1. Koti
  2. Vaarallisten aineiden kuljetus
  3. Erityis- ja lisämääräykset, sekä taulukon A aakkosnumeeriset koodit
  4. Kuljetukseen liittyvät erityismääräykset – Kuormaaminen, purkaminen ja käsittely

Kuljetukseen liittyvät erityismääräykset – Kuormaaminen, purkaminen ja käsittely

”CV”-alkuiset aakkosnumeeriset koodit löytyvät A-taulukon sarakkeesta 18 ja koskevat kuormaamista, purkamista ja käsittelyä.

Nämä erityismääräykset ovat kohdassa 7.5.11. Jos sarakkeessa (18) ei ole koodia, sovelletaan vain yleisiä määräyksiä (ks. kohdat 7.5.1 – 7.5.10).

CV1
1. Seuraavat toimenpiteet ovat kiellettyjä:

(a) Kuormaaminen tai purkaminen yleisillä paikoilla taajamissa ilman paikallisen poliisin lupaa,

(b) Kuormaaminen ja purkaminen yleisillä paikoilla taajamien ulkopuolella ilman paikalliselle poliisille annettua ennakkoilmoitusta on kiellettyä, paitsi, jos tämä on turvallisuussyistä kiireellistä ja välttämätöntä.

2. Jos jostakin syystä tavaraa on käsiteltävä yleisillä paikoilla, eri aineet ja esineet on eroteltava toisistaan varoituslipukkeiden mukaisesti.
CV2
1. Ennen kuormaamista ajoneuvon tai kontin kuormatila on puhdistettava huolellisesti.

2. Avotulen teko on kielletty ajoneuvossa ja kontissa sekä ajoneuvon ja kontin välittömässä läheisyydessä sekä kuormauksen ja purkamisen yhteydessä.
CV3
Lue kohta; 7.5.5.2
CV4
Yhteensopivuusryhmän L räjähteitä saa kuljettaa vain kokokuormana.
CV5 – CV8
(Varattu)
CV9
Kolleja ei saa heitellä, ja ne on suojattava iskuilta.
Astiat on tuettava ajoneuvoon tai konttiin siten, etteivät ne pääse kaatumaan tai putoamaan.
CV10
Kohdassa 1.2.1 tarkoitetut kaasupullot on asetettava yhdensuuntaisesti tai kohtisuorasti ajoneuvon tai kontin pituusakseliin nähden. Lähelle etuseinää sijoitetut kaasupullot on kuitenkin asetettava aina kohtisuorasti ajoneuvon tai kontin pituusakseliin nähden.

Lyhyet, halkaisijaltaan suuret kaasupullot, joiden läpimitta on noin 30 cm tai enemmän, saa asettaa myös pituussuuntaan siten, että niiden venttiilien suojalaitteet ovat ajoneuvon tai kontin keskustaa kohti.
Tukevasti pystyssä pysyvät kaasupullot tai kaasupullot, jotka on tuettu sopivilla, tehokkailla kaatumisen estävillä laitteilla, saa asettaa myös pystyasentoon.

Kyljelleen asetetut kaasupullot on lujasti ja sopivalla tavalla kiilattava, kiinnitettävä tai varmistettava niin, etteivät ne pääse siirtymään.

CV11 – CV20

CV11
Astiat on aina asetettava niille suunniteltuun asentoon ja suojattava siten, etteivät toiset kollit pääse niitä vahingoittamaan.
CV12
Jos esineet on kuormattu lavoille ja kuormalavat pinotaan, on jokaisen lavakerroksella olevan kuorman oltava tasaisesti jakautunut edellisen kerroksen päälle, tarvittaessa käyttämällä välissä riittävän lujaa materiaalia.
CV13
Jos mitä tahansa ainetta on päässyt vuotamaan tai valumaan ajoneuvoon tai konttiin, saa sitä käyttää uudelleen vasta perusteellisen puhdistuksen ja, jos tarpeellista, desinfioinnin tai dekontaminoinnin jälkeen. Kaikkien muiden samassa ajoneuvossa tai kontissa kuljetettujen aineiden ja esineiden mahdollinen saastuminen on tutkittava.
CV14
Aineet on suojattava suoralta auringonvalolta ja kuumuudelta kuljetuksen aikana.
Kollit on varastoitava vain viileissä, hyvin ilmastoiduissa paikoissa etäällä lämmönlähteistä.
CV15
Lue kohta; 7.5.5.3.
CV16 – CV19
(Varattu)
CV20
Luvun 5.3 määräyksiä, kohtien 7.1.7.4.7 ja 7.1.7.4.8 määräyksiä sekä luvun 7.2 erityismääräystä V1 ei sovelleta edellyttäen, että aine on pakattu kohdan 4.1.4.1 pakkaustavassa P520 määrättyjen pakkaustapojen OP1 tai OP2 mukaisesti ja enimmäismäärä kuljetusyksikköä kohti on enintään 10 kg.

CV21 – CV28

CV21
Kuljetusyksikkö on tarkastettava huolellisesti ennen kuormaamista. Ennen kuljetusta on kuljetuksen suorittajalle annettava tiedot:

– ohjeet jäähdytysjärjestelmän käytöstä mukaan lukien luettelo jäähdytysaineen toimittajista kuljetusreitin varrella,
– toimintaohjeet, joita noudatetaan jäähdytysjärjestelmän pettäessä.

Valvottaessa lämpötilaa kohdan 7.1.7.4.5 (b) tai (d) mukaisesti on mukana kuljetettava riittävä määrä palamatonta jäähdytysainetta (esim. nestemäistä typpeä tai hiilidioksidijäätä) ottaen huomioon myös kohtuullisen matka-ajan ylitys.

Kollit on kuormattava siten, että niihin pääsee helposti käsiksi.

Valvontalämpötilaa on pidettävä yllä koko kuljetuksen ajan mukaan lukien kuormaus ja purkaminen sekä välipysähdykset.
CV22
Kollit on kuormattava siten, että vapaa ilmankierto kuormatilassa takaa kuorman tasaisen lämpötilan. Jos ajoneuvo tai suurkontti sisältää yli 5 000 kg helposti syttyviä kiinteitä aineita, polymeroituvia aineita ja/tai orgaanisia peroksideja, kuorma on jaettava enintään 5 000 kg eriin, jotka on erotettava toisistaan vähintään 0,05 m ilmatilalla.
CV23
Kolleja käsiteltäessä on erityisesti estettävä niitä joutumasta kosketukseen veden kanssa.
CV24
Ajoneuvot ja kontit on puhdistettava huolellisesti ennen kuormausta, ja erityisesti on poistettava kaikki palavat jätteet (oljet, heinät, paperi yms.).

Helposti syttyvien materiaalien käyttö kollien tukemiseen on kielletty.
CV25
1. Kollit on kuormattava siten, että niihin pääsee helposti käsiksi.

2. Jos kollit on kuljetettava enintään 15 °C:n ympäristölämpötilassa tai jäähdytettyinä, on tämä lämpötila säilytettävä myös kuormaa purettaessa tai säilytyksen aikana.

3. Kollit on säilytettävä viileässä paikassa etäällä lämmönlähteistä.
CV26
Ajoneuvon tai kontin puiset osat, jotka ovat olleet kosketuksessa näiden aineiden kanssa, on poistettava ja poltettava.
CV27
1. Kollit on kuormattava siten, että niihin pääsee helposti käsiksi.

2. Jos kollit on kuljetettava jäähdytettyinä, on jäähdytysketjun toimiminen varmistettava kuormaa purettaessa tai säilytyksen aikana.

3. Kollit on säilytettävä viileässä paikassa etäällä lämmönlähteistä.
CV28
Lue kohta; 7.5.4.
CV29 – CV32
(Varattu)

CV33 – CV37

CV33
Huom. 1. ”Kriittisellä ryhmällä” tarkoitetaan ihmisryhmää, joka on riittävän yhtenäinen säteilylähteen ja tietyn altistustavan suhteen. Tälle ryhmälle on luonteenomaista, että sen yksittäiset henkilöt ovat saaneet kyseisestä säteilylähteestä ja kyseisellä altistustavalla suurimman säteilyannoksen.

Huom. 2. ”Ihmisillä” tarkoitetaan yleisesti väestön kaikkia yksittäisiä henkilöitä, jotka eivät ole altistuneet työssään tai sairaanhoidossa säteilylle.

Huom. 3. ”Työntekijöillä” tarkoitetaan kaikkia henkilöitä, jotka ovat työnantajan palveluksessa joko kokopäiväisesti, osa-aikaisesti tai määräaikaisesti ja joilla on tunnustetut ammatilliset oikeudet ja velvollisuudet säteilysuojeluun työssään.


(1) Erottelu

(1.1) Kollit, lisäpäällykset, kontit ja säiliöt, jotka sisältävät radioaktiivisia ainetta ja pakkaamatonta radioaktiivista ainetta, on kuljetuksen aikana pidettävä erillään:

(a) työntekijöistä alueilla, missä säännöllisesti työskennellään,
(i) taulukon A mukaisesti, tai
(ii) konservatiivisen malliparametrin avulla lasketulla etäisyydellä, joka takaa, että tällä alueella olevien työntekijöiden saama annos on alle 5 mSv vuodessa,

Huom. Työntekijöille, jotka ovat säteilysuojelun suhteen henkilökohtaisen annostarkkailun alaisia, ei tarvitse ottaa huomioon erotteluvaatimuksia.

(b) henkilöistä alueilla, mihin väestöllä on vapaa pääsy:
(i) taulukon A mukaisesti, tai
(ii) konservatiivisen malliparametrin avulla lasketulla etäisyydellä, joka takaa, että tällä alueella olevien työntekijöiden saama annos on alle 1 mSv vuodessa,

(c) kehittämättömistä filmeistä sekä postisäkeistä:
(i) taulukon B mukaisesti, tai
(ii) etäisyydellä, joka takaa, että kuljetuksen aikana radioaktiivisen aineen kehittämättömälle filmille aiheuttama säteilyannos on enintään 0,1 mSv filmilähetystä kohden, ja

Huom. Postisäkeissä voidaan otaksua olevan kehittymättömiä filmejä ja valokuvauslevyjä. Sen vuoksi ne on pidettävä erillään radioaktiivisista aineista.

(d) muista vaarallisista aineista kohdan 7.5.2 (yhteenkuormauskiellot) mukaisesti.

Taulukko A: Vähimmäisetäisyydet luokkaan II-KELTAINEN tai III-KELTAINEN kuuluvien kollien ja ihmisten välillä

Taulukko B: Vähimmäisetäisyydet luokkaan II-KELTAINEN tai III-KELTAINEN kuuluvien kollien ja tekstillä ”FOTO” merkittyjen kollien tai postisäkkien välillä

(1.2) Luokkaan II-KELTAINEN tai III-KELTAINEN kuuluvia kolleja tai lisäpäällyksiä ei saa kuljettaa ajoneuvon henkilötiloissa. Poikkeuksena tästä ovat kollien tai lisäpäällysten luvalliselle saattohenkilöstölle varatut tilat.

(1.3) Ainoastaan ajoneuvon miehistön jäsenet saavat olla ajoneuvoissa, jotka kuljettavat luokan II-KELTAINEN tai III-KELTAINEN lipukkeilla varustettuja kolleja, lisäpäällyksiä tai kontteja.

(2) Aktiivisuusrajat

Kokonaisaktiivisuus ajoneuvossa ei saa ylittää taulukon C raja-arvoja kuljetettaessa LSA-aineita tai SCO-esineitä 1-, 2- tai 3-tyypin teollisuuskolleissa (tyypit IP-1, IP-2 tai IP-3) tai pakkaamattomina. SCO-III-esineiden taulukossa C esitetyt raja-arvot saa ylittää edellyttäen, että kuljetussuunnitelmaan sisältyy kuljetuksen aikana käytettäviä varotoimenpiteitä, jotta saavutetaan vähintään sama yleinen turvallisuustaso kuin jos raja-arvoja olisi noudatettu.

Taulukko C: Ajoneuvon aktiivisuusrajat kuljetettaessa LSA-aineita ja SCO-esineitä teollisuuskolleissa tai pakkaamattomina

(3) Kuormaus kuljetusta varten ja tilapäinen säilytys

(3.1) Lähetykset on kuormattava turvallisesti.

(3.2) Edellyttäen, ettei keskimääräinen lämpövirta kollin ulkopinnalta ylitä arvoa 15 W/m2 ja etteivät välittömässä läheisyydessä olevat tavarat ole säkkeihin pakattuina, saa kollin tai lisäpäällyksen kuljettaa tai varastoida ilman erityisiä kuormausmääräyksiä yhdessä muiden pakattujen tavaroiden kanssa, ellei Säteilyturvakeskuksen antamassa hyväksymistodistuksessa ole erikseen muuta määrätty.

(3.3) Konttien kuormauksessa sekä kolli-, lisäpäällys- ja konttikokonaisuuksien muodostamisessa on noudatettava seuraavia rajoituksia:

(a) Lukuun ottamatta yksinkäytössä tapahtuvia kuljetuksia ja LSA-I aineiden lähetyksiä on kollien, lisäpäällysten ja konttien lukumäärä yhtä ajoneuvoa kohden rajoitettava siten, ettei kuljetusindeksien kokonaissumma ajoneuvossa ylitä taulukossa D annettuja arvoja,

(b) Annosnopeus ei tavanomaisissa kuljetusolosuhteissa saa missään ajoneuvon tai kontin ulkopinnan kohdassa ylittää arvoa 2 mSv/h eikä 2 metrin etäisyydellä ajoneuvon tai kontin ulkopinnasta arvoa 0,1 mSv/h lukuun ottamatta yksinkäytössä kuljetettavia lähetyksiä, joille annosnopeusrajat ajoneuvon ympärillä on annettu kohdissa (3.5) (b) ja (c),

(c) Kriittisyysturvallisuusindeksien kokonaissumma yhdessä kontissa ja ajoneuvossa ei saa ylittää taulukossa E annettuja arvoja.

Taulukko D: Kuljetusindeksirajat konteille ja ajoneuvoille muussa kuin yksinkäytössä tapahtuvassa kuljetuksessa

Taulukko E: Kriittisyysturvallisuusindeksien rajat fissiilejä aineita sisältäville konteille ja ajoneuvoille

(3.4) Kolli tai lisäpäällys, jonka kuljetusindeksi on yli 10, tai lähetys, jonka kriittisyysturvallisuusindeksi on yli 50, on kuljetettava yksinkäytössä.

(3.5) Yksinkäytössä kuljetettaessa ei lähetyksen annosnopeus saa ylittää seuraavia arvoja:

(a) 10 mSv/h missään kohdassa kollin tai lisäpäällyksen ulkopinnalla. Arvon 2 mSv/h saa ylittää edellyttäen, että:
(i) ajoneuvo on varustettu siten, että kuljetuksen aikana tavanomaisissa kuljetusolosuhteissa asiattomien pääsy kuormatilaan on estetty, ja
(ii) pakkaus tai lisäpäällys on kiinnitetty siten, ettei se pääse siirtymään ajoneuvossa tavanomaisen kuljetuksen aikana, ja
(iii) kuljetuksen alkamisen ja päättymisen välillä ei tapahdu kuormaamista eikä purkamista,

(b) 2 mSv/h missään ajoneuvon ulkopinnan kohdassa, katto- ja pohjapinnat mukaan lukien, tai jos tavara kuljetetaan avonaisessa vaunussa, missään vaunun ulkoreunojen kautta kulkevien pysty-tasojen kohdassa, kuorman yläpinnalla ja vaunun alimmalla ulko-pinnalla, ja

(c) 0,1 mSv/h missään kohdassa 2 m etäisyydellä ajoneuvon ulkosivujen kautta kulkevista pystytasoista, tai jos tavara kuljetetaan avonaisissa ajoneuvoissa, missään kohdassa 2 m etäisyydellä ajoneuvon ulkoreunojen kautta kulkevista pystytasoista.

(4) Fissiilien aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen liittyvät lisävaatimukset

(4.1) Samanaikaisesti samaan tilaan tilapäisesti säilytettävien fissiilejä aineita sisältävien kollien, lisäpäällysten ja konttien lukumäärä on rajoitettava siten, että näiden kollien, lisäpäällysten ja konttien muodostaman yksittäisen ryhmän kriittisyysturvallisuusindeksi ei ylitä arvoa 50. Tällaiset ryhmät on varastoitava siten, että niiden etäisyys muista vastaavista ryhmistä on vähintään 6 m.

(4.2) Jos kriittisyysturvallisuusindeksien summa ajoneuvossa tai kontissa ylittää arvon 50 taulukon E mukaisesti, on varastoitaessa etäisyyden oltava vähintään 6 m muista fissiilejä aineita sisältävien kollien, lisäpäällysten tai konttien ryhmistä tai muista ajoneuvoista, joissa on radioaktiivisia aineita.

(4.3) Yhden kohtien 2.2.7.2.3.5 (a) – (f) vapautusehdoista täyttävien fissiilien aineiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

(a) Vain yksi kohtien 2.2.7.2.3.5 (a) – (f) vapautuksista on sallittu lähetystä kohti,

(b) Vain yksi hyväksytty kohdan 2.2.7.2.3.5 (f) mukaisesti luokiteltu fissiili aine kollissa on sallittu lähetystä kohti, jollei hyväksymistodistuksessa ole sallittu useampi aine,

(c) Kohdan 2.2.7.2.3.5 (c) mukaisesti luokiteltu fissiili aine kollissa on kuljetettava lähetyksessä, jossa on enintään 45 g fissiilejä nukelideja,

(d) Kohdan 2.2.7.2.3.5 (d) mukaisesti luokiteltu fissiili aine kollissa on kuljetettava lähetyksessä, jossa on enintään 15 g fissiilejä nukelideja,

(e) Kohdan 2.2.7.2.3.5 (e) mukaisesti luokiteltu fissiili aine pakattuna tai pakkaamattomana on kuljetettava yksinkäytössä olevassa ajoneuvossa, jossa on enintään 45 g fissiilejä nukelideja.

(5) Vahingoittuneet tai vuotavat kollit, kontaminoituneet pakkaukset

(5.1) Jos on ilmeistä, että kolli on vahingoittunut tai vuotaa, tai jos on oletettavissa, että kolli voi vuotaa tai voi olla vahingoittunut, on kollin käsittelyä rajoitettava, ja asiantuntijan on niin pian kuin mahdollista arvioitava kontaminaation laajuus ja siitä aiheutuvan säteilyn annosnopeus. Kolli, ajoneuvo, kuormaus- ja purkamisalueet ja tarpeen vaatiessa kaikki muu ajoneuvossa kuljetettu materiaali on tarkistettava. Tarpeen vaatiessa on ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi ryhdyttävä Säteilyturvakeskuksen määräämiin lisätoimiin vuodon tai vahingoittumisen seurauksien torjumiseksi ja pienentämiseksi.

(5.2) Vahingoittuneet kollit tai kollit, joiden sisällön vuoto ylittää tavanomaiselle kuljetukselle sallitut rajat, voidaan valvonnan alaisina siirtää, mutta niitä ei saa kuljettaa ennen kuin ne on kunnostettu, korjattu ja dekontaminoitu.

(5.3) Toistuvasti radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa käytetty ajoneuvo ja varusteet on säännöllisesti tarkastettava kontaminaation toteamiseksi. Tarkastusten taajuuden määrää kontaminoitumisen todennäköisyys ja kuljetettavien radioaktiivisten aineiden määrä.

(5.4) Ellei kohdassa (5.5) ole muuta määrätty, kaikki ajoneuvot, varusteet tai niiden osat, jotka ovat kontaminoituneet radioaktiivisia aineita kuljetettaessa siten, että taulukossa 4.1.9.1.2 määritellyt rajat ylittyvät, tai joiden ulkopinnalla annosnopeus ylittää 5 μSv/h, on asiantuntijan valvonnassa puhdistettava mahdollisimman pikaisesti. Niitä ei saa ottaa uudelleen käyttöön, ellei seuraavat ehdot täyty:

(a) irtoava radioaktiivinen kontaminaatio ei ylitä kohdassa 4.1.9.1.2 määriteltyjä raja-arvoja,

(b) irtoamattomasta kontaminaatiosta aiheutuva säteilyn annos-nopeus ulkopinnalla ei ylitä 5 μSv/h.

(5.5) Kohdan (5.4) ja kohdan 4.1.9.1.2 vaatimukset eivät koske pakkaamattomien radioaktiivisten aineiden kuljettamiseen käytettävien konttien tai ajoneuvojen sisäpintoja näiden ollessa yksinkäytössä, niin kauan, kun nämä ovat tässä yksinkäytössä.

(6) Muut vaatimukset

Jos lähetystä ei voida toimittaa perille, on lähetys sijoitettava turvalliseen paikkaan, ja Säteilyturvakeskukselle on ilmoitettava mahdollisimman nopeasti ja pyydettävä ohjeita lisätoimenpiteitä varten.
CV34
Ennen paineastioiden kuljetusta on tarkistettava, että paine ei ole noussut mahdollisen vedyn kehittymisen johdosta.
CV35
Jos säkkejä käytetään yksittäispakkauksina, on ne pidettävä riittävän kaukana toisistaan, jotta lämmön poistuminen ei estyisi.
CV36
Kollit on kuormattava ensisijaisesti avonaisiin tai tuulettuviin ajoneuvoihin taikka avoimiin tai tuulettuviin kontteihin. Jos tämä ei ole mahdollista ja kollit kuljetetaan umpinaisissa ajoneuvoissa tai konteissa, kaasun kulkeutuminen kuormatilan ja ohjaamon välillä on oltava estetty ja ajoneuvon tai kontin oviin on merkittävä seuraava teksti, kirjainkorkeuden on oltava vähintään 25 mm:

”VAROITUS
EI TUULETUSTA
AVATTAVA VAROEN” a

Tekstin on oltava merkitty lähettäjän tarpeelliseksi katsomalla kielellä. Tätä ei vaadita nimikkeille UN 2211 ja 3314, jos ajoneuvo tai kontti on merkitty IMDG-koodin erityismääräyksen 9653 mukaisesti.

a) Warning, no ventilation, open with caution.
3) Varoitusmerkki, jossa teksti ”Varoitus – voi sisältää palavia kaasuja” (”CAUTION – MAY CONTAIN FLAMMABLE GASES”) vähintään 25 mm korkein kirjaimin kiinnitettynä jokaiseen luukkuun ja oveen sellaiseen kohtaan, missä ajoneuvoa tai konttia avaava tai sisään astuva voi sen helposti havaita.
CV37
Nämä sivutuotteet on jäähdytettävä ympäristön lämpötilaan ennen kuormaamista, jollei niitä ole kosteuden poistamiseksi kalsinoitu. Irtotavarakuormaa sisältävissä ajoneuvoissa ja konteissa on kuljetuksen ajan oltava riittävä ilmanvaihto ja suojaus veden sisäänpääsyltä. Umpinaisten ajoneuvojen ja umpinaisten konttien ovissa on oltava vähintään 25 mm korkein kirjaimin merkintä:

”VAROITUS
SULJETTU TILA
AVATTAVA VAROEN” a

Tekstin on oltava merkitty lähettäjän tarpeelliseksi katsomalla kielellä.

a) Warning, closed means of containment, open with caution.

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Lisätietoa