneita. (Hän ei saa luovuttaa kollia, jonka pakkaus on vahingoittunut ja erityisesti, jos pakkaus ei ole enää niin tiivis, että vaarallista ainetta vuotaa tai on mahdollista vuotaa pakkauksesta ulos, ennen kuin vahingoittunut pakkaus on korjattu; tämä koskee myös tyhjiä, puhdistamattomia pakkauksia)
 3. Hänen on täytettävä kuormausta ja käsittelyä koskevat erityismääräysten vaatimukset, jotka on annettu VAK-lain nojalla. (esim. päälle lastaus kielto, kuorman asianmukainen käsittely)
 4. Hänen on noudatettava suurlipukkeita, merkintöjä ja oranssikilpiä koskevia vaatimuksia, jotka on annettu VAK-lain nojalla kuormattuaan vaarallisia aineita konttiin. a
 5. Hänen on noudatettava kuormatessaan kolleja VAK-lain nojalla annettuja yhteenkuormauskieltoja ottaen huomioon myös vaaralliset aineet, jotka ovat jo ajoneuvossa tai suurkontissa, sekä ravinto- ja nautintoaineita ja eläinrehuja koskevat erottelumääräykset. a

Kuormaaja ei saa luovuttaa kollia, jonka pakkaus on vahingoittunut ja erityisesti, jos pakkaus ei ole enää niin tiivis, että vaarallista ainetta vuotaa tai on mahdollista vuotaa pakkauksesta ulos, ennen kuin vahingoittunut pakkaus on korjattu; tämä koskee myös tyhjiä, puhdistamattomia pakkauksia

a) Kuljetuksen suorittaja, kuljettaja ja kuormaaja voivat näissä tapauksissa luottaa muiden osapuolten hänelle antamiin tietoihin.

Kuorman purkaja

Kuorman purkajalla tarkoitetaan yritystä, joka vastaa vaarallisen aineen kuormaamisesta kuljetettavaksi. Jos kuljetusliike purkaa aineet koskevat nämä kohdat myös kuljetuksen suorittajaa tai kuljettajaa.

 1. Varmistettava tarkastamalla kuorman aineita koskevat merkinnät, että vain kuormaa koskevissa asiakirjoissa mainitut aineet puretaan.
 2. Tarkastettava, ettei pakkauksessa, säiliössä, ajoneuvossa tai kontissa ole purkamista vaarantavia vikoja, ja tarvittaessa korjattava viat ennen purkamisen aloittamista.
 3. Täytettävä purkamista ja käsittelyä koskevat vaatimukset.
 4. Heti purkamisen jälkeen puhdistettava säiliön, ajoneuvon tai kontin ulkopinnalle purkamisen yhteydessä tulleet vaaralliset jäänteet sekä varmistettava, että niiden venttiilit ja tarkastusaukot ovat kiinni.
 5. Huolehdittava ajoneuvojen ja konttien vaaditusta puhdistuksesta ja vaaratekijöiden poistamisesta.
 6. Varmistettava, ettei täysin tyhjennetyissä, puhdistetuissa konteissa sekä konteissa, joista kuljetetun aineen vaaratekijät on poistettu, ole enää näkyvillä suurlipukkeita, merkkejä eikä oranssikilpiä.

Vastaanottaja

Kuljetussopimuksessa määritelty vaarallisen aineen vastaanottaja tai vastaanottajan valtuuttama kolmas osapuoli.

 1. Vastaanottaja ei saa kieltäytyä ottamasta lähetystä vastaan muutoin kuin pakottavista syistä.
 2. Vastaanottajan on varmistettava kuorman purkamisen jälkeen, että säännöksissä olevat häntä koskevat vaatimukset on täytetty.
 3. Vastaanottaja saa palauttaa kontin kuljetuksen suorittajalle vasta, kun varmistamisessa havaitut laiminlyönnit on korjattu.
 4. Jos vastaanottaja käyttää muiden osapuolten, kuten kuorman purkajan, puhdistajan tai muun vaaratekijöiden poistajan palveluja, hänen on tehtävä riittävät toimenpiteet varmistuakseen, että säädetyt vaatimukset on täytetty.

Säiliön sekä irtotavara-ajoneuvon ja -kontin täyttäjä

 1. Ennen säiliön täyttämistä hänen on varmistettava, että säiliö ja sen varusteet ovat teknisesti moitteettomassa kunnossa.
 2. Varmistettava, että säiliöt on tarkastettu ajallaan.
 3. Hän saa täyttää säiliötä vain sellaisilla vaarallisilla aineilla, joiden kuljetukseen säiliö on hyväksytty.
 4. Hänen on säiliötä täyttäessään otettava huomioon viereisiä säiliöosastoja koskevat VAK-lain nojalla annetut määräykset.
 5. Säiliötä täyttäessään hänen on otettava huomioon täytettävän aineen sallittu täyttöaste tai massa tilavuuden litraa kohti.
 6. Säiliön täyttämisen jälkeen hänen on varmistettava, että sulkimet ovat suljetut ja vuotamattomat.
 7. Hänen on varmistettava, ettei täytettävästä aineesta ole jäänyt vaarallisia jäänteitä hänen täyttämänsä säiliön ulkopinnalle.
 8. Hänen on varmistettava, että edellytetyt suurlipukkeet ja oranssikilvet tai varoituslipukkeet ja muut merkit on kiinnitetty säiliöön, irtotavaralla kuormattuun ajoneuvoon sekä kontteihin valmistellessaan vaarallisia aineita kuljetusta varten.
 9. Täyttäessään vaarallista irtotavaraa ajoneuvoon tai konttiin hänen on varmistettava, että täytössä sovelletaan Liikenne- ja viestintäviraston määräyksen liitteen A luvun 7.3 määräyksiä.

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Lisätietoa