7.5 Kuormausta, purkamista ja tavaran käsittelyä koskevat määräykset

7.5.1 Yleiset määräykset

7.5.1.1

Ajoneuvon ja ajoneuvon miehistön sekä konttien, irtotavarakonttien, MEG-konttien, säiliökonttien ja UN-säiliöiden on täytettävä annetut määräykset (erityisesti ne, jotka koskevat turvallisuutta, turvaamista, puhtautta sekä kuormaamisessa ja purkamisessa käytettävän laitteiston moitteetonta toimintaa) saavuttaessa kuormaus- ja purkamispaikalle, mikä käsittää myös konttiterminaalit.

7.5.1.2

Ellei näissä määräyksissä toisin määrätä, kuormausta ei saa suorittaa, jos:

  • asiakirjojen tarkastus, tai
  • ajoneuvon tai konttien, irtotavarakonttien, MEG-konttien, säiliökonttien, UN-säiliöiden sekä niiden purkamisessa ja kuormaamisessa käytettävien laitteistojen silmämääräinen tarkastus

osoittaa, että ajoneuvo, ajoneuvon miehistö, kontti, irtotavarakontti, MEG-kontti, säiliökontti, UN-säiliö tai niiden laitteisto ei täytä annettuja määräyksiä ja ohjeita. Ennen kuormaamista ajoneuvon tai kontin sisä- ja ulkopuolet on tarkastettava, jotta varmistutaan, ettei niissä ole vaurioita, jotka voivat vaikuttaa ajoneuvon, kontin tai kuormattavien kollien toimivuuteen.

7.5.1.3

Ellei näissä määräyksissä toisin määrätä, purkamista ei saa suorittaa, jos edellä mainitut tarkastukset paljastavat puutteita, jotka voivat vaarantaa purkamisen turvallisuuden tai heikentää sen turvatasoa.

7.5.1.4

Tiettyjä vaarallisia aineita saa kuljettaa vain ”kokokuormana” (ks. määritelmä kohdassa 1.2.1) kohtien 7.3.3 tai 7.5.11 erityismääräysten mukaisesti siten kuin luvun 3.2 taulukon A sarakkeissa (17) ja (18) on merkitty. Tällaisessa tapauksessa toimivaltainen viranomainen voi määrätä, että kuljetukseen käytettävä ajoneuvo tai suurkontti on kuormattava ja purettava vain yhdessä paikassa.

7.5.1.5

Jos edellytetään suuntaa osoittavia nuolia, kollit ja lisäpäällykset on asetettava näiden nuolien osoittaman suunnan mukaisesti.

Huom. Nestemäiset vaaralliset aineet on kuormattava kuivien vaarallisten aineiden alapuolelle aina, kun se on käytännössä mahdollista.

7.5.1.6

Pakkaukset, kontit ja vastaavat on kuormattava ja purettava kuormasta sillä käsittelytavalla, jonka mukaisesti ne on valmistettu ja testattu, jos testaus on vaadittu.

7.5.2 Yhteenkuormauskiellot

7.5.2.1

Eri varoituslipukkeilla merkittyjä kolleja ei saa kuormata samaan ajoneuvoon tai konttiin, ellei yhteenkuormaus ole sallittu seuraavassa taulukossa.

Huom. 1. Kohdan 5.4.1.4.2 mukaan on laadittava erilliset rahtikirjat lähetyksille, joita ei voida yhteenkuormata samaan ajoneuvoon tai konttiin.

Huom. 2. Vain luokan 1 räjähteitä sisältävien kollien, joissa on mallin nro 1, 1.4, 1.5 tai 1.6 mukainen varoituslipuke, huolimatta siitä, onko niissä muita vaadittuja varoituslipukkeita, yhteenkuormaus on sallittu kohdan 7.5.2.2 mukaisesti. Taulukkoa 7.5.2.1 sovelletaan vain, kun tällaiset kollit kuormataan muiden luokkien aineita tai esineitä sisältävien kollien kanssa.

7.5.2.1 Yhteenkuormauskiellot
7.5.2.1 Yhteenkuormauskiellot

7.5.2.2

Luokan 1 räjähteitä sisältäviä kolleja, joissa on mallien nro 1, 1.4, 1.5 tai 1.6 mukainen varoituslipuke ja jotka kuuluvat eri yhteensopivuusryhmiin, ei saa kuormata samaan ajoneuvoon tai konttiin, ellei yhteenkuormaus ole seuraavassa taulukossa sallittu vastaaville yhteensopivuusryhmille.

7.5.2.2 Yhteensopivuusryhmät
7.5.2.2 Yhteensopivuusryhmät

7.5.2.3

Umpinaiseen konttiin, jossa on umpinaiset seinät, kuormattuja vaarallisia aineita ei tarvitse ottaa huomioon kuormattaessa samaan ajoneuvoon muita vaarallisia aineita. Kuitenkin kohdan 7.5.2.1 määräyksissä varoituslipukkeilla nro 1, 1.4, 1.5 tai 1.6 varustettujen kollien yhteenkuormaamisesta muiden kollien kanssa ja kohdan 7.5.2.2 määräyksiä eri yhteensopivuusryhmän räjähteiden yhteenkuormaamisesta on noudatettava myös kontissa olevia vaarallisia aineita ja muita samaan ajoneuvoon kuormattuja vaarallisia aineita kuormattaessa riippumatta siitä, ovatko jälkimmäiset tavarat yhdessä tai useammassa kontissa.

7.5.2.4

Rajoitetussa määrin pakattuja vaarallisia aineita ei saa kuormata yhteen räjähteiden kanssa lukuun ottamatta vaarallisuusluokan 1.4 räjähteitä sekä UN 0161 ja UN 0499 räjähteitä.

7.5.3

(Varattu)

7.5.4 Ravinto- ja nautintoaineiden sekä eläinrehun käsittelyssä huomioon otettavat varotoimenpiteet

Jos aineen tai esineen kohdalla luvun 3.2 taulukon A sarakkeessa (18) on merkitty erityismääräys CV28, on ravinto- ja nautintoaineiden sekä eläinrehujen osalta ryhdyttävä seuraaviin varotoimenpiteisiin.

Kolleja ja puhdistamattomia, tyhjiä pakkauksia, mukaan lukien suurpäällykset ja IBC-pakkaukset, joissa on lipuke nro 6.1 tai 6.2, tai niitä, joissa on lipuke nro 9 ja jotka sisältävät UN 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 tai 3245 aineita, ei saa pinota päällekkäin tai kuormata välittömään läheisyyteen sellaisia kolleja, joiden tiedetään sisältävän ravinto- tai nautintoaineita taikka eläinrehua. Tämä koskee ajoneuvoja, kontteja, kuormaus- ja purkamispaikkoja sekä siirtokuormauspaikkoja.

Jos tällaisia kolleja, joissa on edellä sanotut lipukkeet, kuormataan välittömään läheisyyteen sellaisia kolleja, joiden tiedetään sisältävän ravinto- tai nautintoaineita taikka eläinrehua, ne on erotettava toisistaan seuraavasti:

(a) yhtenäisillä väliseinillä, joiden on oltava yhtä korkeita kuin edellä sanotuilla lipukkeilla merkittyjen kollien,
(b) sellaisilla kolleilla, joissa ei ole lipukkeita nro 6.1, 6.2 tai 9, tai kolleilla, joissa on lipuke nro 9, mutta jotka eivät sisällä UN 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 tai 3245 aineita, tai
(c) vähintään 0,8 m:n levyisellä tyhjällä tilalla,

jollei edellä sanotuilla lipukkeilla merkityt kollit ole varustettu lisäpakkauksella tai kokonaan peitetty (esim. kuormapeitteellä, vanerilla tai muulla tavoin).

7.5.5 Kuljetettavien vaarallisten aineiden määrän rajoittaminen

7.5.5.1

Jos jäljempänä olevat määräykset tai kohdan 7.5.11 lisämääräykset luvun 3.2 taulukon A sarakkeen (18) mukaisesti niin vaativat, on näiden määräysten samaa kuljetusyksikköä koskevia määrärajoituksia noudatettava huolimatta siitä, kuljetetaanko vaarallisia aineita yhdessä tai useammassa kontissa.

7.5.5.2 Räjähteiden määrän rajoittaminen

7.5.5.2.1 Kuljetettavat aineet ja määrät

Yhdessä kuljetusyksikössä kuljetettavien räjähdysaineiden kokonaisnettomassa kilogrammoina (taikka esineiden tai välineiden sisältämä räjähdysaineen kokonaisnettomassa) on rajoitettu seuraavan taulukon mukaisesti (ks. myös kohta 7.5.2.2, yhteenkuormauskiellot):

7.5.5.2.1 Suurin sallittu luokan 1 räjähteen sisältämän räjähdysaineen kokonaisnettomassa kilogrammoina yhtä kuljetusyksikköä kohti
7.5.5.2.1 Suurin sallittu luokan 1 räjähteen sisältämän räjähdysaineen kokonaisnettomassa kilogrammoina yhtä kuljetusyksikköä kohti
a) EX/II- ja EX/III- ajoneuvojen määritelmät, ks. osa 9.

7.5.5.2.2

Luokan 1 eri vaarallisuusluokkien räjähteiden ollessa kuormattu yhteen kuljetusyksikköön kohdan 7.5.2.2 yhteenkuormauskieltojen mukaisesti katsotaan kuorman kuuluvan vaarallisimpaan vaarallisuusluokkaan (seuraavassa järjestyksessä 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4). Kuitenkin yhteensopivuusryhmän S kuuluvien räjähteiden nettomassaa ei oteta huomioon rajoitettuja kuljetusmääriä laskettaessa.
Kuljetettaessa samassa kuljetusyksikössä luokituskoodin 1.5D aineita yhdessä vaarallisuusluokan 1.2 räjähteiden kanssa katsotaan kuorman kuuluvan vaarallisuusluokkaan 1.1.

7.5.5.2.3 Räjähteiden kuljettaminen MEMUssa

MEMUssa saa kuljettaa räjähteitä vain seuraavin ehdoin:

(a) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksyy kuljetuksen.
(Huom. Kansainvälisessä ADR-sopimuksessa: Toimivaltainen viranomainen hyväksyy kuljetuksen alueellaan.)
(b) Pakattujen räjähteiden tyyppi ja määrä rajoitetaan siihen, mitä tarvitaan MEMUssa valmistettavaa materiaalimäärää varten. Kuitenkin räjähteitä saa olla
– enintään 200 kg yhteensopivuusryhmän D räjähteitä, ja
– räjäytysnalleja ja/tai sytytysvälineitä yhteensä enintään 400 yksikköä,
ellei toimivaltainen viranomainen ole muuta hyväksynyt.

(c) Pakattuja räjähteitä kuljetetaan vain kohdan 6.12.5 vaatimukset täyttävissä osastoissa.
(d) Pakattujen räjähteiden kanssa samassa osastossa ei saa kuljettaa muita vaarallisia aineita.
(e) Pakatut räjähteet kuormataan MEMUun vasta juuri ennen kuljetuksen alkua, kun muut vaaralliset aineet on kuormattu.
(f) Kun räjähteiden ja luokan 5.1 aineiden (UN 1942 ja UN 3375) yhteenkuormaus on sallittu, erottelussa, kuormauksessa ja suurimman sallitun kuorman laskemisessa tätä yhteenkuormattua kokonaisuutta käsitellään kuten luokan 1 louhintaräjähdysaineita.

7.5.5.3 Orgaanisten peroksidien, itsereaktiivisten aineiden ja polymeroituvien aineiden määrän rajoittaminen

Luokan 5.2 orgaanisten peroksidien ja luokan 4.1 tyyppien B, C, D, E tai F itsereaktiivisten aineiden ja luokan 4.1 polymeroituvien aineiden määrä saa olla enintään 20 000 kg kuljetusyksikköä kohti.

7.5.6

(Varattu)

7.5.7 Tavaran käsittely ja kuormaus

7.5.7.1 (Kuorman varmistus)

Tarvittaessa ajoneuvo tai kontti on varustettava laitteilla vaarallisten aineiden varmistamista ja käsittelyä varten. Vaarallisia aineita sisältävien kollien ja pakkaamattomien vaarallisten esineiden paikallaan pysyminen ajoneuvossa tai kontissa on varmistettava sopivalla tavalla (kuten kiinnityshihnoilla, liukuvilla välilaudoilla, säädettävillä tuilla) siten, että estetään niiden liikkuminen kuljetuksen aikana, mikä voi muuttaa kollien asentoa tai aiheuttaa niille vahinkoa. Kun vaarallisia aineita kuljetetaan muiden tavaroiden kanssa (kuten raskaat koneet tai laatikot), on kaikki tavarat ajoneuvossa tai kontissa varmistettava tai pakattava siten, että vaarallisten aineiden vuotaminen ei ole mahdollista. Kollien liikkumisen saa estää myös täyttämällä tyhjät tilat välilaudoilla tai kiiloilla ja pönkillä. Jos varmistamiseen käytetään siteitä tai hihnoja, ne eivät saa olla liian tiukalla aiheuttaen kolliin vaurioita tai sen muodonmuutosta.1 Tämän kohdan vaatimusten katsotaan täyttyvän, jos kuorman paikallaan pysyminen varmistetaan soveltaen standardia EN 12195-1:2010.

1) Vaarallisten aineiden kuormaamisesta ks. julkaisu IMO/ILO/UNECE Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units (CTU Code) (ks. esimerkiksi luku 9 Packing cargo into CTUs ja luku 10 Additional advice on the packing of dangerous goods) sekä Euroopan komission julkaisu ”European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport”. Muita ohjeita on saatavina toimivaltaisilta viranomaisilta ja teollisuusorganisaatioilta.

7.5.7.2 (Kollien pinoaminen)

Kolleja ei saa pinota, elleivät ne ole suunniteltu pinottaviksi. Kun erilaisia pinottaviksi suunniteltuja kolleja kuormataan yhteen, on otettava huomioon niiden keskinäinen pinottavuus. Tarvittaessa on käytettävä kantavia apuvälineitä pinottujen kollien suojaamiseksi, jotta estetään alempien kollien vahingoittuminen.

7.5.7.3 (Kollien käsittely)

Kuormaamisen ja purkamisen aikana vaarallisia aineita sisältävät kollit on suojattava vahingoittumiselta.

Huom. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kollien käsittelyyn kuljetusta valmisteltaessa, kollien kuljetukseen tarkoitetun ajoneuvon tai kontin tyyppiin sekä kuormaamis- että purkamistapoihin siten, ettei tapaturmaisia vahinkoja aiheudu kollien vetämisestä tai väärästä käsittelystä.

7.5.7.4

Kohdan 7.5.7.1 määräyksiä on myös noudatettava kontteja, säiliökontteja, UN-säiliöitä ja MEG-kontteja käsiteltäessä sekä niitä kuormattaessa ajoneuvoon ja niitä ajoneuvosta purettaessa. Jos säiliökontin, UN-säiliön ja MEG-kontin rakenteessa ei ole standardissa ISO 1496-1 (Series 1 freight containers – Specification and testing – Part 1: General cargo containers for general purposes) tarkoitettuja kulmapaloja, on varmistettava, että säiliökontin, UN-säiliön tai MEG-kontin kiinnityslaitteet ovat yhteensopivia ajoneuvon laitteiden kanssa ja täyttävät kohdan 9.7.3 vaatimukset.

7.5.7.5

Ajoneuvon miehistön jäsenet eivät saa avata vaarallisia aineita sisältäviä kolleja kuljetuksen aikana.

7.5.7.6 Säkkikonttien kuormaaminen

7.5.7.6.1

Säkkikontit on kuljetettava ajoneuvoissa ja konteissa, joissa on jäykät seinät ja päädyt. Näiden seinien ja päätyjen on ylettävä korkeudeltaan vähintään kahteen kolmasosaan säkkikontin korkeudesta. Kuljetukseen käytettävän ajoneuvon on oltava varustettu E-säännön nro 13 2 mukaan hyväksytyllä ajonvakautustoiminnolla.

Huom. Kuormattaessa säkkikonttia ajoneuvoon tai konttiin on erityisesti huomioitava kohdassa 7.5.7.1 tarkoitettu vaarallisten aineiden käsittelyn ja kuormaamisen ohjeistus.

2) E-sääntö nro 13 (M-, N- ja O-luokan ajoneuvojen jarrulaitteiden hyväksyntää koskevat yhdenmukaiset vaatimukset).

7.5.7.6.2

Säkkikonttien paikallaan pysyminen ajoneuvossa tai kontissa on varmistettava sopivalla tavalla siten, että estetään niiden liikkuminen kuljetuksen aikana, mikä voi muuttaa säkkikonttien asentoa tai aiheuttaa niille vahinkoa. Säkkikonttien liikkumisen saa estää myös täyttämällä tyhjät tilat välilaudoilla tai kiiloilla ja pönkillä. Jos varmistamiseen käytetään siteitä tai hihnoja, ne eivät saa olla liian tiukalla aiheuttaen säkkikonttiin vaurioita tai muodonmuutosta.

7.5.7.6.3

Säkkikontteja ei saa pinota.

7.5.8 Ajoneuvon puhdistus purkamisen jälkeen

7.5.8.1

Jos kolleista on vuotanut ajoneuvoon tai konttiin vaarallisia aineita, ajoneuvo tai kontti on puhdistettava kuorman purkamisen jälkeen mahdollisimman pian ja viimeistään ennen uudelleen kuormausta.

Jos puhdistamista ei ole mahdollista suorittaa välittömästi, on ajoneuvo tai kontti kuljetettava riittävän turvallisesti lähimmälle mahdolliselle puhdistuspaikalle.

Kuljetus on riittävän turvallinen, jos asianmukaiset toimenpiteet vuotaneen vaarallisen aineen leviämisen estämiseksi on suoritettu.

7.5.8.2

Ajoneuvot tai kontit, joissa on kuljetettu vaarallisia aineita irtotavarana, on puhdistettava ennen uutta kuormausta, jollei niihin kuormata uudelleen samaa vaarallista ainetta.

7.5.9 Tupakointikielto

Tupakointi on kielletty kuorman käsittelyn yhteydessä ajoneuvon tai kontin välittömässä läheisyydessä ja ajoneuvon tai kontin sisällä. Tupakointikielto koskee myös sähkötupakan ja vastaavien välineiden käyttöä.

7.5.10 Staattiselta sähköltä suojaaminen

Kuljetettaessa palavia kaasuja tai nesteitä, joiden leimahduspiste on enintään 60 °C, taikka UN 1361 pakkausryhmän II hiiltä tai hiilimustaa, on ajoneuvon rungosta, UN-säiliöstä tai säiliökontista oltava hyvä maadoitus ennen säiliöiden täyttöä ja tyhjennystä. Lisäksi täytön nopeutta on rajoitettava.

7.5.11 Lisämääräyksiä tietyille aineluokille ja määrätyille aineille (”CV” alkuiset koodit)

Kohtien 7.5.1 – 7.5.10 määräysten lisäksi sovelletaan seuraavia erityismääräyksiä siten kuin nimikkeen kohdalla luvun 3.2 taulukon A sarakkeessa (18) on merkitty.

CV1
1. Seuraavat toimenpiteet ovat kiellettyjä:

(a) Kuormaaminen tai purkaminen yleisillä paikoilla taajamissa ilman paikallisen poliisin lupaa,

(b) Kuormaaminen ja purkaminen yleisillä paikoilla taajamien ulkopuolella ilman paikalliselle poliisille annettua ennakkoilmoitusta on kiellettyä, paitsi, jos tämä on turvallisuussyistä kiireellistä ja välttämätöntä.

2. Jos jostakin syystä tavaraa on käsiteltävä yleisillä paikoilla, eri aineet ja esineet on eroteltava toisistaan varoituslipukkeiden mukaisesti.
CV2
1. Ennen kuormaamista ajoneuvon tai kontin kuormatila on puhdistettava huolellisesti.

2. Avotulen teko on kielletty ajoneuvossa ja kontissa sekä ajoneuvon ja kontin välittömässä läheisyydessä sekä kuormauksen ja purkamisen yhteydessä.
CV3
Lue kohta; 7.5.5.2
CV4
Yhteensopivuusryhmän L räjähteitä saa kuljettaa vain kokokuormana.
CV5 – CV8
(Varattu)
CV9
Kolleja ei saa heitellä, ja ne on suojattava iskuilta.
Astiat on tuettava ajoneuvoon tai konttiin siten, etteivät ne pääse kaatumaan tai putoamaan.
CV10
Kohdassa 1.2.1 tarkoitetut kaasupullot on asetettava yhdensuuntaisesti tai kohtisuorasti ajoneuvon tai kontin pituusakseliin nähden. Lähelle etuseinää sijoitetut kaasupullot on kuitenkin asetettava aina kohtisuorasti ajoneuvon tai kontin pituusakseliin nähden.

Lyhyet, halkaisijaltaan suuret kaasupullot, joiden läpimitta on noin 30 cm tai enemmän, saa asettaa myös pituussuuntaan siten, että niiden venttiilien suojalaitteet ovat ajoneuvon tai kontin keskustaa kohti.
Tukevasti pystyssä pysyvät kaasupullot tai kaasupullot, jotka on tuettu sopivilla, tehokkailla kaatumisen estävillä laitteilla, saa asettaa myös pystyasentoon.

Kyljelleen asetetut kaasupullot on lujasti ja sopivalla tavalla kiilattava, kiinnitettävä tai varmistettava niin, etteivät ne pääse siirtymään.

CV11 – CV20

CV11
Astiat on aina asetettava niille suunniteltuun asentoon ja suojattava siten, etteivät toiset kollit pääse niitä vahingoittamaan.
CV12
Jos esineet on kuormattu lavoille ja kuormalavat pinotaan, on jokaisen lavakerroksella olevan kuorman oltava tasaisesti jakautunut edellisen kerroksen päälle, tarvittaessa käyttämällä välissä riittävän lujaa materiaalia.
CV13
Jos mitä tahansa ainetta on päässyt vuotamaan tai valumaan ajoneuvoon tai konttiin, saa sitä käyttää uudelleen vasta perusteellisen puhdistuksen ja, jos tarpeellista, desinfioinnin tai dekontaminoinnin jälkeen. Kaikkien muiden samassa ajoneuvossa tai kontissa kuljetettujen aineiden ja esineiden mahdollinen saastuminen on tutkittava.
CV14
Aineet on suojattava suoralta auringonvalolta ja kuumuudelta kuljetuksen aikana.
Kollit on varastoitava vain viileissä, hyvin ilmastoiduissa paikoissa etäällä lämmönlähteistä.
CV15
Lue kohta; 7.5.5.3.
CV16 – CV19
(Varattu)
CV20
Luvun 5.3 määräyksiä, kohtien 7.1.7.4.7 ja 7.1.7.4.8 määräyksiä sekä luvun 7.2 erityismääräystä V1 ei sovelleta edellyttäen, että aine on pakattu kohdan 4.1.4.1 pakkaustavassa P520 määrättyjen pakkaustapojen OP1 tai OP2 mukaisesti ja enimmäismäärä kuljetusyksikköä kohti on enintään 10 kg.

CV21 – CV28

CV21
Kuljetusyksikkö on tarkastettava huolellisesti ennen kuormaamista. Ennen kuljetusta on kuljetuksen suorittajalle annettava tiedot:

– ohjeet jäähdytysjärjestelmän käytöstä mukaan lukien luettelo jäähdytysaineen toimittajista kuljetusreitin varrella,
– toimintaohjeet, joita noudatetaan jäähdytysjärjestelmän pettäessä.

Valvottaessa lämpötilaa kohdan 7.1.7.4.5 (b) tai (d) mukaisesti on mukana kuljetettava riittävä määrä palamatonta jäähdytysainetta (esim. nestemäistä typpeä tai hiilidioksidijäätä) ottaen huomioon myös kohtuullisen matka-ajan ylitys.

Kollit on kuormattava siten, että niihin pääsee helposti käsiksi.

Valvontalämpötilaa on pidettävä yllä koko kuljetuksen ajan mukaan lukien kuormaus ja purkaminen sekä välipysähdykset.
CV22
Kollit on kuormattava siten, että vapaa ilmankierto kuormatilassa takaa kuorman tasaisen lämpötilan. Jos ajoneuvo tai suurkontti sisältää yli 5 000 kg helposti syttyviä kiinteitä aineita, polymeroituvia aineita ja/tai orgaanisia peroksideja, kuorma on jaettava enintään 5 000 kg eriin, jotka on erotettava toisistaan vähintään 0,05 m ilmatilalla.
CV23
Kolleja käsiteltäessä on erityisesti estettävä niitä joutumasta kosketukseen veden kanssa.
CV24
Ajoneuvot ja kontit on puhdistettava huolellisesti ennen kuormausta, ja erityisesti on poistettava kaikki palavat jätteet (oljet, heinät, paperi yms.).

Helposti syttyvien materiaalien käyttö kollien tukemiseen on kielletty.
CV25
1. Kollit on kuormattava siten, että niihin pääsee helposti käsiksi.

2. Jos kollit on kuljetettava enintään 15 °C:n ympäristölämpötilassa tai jäähdytettyinä, on tämä lämpötila säilytettävä myös kuormaa purettaessa tai säilytyksen aikana.

3. Kollit on säilytettävä viileässä paikassa etäällä lämmönlähteistä.
CV26
Ajoneuvon tai kontin puiset osat, jotka ovat olleet kosketuksessa näiden aineiden kanssa, on poistettava ja poltettava.
CV27
1. Kollit on kuormattava siten, että niihin pääsee helposti käsiksi.

2. Jos kollit on kuljetettava jäähdytettyinä, on jäähdytysketjun toimiminen varmistettava kuormaa purettaessa tai säilytyksen aikana.

3. Kollit on säilytettävä viileässä paikassa etäällä lämmönlähteistä.
CV28
Lue kohta; 7.5.4.
CV29 – CV32
(Varattu)

CV33 – CV37

CV33
Huom. 1. ”Kriittisellä ryhmällä” tarkoitetaan ihmisryhmää, joka on riittävän yhtenäinen säteilylähteen ja tietyn altistustavan suhteen. Tälle ryhmälle on luonteenomaista, että sen yksittäiset henkilöt ovat saaneet kyseisestä säteilylähteestä ja kyseisellä altistustavalla suurimman säteilyannoksen.

Huom. 2. ”Ihmisillä” tarkoitetaan yleisesti väestön kaikkia yksittäisiä henkilöitä, jotka eivät ole altistuneet työssään tai sairaanhoidossa säteilylle.

Huom. 3. ”Työntekijöillä” tarkoitetaan kaikkia henkilöitä, jotka ovat työnantajan palveluksessa joko kokopäiväisesti, osa-aikaisesti tai määräaikaisesti ja joilla on tunnustetut ammatilliset oikeudet ja velvollisuudet säteilysuojeluun työssään.


(1) Erottelu

(1.1) Kollit, lisäpäällykset, kontit ja säiliöt, jotka sisältävät radioaktiivisia ainetta ja pakkaamatonta radioaktiivista ainetta, on kuljetuksen aikana pidettävä erillään:

(a) työntekijöistä alueilla, missä säännöllisesti työskennellään,
(i) taulukon A mukaisesti, tai
(ii) konservatiivisen malliparametrin avulla lasketulla etäisyydellä, joka takaa, että tällä alueella olevien työntekijöiden saama annos on alle 5 mSv vuodessa,

Huom. Työntekijöille, jotka ovat säteilysuojelun suhteen henkilökohtaisen annostarkkailun alaisia, ei tarvitse ottaa huomioon erotteluvaatimuksia.

(b) henkilöistä alueilla, mihin väestöllä on vapaa pääsy:
(i) taulukon A mukaisesti, tai
(ii) konservatiivisen malliparametrin avulla lasketulla etäisyydellä, joka takaa, että tällä alueella olevien työntekijöiden saama annos on alle 1 mSv vuodessa,

(c) kehittämättömistä filmeistä sekä postisäkeistä:
(i) taulukon B mukaisesti, tai
(ii) etäisyydellä, joka takaa, että kuljetuksen aikana radioaktiivisen aineen kehittämättömälle filmille aiheuttama säteilyannos on enintään 0,1 mSv filmilähetystä kohden, ja

Huom. Postisäkeissä voidaan otaksua olevan kehittymättömiä filmejä ja valokuvauslevyjä. Sen vuoksi ne on pidettävä erillään radioaktiivisista aineista.

(d) muista vaarallisista aineista kohdan 7.5.2 (yhteenkuormauskiellot) mukaisesti.

Taulukko A: Vähimmäisetäisyydet luokkaan II-KELTAINEN tai III-KELTAINEN kuuluvien kollien ja ihmisten välillä

Taulukko B: Vähimmäisetäisyydet luokkaan II-KELTAINEN tai III-KELTAINEN kuuluvien kollien ja tekstillä ”FOTO” merkittyjen kollien tai postisäkkien välillä

(1.2) Luokkaan II-KELTAINEN tai III-KELTAINEN kuuluvia kolleja tai lisäpäällyksiä ei saa kuljettaa ajoneuvon henkilötiloissa. Poikkeuksena tästä ovat kollien tai lisäpäällysten luvalliselle saattohenkilöstölle varatut tilat.

(1.3) Ainoastaan ajoneuvon miehistön jäsenet saavat olla ajoneuvoissa, jotka kuljettavat luokan II-KELTAINEN tai III-KELTAINEN lipukkeilla varustettuja kolleja, lisäpäällyksiä tai kontteja.

(2) Aktiivisuusrajat

Kokonaisaktiivisuus ajoneuvossa ei saa ylittää taulukon C raja-arvoja kuljetettaessa LSA-aineita tai SCO-esineitä 1-, 2- tai 3-tyypin teollisuuskolleissa (tyypit IP-1, IP-2 tai IP-3) tai pakkaamattomina. SCO-III-esineiden taulukossa C esitetyt raja-arvot saa ylittää edellyttäen, että kuljetussuunnitelmaan sisältyy kuljetuksen aikana käytettäviä varotoimenpiteitä, jotta saavutetaan vähintään sama yleinen turvallisuustaso kuin jos raja-arvoja olisi noudatettu.

Taulukko C: Ajoneuvon aktiivisuusrajat kuljetettaessa LSA-aineita ja SCO-esineitä teollisuuskolleissa tai pakkaamattomina

(3) Kuormaus kuljetusta varten ja tilapäinen säilytys

(3.1) Lähetykset on kuormattava turvallisesti.

(3.2) Edellyttäen, ettei keskimääräinen lämpövirta kollin ulkopinnalta ylitä arvoa 15 W/m2 ja etteivät välittömässä läheisyydessä olevat tavarat ole säkkeihin pakattuina, saa kollin tai lisäpäällyksen kuljettaa tai varastoida ilman erityisiä kuormausmääräyksiä yhdessä muiden pakattujen tavaroiden kanssa, ellei Säteilyturvakeskuksen antamassa hyväksymistodistuksessa ole erikseen muuta määrätty.

(3.3) Konttien kuormauksessa sekä kolli-, lisäpäällys- ja konttikokonaisuuksien muodostamisessa on noudatettava seuraavia rajoituksia:

(a) Lukuun ottamatta yksinkäytössä tapahtuvia kuljetuksia ja LSA-I aineiden lähetyksiä on kollien, lisäpäällysten ja konttien lukumäärä yhtä ajoneuvoa kohden rajoitettava siten, ettei kuljetusindeksien kokonaissumma ajoneuvossa ylitä taulukossa D annettuja arvoja,

(b) Annosnopeus ei tavanomaisissa kuljetusolosuhteissa saa missään ajoneuvon tai kontin ulkopinnan kohdassa ylittää arvoa 2 mSv/h eikä 2 metrin etäisyydellä ajoneuvon tai kontin ulkopinnasta arvoa 0,1 mSv/h lukuun ottamatta yksinkäytössä kuljetettavia lähetyksiä, joille annosnopeusrajat ajoneuvon ympärillä on annettu kohdissa (3.5) (b) ja (c),

(c) Kriittisyysturvallisuusindeksien kokonaissumma yhdessä kontissa ja ajoneuvossa ei saa ylittää taulukossa E annettuja arvoja.

Taulukko D: Kuljetusindeksirajat konteille ja ajoneuvoille muussa kuin yksinkäytössä tapahtuvassa kuljetuksessa

Taulukko E: Kriittisyysturvallisuusindeksien rajat fissiilejä aineita sisältäville konteille ja ajoneuvoille

(3.4) Kolli tai lisäpäällys, jonka kuljetusindeksi on yli 10, tai lähetys, jonka kriittisyysturvallisuusindeksi on yli 50, on kuljetettava yksinkäytössä.

(3.5) Yksinkäytössä kuljetettaessa ei lähetyksen annosnopeus saa ylittää seuraavia arvoja:

(a) 10 mSv/h missään kohdassa kollin tai lisäpäällyksen ulkopinnalla. Arvon 2 mSv/h saa ylittää edellyttäen, että:
(i) ajoneuvo on varustettu siten, että kuljetuksen aikana tavanomaisissa kuljetusolosuhteissa asiattomien pääsy kuormatilaan on estetty, ja
(ii) pakkaus tai lisäpäällys on kiinnitetty siten, ettei se pääse siirtymään ajoneuvossa tavanomaisen kuljetuksen aikana, ja
(iii) kuljetuksen alkamisen ja päättymisen välillä ei tapahdu kuormaamista eikä purkamista,

(b) 2 mSv/h missään ajoneuvon ulkopinnan kohdassa, katto- ja pohjapinnat mukaan lukien, tai jos tavara kuljetetaan avonaisessa vaunussa, missään vaunun ulkoreunojen kautta kulkevien pysty-tasojen kohdassa, kuorman yläpinnalla ja vaunun alimmalla ulko-pinnalla, ja

(c) 0,1 mSv/h missään kohdassa 2 m etäisyydellä ajoneuvon ulkosivujen kautta kulkevista pystytasoista, tai jos tavara kuljetetaan avonaisissa ajoneuvoissa, missään kohdassa 2 m etäisyydellä ajoneuvon ulkoreunojen kautta kulkevista pystytasoista.

(4) Fissiilien aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen liittyvät lisävaatimukset

(4.1) Samanaikaisesti samaan tilaan tilapäisesti säilytettävien fissiilejä aineita sisältävien kollien, lisäpäällysten ja konttien lukumäärä on rajoitettava siten, että näiden kollien, lisäpäällysten ja konttien muodostaman yksittäisen ryhmän kriittisyysturvallisuusindeksi ei ylitä arvoa 50. Tällaiset ryhmät on varastoitava siten, että niiden etäisyys muista vastaavista ryhmistä on vähintään 6 m.

(4.2) Jos kriittisyysturvallisuusindeksien summa ajoneuvossa tai kontissa ylittää arvon 50 taulukon E mukaisesti, on varastoitaessa etäisyyden oltava vähintään 6 m muista fissiilejä aineita sisältävien kollien, lisäpäällysten tai konttien ryhmistä tai muista ajoneuvoista, joissa on radioaktiivisia aineita.

(4.3) Yhden kohtien 2.2.7.2.3.5 (a) – (f) vapautusehdoista täyttävien fissiilien aineiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

(a) Vain yksi kohtien 2.2.7.2.3.5 (a) – (f) vapautuksista on sallittu lähetystä kohti,

(b) Vain yksi hyväksytty kohdan 2.2.7.2.3.5 (f) mukaisesti luokiteltu fissiili aine kollissa on sallittu lähetystä kohti, jollei hyväksymistodistuksessa ole sallittu useampi aine,

(c) Kohdan 2.2.7.2.3.5 (c) mukaisesti luokiteltu fissiili aine kollissa on kuljetettava lähetyksessä, jossa on enintään 45 g fissiilejä nukelideja,

(d) Kohdan 2.2.7.2.3.5 (d) mukaisesti luokiteltu fissiili aine kollissa on kuljetettava lähetyksessä, jossa on enintään 15 g fissiilejä nukelideja,

(e) Kohdan 2.2.7.2.3.5 (e) mukaisesti luokiteltu fissiili aine pakattuna tai pakkaamattomana on kuljetettava yksinkäytössä olevassa ajoneuvossa, jossa on enintään 45 g fissiilejä nukelideja.

(5) Vahingoittuneet tai vuotavat kollit, kontaminoituneet pakkaukset

(5.1) Jos on ilmeistä, että kolli on vahingoittunut tai vuotaa, tai jos on oletettavissa, että kolli voi vuotaa tai voi olla vahingoittunut, on kollin käsittelyä rajoitettava, ja asiantuntijan on niin pian kuin mahdollista arvioitava kontaminaation laajuus ja siitä aiheutuvan säteilyn annosnopeus. Kolli, ajoneuvo, kuormaus- ja purkamisalueet ja tarpeen vaatiessa kaikki muu ajoneuvossa kuljetettu materiaali on tarkistettava. Tarpeen vaatiessa on ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi ryhdyttävä Säteilyturvakeskuksen määräämiin lisätoimiin vuodon tai vahingoittumisen seurauksien torjumiseksi ja pienentämiseksi.

(5.2) Vahingoittuneet kollit tai kollit, joiden sisällön vuoto ylittää tavanomaiselle kuljetukselle sallitut rajat, voidaan valvonnan alaisina siirtää, mutta niitä ei saa kuljettaa ennen kuin ne on kunnostettu, korjattu ja dekontaminoitu.

(5.3) Toistuvasti radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa käytetty ajoneuvo ja varusteet on säännöllisesti tarkastettava kontaminaation toteamiseksi. Tarkastusten taajuuden määrää kontaminoitumisen todennäköisyys ja kuljetettavien radioaktiivisten aineiden määrä.

(5.4) Ellei kohdassa (5.5) ole muuta määrätty, kaikki ajoneuvot, varusteet tai niiden osat, jotka ovat kontaminoituneet radioaktiivisia aineita kuljetettaessa siten, että taulukossa 4.1.9.1.2 määritellyt rajat ylittyvät, tai joiden ulkopinnalla annosnopeus ylittää 5 μSv/h, on asiantuntijan valvonnassa puhdistettava mahdollisimman pikaisesti. Niitä ei saa ottaa uudelleen käyttöön, ellei seuraavat ehdot täyty:

(a) irtoava radioaktiivinen kontaminaatio ei ylitä kohdassa 4.1.9.1.2 määriteltyjä raja-arvoja,

(b) irtoamattomasta kontaminaatiosta aiheutuva säteilyn annos-nopeus ulkopinnalla ei ylitä 5 μSv/h.

(5.5) Kohdan (5.4) ja kohdan 4.1.9.1.2 vaatimukset eivät koske pakkaamattomien radioaktiivisten aineiden kuljettamiseen käytettävien konttien tai ajoneuvojen sisäpintoja näiden ollessa yksinkäytössä, niin kauan, kun nämä ovat tässä yksinkäytössä.

(6) Muut vaatimukset

Jos lähetystä ei voida toimittaa perille, on lähetys sijoitettava turvalliseen paikkaan, ja Säteilyturvakeskukselle on ilmoitettava mahdollisimman nopeasti ja pyydettävä ohjeita lisätoimenpiteitä varten.
CV34
Ennen paineastioiden kuljetusta on tarkistettava, että paine ei ole noussut mahdollisen vedyn kehittymisen johdosta.
CV35
Jos säkkejä käytetään yksittäispakkauksina, on ne pidettävä riittävän kaukana toisistaan, jotta lämmön poistuminen ei estyisi.
CV36
Kollit on kuormattava ensisijaisesti avonaisiin tai tuulettuviin ajoneuvoihin taikka avoimiin tai tuulettuviin kontteihin. Jos tämä ei ole mahdollista ja kollit kuljetetaan umpinaisissa ajoneuvoissa tai konteissa, kaasun kulkeutuminen kuormatilan ja ohjaamon välillä on oltava estetty ja ajoneuvon tai kontin oviin on merkittävä seuraava teksti, kirjainkorkeuden on oltava vähintään 25 mm:

”VAROITUS
EI TUULETUSTA
AVATTAVA VAROEN” a

Tekstin on oltava merkitty lähettäjän tarpeelliseksi katsomalla kielellä. Tätä ei vaadita nimikkeille UN 2211 ja 3314, jos ajoneuvo tai kontti on merkitty IMDG-koodin erityismääräyksen 9653 mukaisesti.

a) Warning, no ventilation, open with caution.
3) Varoitusmerkki, jossa teksti ”Varoitus – voi sisältää palavia kaasuja” (”CAUTION – MAY CONTAIN FLAMMABLE GASES”) vähintään 25 mm korkein kirjaimin kiinnitettynä jokaiseen luukkuun ja oveen sellaiseen kohtaan, missä ajoneuvoa tai konttia avaava tai sisään astuva voi sen helposti havaita.
CV37
Nämä sivutuotteet on jäähdytettävä ympäristön lämpötilaan ennen kuormaamista, jollei niitä ole kosteuden poistamiseksi kalsinoitu. Irtotavarakuormaa sisältävissä ajoneuvoissa ja konteissa on kuljetuksen ajan oltava riittävä ilmanvaihto ja suojaus veden sisäänpääsyltä. Umpinaisten ajoneuvojen ja umpinaisten konttien ovissa on oltava vähintään 25 mm korkein kirjaimin merkintä:

”VAROITUS
SULJETTU TILA
AVATTAVA VAROEN” a

Tekstin on oltava merkitty lähettäjän tarpeelliseksi katsomalla kielellä.

a) Warning, closed means of containment, open with caution.

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Lisätietoa