5.4 Asiakirjat

Sisällys

5.4.0 Yleiset määräykset

Huom. Asiakirjoista säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (194/2002) 26 §:ssä.

13.3.2002/194 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä 26 § Asiakirjat
Lähettäjän on vaarallista ainetta kuljetettavaksi jättäessään annettava VAK-lain 11 c §:n ja 24 §:n 2 momentin nojalla annetuissa määräyksissä tarkoitetuissa tapauksissa kuljetuksen suorittajalle rahtikirja tai vastaava lähetyskirja, johon on merkitty edellä tarkoitettujen määräysten nojalla vaaditut tiedot kuljetettaviksi jätetyistä aineista. Jos vaarallisen aineen tiekuljetusta kontissa seuraa merikuljetus, lähettäjän on liitettävä rahtikirjaan tai vastaavaan lähetyskirjaan IMDG-säännöstön mukainen kontin pakkaustodistus.

Kuljetuksen suorittajan on toimitettava ajoneuvon miehistölle Liikenne- ja viestintäviraston määräyksessä mainituissa tapauksissa kirjalliset turvallisuusohjeet hyvissä ajoin ennen kuljetuksen aloittamista.

Jos ajoneuvolla on oltava VAK-lain 7 a §:ssä tarkoitettu hyväksyntä, ajoneuvossa on oltava sitä koskeva todistus.

Ajoneuvon jokaisella miehistön jäsenellä on oltava mukana valokuvalla varustettu henkilötodistus, jos kuljetettavan vaarallisen aineen määrä tai aktiivisuus ylittää Liikenne- ja viestintäviraston määräyksen liitteen A luvussa 1.10 määrätyt raja-arvot.

ADR-ajoluvasta säädetään VAK-lain 11 b §:ssä ja vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetussa asetuksessa (401/2011).

Edellä 1–5 momentissa tarkoitettujen asiakirjojen on oltava ajoneuvossa mukana kuljetuksen aikana. Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut asiakirjat saavat olla myös sähköisessä muodossa, jos tiedon varmistus-, tallennus- ja käsittelymenettelyt täyttävät lainsäädännön vaatimukset siten, että tiedon todistusvoima ja saatavuus ovat vastaavat kuin paperille painettuja asiakirjoja käytettäessä. Kuitenkin lähettäjän on annettava 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat paperisina, jos kuljetuksen suorittaja niin vaatii.

5.4.0.1

Jokaisessa näiden määräysten mukaisessa kuljetuksessa on oltava mukana tässä luvussa edellytetyt asiakirjat, ellei asiasta toisin määrätä.

Huom. Kuljetusyksikössä mukana pidettävät asiakirjat, ks. kohta 8.1.2.

5.4.0.2

Elektronisen tiedon käsittelyn (EDP, Electronic Data Processing) tai elektronisen tiedon vaihdon (EDI, Electronic Data Interchange) käyttö paperille painettujen asiakirjojen apuna tai sijasta on sallittu, jos käytetyn elektronisen tiedon varmistus-, tallennus- ja käsittelymenettelyt täyttävät vaatimukset siten, että tiedon todistusvoima ja saatavuus kuljetuksen aikana ovat vastaavat kuin paperille painettuja asiakirjoja käytettäessä.

5.4.0.3

Kun vaarallisten aineiden kuljetustiedot luovutetaan kuljetuksen suorittajalle EDP- tai EDI-tekniikoiden avulla, lähettäjän on pystyttävä tuottamaan kuljetuksen suorittajalle paperille painettu asiakirja, jossa tiedot ovat tämän luvun vaatimusten mukaisessa järjestyksessä.

5.4.1 Vaarallisten aineiden rahtikirjat ja niihin liittyvät tiedot

5.4.1.1 Yleiset rahtikirjamerkinnät

5.4.1.1.1

Rahtikirjan (-kirjojen) on sisällettävä seuraavat tiedot jokaisesta kuljetettavaksi annettavasta vaarallisesta aineesta tai esineestä:

(a) YK-numero, jota edeltää kirjaimet ”UN”,

(b) aineen tai esineen virallinen nimi kohdan 3.1.2 mukaisesti täydennettynä tarvittaessa (ks. kohta 3.1.2.8.1) suluissa olevalla teknisellä nimellä (ks. kohta 3.1.2.8.1.1),

(c)

  • luokan 1 räjähteet: luvun 3.2 taulukon A sarakkeessa (3b) annettu luokituskoodi,
    Jos luvun 3.2 taulukon A sarakkeessa (5) on muita varoituslipukkeen numeroita kuin 1, 1.4, 1.5 ja 1.6, on nämä muut varoituslipukkeen numerot merkittävä sulkuihin luokituskoodin jälkeen,
  • luokan 7 radioaktiiviset aineet: luokan numero ”7”,
    Huom. Luokan 7 radioaktiiviset aineet, joilla on lisävaara, ks. myös luvun 3.3 erityismääräys 172.
  • UN 3090, 3091, 3480 ja 3481 litiumakut: luokan numero ”9”
  • muut aineet ja esineet: luvun 3.2 taulukon A sarakkeessa (5) annetut tai sarakkeen (6) erityismääräyksen mukaisten varoituslipukkeiden numerot. Jos useampi kuin yksi varoituslipukkeen numero on annettu, on ensimmäisen numeron jälkeiset numerot merkittävä sulkuihin. Jos luvun 3.2 taulukon A sarakkeessa (5) ei ole annettu varoituslipukkeen numeroa, merkitään sarakkeessa (3a) annettu luokka,

(d) pakkausryhmä, jota saa edeltää kirjaimet ”PG” (Packing Group, esim. ”PG II”), jos aineelle tai esineelle on määritelty pakkausryhmä,

Huom. 1. Luokan 7 radioaktiiviset aineet, joilla on lisävaaroja, ks. luvun 3.3 erityismääräyksen 172 kohta (d).

Erityismääräys 172
172 Radioaktiiviset aineet, joilla on lisävaara tai -vaaroja:

(a) Aine on luokiteltava pakkausryhmään I, II tai III käyttämällä osan 2 määräävimmän lisävaaraominaisuuden pakkausryhmän kriteereitä,
(b) Kollit on varustettava jokaista aineen lisävaaraa vastaavalla varoituslipukkeella. Vastaavat suurlipukkeet on kiinnitettävä lastinkuljetusyksiköihin kohdan 5.3.1 määräysten mukaisesti,
(c) Asiakirjoissa ja kollimerkinnöissä aineen virallinen nimi on täydennettävä merkitsemällä sulkeisiin niiden ainesosien nimet, jotka eniten vaikuttavat tähän lisävaaraan (näihin lisävaaroihin),
(d) Vaarallisten aineiden kuljetusasiakirjassa on oltava merkittynä sulkeisiin luokan numeron ”7” jälkeen varoituslipukkeen numero (lipukkeiden numerot), jolla osoitetaan jokainen aineen lisävaara sekä lisäksi pakkausryhmä kohdan 5.4.1.1.1 (d) vaatimuksen mukaisesti, jos pakkausryhmä on määritelty.

Huom. 2. Kansainvälisen ADR-sopimuksen mukaan pakkausryhmää saa edeltää kirjaimet ”PG” (Packing Group, esim. ”PG II”) tai vastaavat kirjaimet muilla kohdassa 5.4.1.4.1 tarkoitetuilla kielillä.

(e) kollien lukumäärä ja kuvaus tarvittaessa. UN-pakkaustunnusta saa käyttää ainoastaan täydentämään kollin kuvausta (esim. yksi laatikko (4G)),

Huom. Jokaisen pakkausyhdistelmän ulkopakkauksessa olevan sisäpakkauksen lukumäärää, tyyppiä ja tilavuutta ei edellytetä.

(f) kokonaismäärä jokaisesta vaarallisesta aineesta, jolla on eri YK-numero, virallinen nimi tai mahdollinen pakkausryhmä (tilavuus tai bruttomassa taikka nettomassa),

Huom. 1. Jos aiotaan soveltaa kohtaa 1.1.3.6, rahtikirjassa on ilmoitettava jokaisen kuljetuskategorian vaarallisten aineiden ja esineiden kokonaismäärä ja laskennallinen lukuarvo kohdan 1.1.3.6.3 ja 1.1.3.6.4 mukaisesti.

Huom. 2. Tässä liitteessä määriteltyjen koneiden ja laitteiden sisältämien vaarallisten aineiden osalta määrä on vaarallisten aineiden kokonaismäärä kilogrammoina tai litroina.

(g) lähettäjän nimi ja osoite,

(h) vastaanottajan (-jien) nimi ja osoite,
Tässä kohdassa mainittujen tietojen sijaan saa käyttää merkintää ”Toimitusmyynti” (”Delivery Sale”) kuljetettaessa vähittäismyyntipakkauksissa seuraavia pakkausryhmiin II ja III kuuluvia luokan 8 vaarallisia aineita: UN 1789, 1791, 1805, 1814, 1819, 1823, 1824, 3253, 3264 ja 3266, jos ne kuljetetaan toimitettavaksi usealle vastaanottajalle, joita ei tiedetä ennen kuljetuksen alkua. IBC-pakkauksia, suurpäällyksiä tai säiliöitä ei pidetä vähittäismyyntiin tarkoitettuina pakkauksina.

Huom. Kansainvälisen ADR-sopimuksen mukaan saa ”Delivery Sale” merkintää käyttää kuljetuksessa mukana olevien maiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksynnällä.

(i) mahdollisten erillissopimusten edellyttämä ilmoitus,
(j) (Varattu),
(k) tunnelirajoituskoodi isoin kirjaimin suluissa, jos se on annettu luvun 3.2 taulukon A sarakkeessa (15). Tunnelirajoituskoodia ei tarvitse lisätä rahtikirjaan, jos etukäteen tiedetään, ettei kuljetusreitillä ole vaarallisten aineiden kuljetuksia rajoittavia tunneleita.

Vaadittujen tietojen sijainti ja järjestys rahtikirjassa on vapaavalintainen paitsi, että kohtien (a), (b), (c), (d) ja (k) tietojen on oltava edellä annetussa järjestyksessä [ts. (a), (b), (c), (d), (k)] sijoittamatta muita tietoja näiden väliin lukuun ottamatta näissä määräyksissä edellytettyjä tietoja. Esimerkkejä sallituista rahtikirjamerkinnöistä:

”UN 1098 ALLYYLIALKOHOLI, 6.1 (3), I, (C/D)” tai
”UN 1098 ALLYYLIALKOHOLI, 6.1 (3), PG I, (C/D)”.

Huom. Lisäesimerkki: ”UN 1045 FLUORI, PURISTETTU, 2.3 (5.1, 8), (C/D)”. Kansainvälisessä ADR-sopimuksessa ei ole tätä lisäesimerkkiä.

5.4.1.1.2 Rahtikirjatietojen on oltava helposti luettavissa

Vaikka isoja kirjaimia käytetään luvussa 3.1 ja luvun 3.2 taulukossa A osoittamaan osat, joista virallisen nimen on koostuttava, ja vaikka tässä luvussa käytetään sekä pieniä että isoja kirjaimia osoittamaan rahtikirjassa vaadittavat tiedot, saa rahtikirjassa vaaditut tiedot, lukuun ottamatta kohdassa 5.4.1.1.1 (k) vaadittua tietoa, merkitä joko isoin tai pienin kirjaimin.

5.4.1.1.3 Erityismääräykset jätteille

Kuljetettaessa vaarallista ainetta sisältävää jätettä (muuta kuin radioaktiivista jätettä) on aineen virallisen nimen edessä oltava sana ”JÄTE”, jos sana ei esiinny aineen virallisessa nimessä, esimerkiksi:

”UN 1230 JÄTE METANOLI, 3 (6.1), II, (D/E)”, tai
”UN 1230 JÄTE METANOLI, 3 (6.1), PG II, (D/E)”, taikka
”UN 1993 JÄTE PALAVA NESTE, N.O.S. (tolueeni ja etyylialkoholi), 3, II, (D/E)”, tai
”UN 1993 JÄTE PALAVA NESTE, N.O.S. (tolueeni ja etyylialkoholi), 3, PG II, (D/E)”.

Jos sovelletaan kohdan 2.1.3.5.5 jätteitä koskevia määräyksiä, on seuraava merkintä lisättävä vaarallista ainetta koskeviin kohdissa 5.4.1.1.1 (a) – (d) ja (k) tarkoitettuihin tietoihin:

”KOHDAN 2.1.3.5.5 MUKAISTA JÄTETTÄ”
(esimerkiksi: ”UN 3264, SYÖVYTTÄVÄ NESTE, HAPAN, EPÄORGAANINEN, N.O.S., 8, II, (E), KOHDAN 2.1.3.5.5 MUKAISTA JÄTETTÄ”).

Luvun 3.3 erityismääräyksen 274 vaatimaa teknistä nimeä ei tarvitse merkitä.

Erityismääräys 274
Sovelletaan kohdan 3.1.2.8 määräyksiä.

5.4.1.1.4

(Poistettu)

5.4.1.1.5 Erityismääräykset pelastuspakkauksille, mukaan lukien pelastussuurpäällykset, ja pelastuspaineastioille

Kun vaarallista ainetta kuljetetaan pelastuspakkauksessa, mukaan lukien pelastussuurpäällykset, tai pelastuspaineastiassa, sana ”PELASTUSPAKKAUS” tai ”PELASTUSPAINEASTIA” on lisättävä aineen kuvauksen jälkeen rahtikirjaan.

5.4.1.1.6 Erityismääräykset tyhjille puhdistamattomille pakkauksille, konteille, säiliöille ja vastaaville

5.4.1.1.6.1

Tyhjille puhdistamattomille pakkauksille, konteille, säiliöille tai vastaaville, jotka sisältävät muiden luokkien kuin luokan 7 vaarallisten aineiden jäänteitä, on merkittävä kohdassa 5.4.1.1.1 (a) – (d) ja (k) vaadittuja vaarallisten aineiden tietoja ennen tai jälkeen sanat: ”TYHJÄ, PUHDISTAMATON” tai ”JÄÄNTEITÄ VIIMEISESTÄ SISÄLLÖSTÄ”. Tällöin kohdan 5.4.1.1.1 (f) määräyksiä ei sovelleta.

Kuljetettaessa kohdan 5.3.2.1.3 mukaisesti merkittyjä tyhjiä puhdistamattomia säiliöajoneuvoja tai kuljetusyksiköitä, jossa on yksi tai useampi säiliö, saa rahtikirjaan viimeksi kuljetetuksi aineeksi merkitä leimahduspisteeltään alhaisimman aineen.

Huom. Kansainvälisessä ADR-sopimuksessa ei ole tämän kohdan viimeistä kappaletta.

5.4.1.1.6.2

Kohdan 5.4.1.1.6.1 erityismääräyksen sijaan saa soveltaa soveltuvia kohdan 5.4.1.1.6.2.1, 5.4.1.1.6.2.2 tai 5.4.1.1.6.2.3 määräyksiä.

5.4.1.1.6.2.1

Tyhjille puhdistamattomille pakkauksille, jotka sisältävät muiden luokkien kuin luokan 7 vaarallisten aineiden jäänteitä, mukaan lukien tyhjät puhdistamattomat kaasuille tarkoitetut astiat, joiden tilavuus on enintään 1000 litraa, saa kohdassa 5.4.1.1.6.1 tarkoitetun merkinnän korvata seuraavasti: kohdan 5.4.1.1.1 (a), (b), (c), (d), (e) ja (f) yksityiskohtaiset tiedot korvataan soveltuvalla merkinnällä ”TYHJÄ PAKKAUS”, ”TYHJÄ ASTIA”, ”TYHJÄ IBC-PAKKAUS” tai ”TYHJÄ SUURPÄÄLLYS”, jonka jälkeen lisätään viimeksi kuljetetun aineen tiedot kohdan 5.4.1.1.1 (c) mukaisesti.

Esimerkiksi: ”TYHJÄ PAKKAUS, 6.1 (3)”.

Lisäksi, tällöin:

(a) Jos viimeksi kuljetettu aine on luokan 2 kaasu, saa kohdassa 5.4.1.1.1 (c) vaaditun tiedon sijaan käyttää luokan numeroa ”2”,
(b) Jos viimeksi kuljetettu aine on luokan 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 tai 9 aine, saa kohdassa 5.4.1.1.1 (c) tarkoitetun viimeksi kuljetetusta aineesta annettavan tiedon sijaan käyttää merkintää ”JÄÄNTEITÄ (…)”, jota seuraa jäänteitä vastaava luokka ja lisävaara (vastaavat luokat ja lisävaarat) numerojärjestyksessä.

Esimerkiksi: Kun tyhjiä puhdistamattomia pakkauksia, joissa on viimeksi kuljetettu luokan 3 ainetta, kuljetetaan yhdessä tyhjien puhdistamattomien pakkausten, joissa on viimeksi kuljetettu luokan 8 ainetta, jolla on luokan 6.1 lisävaara, kanssa, saa rahtikirjamerkintänä käyttää:

”TYHJIÄ PAKKAUKSIA, JÄÄNTEITÄ 3, 6.1, 8”.

5.4.1.1.6.2.2

Tyhjille puhdistamattomille ajoneuvoille, säiliöille, konteille ja vastaaville, (muut kuin pakkaukset), jotka sisältävät muiden luokkien kuin luokan 7 vaarallisten aineiden jäänteitä, ja tyhjille puhdistamattomille kaasuille tarkoitetuille astioille, joiden tilavuus on yli 1000 litraa, saa kohdassa 5.4.1.1.6.1 tarkoitetun merkinnän korvata seuraavasti: kohdan 5.4.1.1.1 (a) – (d) ja (k) tietojen edelle merkitään ”TYHJÄ SÄILIÖAJONEUVO”, ”TYHJÄ IRROTETTAVA SÄILIÖ”, ”TYHJÄ SÄILIÖVAIHTOKORI”, ”TYHJÄ SÄILIÖKONTTI”, ”TYHJÄ UN-SÄILIÖ”, ”TYHJÄ MONISÄILIÖAJONEUVO”, ”TYHJÄ MEG-KONTTI”, ”TYHJÄ MEMU”, ”TYHJÄ AJONEUVO”, ”TYHJÄ KONTTI” tai ”TYHJÄ ASTIA” ja sen jälkeen ”VIIMEISIN KUORMA:”. Tällöin kohdan 5.4.1.1.1 (f) määräyksiä ei sovelleta.

Esimerkiksi:
”TYHJÄ SÄILIÖAJONEUVO, VIIMEISIN KUORMA: UN 1098 ALLYYLI-ALKOHOLI, 6.1 (3), I, (C/D)” tai
”TYHJÄ SÄILIÖAJONEUVO, VIIMEISIN KUORMA: UN 1098 ALLYYLI-ALKOHOLI, 6.1 (3), PG I, (C/D)”.

5.4.1.1.6.2.3

Kun tyhjät puhdistamattomat pakkaukset, kontit, säiliöt ja vastaavat, jotka sisältävät muiden luokkien kuin luokan 7 vaarallisten aineiden jäänteitä, palautetaan lähettäjälle, saa käyttää myös rahtikirjoja, jotka on laadittu näiden aineiden varsinaista kuljettamista varten. Tällöin merkintä aineen määrästä on poistettava (yliviivaamalla tai muulla tavalla) ja korvattava sanoilla: ”TYHJÄ, PUHDISTAMATON, PALAUTUS”.

5.4.1.1.6.3

(a) Kuljetettaessa tyhjiä puhdistamattomia säiliöitä, monisäiliöajoneuvoja ja MEG-kontteja lähimmälle puhdistus- tai huoltopaikalle kohdan 4.3.2.4.3 määräysten mukaisesti on rahtikirjaan tehtävä seuraava lisämerkintä: ”Kuljetus kohdan 4.3.2.4.3 mukainen”.

(b) Kuljetettaessa tyhjiä puhdistamattomia ajoneuvoja ja kontteja lähimmälle puhdistus- tai huoltopaikalle kohdan 7.5.8.1 määräysten mukaisesti on rahtikirjaan tehtävä seuraava lisämerkintä: ”Kuljetus kohdan 7.5.8.1 mukainen”.

Kuljetettaessa kohdan 5.3.2.1.3 mukaisesti merkittyjä tyhjiä puhdistamattomia säiliöajoneuvoja tai kuljetusyksiköitä, jossa on yksi tai useampi säiliö, saa rahtikirjaan viimeksi kuljetetuksi aineeksi merkitä leimahduspisteeltään alhaisimman aineen.

Huom. Kansainvälisessä ADR-sopimuksessa ei ole tämän kohdan viimeistä kappaletta.

5.4.1.1.6.4

Kuljetettaessa tyhjiä puhdistamattomia kiinteitä säiliöitä (säiliöajoneuvoja), irrotettavia säiliöitä, monisäiliöajoneuvoja, säiliökontteja ja MEG-kontteja kohdan 4.3.2.4.4 määräysten mukaisesti on rahtikirjaan tehtävä seuraava lisämerkintä: ”Kuljetus kohdan 4.3.2.4.4 mukainen”.

5.4.1.1.7 Erityismääräykset kuljetusketjuille, joihin sisältyy meri- tai ilmakuljetus

Kuljetettaessa kohdan 1.1.4.2.1 mukaisesti on rahtikirjaan tehtävä seuraava merkintä:
”Kuljetus kohdan 1.1.4.2.1 mukainen”.

5.4.1.1.8

(Varattu)

5.4.1.1.9

(Varattu)

5.4.1.1.10

(Poistettu)

5.4.1.1.11 Erityismääräykset kuljetettaessa IBC-pakkauksia, säiliöitä, säiliöajoneuvoja, UN-säiliöitä ja MEG-kontteja, joiden viimeisimmän määräaikaistarkastuksen tai -testauksen määräaika on kulunut umpeen

Kuljetettaessa kohdan 4.1.2.2 (b), 4.3.2.3.7 (b), 6.7.2.19.6 (b), 6.7.3.15.6 (b) tai 6.7.4.14.6 (b) mukaisesti on rahtikirjaan tehtävä merkintä vastaavasti:

”Kuljetus kohdan 4.1.2.2 (b) mukainen”,
”Kuljetus kohdan 4.3.2.3.7 (b) mukainen”,
”Kuljetus kohdan 6.7.2.19.6 (b) mukainen”,
”Kuljetus kohdan 6.7.3.15.6 (b) mukainen”
tai
”Kuljetus kohdan 6.7.4.14.6 (b) mukainen”
.

5.4.1.1.12

(Varattu)

5.4.1.1.13 Erityismääräykset kuljetuksille moniosastoisissa säiliöajoneuvoissa tai kuljetus-yksiköissä, joissa on enemmän kuin yksi säiliö

Jos kohdasta 5.3.2.1.2 poiketen moniosastoinen säiliöajoneuvo tai kuljetusyksikkö, jossa on yksi tai useampi säiliö, on merkitty kohdan 5.3.2.1.3 mukaisesti, on jokaisen säiliön tai säiliöosaston sisältämät aineet mainittava rahtikirjassa.

5.4.1.1.14 Erityismääräykset kohotetussa lämpötilassa kuljetettaville aineille

Jos ainetta kuljetetaan tai se jätetään kuljetettavaksi nestemäisessä olomuodossa vähintään 100 °C lämpötilassa tai kiinteässä olomuodossa vähintään 240 °C lämpötilassa eikä aineen viralliseen nimeen sisälly kuvausta kohotetuista lämpötilaolosuhteista, (esim. virallisen nimen osana sanat ”SULASSA MUODOSSA” tai ”KOHOTETUSSA LÄMPÖTILASSA”), on sana ”KUUMA” oltava välittömästi ennen virallista nimeä.

5.4.1.1.15 Erityismääräykset lämpötilavalvonnalla stabiloitujen aineiden kuljetuksille

Jos virallisen nimen osana on sana ”STABILOITU” (ks. myös kohta 3.1.2.6), kun stabilointi saadaan aikaan lämpötilavalvonnalla, on rahtikirjaan merkittävä valvonta- ja hälytyslämpötila (ks. kohta 7.1.7) seuraavasti:

”Valvontalämpötila: … °C Hälytyslämpötila: … °C”.

5.4.1.1.16 Luvun 3.3 erityismääräyksen 640 mukaisesti vaaditut tiedot

Jos luvun 3.3 erityismääräyksessä 640 niin edellytetään, on rahtikirjassa oltava merkintä ”Erityismääräys 640X”, jossa ”X” on luvun 3.2 taulukon A sarakkeen (6) erityismääräys 640 -viitteen jälkeinen iso kirjain.

Erityismääräys 640
Luvun 3.2 taulukon A sarakkeessa (2) mainitut fysikaaliset ja tekniset ominaisuudet määrittävät erilaiset säiliökoodit VAK/ADR-säiliöissä kuljetettaville saman pakkausryhmän aineille.
Kuljetettavan tuotteen fysikaalisten ja teknisten ominaisuuksien tunnistamiseksi on seuraava erityisvaatimus lisättävä rahtikirjaan, kun sitä kuljetetaan VAK/ADR-säiliössä:
”Erityismääräys 640X”, jossa ”X” on luvun 3.2 taulukon A sarakkeen (6) erityismääräyksen 640 -viitteen jälkeinen iso kirjain.
Tämän tiedon saa jättää pois, kun kuljetus tapahtuu säiliötyypissä, joka täyttää tietyn YK-numeron tietylle pakkausryhmälle vähintään tiukimmat vaatimukset.

5.4.1.1.17 Erityismääräykset kiinteiden aineiden kuljetuksille kohdan 6.11.4 mukaisissa irtotavarakonteissa

Kuljetettaessa kiinteitä aineita kohdan 6.11.4 mukaisesti hyväksytyissä irtotavarakonteissa on rahtikirjaan tehtävä seuraava merkintä (ks. huomautus kohdan 6.11.4 alussa): ”… toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä irtotavarakontti BK(x)” 1.

1) Kohtaan (x) on merkittävä joko ”1” tai ”2”.

5.4.1.1.18 Erityismääräykset ympäristövaarallisten (vesiympäristölle vaarallisten) aineiden kuljetuksille

Kun yhteen kuljetusluokkaan 1-9 kuuluva aine täyttää kohdan 2.2.9.1.10 luokituskriteerit, on rahtikirjassa oltava lisämerkintä ”YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN” tai ”MARINE POLLUTANT / YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN”. Tämä lisävaatimus ei koske UN 3077 ja UN 3082 nimikkeitä eikä kohdassa 5.2.1.8.1 mainittuja poikkeustapauksia.

Merkintä ”MARINE POLLUTANT” (IMDG-koodin kohdan 5.4.1.4.3 mukaisesti) on sallittu kuljetettaessa aineita kuljetusketjussa, johon sisältyy merikuljetus.

5.4.1.1.19 Erityismääräykset tyhjien puhdistamattomien pakkausten (UN 3509) kuljetuksille hävitykseen

Tyhjien puhdistamattomien hävitykseen kuljetettavien pakkausten kohdassa 5.4.1.1.1 (b) tarkoitettuun viralliseen nimeen on lisättävä ”(JÄÄNTEITÄ …)”, jota seuraa jäänteitä vastaava luokka ja lisävaara (vastaavat luokat ja lisävaarat) numerojärjestyksessä. Kohdan 5.4.1.1.1 (f) vaatimusta ei sovelleta.

Esimerkiksi: Tyhjät puhdistamattomat hävitykseen kuljetettavat pakkaukset, jotka ovat sisältäneen luokan 4.1 aineita, pakattuina yhdessä tyhjien puhdistamattomien hävitykseen kuljetettavien pakkausten, jotka ovat sisältäneen luokan 3 aineita, joilla on luokan 6 lisävaara, kanssa. Rahtikirjamerkintä:
”UN 3509 PAKKAUKSET, HÄVITETTÄVÄT, TYHJÄT, PUHDISTAMATTOMAT (JÄÄNTEITÄ 3, 4.1, 6,1), 9”.

5.4.1.1.20 Erityismääräykset kohdan 2.1.2.8 mukaisesti luokitelluille aineille

Kohdan 2.1.2.8 mukaisesti luokitellun aineen kuljetuksessa on rahtikirjaan merkittävä: ”Luokitus kohdan 2.1.2.8 mukainen”.

5.4.1.1.21 Erityismääräykset nimikkeiden UN 3528, 3529 ja 3530 kuljetuksille

Nimikkeiden UN 3528, 3529 ja 3530 kuljetuksissa on rahtikirjassa, kun sellainen vaaditaan luvun 3.3 erityismääräyksen 363 mukaan, oltava seuraava lisämerkintä: ”Kuljetus erityismääräyksen 363 mukainen”.

Erityismääräys 363
Tätä nimikkeitä saa käyttää vain, jos tämän erityismääräyksen vaatimukset täyttyvät. Muita näiden määräysten vaatimuksia ei tarvitse täyttää.

(a) Tätä nimikettä sovelletaan moottoreihin ja koneisiin, joiden polttoaine luokitellaan vaaralliseksi aineeksi polttomoottoreissa tai polttokennolaitteistoissa (esim. polttomoottorit, generaattorit, kompressorit, turbiinit, lämmitysyksiköt jne.). Nimikkeeseen eivät kuulu erityismääräyksessä 666 tarkoitetut nimikkeeseen UN 3166 luokittuvat ajoneuvot.
Huom. Tätä nimikettä ei sovelleta kohdissa 1.1.3.2 (a), (d), (e), 1.1.3.3 ja 1.1.3.7 tarkoitettuihin laitteisiin.

(b) Moottorit ja koneet, joissa ei ole nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta ja jotka eivät sisällä muita vaarallisia aineita, eivät ole näiden määräysten alaisia.
Huom. 1. Moottori tai kone katsotaan tyhjäksi nestemäisestä polttoaineesta, kun nestemäisen polttoaineen polttoainesäiliö on tyhjennetty ja siten moottoria tai konetta ei voi käyttää polttoaineen puutteen vuoksi. Moottorin tai koneen osien, kuten polttoaineputkisto, -suodatin ja -ruisku, ei tarvitse olla puhdistettuja, tyhjennettyjä tai huuhdeltuja. Myöskään polttoainesäiliön ei tarvitse olla puhdistettu.
Huom. 2. Moottori tai kone katsotaan tyhjäksi kaasumaisesta polttoaineesta, kun kaasumaisen polttoaineen polttoainesäiliössä ei ole nestettä (kun kyseessä on nesteytetty kaasu), paine säilöissä ei ylitä 2 bar ja polttoaineen sulku- ja eristysventtiili on suljettu ja varmistettu.

(c) Moottorit ja koneet, joissa on luokan 3 luokituskriteerit täyttäviä polttoaineita, on luokiteltava asianmukaiseen nimikkeeseen UN 3528 POLTTOMOOTTORI, JOSSA POLTTOAINEENA PALAVAA NESTETTÄ, tai UN 3528 POLTTOKENNOMOOTTORI, JOSSA POLTTOAINEENA PALAVAA NESTETTÄ, tai UN 3528 POLTTOMOOTTORILLA VARUSTETTU KONE, JOSSA POLTTOAINEENA PALAVAA NESTETTÄ, tai UN 3528 POLTTOKENNOMOOTTORILLA VARUSTETTU KONE, JOSSA POLTTOAINEENA PALAVAA NESTETTÄ.

(d) Moottorit ja koneet, joissa on luokan 2 palavien kaasujen luokituskriteerit täyttäviä polttoaineita, on luokiteltava asianmukaiseen nimikkeeseen UN 3529 POLTTOMOOTTORI, JOSSA POLTTOAINEENA PALAVAA KAASUA, tai UN 3529 POLTTOKENNOMOOTTORI, JOSSA POLTTOAINEENA PALAVAA KAASUA, tai UN 3529
POLTTOMOOTTORILLA VARUSTETTU KONE, JOSSA POLTTOAINEENA
PALAVAA KAASUA, tai UN 3529 POLTTOKENNOMOOTTORILLA
VARUSTETTU KONE, JOSSA POLTTOAINEENA PALAVAA KAASUA.
Moottorit ja koneet, joissa on polttoaineena sekä palavaa kaasua että
palavaa nestettä, on luokiteltava asianmukaiseen nimikkeeseen
UN 3529.

(e) Moottorit ja koneet, joissa kohdan 2.2.9.1.10 ympäristövaarallisen
aineen luokituskriteerit täyttäviä nestemäisiä polttoaineita, jotka eivät
täytä muun luokan luokituskriteereitä, on luokiteltava asianmukaiseen
nimikkeeseen UN 3530 POLTTOMOOTTORI tai UN 3530
POLTTOMOOTTORILLA VARUSTETTU KONE.

(f) Moottoreissa ja koneissa saa olla polttoaineiden lisäksi muita vaarallisia
aineita (esim. akkuja, sammuttimia, paineakkuja tai turvalaitteita),
joita tarvitaan niiden toimintaan tai turvalliseen käyttämiseen, ilman,
että muita lisävaatimuksia pitää noudattaa näille muille vaarallisille
aineille, jollei näissä määräyksissä muuta määrätä. Kuitenkin
litiumakkujen on täytettävä kohdan 2.2.9.1.7 vaatimukset, jollei
erityismääräyksessä 667 muuta määrätä.

(g) Moottorin ja koneen vaarallisia aineita sisältävine säiliöineen on
täytettävä (Huom. kansainvälisen ADR-sopimuksen mukaan
valmistusmaan toimivaltaisen viranomaisen antamat) sovellettavat
rakennevaatimukset 2,

(h) Kaikkien venttiilien ja aukkojen (esim. huohotin) on oltava suljettuja
kuljetuksen aikana,

(i) Moottorin tai koneen on pysyttävä vaarallisen aineen vuodon
ehkäisevässä asennossa, ja se on kiinnitettävä tavalla, joka pystyy
pitämään moottorin tai koneen paikallaan liikkumatta kuljetuksen
aikana ehkäisten asennon muuttumisen ja moottorin tai koneen
vaurioitumisen,

(j) Nimikkeille UN 3528 ja UN 5230:
Kun polttoainesäiliön tilavuus on yli 450 litraa mutta enintään 3000
litraa ja jos moottori tai kone sisältää yli 60 litraa nestemäistä
polttoainetta, moottoriin tai koneeseen on kiinnitettävä kahdelle
vastakkaiselle sivulle kohdan 5.2.2 mukainen varoituslipuke.
Kun polttoainesäiliön tilavuus on yli 3000 litraa ja jos moottori tai kone
sisältää yli 60 litraa nestemäistä polttoainetta, moottoriin tai
koneeseen on kiinnitettävä kahdelle vastakkaiselle sivulle suurlipuke.
Suurlipukkeiden on vastattava luvun 3.2 taulukon A sarakkeessa (5)
vaadittua lipuketta ja kohdan 5.3.1.7 kuvausta. Suurlipukkeet on
kiinnitettävä erottuvan väriselle taustalle, tai niissä on oltava
uloimpana pisteviiva tai jatkuva reunaviiva.

(k) Nimikkeelle UN 3529:
Kun moottorin tai koneen polttoainesäiliön vesitilavuus on yli 450 litraa
mutta enintään 1000 litraa, siihen on kiinnitettävä kahdelle
vastakkaiselle sivulle kohdan 5.2.2 mukainen varoituslipuke.
Kun moottorin tai koneen polttoainesäiliön vesitilavuus on yli 1000
litraa, siihen on kiinnitettävä kahdelle vastakkaiselle sivulle suurlipuke.
Suurlipukkeiden on vastattava luvun 3.2 taulukon A sarakkeessa (5)
vaadittua lipuketta ja kohdan 5.3.1.7 kuvausta. Suurlipukkeet on
kiinnitettävä erottuvan väriselle taustalle, tai niissä on oltava
uloimpana pisteviiva tai jatkuva reunaviiva.

(l) Kun nimikkeille UN 3528 ja UN 3530 moottori tai kone sisältää yli 1000
litraa nestemäistä polttoainetta tai kun nimikkeellä UN 3529
polttoainesäiliön vesitilavuus on yli 1000 litraa:
– Kohdan 5.4.1 mukainen rahtikirja vaaditaan. Rahtikirjassa on oltava seuraava lisämerkintä: ”Kuljetus erityismääräyksen 363 mukainen”.
– Kun etukäteen tiedetään, että kuljetusreitillä on vaarallisten aineiden kuljetuksia rajoittavia tunneleita, kuljetusyksikössä on oltava kohdan 5.3.2 mukaiset oranssikilvet ja kohdan 8.6.4 läpikulkurajoituksia tunneleissa sovelletaan.

(m) Kohdan 4.1.4.1 pakkaustavan P005 vaatimukset on täytettävä.

5.4.1.2 Lisä- tai erityistiedot tietyille luokille

5.4.1.2.1 Luokan 1 erityismääräykset

(a) Rahtikirjassa on ilmoitettava kohdan 5.4.1.1.1 (f) vaatimusten lisäksi:

  • jokaisen eri YK-numerolla kuljetettavan räjähteen räjähdysainesisällön 2 kokonaisnettomassa kilogrammoina,
  • kaikkien rahtikirjassa mainittujen räjähteiden räjähdysainesisällön 2 kokonaisnettomassa kilogrammoina.

Huom. Räjäytysnalleista voidaan kuljetuksissa käyttää kappalemäärää nettomassan sijaan. 1 000 kappaletta räjäytysnalleja vastaa 1 kg räjähdysainetta. Tätä huomautusta ei ole kansainvälisessä ADR-sopimuksessa.

2) Esineissä "räjähdysainesisältö" tarkoittaa esineen sisältämää räjähdysainetta.

(b) Kun kaksi eri ainetta on pakattu yhteen, on rahtikirjassa oltava kummankin räjähteen YK-numerot ja viralliset nimet, jotka on annettu luvun 3.2 taulukon A sarakkeissa (1) ja (2) isoilla kirjaimilla kirjoitettuina. Jos samaan kolliin on pakattu kohdan 4.1.10 erityismääräysten MP1, MP2 ja MP20-MP24 mukaisesti useampaa kuin kahta erilaista räjähdettä, on rahtikirjassa oltava merkintä: ”Räjähdettä UN…” sekä jokaisen aineen YK-numero.

(c) Kuljetettaessa räjähteitä, jotka on luokiteltu n.o.s.-nimikkeeseen tai nimikkeeseen ”0190 NÄYTTEET, RÄJÄHTÄVÄT” tai jotka on pakattu kohdan 4.1.4.1 pakkaustavan P101 mukaisesti, on rahtikirjaan liitettävä kopio toimivaltaisen viranomaisen antamasta hyväksynnästä, joka sisältää kuljetusehdot,

Huom. Kansainvälisen ADR-sopimuksen mukaan toimivaltaisen viranomaisen myöntämän hyväksymistodistuksen on oltava lähettäjämaan virallisella kielellä. Jos virallinen kieli ei ole englanti, ranska tai saksa, niin sen on oltava myös englanniksi, ranskaksi tai saksaksi, elleivät asianomaisten maiden väliset kuljetussopimukset toisin määrää.

(d) Jos yhteensopivuusryhmään B ja D luokiteltuja räjähteitä sisältävät kollit on kuormattu yhdessä samaan ajoneuvoon kohdan 7.5.2.2 vaatimusten mukaisesti, on kopio toimivaltaisen viranomaisen kohdan 7.5.2.2 taulukon alaviitteessä a tarkoitetun erillisen suojaavan osaston tai suojarakenteen hyväksynnästä liitettävä rahtikirjaan.

Huom. Kansainvälisen ADR-sopimuksen mukaan toimivaltaisen viranomaisen myöntämän hyväksynnän on oltava laadittu lähettäjämaan virallisella kielellä. Jos virallinen kieli ei ole englanti, ranska tai saksa, sen on oltava myös englanniksi, ranskaksi tai saksaksi, elleivät asianomaisten maiden väliset kuljetussopimukset toisin määrää.

(e) Kuljettaessa räjähteitä pakattuna pakkaustavan P101 mukaisesti on rahtikirjaan merkittävä ”…toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä pakkaus” (ks. kohta 4.1.4.1, pakkaustapa P101).

(f) (Varattu)

(g) Kuljettaessa UN 0333, 0334, 0335, 0336 ja 0337 ilotulitusvälineitä on rahtikirjaan merkittävä:
”XX toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä ilotuliteluokitus tunnisteella XX/YYZZZZ”

Luokituksen hyväksymistodistuksen ei tarvitse olla lähetyksen mukana, mutta sen on oltava lähettäjältä kuljetuksen suorittajan saatavilla ja toimivaltaisen viranomaisen saatavilla valvontaa varten. Luokituksen hyväksymistodistuksen tai sen kopion on oltava suomeksi tai ruotsiksi.

Huom. Suomessa tässä kohdassa tarkoitetun luokituksen hyväksyy Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Kansainvälisen ADR-sopimuksen mukaan hyväksymistodistuksen tai sen kopion on oltava lähettäjämaan virallisella kielellä. Jos virallinen kieli ei ole englanti, ranska tai saksa, niin sen on oltava myös englanniksi, ranskaksi tai saksaksi.

Huom. 1. Rahtikirjaan saa merkitä aineen virallisen nimen lisäksi aineen kaupallisen tai teknisen nimen.

Huom. 2. Ilotuliteluokituksen tunnisteen osana on oltava ADR-maa, jossa luokituskoodi on hyväksytty kohdan 3.3.1 erityismääräyksen 645 mukaisesti, merkittynä ajoneuvojen kansallisuustunnuksella (XX) 3, toimivaltainen viranomainen (YY) ja yksilöllinen tunnus (ZZZZ). Esimerkkejä tunnisteista:
GB/HSE123456, D/BAM1234, FIN/TUKES012.

5.4.1.2.2 Luokan 2 ja 3 lisämääräykset

(a) Kuljetettaessa seoksia (ks. kohta 2.2.2.1.1) säiliöissä (irrotettavat säiliöt, kiinteät säiliöt, UN-säiliöt, säiliökontit tai monisäiliöajoneuvojen tai MEG-konttien säiliöstöt) on seoksen koostumus ilmoitettava tilavuus- tai massaprosentteina. Ainesosia, joiden osuus seoksessa on alle 1 %, ei tarvitse mainita (ks. myös kohta 3.1.2.8.1.2). Seoksen koostumusta ei tarvitse ilmoittaa, kun virallista nimeä täydennetään teknisellä nimellä luvun 3.3 erityismääräyksen 581, 582 tai 583 mukaisesti,

(b) Kuljetettaessa kaasupulloja, putkiastioita, kaasuastioita, kryoastioita ja pullopaketteja kohdan 4.1.6.10 ehdoilla on rahtikirjaan tehtävä seuraava merkintä:
”Kuljetus kohdan 4.1.6.10 mukainen”.

(c) (Varattu)

(d) Kuljetettaessa säilökonteissa jäähdytettyjä nesteytettyjä kaasuja on lähettäjän merkittävä rahtikirjaan päivämäärä, jolloin todellinen viipymäaika päättyy, seuraavasti: ”Viipymäaika päättyy: …………… (PP/KK/VVVV)”.

Lisäksi kuljetettaessa kaasupulloja (UN 1965) tai säiliöissä luokan 3 UN 1202 palavia nesteitä paikallisissa jakelukuljetuksissa ei rahtikirjassa edellytetä kohdassa 5.4.1.1.1 (h) tarkoitettuja vastaanottajien nimiä ja osoitteita. Näissä kaasupullojen kuljetuksissa ei edellytetä myöskään kohdassa 5.4.1.1.1 (e) tarkoitettua kollien lukumäärää ja kuvausta.

Huom. Kansainvälisessä ADR-sopimuksessa ei ole tämän kohdan viimeistä kappaletta.

5.4.1.2.3 Luokan 4.1 itsereaktiivisten aineiden, polymeroituvien aineiden ja luokan 5.2 orgaanisten peroksidien lisämääräykset

5.4.1.2.3.1

Kuljetettaessa luokan 4.1 itsereaktiivisia aineita ja luokan 5.2 orgaanisia peroksideja, jotka vaativat lämpötilavalvontaa kuljetuksen aikana;

itsereaktiiviset aineet – luokka 4.1
polymeroituvat aineet – luokka 4.1
orgaaniset peroksidit – luokka 5.2

on rahtikirjaan merkittävä valvonta- ja hälytyslämpötila seuraavasti:

”Valvontalämpötila: … °C Hälytyslämpötila: … °C.

5.4.1.2.3.2

Kuljetettaessa tiettyjä luokan 4.1 itsereaktiivisia aineita ja tiettyjä luokan 5.2 orgaanisia peroksideja, joille Turvallisuus- ja kemikaalivirasto tai muun ADR/RID-maan toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt varoituslipukkeen nro 1 poisjättämisen tietyistä pakkauksista (ks. kohta 5.2.2.1.9- Itsereaktiivisten aineiden ja orgaanisten peroksidien varoituslipukkeita koskevat erityismääräykset), on rahtikirjaan tehtävä seuraava merkintä:

”Lipuketta nro 1 ei vaadita”.

5.4.1.2.3.3

Kuljetettaessa itsereaktiivisia aineita ja orgaanisia peroksideja hyväksyntää edellyttävissä olosuhteissa (itsereaktiiviset aineet, ks. kohdat 2.2.41.1.13 ja 4.1.7.2.2, orgaaniset peroksidit, ks. kohdat 2.2.52.1.8 ja 4.1.7.2.2 sekä kohdan 6.8.4 erityismääräys TA2) on rahtikirjaan tehtävä vastaava merkintä. Esimerkiksi:

”Kuljetus kohdan 2.2.52.1.8 mukainen”.

Rahtikirjaan on liitettävä kopio Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tai muun ADR/RID-maan toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnästä, joka sisältää kuljetusehdot.

Huom. Kansainvälisen ADR-sopimuksen mukaan toimivaltaisen viranomaisen myöntämän hyväksynnän on oltava laadittu lähettäjämaan virallisella kielellä. Jos virallinen kieli ei ole englanti, ranska tai saksa, sen on oltava myös englanniksi, ranskaksi tai saksaksi, elleivät asianomaisten maiden väliset kuljetussopimukset toisin määrää.

5.4.1.2.3.4

Kuljetettaessa näytettä orgaanisesta peroksidista (ks. kohta 2.2.52.1.9) tai itsereaktiivisesta aineesta (ks. kohta 2.2.41.1.15) on rahtikirjaan tehtävä esimerkiksi seuraava merkintä:

Kuljetus kohdan 2.2.52.1.9 mukainen”.

5.4.1.2.3.5

Kuljetettaessa tyypin G itsereaktiivisia aineita [ks. käsikirja ”Manual of Tests and Criteria” (Kokeet ja kriteerit), osa II kohta 20.4.2 (g)] saa rahtikirjaan tehdä seuraavan merkinnän: ”Aine ei kuulu luokkaan 4.1”.

Kuljetettaessa tyypin G orgaanisia peroksideja [ks. käsikirja ”Manual of Test and Criteria” (Kokeet ja kriteerit), osa II kohta 20.4.3 (g)] saa rahtikirjaan tehdä seuraavan merkinnän: ”Aine ei kuulu luokkaan 5.2”.

5.4.1.2.4 Luokan 6.2 lisämääräykset

Vastaanottajan tietoihin (ks. kohta 5.4.1.1.1 (h)) on lisättävä vastuuhenkilön nimi ja puhelinnumero.

5.4.1.2.5 Luokan 7 lisämääräykset

5.4.1.2.5.1

Jokaisen luokan 7 radioaktiivista ainetta sisältävän lähetyksen rahtikirjassa on ilmoitettava seuraavat tiedot (jos sovellettavissa) annetussa järjestyksessä välittömästi kohdassa 5.4.1.1.1 (a)–(c) ja (k) vaadittujen tietojen jälkeen:

(a) Jokaisen radionuklidin nimi tai tunnus taikka radionuklidien seoksen kyseessä ollessa soveltuva yleinen kuvaus tai luettelo rajoittavimmista radionuklideista.

(b) Selostus aineen fysikaalisesta tilasta tai kemiallisesta muodosta tai ilmoitus, että aine on erityismuodossa olevaa tai heikosti leviävää radioaktiivista ainetta. Kemiallisen muodon kuvaukseksi riittää yhdisteen molekyylikaava. Radioaktiiviset aineet, joilla on lisävaara, ks. luvun 3.3 erityismääräyksen 172 kohta (c),

(c) Radioaktiivisen sisällön suurin aktiivisuus kuljetuksen aikana käyttäen yksikkönä becquerel (Bq) ja sen soveltuvaa kerrannaisyksikön SI-etuliitettä (ks. kohta 1.2.2.1). Fissiileille aineille saa aktiivisuuden asemesta käyttää fissiilien aineiden (tai tarvittaessa seoksessa jokaisen fissiilin nuklidin) massaa yksikkönä gramma (g) tai sen kerrannaisyksikkö,

(d) Kollin luokka: I-VALKOINEN, II-KELTAINEN tai III-KELTAINEN

(e) Kuljetusindeksi (vain luokissa II-KELTAINEN ja III-KELTAINEN),

(f) Fissiileille aineille:

(i) joita kuljetetaan yhden kohdan 2.2.7.2.3.5 (a) – (f) vapautusehdon mukaisesti, viittaus kyseiseen kohtaan
(ii) joita kuljetetaan kohdan 2.2.7.2.3.5 (c) – (e) mukaisesti, fissiilien nuklidien kokonaismassa
(iii) kollissa, johon sovelletaan yhtä kohdan 6.4.11.2 (a) – (c) tai 6.4.11.3 määräyksistä, viittaus kyseiseen kohtaan
(iv) kriittisyysturvallisuusindeksi, jos sovellettavissa

(g) Jokainen lähetystä koskeva Säteilyturvakeskuksen tai muun ADR/RID-maan toimivaltaisen viranomaisen antama hyväksymistodistuksen tunnus (radioaktiivinen aine erityismuodossa, heikosti leviävä radioaktiivinen aine, kohdan 2.2.7.2.3.5. (f) mukaisesti vapautettu fissiili aine, erityisjärjestelyt, kollin rakennetyyppi tai kuljetus),

(h) Useamman kuin yhden kollin lähetyksissä on kohdassa 5.4.1.1.1 sekä edellä kohdissa (a) – (g) vaaditut tiedot ilmoitettava jokaisesta kollista. Kolleja lisäpäällyksessä, kontissa tai ajoneuvossa lähetettäessä on oltava tarkka selostus jokaisen lisäpäällyksessä, kontissa tai ajoneuvossa olevan kollin sisällöstä ja tarvittaessa jokaisen lisäpäällyksen, kontin tai ajoneuvon sisällöstä. Jos lisäpäällyksestä, kontista tai ajoneuvosta poistetaan kolleja välillä olevassa purkamispaikassa, on kuormaa vastaavien rahtikirjojen oltava saatavilla,

(i) Jos lähetys on kuljetettava yksinkäytössä, merkintä: ”KULJETUS YKSINKÄYTÖSSÄ”, ja

(j) LSA-II- ja LSA-III-aineille sekä SCO-I- ja SCO-II-esineille lähetyksen kokonaisaktiivisuus ilmaistuna A2-arvon kerrannaisella. Radioaktiivisille aineille, joiden A2-arvo on rajoittamaton, A2-arvoksi merkitään nolla.

5.4.1.2.5.2

Lähettäjän on rahtikirjoihin liitettävä ohjeet kuljetuksen suorittajalta mahdollisesti edellytettävistä toimenpiteistä. Ohjeiden on sisällettävä vähintään seuraavat:

(a) Kollin, lisäpäällyksen tai kontin kuormaamisen, kuljetuksen, käsittelyn ja purkamisen yhteydessä suoritettavat lisätoimenpiteet mukaan lukien erityiset kuormausohjeet, joilla varmistetaan lämmön turvallinen pääsy kollista [ks. kohdan 7.5.11 erityismääräys CV33 (3.2)], tai ilmoitus, ettei lisätoimenpiteitä tarvita,

(b) Kuljetusmuotoa tai ajoneuvoa koskevat rajoitukset ja tarpeelliset tiedot kuljetusreitistä

(c) Lähetystä koskevat sovellettavat hätätilanteen varotoimet

Huom. Kansainvälisen ADR-sopimuksen mukaan ohjeet on laadittava kuljetuksen suorittajan tai toimivaltaisen viranomaisen tarpeellisina pitämillä kielillä.

5.4.1.2.5.3

Huom. Kansainvälisen ADR-sopimuksen mukaan, aina kun kansainvälisesti kuljetetaan sellaisia kolleja, joille vaaditaan toimivaltaisen viranomaisen antama kollin rakennetyypin tai kuljetuksen hyväksyntä, ja hyväksymismenettelyt ovat erilaiset kuljetusta koskevissa maissa, kohdassa 5.4.1.1.1 vaaditun YK-numeron ja virallisen nimen on vastattava rakennetyypin hyväksyneessä alkuperämaassa saatua hyväksymistodistusta.

5.4.1.2.5.4

Säteilyturvakeskukselta tai muun ADR/RID-maan toimivaltaiselta viranomaiselta edellytettyjen todistusten ei tarvitse välttämättä olla lähetyksen mukana. Lähettäjän on annettava ne kuljetuksen suorittajalle (-jille) ennen kuormaamista ja purkamista.

5.4.1.3

(Varattu)

5.4.1.4 Muoto ja käytettävä kieli

5.4.1.4.1

Kohdissa 5.4.1.1 ja 5.4.1.2 mainitut tiedot sisältävä asiakirja voi olla sama kuin muun kuljetusmuodon voimassa olevien määräysten edellyttämä asiakirja. Jos tavaran vastaanottajia on useita, saa vastaanottajien nimet ja osoitteet ja toimitettavat määrät, jotta kuljetuksen määrä ja luonne voidaan arvioida milloin tahansa, merkitä muihin käytettäviin asiakirjoihin tai muihin erityismääräysten velvoittamiin asiakirjoihin, joiden on oltava ajoneuvossa mukana. Rahtikirjaan merkittävät tiedot on oltava suomeksi tai ruotsiksi.

Huom. Kansainvälisen ADR-sopimuksen mukaan asiakirjassa olevat tiedot on oltava lähettäjämaan virallisella kielellä, ja jos virallinen kieli ei ole englanti, ranska tai saksa, niin myös englanniksi, ranskaksi tai saksaksi, elleivät mahdolliset kansainväliset maantiekuljetustariffit tai asianomaisten maiden väliset kuljetussopimukset toisin määrää.

5.4.1.4.2

Jos kuorman koosta johtuen lähetystä ei voi kuormata kokonaan yhteen kuljetusyksikköön, on vähintään yhtä monta erillistä rahtikirjaa tai rahtikirjan kopiota oltava kuin on kuljetusyksikköjäkin. Jos kohdan 7.5.2 mukaisesti yhteenkuormaaminen samaan ajoneuvoon on kielletty, on lähetys tai lähetyksen osa lisäksi varustettava erillisillä rahtikirjoilla.

Kuljetettavan aineen vaarallisuuteen liittyvän tiedon (kuten kohdassa 5.4.1.1) saa sisällyttää tai yhdistää olemassa oleviin rahtikirjoihin tai lastinkäsittelyasiakirjoihin. Asiakirjassa olevan tiedon asettelun [tai käytettäessä elektronisen tiedon käsittelyä (EDP) tai elektronisen tiedon vaihtoa (EDI) vastaavan tiedon esitysjärjestys] on oltava kohdan 5.4.1.1.1 mukainen.

Kun olemassa olevaa rahtikirjaa tai lastinkäsittelyasiakirjaa ei voida käyttää asiakirjana kuljetettaessa vaarallisia aineita eri kuljetusmuodoissa, on kohdassa 5.4.5 esitetyn esimerkin mukaisen asiakirjan käyttö suositeltavaa 4.

4) Apuna voidaan käyttää UN/CEFACT:n (UNECE Centre for Trade Facilitation and Electronic Business) asiaankuuluvia suosituksia, erityisesti suositusta nro 1 (United Nations Layout Key for Trade Documents, ECE/TRADE/137, edition 81.3), julkaisua UN Layout Key for Trade Documents – Guidelines for Applications (ECE/TRADE/270, edition 2002), suositusta nro 11 (Documentary Aspects of the International Transport of Dangerous Goods, ECE/TRADE/204, edition 96.1) ja suositusta nro 22 (Layout Key for Standard Consignment Instructions, ECE/TRADE/168, edition 1989). Ks. myös UN/CEFACT Summary of Trade Facilitation Recommendations (ECE/TRADE/346, edition 2006) ja United Nations Trade Data Elements Directory (UNTDED, ECE/TRADE/362, edition 2005).

5.4.1.5 Vaarattomat aineet

Jos luvun 3.2 taulukossa A mainittu aine ei ole näiden määräysten alainen siksi, että se ei ole vaarallinen osan 2 mukaan, voi lähettäjä tehdä merkinnän rahtikirjaan. Esimerkiksi:
”Aine ei kuulu luokkaan…”

Huom. Tätä määräystä voidaan käyttää erityisesti silloin, kun lähettäjä katsoo, että lähetys voi joutua tarkastetuksi kuljetuksen aikana kuljetettavan aineen (esim. liuos tai seos) kemiallisen luonteen takia tai siksi, että ainetta pidetään vaarallisena muiden määräysten mukaan.

5.4.2 Kontin/ajoneuvon pakkaustodistus

Jos vaarallisten aineiden kuljetusta kontissa seuraa merikuljetus, on rahtikirjan mukaan liitettävä IMDG-koodin kohdan 5.4.2 5 mukainen kontin/ajoneuvon pakkaustodistus 6.

Kohdan 5.4.1 mukaisen rahtikirjan ja edellä mainitun pakkaustodistuksen saa yhdistää yhdeksi asiakirjaksi. Jos näin ei tehdä, on nämä asiakirjat liitettävä toisiinsa kiinni. Jos nämä tiedot on yhdistetty yhdeksi asiakirjaksi, riittää, että rahtikirjaan liitetään mukaan vakuutus siitä, että kontti tai ajoneuvo on kuormattu kysymykseen tulevan kuljetusmuodon (merikuljetus) määräysten mukaisesti sekä merkitään kontin/ajoneuvon pakkaustodistuksesta vastuussa olevan henkilön tunnistetiedot.

Huom. Kontin/ajoneuvon pakkaustodistusta ei edellytetä UN-säiliöille, säiliökonteille ja MEG-konteille.

Jos vaarallisten aineiden kuljetusta ajoneuvossa seuraa merikuljetus, saa rahtikirjan mukaan liittää IMDG-koodin kohdan 5.4.2 5 mukaisen kontin/ajoneuvon pakkaustodistuksen 6.

5) Kansainvälinen merenkulkujärjestö (the International Maritime Organization, IMO), kansainvälinen työ-järjestö (the International Labour Organization, ILO) ja Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talous-komissio (the United Nations Economic Commission for Europe, UNECE) ovat myös laatineet työtapa- ja koulutusohjeita tavaroiden kuormaamisesta kuljetusyksikköihin, ja ne ovat IMO:n julkaisussa: "IMO/ILO/UNECE Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units (CTU Code)".
6) IMDG-koodin (muutossarja 38-16) kohdassa 5.4.2 edellytetään seuraavaa:
"5.4.2 Kontin/ajoneuvon pakkaustodistus
5.4.2.1: Kun vaaralliset aineet on pakattu tai kuormattu konttiin tai ajoneuvoon, on kontin tai ajoneuvon pakkaamisesta vastaavien henkilöiden toimitettava "kontin/ajoneuvon pakkaustodistus", jossa on kontin/ajoneuvon tunnistenumero(t) ja jossa vakuutetaan, että pakkaaminen on suoritettu seuraavien ehtojen mukaisesti:


1 Kontti/ajoneuvo oli puhdas, kuiva ja ilmeisen sopiva kuljetettaville tavaroille,
2 Kolleja, jotka on eroteltava toisistaan sovellettavien erotteluvaatimusten mukaisesti, ei ole pakattu yhteen konttiin/ajoneuvoon (ellei toimivaltainen viranomainen ole sitä hyväksynyt IMDG-koodin kohdan 7.3.4.1 mukaisesti),
3 Kaikki kollit on tarkastettu ulkoisesti siten, että niissä ei ole vaurioita, ja ainoastaan käyttökelpoisessa kunnossa olevat kollit on kuormattu,
4 Tynnyrit on kuormattu pystyasentoon, ellei toimivaltainen viranomainen ole toisin hyväksynyt, ja kaikki tavarat on asianmukaisesti kuormattu ja tarvittaessa tuettu tai kiinnitetty riittävällä materiaalilla, joka soveltuu aiotun matkan kuljetusmuotoon(-muotoihin),
5 Kuljetettaessa vaarallisia aineita irrallisena on kuorma kontissa/ajoneuvossa tasaisesti jakautuneena,
6 Jos lähetys sisältää luokan 1 räjähteitä, lukuun ottamatta vaarallisuusluokkaan 1.4 kuuluvia, on kontti/ajoneuvo rakenteellisesti käyttökelpoisessa kunnossa IMDG-koodin kohdan 7.1.2 mukaisesti,
7 Kontti/ajoneuvo ja kollit on asianmukaisesti merkitty sekä varustettu asianmukaisilla lipukkeilla ja kilvillä,
8 Kun jäähdytys- tai suoja-aineina käytetään tukahtumisen vaaraa aiheuttavia aineita (kuten UN 1845 kuivajää, UN 1977 typpi, jäähdytetty neste tai UN 1951 argon, jäähdytetty neste), on kontti/ajoneuvo merkittävä IMDG-koodin kohdan 5.5.3.6 mukaisesti, ja
9 Jokaiselle kontissa/ajoneuvossa olevalle vaarallista ainetta sisältävälle lähetykselle on IMDG-koodin 5.4.1 mukaiset vaarallisten aineiden rahtikirjat.
Huom. Kontin/ajoneuvon pakkaustodistusta ei edellytetä UN-säiliöille.
5.4.2.2: Vaarallisten aineiden rahtikirjassa edellytetyt tiedot ja kontin/ajoneuvon pakkaustodistuksen saa yhdistää yhdeksi asiakirjaksi, Jos näin ei tehdä, on nämä asiakirjat liitettävä toisiinsa kiinni. Jos nämä tiedot on yhdistetty yhdeksi asiakirjaksi, on asiakirjassa oltava allekirjoitettu vakuutus, joka sisältää esimerkiksi seuraavan tekstin: "Vakuutetaan, että aineiden pakkaaminen konttiin/ajoneuvoon on suoritettu sovellettavien määräysten mukaisesti" (”It is declared that the packing of the goods into the container/vehicle has been carried out in accordance with the applicable provisions”). Tämä vakuutus on päivättävä, ja henkilö, joka allekirjoittaa tämän vakuutuksen, on nimettävä asiakirjassa. Allekirjoituksen näköiskappaleen käyttö on sallittu, jos sovellettavat lait ja säädökset tunnustavat sen laillisuuden.
5.4.2.3: Jos kontin/ajoneuvon pakkaustodistus luovutetaan kuljetuksen suorittajalle EDP- tai EDI-tiedonsiirtotekniikan avulla, saa allekirjoitus (allekirjoitukset) olla sähköinen allekirjoitus tai sen saa korvata allekirjoittajaksi valtuutetun nimellä (isoin kirjaimin).
5.4.2.4: Kun kontin/ajoneuvon pakkaustodistus luovutetaan kuljetuksen suorittajalle EDP- tai EDI-tekniikan avulla, jonka jälkeen vaaralliset aineet luovutetaan kuljetuksen suorittajalle, joka vaatii paperille painetun kontin/ajoneuvon pakkaustodistuksen, on kuljetuksen suorittajan varmistettava, että paperille painetussa asiakirjassa on merkintä "Alkuperäinen vastaanotettu sähköisesti" ("Original received electronically") ja allekirjoittaneen nimi on merkittynä isoin kirjaimin."

5.4.3 Kirjalliset turvallisuusohjeet

5.4.3.1

Kuljetuksen aikaisen onnettomuuden tai hätätilanteen varalta on ajoneuvon ohjaamossa oltava helposti saatavissa kohdan 5.4.3.4 mukaiset kirjalliset turvallisuusohjeet.

5.4.3.2

Kuljetuksen suorittajan on annettava nämä ohjeet ajoneuvon miehistölle ennen kuljetuksen aloittamista, ja ne on toimitettava sellaisilla kielillä, joita jokainen miehistön jäsen pystyy lukemaan ja ymmärtämään. Kuljetuksen suorittajan on huolehdittava siitä, että miehistön jäsenet ymmärtävät nämä ohjeet ja osaavat toimia niiden mukaisesti.

5.4.3.3

Ajoneuvon miehistön jäsenten on ennen kuljetuksen aloittamista otettava selvää kuormatuista vaarallisista aineista ja tutustuttava kirjallisten turvallisuusohjeiden toimintaohjeisiin onnettomuuden tai hätätilanteen varalta.

5.4.3.4

Kirjallisten turvallisuusohjeiden on vastattava muodoltaan ja sisällöltään seuraavaa neljäsivuista mallia.

5.4.3.5

Huom. Kansainvälisen ADR-sopimuksen mukaan ADR-maiden on toimitettava YK:n Euroopan talouskomission sihteeristölle kirjallisten turvallisuusohjeiden viralliset käännökset maan virallisilla kielillä. Sihteeristön on saatettava nämä viralliset käännökset kaikkien ADR-maiden saataville.

5.4.4 Vaarallisten aineiden kuljetustietojen säilytys

Huom. Asiakirjojen säilyttämisestä säädetään VAK-lain 11 c §:ssä.

2.8.1994/719 Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta 11 c § Kuljetukseen liittyvät asiakirjat, selvitykset ja ilmoitukset
Kuljetusvälineessä tulee olla keskeisimmät tiedot kuljetettavista vaarallisista aineista aineen asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi sekä onnettomuuden tai vaaran varalta. Liikenne- ja viestintävirasto voi määrätä tästä velvollisuudesta ainekohtaisia ja muita yksityiskohtaisia poikkeuksia pienille määrille vaarallista ainetta, jonka kuljetus voi aiheuttaa vain vähäistä vaaraa ihmiselle, ympäristölle tai omaisuudelle. Lähettäjän ja kuljetuksen suorittajan on säilytettävä tässä momentissa tarkoitetut tiedot sisältävät asiakirjat vähintään kolmen kuukauden ajan lähettämisestä tai kuljetuksesta.

Onnettomuudesta ja uhkaavasta vaarasta vaarallisten aineiden kuljetuksessa on tehtävä ilmoitus 6 §:ssä tarkoitetulle, valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettävälle viranomaiselle.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä kuljetukseen liittyvistä asiakirjoista sekä onnettomuudesta ja vaarasta tehtävistä ilmoituksista. Lisäksi valtioneuvoston asetuksella säädetään tarvittaessa:

1) 2 momentissa tarkoitettua ilmoitusvelvollisuutta koskevista poikkeuksista vähäisissä onnettomuuksissa ja vaaroissa;

2) radioaktiivisten aineiden kuljetukseen liittyvistä valmiussuunnitelmasta sekä säteilysuoja- ja laadunvarmistusohjelmasta;

3) muista kuin 2 momentissa tarkoitettuja onnettomuuksia ja vaaroja koskevista ilmoituksista ja selvityksistä.

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä kuljetukseen liittyvien asiakirjojen, selvitysten ja ilmoitusten teknisistä yksityiskohdista.

Kansainvälisessä ADR-sopimuksessa on kohdat 5.4.0.1-5.4.0.3:
5.4.4.1 Lähettäjän ja kuljetuksen suorittajan on säilytettävä vaarallisten aineiden rahtikirja sekä ADR-sopimuksessa vaaditut lisätiedot ja asiakirjat vähintään kolmen kuukauden ajan.
5.4.4.2 Kun asiakirjoja säilytetään sähköisessä muodossa tai tietokonejärjestelmässä, lähettäjän ja kuljetuksen suorittajan on pystyttävä tuottamaan ne painetussa muodossa.

5.4.5 Lomakemalli kuljetettaessa vaarallisia aineita eri kuljetusmuodoissa

Lomakemallia voidaan käyttää, kun yhdistetään vakuutus vaarallisista aineista ja kontin pakkaustodistus kuljetettaessa vaarallisia aineita eri kuljetusmuodoissa.

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Lisätietoa