Sanasto

Miten käytät sanastoa?

Merkit

μ (kreik. M myy) on SI-järjestelmän kerrannaisyksikön etuliite, joka tarkoittaa miljoonasosaa (10−6). Esimerkiksi mikrosievert (µSv) on miljoonasosa sievertiä (Sv) ja siten 1 000 000 μSv = 1 Sv. (lähde: wikipedia.fi)
μ toimii myös kitkakertoimen merkkinä. ks. kitkakerroin

A

ABS (Anti-Lock Braking System) – ks. lukkiutumattomat jarrut

ACC (Active/Adaptive Cruise Control) – mukautuva vakionopeudensäädin ks. vakionopeudensäädin. Samaa lyhennettä käytetään myös Automatic Climate Control eli automaattinen ilmastointi.

ADN tarkoittaa vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista tehtyä eurooppalaista sopimusta (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by inland waterways). Suomi ei ole liittynyt ADN-sopimukseen.

Adblue on ureasta ja kemiallisesti puhdistetusta vedestä tehtävän liuoksen kauppanimi. Liuoksen vahvuus on 32,5 %. Sitä käytetään dieselkäyttöisten ajoneuvojen pakokaasujen typen oksidien päästöjen alentamiseen. Adblue liuos jäätyy jo -11 asteessa, siksi adblueta käyttävää SCR -järjestelmää on lämmitettävä. (lähde: wikipedia.fi) ks. SCR -katalysaattori, SCR -järjestelmä

A-double (DUO2) (32 §) (10.1.2019/31) 

2 * 13,6 m on puoliperävaunun vetoauton, puoliperävaunun (13,6 m), apuvaunun (dolly) ja puoliperävaunun (13,6 m) yhdistelmä.

2 * 14,8 m on puoliperävaunun vetoauton, puoliperävaunun (14,8 m), apuvaunun (dolly) ja puoliperävaunun (14,8 m) yhdistelmä.

16 m + 13,6 m on puoliperävaunun vetoauton, puoliperävaunun (16 m) ja varsinaisen perävaunun (13,6 m) yhdistelmä.

lue: A-double kantavuuden laskeminen

ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) eli suomeksi Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (23/1979). Alkuperäinen nimi on Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route. ks. ADR -määräykset

ADR -ajolupa on koulutuksen ja kokeen perusteella myönnettävä lupa, joka oikeuttaa kuljettamaan vaarallisia aineita yli määritettyjen vapaarajojen. Luvasta säädetään (6.4.2011/401). lue: vapaaraja; kappaletavara- vai säiliökuljetus ks.valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta

ADR -hyväksymistodistus koskee räjähde- (EX/II ja EX/III) ja säiliökuljetuksia (FL ja AT). Hyväksymistodistus on oltava mukana ajoneuvossa, jota koskee ADR -hyväksyntävaatimus. ks. AT, FL, EX/II ja EX/III

ADR-maa tarkoittaa ADR-sopimukseen liittynyttä valtiota.

ADR -määräykset tarkoittaa kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (23/1979) määräyksiä sellaisina kuin ne ovat Suomea sitovina voimassa (2 §). ks. ADR

AEBS (Advanced Emergency Braking System) edistynyt hätäjarrustusjärjestelmä. ks. EBS, hätäjarrustusjärjestelmä, kehittynyt hätäjarrustusjärjestelmä

Aerosoli tai aerosolipullo tarkoittaa kohdan 6.2.6  (VAK_tiemaarays_LIITTEET) vaatimukset täyttävää kertakäyttöön tarkoitettua metalli-, lasi- tai muoviastiaa, joka sisältää puristettua, nesteytettyä tai paineen alaisena liuotettua kaasua, ja joka lisäksi voi sisältää nestettä, tahnaa tai jauhetta. Aerosolipullot on varustettu sumutuslaitteilla, jotka mahdollistavat sisällön suihkuttamisen kiinteinä tai nestemäisinä hiukkasina kaasususpensiossa, kuten vaahtona, pastana tai jauheena, taikka nestemäisessä tai kaasumaisessa muodossa.

Ahtaussäkki on kuormavarmistuksen apuväline, joka tukee kuorman tehokkaasti ja pitää tavaran paikoillaan.

Ajoaika on sen ajotoiminnan kestoa, joka on tallennettu, joko automaattisesti tai puoliautomaattisesti asetuksen NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 3821/85  liitteissä I ja I B määritellyn tallennuslaitteiston (digipiirturi) avulla, tai manuaalisesti, kuten saman asetuksen 16 artiklan 2 kohdassa edellytetään.

Tarkoittaa yhteenlaskettua ajoaikaa siitä, kun kuljettaja aloittaa ajamisen lepoajan tai tauon jälkeen, siihen asti, kunnes hän pitää lepoajan tai tauon. Ajoaika voi olla yhtäjaksoinen tai siinä voi olla taukoja. ks. viikoittainen ajoaika, vuorokautinen ajoaika

Ajo- ja lepoaika-asetus on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 561/2006 tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta. (lähde: eur-lex)

Ajojärjestelijä (juitsari) suunnittelee lastaukset ja antaa ajotoimeksiannot kuljettajille.

Ajokorkeus tarkoittaa ajoneuvon (auto, perävaunu, apuvaunu) rungon säädettävissä olevaa korkeutta. Ajokorkeuden säätötoiminnolla voidaan säätää ajoneuvon ajokorkeutta eli tasoa. Tämän avulla voidaan ajoneuvosta riippuen esimerkiksi laskea ajoneuvon perää, jolloin kuormaaminen helpottuu, kun ajoneuvon taso voidaan säätää lastauslaiturin mukaan. (lähde: volvo.fi) ks. nostoventtiili ja laskuventtiili (perävaunu ja apuvaunu)

Ajokorttilaki – laissa säädetään liikenteen turvallisuuden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi moottorikäyttöisten ajoneuvojen kuljettamiseen vaadittavista ajokorteista sekä ajo-oikeuksista, ajokielloista, kuljettajantutkinnoista, kuljettajaopetuksesta ja siihen liittyvistä luvista. 29.4.2011/386

Ajolupakoe tarkoittaa ADR -ajoluvan myöntämisen edellytyksissä määriteltyä Liikenne- ja Viestintäviraston (traficom) järjestämää koetta, jonka perusteella ajolupa voidaan myöntää. (10 §) ks. valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta

Ajolupavaatimus tarkoittaa laissa (2.8.1994/719) tarkoitettujen vaarallisten aineiden kuljettamiseen oikeuttavaa ajolupaa (11 b §). Ajoluvasta säädetään lisäksi (6.4.2011/401 / 4 §). lue: vapaaraja; kappaletavara- vai säiliökuljetus ks. valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta

Ajoneuvo on ajoneuvolain määritelmän mukaan maalla kulkemaan tarkoitettu laite, joka ei kulje kiskoilla (11.12.2002/1090 / 3 §)

Ajoneuvo, avonainen tarkoittaa ajoneuvoa, jonka lava on avoin tai vain sivu- ja perälaudoilla varustettu. (VAK_tiemaarays_LIITTEET)

Ajoneuvolaki koskee tieliikennelaissa (267/1981) tarkoitetulla tiellä ja muualla käytettävien ajoneuvojen: 1) luokitusta; 2) rakennetta, hallintalaitteita, varusteita, järjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä; 3) ympäristöominaisuuksia; 4) hyväksymistä liikenteeseen ja rekisteröintiä; 5) määräaikaisia ja muita ajoneuvon kunnon ja rekisteriin merkittyjen tietojen tarkastamiseksi ja muuttamiseksi suoritettavia katsastuksia. 11.12.2002/1090

Ajoneuvo, moottorikäyttöinen on konevoimalla kulkeva ajoneuvo; moottorikäyttöisiä ajoneuvoja ovat auto, mopo, moottoripyörä, kolmi- ja nelipyöräisten L-luokkien ajoneuvot, traktori, kevytauto, moottorityökone ja maastoajoneuvo. (3 §)

Ajoneuvo, peitteellä varustettu tarkoittaa avonaista ajoneuvoa, jossa kuorma on suojattu kuormapeitteellä. (VAK_tiemaarays_LIITTEET)

Ajoneuvo, umpinainen tarkoittaa ajoneuvoa, jossa on suljettava kori. (VAK_tiemaarays_LIITTEET)

Ajoneuvon leveys on asetuksessa (4.12.1992/1257) määritelty maksimi arvo. Ajoneuvon suurin sallittu leveys on 2,60 metriä. Kiinteältä rakenteeltaan yli 22,00 metrin pituisessa yhdistelmässä käytettävän muun kuin lämpöeristetyn ajoneuvon sekä linja-auton suurin sallittu leveys on kuitenkin 2,55 metriä. (25 §)

Ajoneuvon miehistön jäsen tarkoittaa kuljettajaa tai muuta henkilöä, joka on kuljettajan mukana turvallisuuden, turvatoimien, koulutuksen tai toiminnan takia. (VAK_tiemaarays_LIITTEET) VNa (27 §) rajaa muiden kuin miehistön jäsenten kuljetuksesta ajoneuvossa. 

Ajoneuvon pakkaustodistus on merikuljetuksia (laivakuljetus) varten ajoneuvossa oltava kirjallinen selvitys kuljetettavasta vaarallisesta aineesta. (12 §)

Ajoneuvon pituus on mitta, joka mitataan standardin ISO 612-1978 termin n:o 6.1 mukaisesti. Käytännössä ajoneuvon pituuden mitta on etummaisesta, ulommaisesta osasta arvo takimmaiseen ulommaiseen osaan. Sama koskee myös ajoneuvoyhdistelmän pituuden mittaamista. Autojen, perävaunujen ja niiden yhdistelmän suurimmat sallitut pituuden määritellään asetuksessa (4.12.1992/1257/24 §)

Ajoneuvon täyttöaste on ajoneuvon kuljettaman kuorman määrä (paino tai tilavuus) prosentteina (%) ko. ajoneuvon sallitusta maksimäärästä. (lähde: logistiikanmaailma.fi)

Ajonvakautusjärjestelmä ks. elektroninen ajonvakautusjärjestelmä

Ajopiirturi on laite, joka piirtää ajopiirturikiekolle kuvaajaa ajoneuvon nopeudesta ajan suhteen. Ajopiirturi on lakisääteisesti pakollinen kuorma- ja linja-autoissa. Digitaalisessa ajopiirturissa tiedot tallentuvat kuljettajakortille. (lähde: wikipedia.fi) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 165/2014 säädetään tarkemmin ajopiirtureista.

Akselimassa on yksittäiselle akselille kohdistuva massa, joka ajoneuvon kokonaismassasta kohdistuu tiehen jonkin akselin välityksellä. Autoa tai perävaunua tiellä kuljetettaessa sen akselille kohdistuva massa ei saa ylittää asetuksessa (4.12.1992/1257) määrättyjä arvoja. Lisäksi liikennemerkillä n:o 346 (ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa) voidaan rajoittaa tiellä sallittuja akselikohtaisia massoja. Suurimman sallitun akselikohtaisen kuormituksen näkee tieliikenteessä salittujen akselimassojen kohdalta rekisteritodistuksesta (20 §). ks. telimassa lue: kantavuuden laskeminen 1 ja kantavuuden laskeminen 2

Akselileveys on samassa akselissa sijaitsevien pyörien keskikohdan välinen etäisyys.

Akselipaino – ks. akselimassa

Akseliväli on ajoneuvon akseleiden välinen etäisyys. Akseliväli vaikuttaa auton ajettavuuteen suuremmilla nopeuksilla, kääntösäteeseen ja suurimpaan akselille sallituun massaan. (lähde: wikipedia.fi)

Alamäkihidastin ks. lisäjarru

Alipaineellinen jätesäiliö tarkoittaa kiinteää tai irrotettavaa säiliötä, säiliökonttia taikka säiliövaihtokoria, jota käytetään ensisijaisesti vaarallisten jätteiden kuljetukseen, ja jossa on erityinen rakenne ja/tai laite helpottamassa jätteiden täyttämistä ja tyhjentämistä luvussa 6.10 esitetyllä tavalla. Säiliö, joka täysin täyttää luvun 6.7 tai 6.8 vaatimukset, ei ole alipaineellinen jätesäiliö. (VAK_tiemaarays_LIITTEET) ks. säiliökontti, säiliövaihtokori

Alipaineventtiili tarkoittaa paineen vaikutuksesta automaattisesti toimivaa, jousikuormitettua laitetta, jonka tarkoituksena on estää liian suuren sisäisen alipaineen kehittyminen säiliössä. (VAK_tiemaarays_LIITTEET) Alipaineventtiili on tekninen turvalaite, joka avautuu, kun suljetun tilan paine laskee säädetyn rajan alle verrattuna ulkoiseen paineeseen. ks. paine

Alkuperätodistus on vientiasiakirja. Tavaran maahantuonnin edellytyksenä on eräissä maissa ns. alkuperätodistuksen esittäminen. Alkuperätodistuksen tarkoitus on yksinomaan osoittaa tavaroiden alkuperä, jotta voidaan toimia tullaus- tai kaupallisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot eri maissa vaadittavista alkuperätodistuksista saa Finpron julkaisemasta Laivauskäsikirjasta. Kauppakamarin myöntämä alkuperätodistus on määrämuotoinen lomake, jota käytetään Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisessä kaupassa. Yleisen alkuperätodistuksen perusteella ei myönnetä alennettua tullikohtelua eli niin sanottua preferenssikohtelua. (lähde: kauppakamari.fi)

Alleajosuoja tarkoittaa kuorma-auton tai perävaunun akseleiden väliin sijoitettua palkistoa, joka estää pienempien ajoneuvojen ajatumisen kyseessä olevan ajoneuvon alle onnettomuustilanteissa. (44 § / 45 §)
N3-luokan ajoneuvoissa on oltava etu- ja taka-alleajosuojaus, sekä sivusuojat. (TRAFI/198962/03.04.03.03/2017)

ALP -venttiili (alppiventtiili) on perävaunun kuormitusta mittaava venttiili, joka säätää perävaunun jarruvoiman automaattisesti. Venttiili rekisteröi perävaunun suhteellisen painon ja säätää jarruihin menevän ilmanpaineen oikean suuruiseksi.
Ilmajousitetuissa perävaunuissa käytetään ilmapalkeissa vallitsevaa ilmanpainetta vertailuarvona.
Mekaanisella jousituksella varustetuissa perävaunuissa venttiili mittaa perävaunun rungon ja akselin välisen etäisyyden, ja käyttää näin jousitusliikkeen suuruutta vertailuarvona. (631/1990) (lähde: narko.fi)
ALP -venttiilillä alennetaan akseliston jarrutuspainetta osakuormilla jousituksen painumaan tai ilmajousituksen paineeseen perustuen. (lähde: traficom.fi)

Alueellinen kuljetusrajoitus ks. kuljetusrajoitus

Alusta (luokka 1 räjähteet) tarkoittaa metallista, muovista, pahvista tai muusta sopivasta materiaalista valmistettua levyä, joka sijoitetaan sisä-, väli- tai ulkopakkaukseen ja joka mahdollistaa tiiviin pakkaamisen näissä pakkauksissa. Alustan pinta saa olla muotoiltu sellaiseksi, että pakkaukset tai esineet voidaan toisistaan erotettuina sijoittaa siihen ja kuljettaa siinä turvallisesti. (VAK_tiemaarays_LIITTEET)

Alusta, kuorma-auton tarkoittaa auton runkoa ilman päällirakennetta. Kuorma-auton runko muodostuu kahdesta auton pituussuuntaisesta, erikoislujasta teräksestä valmistetusta U-palkista, jotka on sidottu toisiinsa poikkipalkeilla.

https://www.volvotrucks.com.au/

A-mitta tarkoittaa apuvaunun (dolly) vetosilmukan ja telin keskipisteen välistä etäisyyttä sekä varsinaisen perävaunun vetosilmukan ja etutelin keskipisteen välistä etäisyyttä. (lähde: traficom.fi)

Ammattikuljettajadirektiivi on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/59/EY maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta, neuvoston asetuksen (ETY) 3820/85 ja neuvoston direktiivin 91/439/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 76/914/ETY kumoamisesta. (lähde: eur-lex) ks. valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä

Annosnopeus ilmaisee, kuinka suuren säteilyannoksen ihminen saa tietyssä ajassa. Annosnopeuden yksikkö on sievertiä tunnissa (Sv/h). (lähde: stuk.fi) ks. sievert, becquerel, säteilyannos

Annosnopeus radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa tarkoittaa vastaavaa säteilyn annosnopeutta ilmaistuna yksiköllä millisieverttiä tunnissa (mSv/h) tai mikrosieverttiä tunnissa (µSv/h). (VAK_tiemaarays_LIITTEET)

APS (Air Processing System) eli ilmankäsittelyjärjestelmä on paineilmajärjestelmän osa, joka syöttää paineilmaa koko järjestelmälle. APS sisältää suojaventtiilin ja ilmankuivaimen, ja se ohjaa myös kompressoria. (lähde: scania)

Apujarru on käyttöjarrua täydentävä jarrujärjestelmä, kuten esimerkiksi pakokaasujarru, moottorijarru ja hydrodynaaminen tai sähkömagneettinen hidastin. (lähde: traficom.fi) ks. lisäjarru

Apurunko on kuorma-auton runkopalkkien päälle asennettava runkorakenne, jonka avulla rungolle haetaan kuljetustehtävään sopiva lujuus ja joustavuus.

Apuvaunu (dolly) on rekisteröinnin vaativa yksi- tai kaksiakselinen apuperävaunu. Dolly on varustettu vetopöydällä. Dolly kytketään yleensä kuorma-autoon, jossa on vetokytkin. Kuorma-auton vetokytkimen pitää olla hyväksytty dollyn vetoon, koska dollyn aisa on kiinteä. Dolly pitää aina varustaa jarruilla ja takavaloilla ja se pitää katsastaa vuosittain.

Kun dolly-vetolaite ja puoliperävaunu yhdistetään, kuorma-autoon saadaan käytännössä melkein samanlainen perävaunu kuin varsinainen perävaunu on.

Dolly on yleisessä käytössä Suomessa, koska täällä yhdistelmiä koskevat pituussäännökset ovat Manner-Eurooppaa vapaampia. Siksi Manner-Euroopasta saapuneet puoliperävaunut haetaan Suomen satamista yleensä dollyn avulla eikä puoliperävaunun vetoautolla. (lähde: limetec.fi) ks. keskiakseliperävaunu

Apuvaunu
Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5 (Teppo Lainio) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dolly_trailer.jpg

Asetus on Suomen lakia täsmentävä tai täydentävä säädös, joka annetaan lain antaman asetuksenantovaltuutuksen nojalla. Tasavallan presidentti, valtioneuvosto tai ministeriövoivat antaa asetuksia eduskunnan säätämän lain perusteella. Valtioneuvoston asetukset ovat tavanomaisin säädösluokka. Ne valmistellaan kyseisen alan ministeriössä, ja käsitellään valtioneuvoston yleisistunnossa. (lähde: wikipedia.fi)

Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä on kansallinen asetus ja sitä sovelletaan ajoneuvoliikenteeseen tiellä sellaisilla ajoneuvoilla, joihin sovelletaan ajoneuvolakia (1090/2002). (4.12.1992/1257)

Asetus tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 165/2014 tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta. (lähde: eur-lex)

Asetus ylikuormamaksusta on kansallinen asetus. (26.3.1982/240) ks. laki ylikuormamaksusta

ASR (Antrieb Schlupf Regelung / Anti Slip Regulator). ks. luistonestojärjestelmä

Astia tarkoittaa suljinlaitteineen yksikköä, joka voidaan täyttää aineilla tai esineillä ja jossa aineet ja esineet pysyvät. Säiliöt eivät kuulu tähän määritelmään. (VAK_tiemaarays_LIITTEET) Ks. kryoastia, sisäastia, paineastia, jäykkä sisäastia ja kaasupatruuna.

Astia (luokka 1 räjähteet) määritelmään kuuluvat sisäpakkauksena tai välipakkauksena käytettävät laatikot, pullot, tölkit, tynnyrit, purkit tai putket suljinlaitteineen. (VAK_tiemaarays_LIITTEET)

ASTM (American Society for Testing and Materials) tarkoittaa amerikkalaista standardisoimisjärjestöä.

AT on vaarallisten aineiden säiliökuljetukseen tarkoitettujen ajoneuvojen hyväksyntä. AT ajoneuvoilla kuljetetaan muita vaarallisia aineita kuin FL luokituksen saaneilla ajoneuvoilla. ks. FL, ADR -hyväksymistodistus

ATA -carnet on kansainvälistä kaupankäynti helpottava tullimenettely (passitus), jota käytetään muiden kuin kaupallisten tavaroiden väliaikaiseen maahantuontiin tai -vientiin esimerkiksi näyttelyyn tai messuille. ATA-carnet’lla voidaan myös passittaa tällaisia tavaroita sellaisten alueiden (esim. EU) tai maiden kautta, joissa väliaikaista maahantuontia ei voi käyttää. (lähde: tulli.fi)

ATP -sopimus (Accord relatif aux Transports internationaux de denrées Périssables et aux engins spéciaux a utiliser pour ces transports) on kansainvälinen helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetuksesta ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskeva sopimus. (48/1981) (lähde: ruokavirasto.fi)

ATP -todistus on puolueettoman kolmannen osapuolen antama asiakirja siitä, että kuljetusväline täyttää ATP-sopimuksen vaatimukset. (lähde: kylmaketju.fi)

A-tyypin ilmoitettu laitos ks. tarkastuslaitos 

Autorahtikirja – ks. CMR -rahtikirja

Avoin kryoastia tarkoittaa jäähdytetyille nesteytetyille kaasuille tarkoitettua lämpöeristettyä kuljetettavaa astiaa, jossa ilmanpaine ylläpidetään jatkuvan ilmauksen avulla. (VAK_tiemaarays_LIITTEET)

Avonainen kuormakori ks. kuormakori

AWB (Air Waybill) on lentorahtikirja, joka toimii rahtikirjan lisäksi myös kuljetussopimuksena. Rahtikirjassa esitetetään lentorahdin yleiset ehdot ja siihen merkitään lähettäjän ja vastaanottajan tietojen lisäksi rahdin kuvaus, määrät, mitat, reititys ja aikataulut. Rahtikirjat on yksilöidysti numeroitu (rahtikirjan numero/Air Way Bill number) ja rahdin seuranta on mahdollista rahtikirja-numeron perusteella. (lähde: logistiikanmaailma.fi) ks. eAWB

B

BCF (Bioconcentration Factor) ks. biokertyvyystekijä

Becquerel (Bq), joka lausutaan ”bekrel”, on radioaktiivisen aineen aktiivisuuden yksikkö. Becquerel on myös SI-järjestelmän mukainen yksikkö. 1 Bq tarkoittaa yhden atomiytimen virityksen purkautumista sekunnin aikana. Becquerelien määrä ilmaisee säteilyn voimakkuuden. Elintarvikkeissa olevien radioaktiivisten aineiden pitoisuudet ilmoitetaan becquereleinä kiloa (Bq/kg) tai litraa (Bq/l) kohti. (VAK_tiemaarays_LIITTEET) (lähde: stuk.fi)

Biokertyvyystekijä (BCF) (Bioconcentration Factor) mittaa aineen kykyä kertyä eliöön. Biokertyvyystekijä voidaan määrittää kokeellisesti esimerkiksi kalalle ja se mittaa ominaisuutta paremmin. Aine tulkitaan mahdollisesti biokertyväksi, jos kalan BCF ≥ 500. Ilmaistaan yleensä log Kow -arvona. (VAK_tiemaarays_LIITTEET) (lähde: wikipedia.fi)

Biologinen hapenkulutus (BOD) (Biochemical Oxygen Demand) tarkoittaa hapen kulumisnopeutta luonnonvesissä veden pieneliöiden hajottaessa orgaanista (eloperäistä). BHK ilmoitetaan usein BOD7 -arvona. Se on laboratorio-oloissa tapahtuva seitsemänpäiväisen hapenkulutuksen suuruus mikrobien hajottaessa vedessä olevaa orgaanista ainesta. BOD7 -arvo on siten riippuvainen lähinnä veden orgaanisen aineen määrästä, mutta kuitenkin myös ravinteiden (typpi, fosfori) määrästä. (VAK_tiemaarays_LIITTEET) (lähde: peda.net)

B/L  (Bill of Lading) – ks. konosementti

B -linkki / -juna on puoliperävaunun vetoautosta, puoliperävaunusta (linkkivaunu) ja puoliperävaunusta koottu moduuliyhdistelmä, jota koskevat samat määräykset kuin muitakin moduuliyhdistelmiä. Vuoden 2019 asetusten mahdollistamana linkkivaunun saa kohtuudella jatkettua kääntyvyyssäännön puitteissa 40 ft (12 m) kontille (32 §) (10.1.2019/31). (lähde: wikipedia.fi) ks. linkkivaunu lue: moduulijärjestelmä

B -linkki, moduuliyhdistelmä
Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5 (Teppo Lainio) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scania_113_B-train.jpg

BOD (Biochemical Oxygen Demand) ks. biologinen hapenkulutus

Bq ks. becquerel

Bred last on erikoiskuljetusajoneuvoissa käytetty kyltti, joka merkitsee ylileveää kuljetusta.

Bruttomassa / -paino on lähetyksen paino sisältäen pakkauksen ja lavan. ks. nettomassa, kollin massa

BS (British Standard) on Brittiläinen standardi merkintä, jolla ilmoitetaan että tuote on testattu turvalliseksi. Se merkitään, joko kilogrammoina (kg) tai paunoina (lb). British Standards Institution (BSI). Suomessa vastaava on SFS. lue: sidontavälineiden merkinnät

B-triple on auton ja kolmen puoliperävaunun yhdistelmä, joista kaksi on linkkivaunuja. Kyseessä on vuoden 2019 alusta voimaan tulleen asetuksen mukainen HCT yhdistelmä. (lähde: traficom.fi)

B-triple, HCT -moduuliyhdistelmä
https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/file/HCTF%20Otto.pdf

B-tyypin ilmoitettu laitos ks. tarkastuslaitos 

Bulk -tavara – ks. massatavara

C

C ajokorttiluokka oikeuttaa kuljettamaan muita kuin D1- tai D-luokkaan kuuluvat ajoneuvot, joiden kokonaismassa ylittää 3 500 kg ja jotka on suunniteltu tai valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään kahdeksan henkilöä.
Sekä ajoneuvoyhdistelmiä, joissa on tähän luokkaan kuuluva vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 750 kg (4 §).

CE ajokorttiluokka oikeuttaa kuljettamaan ajoneuvoyhdistelmiä, joissa on C-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg.
Sekä ajoneuvoyhdistelmiä, joissa on C1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa ylittää 12 000 kg (4 §).

C1 ajokorttiluokka oikeuttaa kuljettamaan muita kuin D1- tai D-luokan ajoneuvoja, joiden kokonaismassa on yli 3 500 kg mutta enintään 7 500 kg ja jotka on suunniteltu tai valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään kahdeksan henkilöä.
Sekä ajoneuvoyhdistelmiä, joissa on C1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 750 kg (4 §).

C1E ajokorttiluokka oikeuttaa kuljettamaan ajoneuvoyhdistelmiä, joissa on C1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on yli 750 kg edellyttäen, että ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on enintään 12 000 kg.
Sekä ajoneuvoyhdistelmiä, joissa on B-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on yli 3 500 kg edellyttäen, että ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on enintään 12 000 kg (4 §).

CAS (Chemical Abstract Service) on yhdysvaltalainen kemikaalien tunnistenumerojärjestelmä, jolla pyritään helpottamaan kemikaalien ja yhdisteiden tunnistamista sekä tietokanta- ja internethakuja ilman monimutkaisia kemiallisia nimiä.

CAS-numero on CAS tunnistenumerojärjestelmän kemikaalille annettu, väliviivalla erotettu, kolmiosainen numerosarja. Esimerkiksi veden CAS-numero on 7732-18-5.

CC (Cruise Control) – ks- vakionopeudensäädin

CE (Conformité Européenne) ks. CE -merkintä

CE -merkintä osoittaa, että tuote on EU:n uuden lähestymistavan direktiivien mukainen (Euroopan Unionin New Approach -direktiivi). Tuotteessa oleva CE-merkintä tarkoittaa, että valmistaja vakuuttaa tuotteen täyttävän sitä koskevien EU:n direktiivien ja asetusten vaatimukset. CE-merkittyjä tuotteita saa markkinoida koko EU/ETA-alueella ilman lisätestejä. (lähde: tukes.fi)

CEMT (Conférence Européenne des Ministres des Transports)

CEMT -lupa tarkoittaa Euroopan liikenneministereiden konferenssin tarkoittamaa kuljetuslupaa kahdessa eri jäsenvaltiossa sijaitsevan kuormaus- ja lastauspaikan välillä (24.5.2017/320). (traficom.fi)

Lupa oikeuttaa yhtiön, jolla on toimivaltaisen viranomaisen myöntämä yhteisön tavaraliikennelupa, harjoittamaan kansainvälistä kaupallista tavarankuljetusta kaikkien CEMT-valtioiden välillä. CEMT-lupa hyväksytään kuljetuslupana kahdenkeskiseen ja kolmannen maan liikenteeseen kaikissa CEMT-jäsenvaltioissa. Lupa tarvitaan, kun jäsenvaltion ajoneuvo kuormataan tai kuorma puretaan kolmannessa valtiossa; esimerkiksi, jos venäläinen ajoneuvo kuormataan Saksassa ja kuorma puretaan Suomessa tai päinvastoin. (lähde: traficom.fi)

CEMT -sopimus on Brysselissä vuonna 1953 tehty Euroopan kuljetusministerikonferenssia (CEMT) koskeva pöytäkirja. (52/1977)

CEN  (European Committee for Standardization) on yksityinen voittoa tavoittelematon järjestö, jonka päätehtävinä on edistää eurooppalaista standardisointia. EEC ja EFTA-maiden standardisointijärjestöt perustivat CEN:n vuonna 1961. Järjestön kansalliset jäsenet tuottavat yhteistyössä vapaaehtoisia eurooppalaisia EN-standardeja, jotka vahvistetaan Suomessa SFS-EN-standardeiksi. (lähde: wikipedia.fi) ks. EN -standardi

CGA (Compressed Gas Association) tarkoittaa kansainvälistä kaasualan (puristetut kaasut) yhdistystä.

GHS (Globally Harmonised System) on yhtenäinen järjestelmä kemikaalien luokitukselle ja merkinnöille.

CIM (Convention Internationale concernant le transport des Marchandises par chemin de fer) on kansainvälinen rautatierahtikirja. (15.12.2000/1119)

C -juna (C-train) on puoliperävaunun vetoajoneuvosta, linkkivaunusta, puoliperävaunusta ja kaksi akselisesta keskiakseliperävaunusta koostuva HCT -yhdistelmä. Tällaista kokoonpanoa kokeiltiin Korsu Oy:n toimesta HCT kokeilun aikaan, mutta yhdistelmä ei ole sallittujen mahdollisten yhdistelmien joukossa uuden lain mukaan.

CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures)

CLP -asetus (EY) N:o 1272/2008 on Euroopan parlamentin ja neuvoston kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva asetus. CLP-asetus koskee aineita, seoksia ja tiettyjä räjähtäviä esineitä kaikilla teollisuuden aloilla. Huomaa että asetusta ei kuitenkaan sovelleta radioaktiiviisiin aineisiin. (lähde: tukes.fi) 

CLP -varoitusmerkki on kemikaalien varoitusmerkki. Kemikaalit pitää merkitä CLP-asetuksen vaatimusten mukaisesti aina EU:hun tuotaessa tai ennen myymistä tai vastikkeetta luovuttamista. Merkinnöistä vastaa kemikaalin toimittaja, eli valmistaja, maahantuoja, jatkokäyttäjä tai myyjä. HUOM! Kuljetusmerkinnät ovat eri asia kuin CLP -asetuksen mukaiset merkinnät. (lähde: tukes.fi)

CMR (Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route) eli Tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettäviä rahtisopimuksia koskeva yleissopimus. (50/1973)

CMR -rahtikirja (Contract for the International Carriage of Goods by Road) on kansainvälinen autorahtikirja. 

CMR -vakuutus on kansainvälisiä maantiekuljetuksia hoitavan kuljetusyrityksen kansainvälinen tiekuljetusvastuuvakuutus. 

CNG (Compressed Natural Gas) on puristettu liikennekäyttöön tarkoitettu maa- tai biokaasu. Paineistettu maakaasu on ympäristöystävällinen, hajuton ja taloudellinen liikennepolttoaine. Ajoneuvojen säiliöihin maakaasu tankataan paineistettuna noin 200 baarin (bar) paineeseen ja kaasuna siihen on lisätty hajustetta mahdollisten vuotojen havaitsemiseksi. (lähde: cnghouse.fi)

COD (Chemical Oxygen Demand) ks. kemiallinen hapenkulutus

COTIF (The Convention concerning International Carriage by Rail) Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva yleissopimus. ks. RID, RID -määräykset

CSC SAFETY APPROVAL – CSC-turvallisuushyväksyntä (111/1999) ks. turvallisuuskilpi

CSC -sopimus tarkoittaa kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) julkaisemaa kansainvälistä sopimusta turvallisista konteista (the International Convention for Safe Containers, Geneve 1972) muutoksineen. (111/1999)

CSI (Criticality Safety Index) ks. kriittisyysturvallisuusindeksi

D

daN – ks. newton, dekanewton lue: nimellis- ja murtolujuus

D-arvo on vetolaitteelle kohdistuva vaakasuuntaisen voiman teoreettinen viitevoima (lähde: kraatz.fi) ks. vetokytkin

Dc-arvo on vetolaitteelle kohdistuva vaakasuuntaisen voiman teoreettinen viitevoima huomioiden vetolaitteelle kohdistuva pystysuuntainen staattinen aisakuorma kilogrammoina, eli ns. S-arvo. (lähde: kraatz.fi)

Dekontaminaatio tarkoittaa puhdistusta, esim. henkilön, tilan tai esineen puhdistus esimerkiksi taudinaiheuttajista tai radioaktiivisista aineista. ks. kontaminaatio

Dekanewton on voiman yksikkö newtonin SI- järjestelmän kerroin 101. Yksi dekanewton vastaa siis kymmentä newtonia. 

Käytännössä 1 daN voidaan muuntaa noin 1 kg voimaksi, kun lasketaan esimerkiksi kuorman sidontaan vaadittavia voimia. Näin ollen nimellislujuudeltaan 2000 daN liinaa voidaan pitää 2000 kg liinana. ks. newton lue: nimellis- ja murtolujuus, sidontavälineiden merkinnät

DGD (Dangerous Goods Declaration) on IMDG ilmoituslomake vaarallisten aineiden kuljetukseen meriteitse. ks. IMGD

DGR (Dangerous Goods Regulations) – Kansainvälisen ilmakuljetusliiton IATA:n säännöt vaarallisten aineiden kuljettamisesta lentorahtina. ks. IATA

Dieselhiukkassuodatin (DPF) (Diesel Particulate Filter) on hiukkasia pakokaasusta keräävä keraaminen suodatin. Se alentaa merkittävästi nokihiukkasten, hiilivetyjen ja hiilimonoksidin päästöjä. Järjestelmä polttaa suodattimeen jääneet nokihiukkaset automaattisesti.

Direktiivi on Euroopan unionin jäsenvaltioille tarkoitettu lainsäädäntöohje. Se ei suoraan muuta jäsenvaltion lainsäädäntöä, vaan antaa kansalliselle lainsäätäjälle (Suomessa eduskunnalle) toimintaohjeita. Lainsäätäjän velvollisuus on toteuttaa direktiivin sisältö maansa lainsäädännössä, mutta kussakin jäsenvaltiossa voidaan valita toteuttamisen muoto ja keinot. Jos valtion lainsäädäntö ennestään täyttää direktiivin vaatimukset, mitään lainsäädäntötoimia ei tarvita. (lähde: wikipedia.fi)

Direktiivi 2008/68/EY on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista. (lähde: eur-lex)

Direktiivi linja- ja kuorma-autojen suurimmista sallituista mitoista ja painoista on neuvoston direktiivi 96/53/EY tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista. (lähde: eur-lex)

Direktiivi yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa on neuvoston direktiivi 95/50/EY yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa. (lähde: eur-lex)

Dolly – ks. apuvaunu

DPF (Diesel Particulate Filter) ks. dieselhiukkassuodatin

DUO2 (HCT-yhdistelmä) ks. A-double

Duo-matic on liitin millä perävaunun tai apuvaunun jarruletkut kiinnitetään vetoautoon. Ajoneuvolaissa (62 §) tarkoitettuina yleisesti käytössä olevina paineilmajarrujohtojen liittiminä pidetään standardissa SFS 3745 tarkoitettuja kaksoisliittimiä (Duomatic -liitin). ks- liitinkoura

Duo-matic liitin
copyright kuljettaja.net

Dynamiikka on mekaniikan osa, joka tutkii voimien vaikutusta kappaleiden liikkumiseen, eli esimerkiksi ajoneuvon liikkumiseen. (lähde: wikipedia.fi)

E

eAWB (electronic Air-Way Bill) on sähköinen lentorahtikirja. ks. AWB

EBS (Electronic Braking System) ks. sähköisesti ohjattu jarrujärjestelmä

ECE (Economic Commission for Europe) eli Euroopan talouskomissio. ks. UNECE

EDI (Electronic Data Interchange) eli elektronisen tiedon vaihto tai organisaatioiden välinen tiedonsiirto (OVT). Näkyy esimerkiksi Postin lähteysten yhteydessä viivakoodina.

EDP (Electronic Data Processing) eli elektronisen tiedon käsittely

EFTA (European Free Trade Association) eli Euroopan vapaakauppajärjestö on valtioiden välistä vapaakauppaa edistävä kansainvälinen järjestö, johon kuuluvat nykyisin Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi. EFTA ja Euroopan unioni (EU) muodostavat yhdessä Euroopan talousalueen (ETA), johon Sveitsi ei kuulu. (lähde: wikipedia.fi)

EKL -auto (erikoiskuljetusten liikenteenohjaus auto) on erikoiskuljetuksessa käytetty varoitusajoneuvo. Varoitusauton tulee olla massaltaan enintään 7,5 tonnia oleva M1-, N1- tai N2-luokan ajoneuvo. Varoitusautossa on oltava vähintään kaksi vaatimuksen mukaista ruskeankeltaista valoa näyttävää vilkkuvaa varoitusvalaisinta ja mukainen varoitustaulu. (TRAFICOM/94450/03.04.03.00/2019)

EKL -ohjaaja (erikoiskuljetusten liikenteenohjaaja) tarkoittaa EKL -autolla liikkuvaa, koulutettua liikenteenohjaajaa. Tieliikenteen erikoiskuljetusten liikkuessa liikennesäännöistä poiketen, tarvitaan liikenteenohjausta kuljetusten turvallisuuden ja sujuvuuden varmistamiseksi. (traficom.fi)

Elektroninen ajovakautusjärjestelmä (ESC) (Electronic Stability Control) (lyhenteet: ESP, DSC, DSTC, PSM, VSA, VDC, VSC), valvoo ohjauspyörän asentoa ja vertaa sitä auton kulkusuuntaan. Jos auton kulkusuunta poikkeaa kuljettajan haluamasta, järjestelmä jarruttaa pyöräjarruja valikoidusti.

ESC-järjestelmässä tietokone tarkkailee auton kulkua usealla sensorilla. Sensorit lähettävät tietokoneelle signaaleja, joita tulee; ohjauksesta, pyöristä, moottorinohjausjärjestelmästä ja auton kiertoliikkeestä. Luiston havaittuaan järjestelmä jarruttaa automaattisesti sitä pyörää, jota tarvitaan hallinnan palauttamiseen. Samaan aikaan luistonestojärjestelmä laskee moottorin tehoa. (lähde: liikenneturva.fi)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 661/2009 säädetään elektronisesta ajonvakautusjärjestelmästä tarkemmin.

EMS (European Modular System) eli eurooppalainen moduulijärjestelmä, millä on sallittu yli 22,00 m pitkät moduulimittaisista osista kootut yhdistelmäajoneuvot. (96/53/EY) ks. moduuliyhdistelmä lue: EMS European Modular System eli moduulijärjestelmä

EN (European Standard) on eurooppalainen standardi, joka on vahvistettu CENissä tai CENELECissä, mutta sitä vielä ole vahvistettu kansalliseksi SFS-EN-standardiksi. ks. SFS-EN standardi lue: sidontavälineiden merkinnät

Enimmäiskitkavoima on kahden esineen välinen (esim. kuormakorin lattian ja kuormalavan) kosketusvoima kerrottuna kitkakertoimella. (F=μ * G).

Enimmäisnettomassa (suurin sallittu nettomassa) tarkoittaa sisällön enimmäisnettomassaa yksittäisessä pakkauksessa tai sisäpakkausten ja niiden sisällön yhteistä enimmäisnettomassaa kilogrammoina (kg) ilmaistuna. (VAK_tiemaarays_LIITTEET

Enimmäistilavuus (suurin sallittu tilavuus) tarkoittaa astioiden tai pakkauksien, mukaan lukien IBC-pakkaukset ja suurpäällykset, enimmäistilavuutta kuutiometreinä (m³) tai litroina (l) ilmaistuna. (VAK_tiemaarays_LIITTEET

EPB (Electro Pneumatic Brake) eli sähköpneumaattinen jarrujärjestelmä. ks. pneumaattinen

EQ (Excepted Quantity) – poikkeusmäärin pakatut vaaralliset aineet. (VAK_tiemaarays_LIITTEET)

Erikoiskuljetus on kuljetus, joka ylittää normaaliliikenteelle sallitut mitta- ja massarajat. Erikoiskuljetus on tarpeellinen silloin, kun jakamatonta esinettä ei voida kohtuullisin kustannuksin tai vahingonvaaraa aiheuttamatta jakaa useampiin kuljetuksiin. Tyypillisiä erikoiskuljetuslupaa vaativia kuljetuksia ovat muun muassa kookkaiden rakennuselementtien kuljetukset. (2 §)

Kaikki erikoiskuljetukset eivät tarvitse erikoiskuljetuslupaa. EU- ja ETA-maissa rekisteröidyillä kalustoilla suoritettaville kuljetuksille on olemassa ns. vapaat mittarajat. Niiden rajoissa suoritettavat normaalimassaiset erikoiskuljetukset eivät tarvitse erikoiskuljetuslupaa. Ne täytyy kuitenkin varustaa tarvittaessa erikoiskuljetusten vaatimilla merkinnöillä (pitkä-, leveä-, ja korkea kuljetus). (lähde: ely-keskus.fi)

Erikoiskuljetusyhdistelmä on moottoriajoneuvon ja siihen kytketyn yhden tai useamman hinattavan ajoneuvon yhdistelmää, jossa vähintään yksi ajoneuvoista kuormaamattomana, taikka ajoneuvoyhdistelmä kuormaamattomana ylittää tiellä yleisesti sallitun mitan tai massan taikka ajoneuvo tai ajoneuvoyhdistelmä ylittää kuormattuna tiellä yleisesti sallitun massan. (lähde: traficom.fi)

Erityismuodossa oleva radioaktiivinen aine tarkoittaa joko; a. kiinteää radioaktiivista ainetta, joka ei voi levitä tai b. suljettua radioaktiivisen aineen sisältävää kapselia. (VAK_tiemaarays_LIITTEET)

ESC (Electronic Stability Control) ks. elektroninen ajonvakautusjärjestelmä

E-sääntö tarkoittaa sääntöä, joka on liitteenä sopimuksessa, joka koskee yhtäläisten teknisten määräysten hyväksymistä pyörillä varustetuille ajoneuvoille sekä varusteille ja osille, jotka voidaan kiinnittää em. ajoneuvoihin ja/tai joita voidaan niissä käyttää sekä ehdoille vastavuoroisuudesta hyväksyntöjen tunnustamisesta, jotka taataan näiden määräysten perusteella (sopimus 1958 muutoksineen).  (VAK_tiemaarays_LIITTEET) YK:n Euroopan talouskomissio UNECE:n yhteydessä tehdyt sopimukset; unece.org ks. Geneven sopimus

ETA (Euroopan talousalue) laajentaa Euroopan unionin yhteismarkkinat EU:n jäsenmaiden lisäksi Islantiin, Liechtensteiniin ja Norjaan, ilman että näitä maita koskevat EU:n jäsenyyteen liittyvät velvoitteet ja edut. (lähde: wikipedia.fi)

ETT (yhdistelmä) on ajoneuvoyhdistelmä missä perinteiseen auto- apuvaunu (dolly) – puoliperävaunu yhdistelmään, lisätään linkkivaunu ajoneuvojen väliin ja saadaan 7,8 m lisää kuormatilaa. (lähde: traficom.fi) ks. linkkivaunu

https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/file/HCTF%20Otto.pdf 

Etuteli on kahden akselin muodostama kokonaisuus, jossa auton takimmaisen vetävän akselin eteen on sijoitettu kiinteä tai nostettava akseli. (lähde: Ylipukki)

EUR -lava, jota kutsutaan myös eurolavaksi tai europaletiksi on yleisin eurooppalaisten kuljetusalan yritysten käyttämä vakiolavakoko. Lava on useimmiten puuta (800 x 1200 mm) ja siitä löytyy merkintä EUR. Lavan rahdituspainoksi voidaan määritellä 740 kg /lava. 

Euro -luokat (2,3,4,5 ja 6) ovat meluttoman ja vähäpäästöisen raskaankaluston moottoreiden päästöluokkia.

EX/II ja EX/III ovat luokan 1 (räjähteet) vaarallisten aineiden yli vapaarajan meneviin kuljetuksiin hyväksyttyjä ajoneuvoja. MEMUt, eli liikkuvat räjähdevalmistusyksiköt rinnastetaan EX/III ajoneuvoihin. ks. MEMU, ADR -hyväksymistodistus

EY (Euroopan yhteisö) (European Community) oli nimitys Euroopan hiili- ja teräsyhteisön, Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön muodostamalle kokonaisuudelle. Euroopan yhteisöt sekoitettiin usein Euroopan unioniin, vaikka ne olivat vain osa unionin rakennetta Lissabonin sopimuksen (2009) voimaan tulemiseen asti. Tällöin Euroopan hiili- ja teräsyhteisö ja Euroopan yhteisö sulautettiin Euroopan unioniin. EU:n historia on kuitenkin 1990-luvulle asti sama kuin Euroopan yhteisöjen historia. (lähde: wikipedia.fi)

EY -direktiivi tarkoittaa Euroopan yhteisön toimivaltaisen toimielimen antamia säännöksiä, jotka sitovat jokaista jäsenvaltiota päämääränsä osalta, mutta täytäntöönpanon muodot ja menettelytavat ovat kuitenkin kansallisten viranomaisten valittavissa. ks. direktiivi

EY -numero (EINECS-numero) (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) on Euroopassa kaupallisessa käytössä olevan kemiallisen aineen virallinen numero. EINECS-numero on seitsenmerkkinen XXX-XXX-X-tyyppinen numero, joka alkaa numerosta 200-001-8. Esimerkiksi tolueenin EINECS -numero on; 203-625-9 (lähde: wikipedia.fi)

F

FIN -lava on kuormankantaja, jonka mitat ovat  1000 mm × 1200 mm. Lavasta löytyy merkintä FIN. FIN-lavan rahdituspainoksi voidaan määritellä 925 kg /lava.

FL on vaarallisia aineita kuljettavan säiliöajoneuvon hyväksyntä. FL ajoneuvoja käytetään palavien nesteiden ja kaasujen kuljetukseen. ks. AT, ADR -hyväksymistodistus

FNA on viileä- tai kylmäkuljetuksiin käytettävän kuormatilan merkintä ja tarkoittaa koneellisesti jäähdytettyä, normaalieristeistä ns. A-luokan kuljetusvälinettä, jossa lämpötila voidaan pitää rajoissa 0…+12 °C. 

F – merkitsee koneellisesti jäähdytettyä
N – merkitsee normaalia eristystä
A – merkitsee koneellisesti jäähdytetyn (F) kuljetusvälineen sisälämpötilaa 0… +12 °C, kun ulkolämpötila on +30 °C.
(lähde: kylmaketju.fi)

Force Acceleration (Fa) on kiihtyvyysvoima. Dynamiikan peruslaki; Kappaleeseen vaikuttaa kokonaisvoima F joka antaa kappaleelle kiihtyvyyden a. Oli kappaleen suuruus mikä vain, mitä suurempi on kappaleeseen kohdistuva voima, sitä suurempi on kiihtyvyys, jonka se kappaleelle aiheuttaa. Kappaleeseen vaikuttava kokonaisvoima (F) antaa m-massaiselle kappaleelle kiihtyvyyden (a) siten, että F = ma. (wikipedia.fi / logy.fi) 

Kiihtyvyysvoimien laskelmia voi käyttää hyväksi esimerkiksi kuorman varmistamisessa.

Force Contact (Fc) eli kosketusvoima syntyy, kun esineet tai aineet koskettavat toisiaan. Kumpaankin vaikuttaa yhtä suuri voima. Kosketusvoimia ovat esimerkiksi kitka ja ilmanvastus. Voima voi saada esineen liikkeelle, pysähtymään, muuttamaan suuntaa ja muuttamaan muotoa. (peda.net)

Force Friction (Ff) ks. kitkavoima

Force Tension (Ft) on sidontavälineen tehollinen esikiristysvoima. ks. STF Standard Tension Force

FRC on pakastekuljetuksiin käytettävän kuormatilan merkintä ja tarkoittaa koneellisesti jäähdytettyä kuljetusvälinettä. Kuljetusväline kuuluu luokkaan C, eli sen sisälämpötilaa on mahdollista säätää rajoissa –20 — +12 °C. (lähde: kylmaketju.fi)

G

Geneven sopimus eli E-sääntösopimus on Genevessä vuonna 1958 tehty yleissopimus, joka koskee moottoriajoneuvojen varusteiden ja osien hyväksymisehtojen yhdenmukaistamista ja hyväksymisten vastavuoroista tunnustamista. (54/2001)

GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, ST/SG/AC.10/30/Rev.7) tarkoittaa YK:n julkaisemaa kemikaalien yhdenmukaistettua luokitus- ja merkintäjärjestelmää, seitsemäs tarkastettu painos.

H

Hapettava (O) (Oxidizing) on aineen vaaraominaisuus. Yleensä näin merkityt aineet voivat happea luovuttamalla aiheuttaa muiden materiaalien syttymisen tai myötävaikuttaa siihen enemmän kuin ilma. Vaaraominaisuuksiltaan hapettavia aineita löytyy luokista 2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 ja 8.

Kuljetusmerkinnöissä, suurlipukkeissa ja CLP -varoitusmerkinnöissä hapettava ominaisuus on merkitty kuvassa näkyvällä O -kirjameilla.

Vaarallinen aine, hapettava, kuljetusmerkki

HCDG (High Consequence Dangerous Goods)  on suuren riskin sisältävä vaarallinen aine, jonka kuljetus vaatii erillisen turvasuunnitelman, kun ainekohtaisesti määritellyt määrät ylittyvät. (lähde: logistiikanmaailma.fi)

HCT (High Capacity Transport) – HCT-ajoneuvoyhdistelmillä tarkoitetaan ajoneuvoyhdistelmiä, joiden pituus ja/tai massa ovat tavallista suurempia, mutta joita ei luokitella erikoiskuljetusajoneuvoiksi.

HCT -kääntyvyysapumitat, ovat rekisteriotteeseen merkittyjä arvoja. Niitä ovat mm. vetotapin ja telin kääntöpisteen välinen etäisyys (A) mm, telin kääntöpisteen ja vetokytkimen välinen etäisyys (B) mm ja telin kääntöpisteen ja perävaunun taaimmaisen kohdan välinen etäisyys (C) mm. (lähde: traficom.fi)

https://www.traficom.fi/

Vetoauton rekisteriotteeseen merkitään HCT -kääntyvyysapumitta ensimmäisen akselin ja takatelin kääntöpisteen välinen etäisyys ( ) mm. ks. telin kääntöpiste

HCT -vakausapumitat ovat rekisteriotteeseen merkittäviä arvoja; Vetotapin ja telin painopisteen välinen etäisyys (D) mm, telin painopisteen ja vetokytkimen välinen etäisyys (E) mm.

https://www.traficom.fi/

Heikosti leviävä radioaktiivinen aine tarkoittaa joko kiinteää radioaktiivista ainetta tai suljetussa kapselissa olevaa kiinteää radioaktiivista ainetta, joka leivää vain rajallisesti ja joka ei ole jauhemaisessa muodossa. (VAK_tiemaarays_LIITTEET)

Hermeettisesti suljettu säiliö ks. ilmatiiviisti suljettu säiliö. (VAK_tiemaarays_LIITTEET)

Hevosvoima (hv/hp) on tehon yksikkö,  jota käytetään vieläkin varsinkin arkikielenkäytössä usein moottorien tehojen yksikkönä. SI-järjestelmän mukainen tehon yksikkö on kuitenkin watti (W) tai ajoneuvoihin sopivampi watin kerrannaisyksikkö kilowatti (kW).
Hevosvoiman teholla pystyi määritelmän mukaan nostamaan 75 kg massan nopeudella yksi m/s siellä, missä painovoimalla on niin sanotussa normaaliarvonsa 9,80665 m/s². Täten yksi hevosvoima on 75 * 9,80665 eli suunnilleen 735,5 W eli 0,7355 Kw.

Huomaa että esimerkiksi Englannissa hevosvoima määriteltiin kuitenkin tehoksi, jolla voitiin nostaa 33 000 lb massa nopeudella yksi jalka minuutissa; tämä vastasi noin 76,042 kg massan nostamista yhden metrin korkeuteen sekunnissa vastaavissa olosuhteissa. Täten brittiläinen hevosvoima on noin 745,7 W. (lähde: wikipedia.fi)

Hidastin ks. lisäjarru

Hidastuvuus on ajonopeuteen ja jarrutusmatkaan (loppunopeuden ollessa nolla) perustuen hidastuvuus, joka lasketaan seuraavasti:
a = V² /2 * (S – K * V)
a = hidastuvuus ( m/s² )
V = jarrutuksen alkunopeus (m/s)
S = jarrutusmatka (m), alkaen siitä kohdasta, jossa jalka alkaa painaa jarrupoljinta
K = vakio (s), joka ottaa huomioon jarrutusviivettä (K:n arvona käytetään 0,15 s)
(lähde: traficom.fi)

Hinattava ajoneuvo on O1–O4-luokan ajoneuvo (auton perävaunu). Hinattavalla ajoneuvolla tarkoitetaan siis toiseen ajoneuvoon kytkettävää ajoneuvoa, joka ei ole tarkoitettu kulkemaan omalla käyttövoimalla. (3 §)

Auton perävaunut jaetaan luokittelumassan perusteella seuraaviin luokkiin:

  1. O1-luokan ajoneuvon (kevyt perävaunu) luokittelumassa on enintään 0,75 tonnia; 
  2. O2-luokan ajoneuvon luokittelumassa on suurempi kuin 0,75 tonnia mutta enintään 3,5 tonnia; 
  3. O3-luokan ajoneuvon luokittelumassa on suurempi kuin 3,5 tonnia mutta enintään 10 tonnia; 
  4. O4-luokan ajoneuvon luokittelumassa on suurempi kuin 10 tonnia. (lähde: traficom.fi)

Hinattava laite on moottorikäyttöiseen ajoneuvoon kytkettävä hinattava ajoneuvo, jota ei ole tarkoitettu henkilöiden tai tavaran kuljettamiseen eikä matkailuun. Hinattavana laitteena ei pidetä moottoriajoneuvoa, jota sen epäkuntoisuuden vuoksi tai muusta syystä tilapäisesti hinataan. Hinattavia laitteita ovat esimerkiksi aggregaattivaunu, henkilönostin, kioskivaunu, kenttäkeitin ja siirrettävä työmaakoppi. Hinattavia laitteita ovat myös apuvaunu eli dolly ja henkilö- tai pakettiautoon kytkettävä kevyt apuvaunu vaurioituneen auton hinaamista varten. (lähde: wikipedia.fi)

Huolinta on tuonti- ja vientilähetysten vaatimien toimenpiteiden hoitamista; kuljetuksen järjestäminen, tullauksesta huolehtiminen ja tuonti- ja vientiselvitysten tekeminen. (varova.fi)

Huolintaohje on asiakkaan antama ohje tavaran huolitsemiseksi ja kuljettamiseksi.

Huolintasopimus on huolintaliikkeen ja asiakkaan välinen sopimus.

Hydrodynaaminen eli nesteen virtaukseen perustuva.

Hydrodynaaminen hidastin eli nesteen virtaukseen perustuva lisäjarrujärjestelmä. ks. apujarru, lisäjarru

Hyväksyntä (jonka antaa Säteilyturvakeskus) (VAK_tiemaarays_LIITTEET)

Hyväksyntä, monenkeskinen radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa tarkoittaa alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen antamaa tapauksesta riippuen joko kollin rakennetyypin tai kuljetuksen hyväksyntää ja, jos lähetys kuljetetaan muun maan kautta tai muuhun maahan, myös tämän maan toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntää. 

Hyväksyntä, yksipuolinen radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa tarkoittaa vain alkuperämaan toimivaltaiselta viranomaiselta vaadittavaa kollin rakennetyypin hyväksyntää. Jos maa ei ole ADR-maa, hyväksynnän varmentaminen vaaditaan yhdeltä ADR-maan toimivaltaiselta viranomaiselta (ks. kohta 6.4.22.8). 

Hyväksyntä, muun maan kautta tai muuhun maahan radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa tarkoittaa maita, joiden kautta tai johon lähetys kuljetetaan, mutta ei tarkoita maita, joiden yli lähetys kuljetetaan ilmakuljetuksena edellyttäen, että lennolla ei ole aikataulun mukaista pysähdystä näissä maissa. 

Hyötykuorma, eli kantavuus voidaan lasketaan vähentämällä rekisteriotteessa ilmoitetusta suurimmasta tieliikenteessä sallitusta kokonaismassasta omamassa. lue: kantavuuden laskeminen

Hyötytilavuus, eli kuormatilan tilavuus lavametreinä (lvm) tai kuutiona (m³). Rahtimaksut määräytyvät tilavuuden perusteella. ks. lavametri / kuutio

Hälytyslämpötila tarkoittaa lämpötilaa, jossa hätätoimenpiteet on käynnistettävä lämpötilavalvonnan pettäessä. (VAK_tiemaarays_LIITTEET)

Hätäjarrutusjärjestelmä on EU komission (EU) N:o 347/2012 asetuksen mukainen kehittynyt ja automaattinen jarrutusjärjestelmä, joka antaa ajoneuvon käyttöjarrujärjestelmälle jarrutuskäskyn, joka on vähintään 4 m/s². ks. AEBS, EBS, kehittynyt hätäjarrutusjärjestelmä

Hätäjarrutustehostin toiminto on tarkoitettu saavuttamaan täysi jarrutusvoimanopeammin hätätilanteessa. Jos jarrupoljinta painetaan äkillisesti, jarrupaine nousee ja jarrutus on voimakkaampaa. (lähde: volvo.fi)

Höyrynkeräysputkisto on bensiinin kuljetuksissa käytettävä säiliöajoneuvon laitteisto, joka on kytkettävä varaston höyrynkeräysjärjestelmään.

Höyrynpaine kuvaa aineen kykyä vapauttaa höyryä ympäröivään ilmaan. Neste, jolla on korkea höyrynpaine, haihtuu helposti. Aineen höyrynpaine nousee sitä lämmitettäessä. Vesiliuoksilla ilmoitettu höyrynpaine on liuenneen aineen osahöyrynpaine eikä se näin sisällä veden höyrynpainetta, koska tarkoitus on arvioida liuenneen aineen pitoisuutta ilmassa. Seoksen höyrynpaine on yleensä pienempi kuin puhtaan aineen höyrynpaine. Höyrystymistä tapahtuu sitä enemmän, mitä lähempänä ollaan kiehumispistettä. (lähde: ova -ohjeet, wikipedia.fi)

I

IAEA (International Atomic Energy Agency) tarkoittaa kansainvälistä atomienergiajärjestöä. 

IATA (International Air Transport Association) Kansainvälinen lentoliikenneliitto.

IBC-pakkaus (Intermediate Bulk Container) tarkoittaa jäykkää tai taipuisaa kuljetettavaa pakkausta, joka ei ole luvussa 6.1 tarkoitettu pakkaus ja joka: (VAK_tiemaarays_LIITTEET)

(a) on tilavuudeltaan:
(i) enintään 3,0 m³ (3 000 l) pakkausryhmien II ja III kiinteille ja nestemäisille aineille,
(ii) enintään 1,5 m³ pakkausryhmän I kiinteille aineille näiden ollessa pakattuina suursäkkeihin (IBC) taikka jäykkiin muovisiin, yhdistettyihin, pahvisiin tai puisiin IBC-pakkauksiin,
(iii) enintään 3,0 m³ pakkausryhmän I kiinteille aineille näiden ollessa pakattuina metallisiin IBC-pakkauksiin, (iv) enintään 3,0 m³ luokan 7 radioaktiivisille aineille, 

(b) on suunniteltu mekaanista käsittelyä varten, 

(c) kestää käsittelyn ja kuljetuksen aikana esiintyvät rasitukset, joka osoitetaan luvun 6.5 mukaisella testauksella. 

ks. IBC-pakkaus, yhdistetty (muovinen sisäastia), IBC-pakkaus, pahvinen, Suursäkki (IBC), IBC-pakkaus, metallinen, IBC-pakkaus, jäykkä muovinen, ja IBC-pakkaus, puinen.

IBC-pakkaus, jäykkä, muovinen tarkoittaa IBC-pakkausta, joka koostuu jäykästä muovisesta rungosta, jossa voi olla rakenteellisia varusteita ja asianmukaisia käyttölaitteita.

https://www.amphorea.co.uk/

IBC-pakkaus, kunnostettu tarkoittaa metallista, jäykkää muovista tai yhdistettyä IBC-pakkausta, joka on iskun tai muun syyn johdosta (esim. korroosio, haurastuminen tai muu rakennetyyppiin verrattaessa kestävyyttä heikentävä tekijä) kunnostettu rakennetyypin mukaiseksi siten, että se läpäisee tyyppitestauksen. 

Kunnostamisena pidetään yhdistetyn IBC-pakkauksen jäykän muovisen sisäastian korvaamista saman valmistajan valmistamalla toisella alkuperäisen rakennetyypin mukaisella astialla. Kuitenkaan jäykän IBC-pakkauksen säännöllistä kunnossapitoa ei pidetä kunnostamisena. Jäykän muovisen IBC-pakkauksen runkoa ja yhdistetyn IBC-pakkauksen sisäastiaa ei voi kunnostaa. Suursäkkejä (IBC) ei saa kunnostaa ilman VAK-tarkastuslaitoksen lupaa.

IBC-pakkaus, metallinen tarkoittaa metallirungosta sekä asianmukaisista käyttölaitteista ja rakenteellisista varusteista koostuvaa IBC-pakkausta.

Metallinen IBC -pakkaus
http://bulkthai.com/

IBC-pakkaus, pahvinen tarkoittaa pahvisesta rungosta ja tarvittaessa sisäsäkistä (mutta ei sisäpakkauksesta) koostuvaa IBC-pakkausta, jossa saattaa olla erillinen kansi sekä pohja ja jossa on asianmukaiset käyttölaitteet ja rakenteelliset varusteet.

Pahvinen IBC -pakkaus
https://sc02.alicdn.com/

IBC-pakkaus, puinen tarkoittaa IBC-pakkausta, joka koostuu jäykästä tai kokoontaitettavasta puisesta rungosta, jossa on sisäsäkki (mutta ei sisäpakkausta) sekä asianmukaisista käyttölaitteista ja rakenteellisista varusteista. 

Puinen IBC -pakkaus
http://www.ibcpack.com

IBC-pakkaus, suojattu (koskee metallisia IBC-pakkauksia) tarkoittaa IBC-pakkausta, joka on varustettu lisäsuojauksella törmäystä vastaan. Tämä lisäsuojaus voi olla esim. monikerrosrakenne, kaksinkertainen seinärakenne tai metallinen häkki.

Metallinen, suojattu IBC -pakkaus
https://www.smithsofthedean.co.uk

IBC-pakkaus, taipuisa ks. suursäkki (IBC). 

IBC-pakkaus, uusiovalmistettu tarkoittaa metallista, jäykkää muovista tai yhdistettyä IBC-pakkausta: 

(a) joka on valmistettu YK-tyyppihyväksytyksi muokkaamalla tyyppihyväksymätöntä IBC-pakkausta, (b) joka on muutettu yhdestä YK-tyypistä toiseksi YK-tyypiksi. 

Uusiovalmistettujen IBC-pakkausten on noudatettava näiden määräysten (VAK_tiemaarays_LIITTEET) vastaavia vaatimuksia kuin samaa tyyppiä olevien uusien IBC-pakkausten (ks. myös rakennetyypin määritelmä kohdassa 6.5.6.1.1). 

IBC-pakkaus, yhdistetty jossa muovinen sisäastia tarkoittaa IBC-pakkausta, joka koostuu ulkopuolisesta jäykästä suojapakkauksesta ja sen sisällä olevasta muovisesta sisäastiasta käyttö- ja muine rakenteellisine varusteineen. Se muodostaa yhtenäisen kuljetuspakkauksen, joka pysyy yhtenäisenä myös täytön, varastoinnin, kuljetuksen ja tyhjennyksen aikana. Huom. ”Muovinen” käytettynä yhdistetyn IBC-pakkauksien sisäastioiden yhteydessä tarkoittaa myös muita polymeerisiä tuotteita, esim. kumi

ICAO (International Civil Aviation Organization) tarkoittaa kansainvälistä siviili-ilmailujärjestöä. 

ICAO-TI tarkoittaa kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) julkaisemia teknisiä ohjeita vaarallisten aineiden turvallisesta ilmakuljetuksesta (Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air), jotka täydentävät kansainvälisen siviili-ilmailun Chicago-sopimuksen liitettä 18 (the Chicago Convention on International Civil Aviation, Chicago 1944).

ICSC (International Chemical Safety Cards) tarkoittaa kansainvälisiä kemikaalikortteja. Ne tarjoavat oleellista tietoa kemikaalien terveysvaikutuksista ja turvallisesta käsittelystä tiiviissä muodossa. Kemikaalikorttien tarkoitus on edistää kemikaalien turvallista käyttöä työpaikoilla ja ne on tarkoitettu ensisijaisesti työntekijöille. Kansainväliset kemikaalikortit –hanke on Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sekä Euroopan Komission yhteistyöprojekti. Esimerkiksi Vedyn ICSC -numero on 0001. (lähde: ilo.org) ks. OVA -ohjeet

Ilmankuivain poistaa kondenssiveden kompressorin tuottamasta paineilmasta. Ilmankuivain on paineilmajärjestelmän osa. Paljon ilmaa kuluttavan auton, kuten ilmajousin varustetun auton, linja-auton, perävaunun vetoon hyväksytyn kuorma-auton ja lukkiutumisen estolaittein varustetun auton jarrujärjestelmässä tulee olla ilmankuivain (40 §) (lähde: traficom.fi)

Ilmankuluttaja on paineilmaa käyttävä komponentti. ABS ja EBS ovat esimerkkejä jarrujärjestelmän komponenteista, jotka käyttävät ilmaa. (lähde: scania) ks. paineilmajärjestelmä

Ilmatiiviisti suljettu säiliö tarkoittaa säiliötä, joka:

  • ei ole varustettu varoventtiileillä, murtolevyillä, muilla vastaavilla varolaitteilla tai alipaineventtiileillä, tai 
  • on varustettu varoventtiileillä, joiden edellä on murtolevyt kohdan 6.8.2.2.10 mukaisesti, mutta ei ole varustettu alipaineventtiileillä.

Nestemäisten aineiden kuljetukseen tarkoitettua säiliötä, jonka suunnittelupaine on vähintään 4 baaria (bar), tai laskentapaineesta riippumatta kiinteiden (jauhemaisten tai rakeisten) aineiden kuljetukseen tarkoitettua säiliötä pidetään myös ilmatiivisti suljettuna, jos se:

  • on varustettu varoventtiileillä, joiden edellä on murtolevyt kohdan 6.8.2.2.10 mukaisesti, sekä kohdan 6.8.2.2.3 vaatimusten mukaisilla alipaineventtiileillä, tai 
  • ei ole varustettu varoventtiileillä, murtolevyillä tai muilla vastaavilla varolaitteilla, mutta on varustettu kohdan 6.8.2.2.3 vaatimusten mukaisilla alipaineventtiileillä. 

IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) eli Vaarallisten aineiden merikuljetussäännöstö eli IMDG-koodi. IMDG on globaalisti merikuljetuksissa ja satama-alueilla sovellettava vaarallisten aineiden määräyskokoelma. IMDG-koodia ylläpitää YK:n alainen International Maritime Organization, IMO. IMDG-koodi on tarkoitettu vaarallisten aineiden kappaletavarakuljetusten hallintaan, eivätkä ne määräykset koske esimerkiksi suurilla kaasusäiliölaivoilla toteutettavia kaasu- tai öljykuljetuksia irtotavarana eli eivät koske bulkkikuljetuksia. (logistiikanmaailma.fi)

IMDG -säännöstö tarkoittaa ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 11/1981) liitteen VII luvun A osan 1 säännössä määriteltyä säännöstöä, joka sisältää määräyksiä vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa. (2 §)

IMO (lnternational Maritime Organization) YK:n alainen kansainvälinen merenkulkujärjestö.

IMO-kyltti on perävaunun/kontin sivuille kiinnitettävä kyltti/tarra ilmaisee, että kyseiseen kuljetusyksikköön on lastattu merellä vaaralliseksi luokiteltua ainetta. Vaarallisia aineita sisältävät kuljetusyksiköt on aina merkittävä lastattujen IMO-luokkien mukaisilla kylteillä laivauksen ajaksi. (varova.fi)

Incoterms on kansainvälisen kauppakamarin laatima sääntökokoelma, joka selventää ja määrittelee ulkomaankaupassa tavallisimpien toimituslausekkeiden sisällön. 

Intermodalinen kuljetus (Intermodal Transport)  on yhdessä kuljetusyksikössä (kontti, perävaunu tms.) tapahtuva ja vähintään kahta eri kuljetusmuotoa ja -vaihetta käsittävä kuljetus. ks. multimodalinen kuljetus.

Tarkoitetaan myös neuvoston direktiivin (92/106/ETY) 1 artiklassa määriteltyjä yhdistettyjä kuljetuksia, joissa kuljetetaan yhtä tai useampaa yhteenlasketulta pituudeltaan enintään 45 jalan (ft) mittaista konttia tai vaihtokoria. (lähde: EUR-LEX)

Irrotettava säiliö tarkoittaa säiliötä, jonka tilavuus on yli 450 litraa ja jota ei ole suunniteltu aineiden kuljetukseen ilman välillä tapahtuvaa kuorman purkamista ja jota voidaan tavallisesti käsitellä vain säiliön ollessa tyhjänä. Kiinteä säiliö, UN -säiliö, säiliökontti, monisäiliöajoneuvon säiliö tai MEG-kontti ei ole irrotettava säiliö. (VAK_tiemaarays_LIITTEET)

Irtoamaton kontaminaatio tarkoittaa muuta kontaminaatiota kuin irtoava kontaminaatio. (VAK_tiemaarays_LIITTEET)

Irtoava kontaminaatio tarkoittaa kontaminaatiota, joka voi irrota ulkopinnasta tavanomaisissa kuljetusolosuhteissa. (VAK_tiemaarays_LIITTEET)

Irtoperä on puoliperävaunu / traileri ilman apuvaunua tai vetoautoa.

Irtotavarakontti tarkoittaa kiinteiden aineiden kuljetukseen tarkoitettua yksikköä, jossa kuljetettava aine on suorassa kosketuksessa sisäseinämien kanssa. Pakkaukset, IBC-pakkaukset, suurpäällykset ja säiliöt eivät ole irtotavarakontteja. (VAK_tiemaarays_LIITTEET) Irtotavarakontti on: 

kestävä ja siten riittävän luja toistuvaan käyttöön, suunniteltu erityisesti tavaran kuljetukseen eri kuljetusvälineissä ilman välillä tapahtuvaa kuorman purkamista, varustettu käsittelyä helpottavilla laitteilla, tilavuudeltaan vähintään 1,0 m³.  

Irtotavarakontteja ovat esimerkiksi kontit, avomerikuljetuksiin tarkoitetut irtotavarakontit, luukkukontit, irtotavarasiilot, vaihtokorit, kaukalokontit, pyöräkontit ja ajoneuvojen kuormatilat. Huom. Tätä termiä sovelletaan vain luvun 6.11 vaatimukset täyttäviin irtotavarakontteihin. 

ISO (the International Organization for Standardization) on kansainvälinen standardi,joka tarkoittaa kansainvälisen standardisoimistoimiston ISO:n vahvistamaa kansainvälistä standardia. ks. SFS-ISO

Itsesyttymislämpötila on se alin lämpötila, johon kuumennettuna aine syttyy palamaan ilman ulkopuolista lämmönlähdettä (liekkiä tai kipinää) ja jatkaa palamistaan. Mitä alhaisempi itsesyttymislämpötila on, sitä herkemmin aine syttyy. Eri menetelmillä määritetyt itsesyttymislämpötilat saattavat poiketa toisistaan paljonkin. (lähde: ova-ohjeet)

J

Jakoauto on pakettiauto tai kuorma-auto, joka soveltuu lähetysten toimittamiseen kaupunkialueella.

Jalkalavakontti ks. vaihtokuormakori

Jatkettava perävaunu on hydraulisesti tai mekaanisesti jatkettavissa oleva perävaunu, joita käytetään esimerkiksi putkien kuljetuksessa.

Jakamaton esine tarkoitettaa kuormaa, jota ei voida tiekuljetuksissa kohtuullisin kustannuksin tai vahingonvaaraa aiheuttamatta jakaa kahteen tai useampaan kuormaan. Jakamatonta esinettä ei voida sen massa tai mittojen takia kuljettaa millään ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä ylittämättä tiellä yleisesti sallittua massa- tai mitta-arvoa. (88 §)

tai kuormana olevaa esinettä, joka yksin muodostaa jakamattoman kuorman, mutta joita voi kuormata useita niin, että ei ylitetä tiellä yleisesti sallittua massaa eikä usean jakamattoman esineen kuormaamisella lisätä tiellä yleisesti sallitun mitan ylittymistä. (TRAFICOM/94450/03.04.03.00/2019)

Jakamaton kuorma tarkoittaa; a) vaurioitunutta ajoneuvoa, jos sitä kuljetetaan N3-luokkaan kuuluvalla hinausautolla hinauspuomin varaan nostettuna; b) kuormaa, jota rakenteensa vuoksi on kuljettava useamman esineen kokonaisuutena; c) yhdelle kuljetusalustalle pakattua kone-, laite- tai tuotekokonaisuutta, jos kuljetuksessa käytetään vähintään kahta liikennemuotoa ja pakkausta edellytetään muussa kuljetuksessa kuin tiekuljetuksessa; d) rakennusta tai rakennuksen osaa; e) kaapelikelaa, johon on kelattu kaapelia; f) käytetyn ydinpolttoaineen kuljettamiseen suunniteltua säiliötä, jos sitä kuljetetaan käytetyllä ydinpolttoaineella kuormattuna; g) lähtöpaikalla valmiiksi kuormattua erikoisrahtikonttia, jolla tarkoitetaan kiinteän, nestemäisen tai kaasumaisen aineen merikuljetukseen suunniteltua konttia, jonka purkaminen osittain vaarantaisi ympäristöä tai elintarviketurvallisuutta, jos sitä kuljetettaessa käytetään vähintään kahta liikennemuotoa ja ylitetään vähintään yksi tiellä yleisesti sallittu mitta tai massa. (TRAFICOM/94450/03.04.03.00/2019)

Jakoauto on pakettiauto tai kuorma-auto, joka soveltuu lähetysten toimittamiseen kaupunkialueella.

Jalkalavakontti ks. vaihtokuormakori

Jarrutushidastuvuus (käyttöjarru) Auton käyttöjarrulla on saavutettava vähintään 5,0 m/s2 jarrutushidastuvuus tien ja renkaiden välisen kitkakertoimen ollessa enintään 0,8. (73 §)
Käyttöjarrun hidastuvuusvaatimus katsotaan saavutetun, jos jarrutusmatka pysähdyksiin jarrutettaessa täyttää seuraavan ehdon;

S ≤ 0,15 · V + (V2 /130)
V = nopeus jarrutuksen alkaessa (km/h)
S = jarrutusmatka (m)

ks. käyttöjarru

Jarrutushidastuvuus (varajarru) Auton varajarrulla saavutettavan hidastuvuuden tulee olla vähintään 2,2 m/s2 , linja-autolla kuitenkin vähintään 2,5 m/s2 tien ja renkaiden välisen kitkakertoimen ollessa enintään 0,8. (76 §) ks. varajarru

Jarrutusmatka, joka vastaa määrättyä alkunopeutta (loppunopeuden ollessa nolla) ja määrättyä hidastuvuutta, lasketaan seuraavalla kaavalla:
S = ( V² /2 * a) + K * V
a = hidastuvuus (m/s²)
V = jarrutuksen alkunopeus (m/s)
S = jarrutusmatka (m), alkaen siitä kohdasta, jossa jalka alkaa painaa jarrupoljinta
K = vakio (s), joka ottaa huomioon jarrutusviivettä (K:n arvona käytetään 0,15 s)

Jarrutussuhde on ajoneuvon kokonaisjarruvoiman suhde todellista kokonaispainoa vastaavaan painovoimaan (z = B/G).
Koska kokonaisjarruvoima on yhtä suuri kuin ajoneuvoon jarrutuksessa vaikuttava hitausvoima (B = a * G/g) seuraa tästä edelleen, että ajoneuvon jarrutushidastuvuus a = z *g, jossa g = maan vetovoiman kappaleelle antama vapaan putoamisliikkeen kiihtyvyys. (lähde: traficom.fi)

Jarrutuspaine (synteripaine) on jarrutettaessa hetkellisesti vallitseva ylipaine jarrusylinterissä. (lähde: traficom.fi) ks. paine, ylipaine

Jarruviive tarkoittaa jarrupolkimen painamisen ja jarrujen kytkeytymisen välistä viivettä. Tähän liittyviä termejä ovat;

Kytkentäviive on aika, joka alkaa jalan alkaessa painaa jarrupoljinta ja päättyy jarrutuspaineen noustua 75%:iin maksimipaineesta.
Kytkennän alkuviive on toiminta-aika, joka alkaa jalan alkaessa painaa jarrupoljinta ja päättyy jarrutuspaineen noustua 10%:iin maksimipaineesta.
Paisuntaviive on paisunta-aika, joka kuluu jarrutuspaineen nousuun 10%:sta 75%:iin maksimipaineesta.
Vapautusviive on aika, joka alkaa jalan alkaessa vapauttaa pohjaan painettua jarrupoljinta ja päättyy jarrutuspaineen laskettua 10%:iin maksimipaineesta.
Vapautuksen alkuviive on aika, joka alkaa jalan alkaessa vapauttaa pohjaan painettua jarrupoljinta ja päättyy jarrutuspaineen laskettua 90%:iin maksimipaineesta. (lähde: traficom.fi)

Jarruventtiili (perävaunun) ks. katastrofijarru

Jarruvoimansäädin ks. ALP -venttiili

Jatkettava perävaunu on hydraulisesti tai mekaanisesti jatkettavissa oleva perävaunu, joita käytetään esimerkiksi putkien kuljetuksessa.

K

Kaasu tarkoittaa ainetta: a. jonka höyrynpaine 50 °C lämpötilassa on yli 300 kPa (3 bar), tai b. joka on kokonaan kaasumainen 20 °C lämpötilassa 101,3 kPa:n vakiopaineessa. ks. pascal, höyrynpaine

Kaasut ovat nimestään huolimatta kuljetuksen aikana nestemäisessä olomuodossa. Kaasunmaisessa olomuodossa ne ovat ollessaan ulkoilman lämpötilassa ja paineessa.

Kaasuastia tarkoittaa hitsattua kuljetettavaa paineastiaa, jonka vesitilavuus on yli 150 l mutta enintään 1 000 l (esim. lieriömäiset astiat, jotka on varustettu vieritysvanteilla, jalaksille asennetut palloastiat).

Kaasupullo tarkoittaa kuljetettavaa paineastiaa, jonka vesitilavuus on enintään 150 l. ks. pullopaketti

Kabotaasi tarkoitettaa tavaraliikenteessä maan sisäistä kuljetusta, toiseen maahan rekisteröidyllä kulkuneuvolla. Kabotaasikuljetukset ovat tarkasti säädeltyjä.

Kaistanpitoavustin ks. kaistavahtijärjestelmä

Kaistavahtijärjestelmä (LDWS) on EU komission (EU) N:o 351/2012 asetuksen mukainen kehittynyt ja automaattinen järjestelmä, joka ilmoittaa ajoneuvon lähestyessä / ylittäessä tiehen malatut kaistamerkinnät.

Kaksoisliitin ks. duo-matic

Kanisteri tarkoittaa metallista tai muovista valmistettua poikkileikkauspinnaltaan suora- tai monikulmaista pakkausta, jossa on yksi tai useampi kaatoaukko.

Kansainväliset kemikaalikortit ks. ICSC

Kantavuus on ajoneuvon suurin sallittu tavara- ja henkilökuormitus. lue: kantavuuden laskeminen

Kapelli on kuorma-auton pressupeite. Avolavarakenteella varustetuissa autoissa kapellia käytetään esim. suojaamaan tavaroita huonolta säältä.

Katastrofijarru eli perävaunun jarruventtii kytkeytyy perävaunussa päälle automaattisesti ilmanpaineen äkillisesti pudotessa, esimerkiksi jarruletkun katketessa tai kun vetoajoneuvon ilmansyöttö kytketään pois päältä.
Katastrofijarru on siis se jarru mikä pitää perävaunua paikallaan, kun vaunu kytketään irti vetoajoneuvosta. Jarrun jarruteho vähenee paineen ilmanpainesäiliöissä vähentyessä. Perävaunua ei siis saa jättää katastrofijarru päälle kytkeytyneenä ilman pyöräkiiloja, sillä joissakin jarrujärjestelmissä katastrofijarrun jarruteho vähenee paineen ilmanpainesäiliöissä pienentyessä. (lähde: narko.fi)

(64 §) Jarruventtiilin tulee olla toimintaperiaatteeltaan sellainen, että se aiheuttaa perävaunun jarrujen automaattisen toiminnan, kun syöttöjohdon liitin irtoaa tai syöttöjohtoon tulee vuoto.

Katsastusdirektiivi on moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastuksesta annettu parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/40/EY, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2010/48/EU sekä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen
määräaikaiskatsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta annettua parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2014/45/EU. (lähde: traficom.fi / eur-lex.fi)

Kattolastaus tarkoittaa lähetyksen lastaamista kuljetusyksikköön yläkautta nosturilla. Tällöin ajoneuvossa täytyy olla kattolastaukseen tarkoitettu avattava kattomekanismi.

Kaukokäyttölaite, josta käytetään yleisesti nimitystä servo, asennetaan vetokytkimen kiinnitysmekanismin käyttöakselille. Vetokytkin on mahdollista varustaa kaukokäyttölaitteella, jolloin vetokytkimen avaaminen ja sulkeminen voidaan tehdä pienellä voimalla ja työasennon kannalta ergonomisemmasta paikasta kuin missä vetokytkimen käsivipu sijaitsee. (lähde: traficom.fi)
Kaukokäyttölaitteesta käytetään myös nimitystä; kauko-ohjauslaite (94/20/EY).

Kaukonäyttölaite on ohjaamoon asennettu merkkivalo, mikä ilmaisee perävaunun kytkennän tilan, eli vetokytkimen lukituksen asennon. Jos vihreä valo palaa, veto-kytkin on kiinni ja varmistettu, jos punainen valo palaa, vetokytkin on auki. (lähde: traficom.fi)
Kaukonäyttölaitteesta käytetään myös nimitystä kauko-osoitin; (94/20/EY)

Kauppalasku on kaupallisista lähetyksistä laadittava asiakirja ulkomaan kuljetuksissa. Kauppalaskun tulee sisältää kauppasopimuksen pääkohtien lisäksi erinäisiä tietoja tavaran ostajalle, tulliviranomaisille, huolitsijalle, kuljetusliikkeelle ja mahdollisesti myyjän edustajalle, agentille. (lähde: logistiikanmaailma.fi)

Kehittynyt hätäjarrutusjärjestelmä (AEBS) tarkoittaa järjestelmää, joka kykenee automaattisesti havaitsemaan hätätilanteen ja aktivoimaan ajoneuvon jarrujärjestelmän ja vähentämään ajoneuvon nopeutta törmäyksen välttämiseksi tai lieventämiseksi. (lähde: EUR-LEX) ks. AEBS, EBS, hätäjarrutusjärjestelmä

Kela (coil) on kelalle kierrettyä metallivyyhtiä. Tähän termiin voi törmätä esimerkiksi rahtikirjassa. Yleensä kyse on teräsrullista, mutta myös raaka-aineena käytettävästä kelalle kierretystä teräslangasta. Rullina kuljetetaan metallista ja metalliseoksista valmistettuja leveälattaterästuotteita valmistajien ja jalostavan teollisuuden esim. autoteollisuuden välillä.

Kela (luokka 1) tarkoittaa muovista, puusta, pahvista, metallista tai muusta sopivasta aineesta valmistettua laitetta, joka muodostuu keskiakselista, jonka molemmissa päissä on tai ei ole sivuseinämät. Aineet ja esineet voidaan kelata kelaan ja ne voivat olla sivuseinämillä suojattuja.

http://www.oricaminingservices.com/

Kemiallinen hapenkulutus (COD) (Chemical Oxygen Demand) mittaa orgaanisen aineen aiheuttamaa hapenkulutusta kemiallisissa reaktioissa. COD -arvo antaa paremman kuvan orgaanisten aineiden määrästä verrattuna BOD -arvoon (biologinen hapenkulutus). (lähde: ymparisto.fi) (VAK_tiemaarays_LIITTEET) ks. biologinen hapenkulutus

Keskiakseliperävaunu (vasikka) on rakenteeltaan yksi-, kaksi- tai kolmeakselinen varsinainen perävaunu, jonka akselistorakenne sijaitsee tarkalleen vaunun painopisteessä. Apuvaunu on keskiakseliperävaunu.

Kiehumispiste tarkoittaa aineen kiehumisaluetta (°C), jossa aine muuttuu nesteestä kaasumaiseksi normaalipaineessa. Jotkut aineet hajoavat kiehumispistettään alemmassa lämpötilassa, jolloin on ilmoitettu hajoamislämpötila. Neste, jolla on alhainen kiehumispiste, haihtuu helposti. (lähde: ova -ohjeet)

Kiihtyvyys (a) eli acceleration on fysikaalinen suure, joka kuvaa kappaleen nopeuden muutosta tietyssä ajassa. Sen yksikkö on SI-järjestelmässä metriä sekunnissa toiseen (m/s²).

Tämä suure näkyy joissain säädösteksteissä, esimerkiksi kun kyseessä on kuorman varmistamisen laskentaan käytetyt kiihtyvyydet.
Tällöin vaaditava sidontavoima ilmoitetaan termillä ”pitää kestää kiihtyvyyttä 10 m/s²”. Voit muutaan kiihtyvyyden yksikköä seuraavasti;

Jos kuorman massa on 1000 kg
1000 kg * 10 m/s² = 10000 N (kg * m/s² = N)
10000 N / 9,81 = 1019 kg (1 N vastaa 9,81 kg)

Kiinnityskynnet lukitsevat vaihtokuormatilan ajoneuvon runkoon. Kiinnityskynsille löytyy ohjaamosta niiden asennon osoittava merkkivalo. Kiinnityskynnet (konttilukot) toimivat pneumaattisesti. lue; Kuormakorit osa 1; Kiinnitys ajoneuvoon ja etuseinän lujuus

Vaihtokuormakorin kiinnityskynsi ajoneuvon tasonnostolaitteessa.

Kiinteä aine tarkoittaa ainetta: a. jonka sulamispiste tai sulamisen alkamispiste 101,3 kPa:n paineessa on yli 20 °C, tai b. joka ei ole nestemäinen standardin ASTM D 4359-90 testimenetelmän mukaisesti tai on pastamainen kohdan 2.3.4 juoksevuuden määrityskokeen (penetraatiokoe) kriteerien mukaisesti. ks. pascal

Kiinteä kuormakori ks. kuormakori

Kiinteä säiliö tarkoittaa säiliötä, jonka tilavuus on yli 1 000 l ja joka on kiinnitetty rakenteellisesti ajoneuvoon, josta tällöin tulee säiliöajoneuvo, tai joka muodostaa yhtenäisen osan ajoneuvon alustan kanssa.  lue: vapaaraja; kappaletavara- vai säiliökuljetus

Kiinteällä suojavaipalla varustettu kaasupullo tarkoittaa vesitilavuudeltaan enintään 13 litraista nestekaasun kuljetukseen tarkoitettua kaasupulloa, jossa on pinnoitettu, hitsattu teräksinen sisäpullo, ja teräksisen pullon pinnassa kiinteä, irrottamaton muovinen suojavaippa 

Kilowatti (kW) on tehon yksikkö watin SI -järjestelmän kerroin 103, jota käytetään esimerkiksi autojen, laivojen ja muiden kulkuneuvojen moottoreiden tehon ilmaisuun. Yksi kilowatti vastaa 1000 wattia. (lähde: wikipedia.fi) ks. hevosvoima, watti

Kiristyslaite tarkoittaa laitetta, jolla sitomisväline voidaan kiristää. (15 §) ks. vanttikiristin

Kirjalliset turvallisuusohjeet ovat vaarallisten aineiden, yli vapaarajan, kuljetuksissa vaadittava asiakirja. Ohjeet on oltava mukana kuljetuksessa, helposti saatavilla, miehistön ymmärtämällä kielellä.

Kitka eli liikevastus on kahden kiinteän kappaleen toisiaan koskettavien pintojen välissä ilmenevää liikettä, tai liikkeen alkamista vastustava voima. Kitka on ilmiö, jonka voittamiseksi kappaleen on tehtävä työtä. Tällöin kappaleeseen varastoitunutta energiaamuuttuu muiksi energian muodoiksi, kuten lämmöksi. Lepokitka pyrkii vastustamaan liikkeelle lähtöä, ja liikekitka pyrkii pysäyttämään jo alkaneen liikkeen. Lepokitka vaikuttaa siis kappaleen nopeuden ollessa nolla, ja liikekitka vaikuttaa, kun kappaleella on jokin liikenopeus. Lepokitka on yleensä suurempi kuin kappaleen liikekitka. (lähde: wikipedia.fi)

Kitkakerroin (μ) on normaalivoiman ja kitkavoiman suhdeluku ja sitä voidaan käyttää eri materiaalien keskinäisen kitkan vertailemiseksi.  Kitkakerroin μ on kappaleen liikkeelle saattamiseen tarvittavan voiman (F) ja kappaletta pintaan puristavan voiman pintaa vastaan kohtisuoran komponentin (N) suhde eli μ =F/N. Kuormauksessa eri materiaalien yhdistelmille on määritelty ohjeelliset kitkakertoimet, joita voidaan käyttää kuorman varmistuksen laskennassa. (lähde: wikipedia.fi)

Kitkamatto on kuormavarmistuksessa kitkan lisäämiseen käytetty alusta. Sen tarkoitus on lisätä lastausalustan ja kuorman välistä kitkaa ja sitä käytetään maantie-, rautatie- sekä meriliikennekuljetuksissa. Kitkamaton rakenne absorboi kosteuden ja lian, joten likainenkaan lastausalusta ei merkittävästi vähennä kitkakerrointa.

Kitkavoima on aina vastakkaissuuntainen voima liikkeen suunnalle. Esimerkiksi kiihdytettäessä ajoneuvoa eteenpäin kuormalava kuormatilassa pyrkii liikkumaan vastakkaiseensuuntaan, eli taaksepäin. Tätä taaksepäinsuuntautuvaa liikettä kitkavoima vastustaa. Kitkavoiman laskennallinen arvo on kitkakerroin.

Koepaine tarkoittaa käyttöönotto- tai määräaikaistarkastuksen painekokeessa vaadittua painetta. ks. suunnittelupaine, tyhjennyspaine, täyttöpaine ja suurin käyttöpaine (ylipaine)

Kokokuorma tarkoittaa yhdeltä lähettäjältä tulevaa kuormaa, jonka lähettäjä lähettää yksinomaan käyttöönsä varatussa ajoneuvossa tai suurkontissa, ja kaikki kuormaus- ja purkamistoiminnot suoritetaan lähettäjän tai vastaanottajan ohjeiden mukaisesti. (lähde: finlex.fi)

Kokonaismassa – Direktiivin 97/27/EY mukaan;

Suurimmalla teknisesti sallitulla kokonaismassalla (F.1) tarkoitetaan ajoneuvon valmistajan sallimaa suurinta kuormatun ajoneuvon massaa, joka perustuu ajoneuvon rakenteeseen ja suorituskykyyn. Puoliperävaunun ja keskiakseliperävaunun kokonaismassa on sen akselin tai akseliston välityksellä tiehen kohdistuva massa kuormatun perävaunun ollessa kiinnitettynä vetävään ajoneuvoon. (25 §) (huom! tässä otetaan siis huomioon vain sen omien akseleiden kantama massa. Perävaunusta vetoautolle kohdistuva massa on osa vetoauton kokonaismassaa.)

Suurimmalla rekisteröinnissä ja käytössä sallitulla kokonaismassalla (F.2) tarkoitetaan kuormitetun ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurinta massaa, jonka mukaisesti ajoneuvo tai ajoneuvoyhdistelmä voidaan sallia tiellä yleisesti käytettäväksi. (25 §) Ajoneuvon suurin tieliikenteessä sallittu kokonaismassa ja akselimassat määrätään yksittäishyväksynnässä tai rekisteröintikatsastuksessa. (TRAFI/7403/03.04.03.03/2011)

Suurimmalla teknisesti sallitulla yhdistelmän kokonaismassalla (F.3) tarkoitetaan valmistajan ilmoittamaa kuormitetun moottoriajoneuvon ja kuormitetun hinattavan ajoneuvon tai hinattavien ajoneuvojen massojen summan suurinta arvoa, joka perustuu moottoriajoneuvon rakenteeseen. (25 §)

Kokonaispaino (yhdistelmän kokonaispaino) on vetoauton rekisteriin merkityn kokonaispainon ja perävaunun kytkentäpainon eli kytkennässä sallitun kokonaispainon summa.

Kolli tarkoittaa lähetysvalmista pakkausta, suurpäällystä tai IBC-pakkausta ja sen sisältöä. On myös yleisnimitys pakkauksille, jotka erotellaan päällyksen muodon, pakkaustavan jne. mukaan. Esimerkiksi lähetys voi muodostua 5 kollista, jotka ovat 3 kartonkia, 1 puulaatikko ja 1 säkki. (lähde: varova.fi)

Kolli tarkoittaa lähetysvalmista pakkausta, suurpäällystä tai IBC-pakkausta ja sen sisältöä. Termiin sisältyy tässä luvussa määritellyt kaasuille tarkoitetut astiat sekä myös esineet, jotka kokonsa, massansa tai muotonsa vuoksi saa kuljettaa pakkaamattomina tai kehikossa, korissa tai käsittelylaitteessa. Lukuun ottamatta radioaktiivisten aineiden kuljetuksia, termi ei sisällä aineita tai esineitä, joita kuljetetaan irrallisina, eikä aineita, joita kuljetetaan säiliöissä. (VAK_tiemaarays_LIITTEET) Huom. Kolli radioaktiivisille aineille, ks. kohdat 2.2.7.2 ja 4.1.9.1.1 sekä luku 6.4. 

Kollin massa tarkoittaa kollin bruttomassaa, jollei toisin määrätä. Konttien tai säiliöiden massa ei sisälly bruttomassaan. (VAK_tiemaarays_LIITTEET)

Kolmannet maat tarkoittavat EU:n ulkopuolisia valtiota.

Kompressori on kuorma-auton paineilmajärjestelmän osa, joka tuottaa paineilmaa järjestelmään. Ajoneuvon moottori pyörittää jatkuvasti kompressoria kiilahihnan tai hammaspyörien välityksellä. Kompressori on kiinnitetty laipalla moottoriin.

Konosementti (B/L) on meriliikenteen rahtikirja

Kontaminaatio tarkoittaa saastumista, pilaantumista, ei-toivotun osatekijän läsnäoloa esimerkiksi materiaalissa, kappaleessa tai ympäristössä

Kontaminaatio tarkoittaa, että ulkopinnalla on radioaktiivista ainetta enemmän kuin 0,4 Bq / cm², kun kyseessä on beeta- ja gammasäteilijä ja lievästi säteilymyrkyllinen alfasäteilijä tai enemmän kuin 0,04 Bq / cm², kun kyseessä on muu alfasäteilijä. (VAK_tiemaarays_LIITTEET)

Kontin pakkaustodistus on merikuljetuksia (laivakuljetus) varten ajoneuvossa oltava kirjallinen selvitys kuljetettavasta vaarallisesta aineesta. ks. ajoneuvon pakkaustodistus

Kontti ks. kuormakori

Kontti on standardoitu kuljetusyksikkö. Kontti tarkoittaa kuljetusvälinettä (nostettava kuormatila tai muu vastaava rakenne, joka on riittävän kuja toistuvaan käyttöön ja suunniteltu tavarankuljetukseen eri kuljetusmuodoissa ilman välillä tapahtuvaa kuorman purkamista. Varustettu ahtausta ja käsittelyä helpottavilla laitteilla erityisesti kuljetusvälineestä toiseen siirrettäessä. Suunniteltu siten että sitä on helppo täyttää ja tyhjentää. Sisätilavuudeltaan vähintään 1 m³ lukuunottamatta radioaktiivisten aineiden kuljetukseen käytettäviä kontteja. (VAK_tiemaarays_LIITTEET)

Kontti, avoin tarkoittaa konttia, joka on päältä avoin tai lava-alustaista konttia. (VAK_tiemaarays_LIITTEET)

Kontti, peitteellä varustettu tarkoittaa konttia, jossa kuorma on suojattu kuormapeitteellä. (VAK_tiemaarays_LIITTEET)

Kontti,umpinainen tarkoittaa täysin umpinaista konttia, jossa on jäykkä katto, sivuseinät, päätyseinät ja lattia. Termi sisältää avattavalla katolla varustetut kontit, joiden katto voidaan kuljetuksen ajaksi sulkea. (VAK_tiemaarays_LIITTEET)

Konttiasetus on kansallinen asetus konteista. (23.12.1998/1145)

Konttilaki (23.10.1998/762) on laki, jota sovelletaan kansainväliseen liikenteeseen käytettäviin kontteihin. Tämä laki ei koske erityisesti ilmakuljetukseen suunniteltuja kontteja. Vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävistä konteista säädetään lisäksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (719/1994) ja sen perusteella annetuissa säädöksissä. (lähde: finlex.fi)

Pienkontti tarkoittaa konttia, jonka sisätilavuus on enintään 3 m³. (VAK_tiemaarays_LIITTEET)

Suurkontti tarkoittaa konttia, joka ei täytä pienkontin määritelmää tai CSC-sopimuksen tarkoittamaa konttia, jonka pohjan ulkokulmien rajaama pinta-ala on joko a. vähintään 14 m² (150 neliöjalkaa (ft²) tai b. vähintään 7 m² (75 neliöjalkaa (ft²), jos kontti on varustettu yläkulmakiinnikkeillä. 

Vaihtokori on kontti, joka standardin EN 283 (1991 painos) mukaisesti: – mekaanisen lujuuden osalta on valmistettu kuljetettavaksi vain (rautatie)vaunussa tai ajoneuvossa maalla taikka ro-ro-aluksessa (merellä), – ei ole pinottava, – voidaan irrottaa ajoneuvosta omien tukien varaan ajoneuvossa olevilla laitteilla ja kuormata uudelleen ajoneuvoon. ks. jalkalavakontti.(VAK_tiemaarays_LIITTEET)

Konttilaite on ajoneuvon alustan päälle asennettu lisälaite, joka toimii esimerkiksi tasonnostolaitteena. Tasonnostolaiteella voi vaihtaa ajoneuvon päällä kuljetettavaa jalkalavakonttia.

Konttilukko – ks. kiinnityskynnet

Kori tarkoittaa ulkopakkausta, jossa ei ole yhtenäistä pintaa. (VAK_tiemaarays_LIITTEET)

Koukkuvaihtolavalaite on ajoneuvoon asennettava lisälaite, jolla on mahdollista vaihtaa siihen tarkoitettu vaihtolava.

Koukkuvaihtolavalaite
https://www.piako.fi

Koulutuslupa (ADR) on Liikenne- ja viestintäviraston myöntämä koulutuslupa ADR -ajolupakoulutuksiin. Lupa myönnetään, jos hakijalla katsotaan olevan edellytykset koulutuksen antamiseen. Koulutuksesta vastaavalla johtajalla on oltava voimassa oleva, vähintään annettavaa koulutusta vastaava ADR-ajolupa ja tiekuljetusten turvallisuusneuvonantajan pätevyys. (6 §) ks. valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta

Kouraliitin ks. liitinkoura

Kourutraileri on puoliperävaunu, jossa on peitettävä lattiaupotus (kouru), jonka pituus on 5 – 8,5 m. Kuoruun voidaan lastata esimerkiksi teräskeloja, jolloin kourun ja lisävarmistuksena käytettävien tolppien ansiosta kuorma saadaan varmistettua paremmin.

Kriittinen lämpötila tarkoittaa lämpötilaa, jonka yläpuolella aine ei voi esiintyä nestemäisenä

Kriittisyysturvallisuusindeksi (CSI) (Criticality Safety Index) tarkoittaa radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa fissiiliä ainetta sisältävälle kollille, lisäpäällykselle tai kontille määriteltyä lukua, jota käytetään yhdessä pidettävien kollien, lisäpäällyksien tai konttien lukumäärän valvonnassa. CSI määritys kohta 5.1.5.3 (VAK_tiemaarays_LIITTEET)

Kryoastia tarkoittaa jäähdytetyille nesteytetyille kaasuille tarkoitettua lämpöeristettyä kuljetettavaa paineastiaa, jonka vesitilavuus on enintään 1000 litraa. ks. avoin kryoastia.

Kuljetettavista painelaitteista annetu direktiivi tarkoittaa VAK -laissa kuljetettavista painelaitteista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2010/35/EU(26.8.2011/1004)

Kuljetuksen suorittaja tarkoittaa yritystä, joka kuljetussopimuksen mukaan tai ilman kuljetussopimusta suorittaa kuljetuksen.

Kuljetus tarkoittaa vaarallisten aineiden konkreettista siirtämistä paikasta toiseen, mukaan lukien kuljetusolosuhteista johtuvat matkan väliaikaiset keskeytykset sekä liikenteestä johtuva vaarallisten aineiden säilyttäminen ajoneuvoissa, säiliöissä ja konteissa ennen kuljetusta, kuljetusmatkan aikana tai sen jälkeen. Tämä määritelmä kattaa myös kuljetusmuodon tai kuljetusvälineen vaihtamisesta johtuvan vaarallisten aineiden tilapäisen säilytyksen (siirtokuormaus). Tätä sovelletaan sillä edellytyksellä, että pyydettäessä esitetään asiakirjat, joista selviää lähetys- ja vastaanottopaikka, ja että kolleja ja säiliöitä ei avata tilapäisen säilytyksen aikana, lukuun ottamatta toimivaltaisten viranomaisten suorittamia tarkastuksia. (VAK_tiemaarays_LIITTEET)

Kuljetusasiakirja – Lähettäjän on vaarallista ainetta kuljetettavaksi jätettäessä annettava VAK-lain nojalla annettuissa määräyksissä tarkoitetuissa tapauksissa kuljetuksen suorittajalle rahtikirja tai vastaava lähetyskirja, johon on merkitty edellä tarkoitettujen määryksten nojalla vaaditut tiedot kuljetettavaksi jätetyistä aineista. (26 §)

Kuljetusvälineessä tulee olla keskeisimmät tiedot kuljetettavista vaarallisista aineista aineen asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi sekä onnettomuuden tai vaaran varalta. (11 c §)

Kuljetusindeksi (TI, Transport Index) on radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa kollille, lisäpäällykselle, kontille tai pakkaamattomalle LSA-I:lle tai SCO-I:lle määritelty numeerinen arvo, jota käytetään säteilyaltistuksen valvonnassa. (VAK_tiemaarays_LIITTEET)

Kuljetus irtotavarana tarkoittaa kiinteiden aineiden tai esineiden kuljettamista ilman pakkausta ajoneuvoissa, konteissa tai irtotavarakonteissa. Termi ei sisällä kolleina kuljetettavia tavaroita eikä aineiden kuljettamista säiliöissä. ks. massatavara lue: vapaaraja; kappaletavara- vai säiliökuljetus

Kuljetusjärjestelmä on logistiikan eri osa-alueista muodostettu kokonaisuus.

Kuljetuskategoria on vaarallisten aineiden kuljetuksessa käytetty jaottelu, jossa kuljetettavat aineet on jaoteltu vaarallisuuden perusteella viiteen eri kategoriaan 0-4. Kuljetuskategoria määrittää kyseiselle aineelle vapaarajan ja laskennallisen kertoimen. lue: vapaaraja: vapaarajataulukko

Kuljetusketju on useista kuljetustapahtumista muodostuva kokonaisuus.

Kuljetuskielto A-VAK (kielto- ja rajoitusmerkki nro 318 ja lisäkilpi nro 848) vaarallisten aineiden kuljetus näin merkityllä alueella ehdottomasti kielletty. Koskee kuljetuksia yli vapaarajan. ks. läpiajokielto B-VAK

Kuljetuskielto (8.4.2005/215)

Kuljetuskielto, yleinen – Jollei vaarallinen aine ole luokiteltu, pakattu ja merkitty tässä laissa (2.8.1994/719) ja sen nojalla annettavissa säännöksissä tai määräyksissä tarkoitetulla tavalla tai jollei siitä ole annettu säädettyjä kuljetusasiakirjoja taikka jos vaarallisen aineen kuljettamiseen tarkoitettu pakkaus tai kuljetussäiliö on vaurioitunut, sen kuljettaminen on kielletty. (14 §)

Kuljetusmerkinnät merkinnät määräytyvät kansainvälisten ja kansallisten kuljetusmääräysten mukaan. Jokaisella kuljetusluokalla on omat varoituslipukkeet ja ajoneuvon suurlipukkeet. ks. suurlipuke, CLP -varoitusmerkit

Kuljetusrajoitus (8.4.2005/215)

Kuljetusrajoitus, yleinen -Vaarallista ainetta ei saa kuljettaa, jos kuljetuksesta aiheutuisi aineen 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun ominaisuuden vuoksi ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle vaaraa, jota ei voi pakkaamista tai kuormaamista koskevin taikka muin erityistoimenpitein torjua. (14 a §)

Kuljetusrajoitus, alueellinen – Liikenne- ja viestintävirasto voi kunnan perustellusta esityksestä rajoittaa vaarallisten aineiden kuljetusta tietyllä alueella, tiellä tai tien osalla, jos kuljetus siellä voi aiheuttaa huomattavaa vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Rajoitusta asetettaessa on huolehdittava siitä, ettei mahdollisuuksia kuljettaa vaarallisia aineita rajoiteta enempää kuin on tarpeen kuljetuksista aiheutuvan vaaran torjumiseksi. Kunnan on tiedotettava aluettaan koskevasta rajoituksesta. (14 b §) Kaupungit ja kunnat joissa on reittirajoituksia löytyvät Traficomin sivulta: Tiekuljetusten reittirajoitukset 

Kuljetusväline tarkoittaa tie- tai rautatiekuljetuksessa ajoneuvoa tai vaunua.

Kuljetusyksikkö on moottorikäyttöinen ajoneuvo tai tällaisen ajoneuvon ja perävaunun yhdistelmä. Laista löytyy määräyksiä mitkä ovat kuljetusyksikkö kohtaisia (esim. vapaaraja), sekä ajoneuvo kohtaisia (esim. yhteenkuormaus kielto). lue: vapaaraja: vapaarajataulukko

Kuljetusyksikön turvavarusteet ks. turvavarusteet

Kuormaaja tarkoittaa yritystä, joka: a. kuormaa pakattuja vaarallisia aineita, pienkontteja tai UN-säiliöitä ajoneuvoon tai konttiin, tai b. kuormaa kontin, irtotavarakontin, MEG-kontin, säiliökontin tai UN-säiliön ajoneuvoon. 

Kuormaaminen tarkoittaa kuormaaja-määritelmän mukaisen kuormaajan suorittamia tehtäviä.

Kuormanilmaisin on ohjelmistotoiminto, joka lukee etu- ja taka-akselin kuorman ja lisäksi mahdollisen perävaunun kuorman. Järjestelmä valvoo kuorman jakautumista jatkuvasti, jolloin ylikuorman ja kuorman väärin jakautumisen vaara pienenee. (lähde: volvo.fi) 

Kuorman purkaja tarkoittaa yritystä, joka: a. purkaa kontin, irtotavarakontin, MEG-kontin, säiliökontin tai UN-säiliön ajoneuvosta, tai b. purkaa pakattuja vaarallisia aineita, pienkontteja tai UN-säiliöitä ajoneuvosta tai kontista, tai c. tyhjentää vaarallisia aineita säiliöstä (säiliöajoneuvosta, irrotettavasta säiliöstä, UN-säiliöstä tai säiliökontista) tai monisäiliöajoneuvosta, MEMU:sta tai MEG-kontista taikka vaarallista irtotavaraa vaunusta, suurkontista, pienkontista tai irtotavarakontista.

Kuorman purkaminen tarkoittaa kuorman purkaja -määritelmän mukaisen kuorman purkajan suorittamia tehtäviä. 

Kuormakartta on nouto-/jakolähetyksissä käytettävä kuljetusasiakirja, josta ilmenee mitä, kenelle ja miten kuormatilaan on kuormattu. Kuormakartan perusteella voidaan kuormatilaa avaamatta näyttää missä kohti kuormatilaa tavaraa on, kuinka paljon siellä on tyhjää tilaa ja missä järjestyksessä tavarat on kuormatilaan sijoitettu esimerkiksi jakeluajoa varten.

Kuormakori on ajoneuvoon kiinteästi asennettu tai helposti irrotettava avonainen kuormalava tai umpinainen kori, säiliö tai kontti tai muu vastaavanlainen kori, johon kuljetettava tavara sijoitetaan (2 §). ks. vaihtokuormakori

Kuormakori, avonainen on avoin tai vain sivu- ja päätylaidoilla varustettu kuormalava. (2 §)

Kuormakori, kiinteä on kuormakori, joka on kiinnitetty pysyvästi ajoneuvon alustaan. (2 §)

Kuormakori, umpinainainen on kuormakori, jossa on suljettavat tai umpinaiset sivuseinät, päädyt ja katto (2 §)

Kuormakori, huoltokori on esimerkiksi pelastusajoneuvoihin asennettava korityyppi.

Kuormakori, rahti- ja jakelukori on käyttötarkoituksen mukaan suunniteltu korirakenne, johon on saatavilla käyttötarkoitusta vastaavia ominaisuuksia. Esimerkiksi kylkiaukeukeava, portaaton sidontajärjestelmä, sivuovi jne.

Kuormakori, kevytkori on tarkoitettu kokonaismassaltaan noin 3,5 – 8 tonnin paketti- ja kuorma-autoihin.

Kuormakori, kylmä- ja pakastekori on tarkoitettu elintarvikekuljetuksiin. ks. FRC / FNA 

Kuormalava on teknisiltä ominaisuuksiltaan ja käyttömenettelyiltään standardisoitu tavaroiden kuljetus- ja käsittelyalusta,”palletti”. Yleisimpiä kokoja: 120 * 80 cm (EUR-lava) tai 120 * 100 cm (FIN-lava). (lähde: logistiikanmaailma.fi)

Kuormalavasta puhuttaessa voidaan tarkoittaa myös ajoneuvon rungon päälle asennettavia käyttötarkoitukseen suunniteltuja päällirakenne ratkaisuja. Esimerkiksi kevytlava, joka on tarkoitettu paketti- ja kevytkuorma-autoihin tai rahti- ja nosturilavat, jotka ovat tarkoitettu raskaiden kuorma-autojen päällirakenteeksi.

Kuormankantaja on esimerkiksi lava, rullakko, häkki, kontti, IBC -säiliö, säkki jne. Esine mikä kirjaimellisesti kantaa kuormaa.

Kuormankäsittelylaite on yleisnimitys kuormankäsittelyä helpottaville laitteille. Näitä voi olla esimerkiksi ajoneuvoon asennettava takalaitanostin, tasonnostolaite tai kuormausnosturi.

Kuorman tunteva jarruvoimansäädin (631/1990) ks. ALP -venttiili

Kuormatila tarkoittaa kuormakorin sitä osaa, johon kuorma välittömästi sijoitetaan. (2 §)

Kuormauskorkeuden tason säätö ks. ajokorkeus, nostoventtiili ja laskuventtiili

Kuormausnosturi on kuormankäsittelyä helpottava ajoneuvoon asennettava nosturi. 

Kuulakehä on suuri laakeri joka on perävaunun ja sen etuakselin välissä, joka on kiinnitetty läpipulttaamalla. Kuulakehän tehtävänä on mahdollistaa perävaunun etuakselin/akseleiden kääntyminen esim. käännöksissä. Kuulakehässä on rasvausnipat, joiden avulla laakerointi voidaan rasvata vaseliinilla. Kuulakehiä on yksirivisiä (kantavuus n.10 – 13 tonnia) ja kaksirivisiä (kantavuus yleensä 20 tonnista ylöspäin). (traficom.fi)

Kuutiometri (m³) on tilavuuden yksikkö, jonka koko on 1 m × 1 m × 1 m.
1 m³ = 1000 l ja 1 m³ vettä painaa 1 000 kg.
Tätä tilavuuden yksikköä käytetään rahdituslaskennan perusteena. Kuormatilan seinään on yleensä merkitty kuormatilan tilavuus kuutioina. 1 kuutio (m³) on rahdituksessa 333 kg. (lähde: wikipedia.fi)

Kuutiopaino tarkoitetaan yhden kuutiometrin (m³) tilan vievää lähetyserän laskennallista painoa.  Laskennallista painoa käytetään rahdituksessa silloin, kun tavaraerän todellinen paino jää alle 333 kg / m³ ja lähetys kestää päälle lastaamisen.

Kylkiaukeavakori mahdollistaa lastauksen ja purkamisen sivusta tai takaa, jolloin myös pitkien kappaleiden kuormaus onnistuu vaivatta.

Kytkentäkatsastus on katsastus, jossa tarkastetaan, että auto ja hinattava ajoneuvo tai ajoneuvot (perävaunu tai hinattava laite) sopivat kytkettäväksi toisiinsa. Hinattavan laitteen kytkentäkatsastuksessa ei kuitenkaan tarvitse esittää vetoautoa.
Lisäksi kytkentäkatsastuksessa; tarkastetaan kytkentälaitteiden oikea mitoitus ja tarkoituksenmukaisuus, tarkastetaan täyttääkö yhdistelmä niiden säännösten vaatimukset, jotka koskevat mittoja, kääntyvyyttä ja muita yhdistelmän ominaisuuksia määrätään yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa ja tämän jakautuminen ajoneuvojen kesken.

Auton ja siihen tai sen perävaunuun kytkettävä perävaunu on kytkentäkatsastettava ennen yhdistelmän käyttöönottoa, jos: 

  • kyseessä on erikoiskuljetukseen hyväksytty ajoneuvoyhdistelmä 
  • ajoneuvojen mekaaniset kytkentälaitteet, jarrujen toimintaa ohjaavien sähköjohtojen kytkentä tai paineilmajarrujohtojen liittimien mitoitus tai sijoitus poikkeavat yleisesti ajoneuvoissa käytettävistä (määräys TRAFI/437519/03.04.03.00/2017). (lähde: traficom.fi)

Kytkentämassa suurin kytkennässä sallittu hinattavan ajoneuvon todellinen kokonaismassa. Eli hinattavan ajoneuvon omamassa ja kuorman paino. (2 § / 32 a §)

Laki määrittelee kytkentämassasta mm. seuraavaa; ”jos suurimmalta rekisteröinnissä ja käytössä sallitulta massaltaan yli 3,5 tonnin moottoriajoneuvoon kytketään perävaunu tai perävaunuja, ilman kuormaa mitattuna yli 22,00 metrin yhdistelmäksi, 2,5 kertaa vetoauton suurin rekisteröinnissä ja käytössä sallittu massa.”

Kytkentämitta on rekisteritodistuksen erikoisehdoista löytyvä arvo, jolla ilmoitetaan esimerkiksi HCT -perävaunuksi katsastetun perävaunun mitta vetotapista vetokytkimeen.

Kytkentäpituus ks. vetopituus

Kytkentäviive ks. jarruviive

Kytkinlaite (mekaaninen) tarkoittaa kaikkia ajoneuvojen rungossa, korirakenteen kantavissa osissa ja alustassa olevia osia ja laitteita, joilla vetoajoneuvot ja hinattavat ajoneuvot on liitetty yhteen. (94/20/EY) (lähde: eur-lex)

Käsittelylaitteet (koskee suursäkkejä (IBC)) tarkoittavat nostovöitä, lenkkejä, silmukoita tai kehyksiä, jotka on kiinnitetty suursäkin (IBC) perusosaan. Kysymyksessä voivat olla myös suursäkin (IBC) rungon materiaalin jatkeet. (VAK_tiemaarays_LIITTEET) ks. suursäkki 

Käyttöjarru on jarrujärjestelmä, jota kuljettaja käyttää normaalisti ajoneuvon nopeuden hidastamiseen ja ajoneuvon pysäyttämiseen. (lähde: traficom.fi)

Käyttöjarruventtiili säätää paineilmasäiliöstä pyöräjarruille menevää jarrutuspainetta. Käyttöjarruventtiiliä käytetään tavallisimmin suoraan mekaanisesti autossa jarrupolkimella ja perävaunussa ohjauspaineella. (lähde: traficom.fi) ks. ohjauspaine

Käyttölaitteet tarkoittavat: a. säiliöissä täyttö- ja tyhjennyslaitteita, paineentasauslaitteita, varo-, lämmitys- ja lämpöeristyslaitteita, lisäainelaitteita sekä mittauslaitteita, b. monisäiliöajoneuvon säiliöstössä tai MEG-konteissa täyttö- ja tyhjennyslaitteita mukaan lukien kokoojaputkisto, sekä varo- ja mittauslaitteita, c. IBC-pakkauksissa täyttö- ja tyhjennyslaitteita, paineentasaus- tai tuuletuslaitteita, varo-, lämmitys- ja lämpöeristyslaitteita sekä mittauslaitteita. (VAK_tiemaarays_LIITTEET) (Huom. UN-säiliöiden osalta, ks. luku 6.7.)

Käyttöpaine tarkoittaa täydessä paineastiassa olevan puristetun kaasun tasoittunutta painetta 15 °C referenssilämpötilassa. (VAK_tiemaarays_LIITTEET) (Huom. Säiliöiden osalta, ks. ”Suurin käyttöpaine”)

Kääntyvyysvaatimus tarkoittaa erilaisille ajoneuvoyhdistelmille asetettua vähimmäisvaatimusta käännöksissä, kuten asetuksessa ajoneuvojen käytöstä tiellä (10.1.2019/31) (26 §) (30 h §). Kääntyvyysvaatimuksen laskenta ei ole kuljettajan tehtävä, eikä sitä pysty laskemaan pelkästään rekisteritodistuksessa olevilla arvoilla. Valmistajat käyttävät laskennassa siihen suunniteltuja ohjelmistoja kuten; TrailerWIN.

Kääntökehä ks. kuulakehä

Kääntöpöytä ks. vetopöytä

L

L – Lenght, eli pituus

Laituri on terminaalin tai varaston lastaus-/purkupaikka.

Laituripuskuri on kumista valmistettu, ajoneuvon taakse asennettu puskuri mikä suojaa ajoneuvon rakenteita kun ajetaan kiinni laituriin. Laituripuskureita on eri mallisia; D-puskuri, pyöriväpuskuri ja umpinainen puskuri. (lähde: narko.fi)

Laki ylikuormamaksusta – Ylikuorman kuljettamisesta tavaran kuljetukseen tarkoitetussa moottorikäyttöisessä ajoneuvossa tai sen perävaunussa tieliikennelaissa (267/81) tai sitä vastaavassa Ahvenanmaan maakuntalaissa tarkoitetulla tiellä määrätään valtiolle maksettava ylikuormamaksu tämän lain mukaan. (14.1.1982/51) (lähde: finlex.fi) ks. asetus ylikuormamaksusta

Lavansiirtotrukki, lavansiirtovaunu eli ”pässi”  on kuormauksessa käytetty työväline, jolla pystytään siirtämään lavoja. Sähkökäyttöinen.

Lavansiirtotrukki, eli pässi
https://thtt.fi/lavansiirtovaunu-rocla.prod

Lavetti on kontinkuljetusalusta, jonka päälle voidaan lastata kontti, vastaava kuljetusyksikkö tai esim. suuri kone / laite. 

Laskentapaine (jarrujärjestelmä) on ajoneuvon valmistajan ilmoittama ylipaine, joka tarvitaan jarrujärjestelmän paineilmasäiliössä jarruvaatimusten täyttämiseksi. Ajoneuvon käynnistys seisonnan jälkeen vaatii yleensä tyhjäkäyntiä, ennen kuin tarvittava laskentapaine /ylipaine saavutetaan. (lähde: traficom.fi) ks. paine, ylipaine

Lastinkuljetusyksikkö tarkoittaa ajoneuvoa, vaunua, konttia, säiliökonttia, UN-säiliötä tai MEG-konttia.

Lavametri (lvm) / lavametripaino on lähetyksen kuten rahdin tarvitsema tilan yksikkö. Yksi lavametri tarkoittaa metrin tilaa pituussuunnassa koko kuormatilan leveydeltä ja korkeudelta. Lavametrit on yleensä merkitty kuormatilan seinään.

Voit laskea lavametrit kaavalla: leveys (mm) × pituus (mm) / 2400 mm = lavametrit (lvm). Jos lavan alle, päälle tai sivulle ei voi lastata muuta tavaraa, niin silloin käytetään rahditusperusteena lavametriä. 1 lavametri = 1850 kg (lähde: wikipedia.fi)

Lavapaino voi olla rahditusperusteena, jos lähetyksen päälle tai alle ei voi lastata muuta tavaraa. Lavapaino määritellään eri lavatyypeille;
FIN 925 kg
EUR 740 kg
teholava 370 kg.

lb/lbs ks. Pauna

LC (Lashing Capacity) on sidoksen sidontakyky. Määritelty standardeissa EN 12195-2 ja -4. Sidoksen sidontakyky on osuus murtolujuudesta, ja se ilmaistaan voiman yksikköinä eli kilonewtoneina (kN) tai dekanewtoneina (daN).

Sidontavälineistä voi löytyä myös toinen LC arvo (lashing breaking), jonka lujuus on kaksi kertaa murtolujuus. Tämä LC arvo on testattu kun sidontaväline on kiinnitetty lenkiksi. Lashing capacity arvo testataan sidontavälineen päiden ollessa kiinnitettynä vastakkaisiin pisteisiin. lue: sidontavälineiden merkinnät

LCL (Less than Container Load) termiä käytetään kuvaamaan lähetystä, joka ei vaadi kokonaisen merikontin tilaa, yleensä lähetyksen koko on tuolloin pienempi kuin 20 m³.

LDWS (Lane Departure Warning System) kaistavahtijärjestelmä.

Leimahduspiste on alin lämpötila, jossa nesteestä normaalipaineessa haihtuu niin paljon höyryjä, että ne muodostavat nestepinnan päällä olevan ilman kanssa palavan kaasuseoksen, jossa haihtunut höyry saattaa syttyä kipinästä. Esimerkiksi bensiini on erittäin tulenarkaa ja sen haihtumiseen vaikuttaa bensiinin höyrynpaine. Bensiinin leimahduspiste on −40 °C. Jos aineen leimahduspiste on alle 21 °C ja muodostuvan höyry-ilma-seoksen suhteellinen tiheys on vähintään 1,1, voivat aineen höyryt voivat kulkeutua maata pitkin ja syttyminen on mahdollista pitkähkön matkan päässä päästökohdasta. (lähde: wikipedia.fi / ova-ohjeet)

Liikennelupa on viranomaisen myöntämä lupa, joka on ammattimaista moottoriajoneuvoliikennöinnin harjoittamista varten.

Liikevastus ks. kitka

Liikkeellelähtökyky – Jos ajoneuvoyhdistelmässä, jonka massa on yli 44 tonnia tai pituus yli 18,75 metriä, vetävälle akselille tai vetäville akseleille yhteensä kohdistuva massa on alle 18 % ajoneuvoyhdistelmän massasta, vetoajoneuvo on 16 §:n 2 momentissa säädettynä aikana (joulu-tammi-helmikuu) varustettava laitteella, jolla voidaan parantaa ajoneuvon liikkeellelähtökykyä liukkaalla tienpinnalla. Tällaisena laitteena ei pidetä yhden vetävän akselin tasauspyörästön toimintaan vaikuttavaa rakennetta.

Jos yli 28 metriä pitkässä ajoneuvoyhdistelmässä vetäville akseleille yhteensä kohdistuva massa on alle 25 % ajoneuvoyhdistelmän massasta, on vetoajoneuvossa oltava 16 §:n 2 momentissa säädettynä aikana ajoneuvoyhdistelmän liikkeellelähtökyvyn parantamiseksi liukkaalla tienpinnalla hiekoittimet tai ketjuheittimet vähintään yhden vetävän akselin vetokyvyn parantamiseksi taikka hitaassa nopeudessa vetäväksi akseliksi kytkettävä akseli. (17 § (10.1.2019/31))

Liikkuva räjähdevalmistusyksikkö ks. MEMU

Liitinkourat ovat jarruliittimiä, millä jarruletkut voidaan yhdistää vetoautoon. Ajoneuvolaissa (62 §) tarkoitettuja ylesesti käytössä olevina paineilmajarrujohtojen liittiminä pidetään standardissa ISO 1728:2006 tarkoitettuja liittimiä (punainen ja keltainen kouraliitin). ks. Duomatic

Liitinkourat
Copyright Kuljettaja.net

Linkkivaunu (b-linkki) on puoliperävaunun vetoauton tai toisen linkkivaunun perää kytkettävä puoliperävaunu, mikä on varustettu vetopöydällä. 

Linkkivaunun päälle on siis mahdollista kytkeä toinen puoliperävaunu, kun linkkivaunuun on asennettuna vetopöytä. Linkkivaunu voi olla varustettu siirrettävillä akseleilla, jolloin vetopöytä ja akselit saadaan siirrettyä kuormatilan alle laituriin peruuttamista ja ahtaissa paikoissa ajamista varten, kun ajetaan ilman toista puoliperävaunua. Vaihtoehtoisesti linkkivaunun korirakenne liukuu taaksepäin, taka-akseleiden päälle. ks. b-triple, b-linkki

Linkkivaunu
https://vak.fi/

Lisäjarru (apujarru) on manuaalisesti käytettävä tai automaattisesti päälle kytkeytyvä jarrujärjestelmä mikä täydentää auton normaalia käyttöjarrua. Se toimii pakokaasujarruna tai hidastimena. Ajoneuvosta riippuen lisäjarrun käyttö tapahtuu joko vivusta tai lattialla olevasta napista polkemalla (lähde: scania). Lisäjarruna voi olla esimerkiksi pakokaasujarru ja hydrodynaaminen tai sähkömagneettinen hidastin. (67 §) (lähde: finlex.fi)

Liukueste on asetuksessa ajoneuvojen käytöstä tiellä (10.1.2019/31) pykälässä 17 § tarkoitettu nastarengas tai lumiketju.

Liukuestematto – Käytetään kuormanvarmistuksessa kitkakertoimen lisäämiseen. Liukuestematoissa on liukumista hillitseviä materiaaleja kuten kumirouhetta, kuitumateriaaleja ja pinnoitettua pahvia. (lähde: lkw-walter.fi)

LKS (Lane Keep Support) ks. kaistavahtijärjestelmä

LNG (Liquefied Natural Gas), eli nesteytetty maakaasu. Soveltuu raskaan liikenteen ajoneuvoihin.

Loiskelevy on säiliöön asennettu välilevy(t), jonka tarkoituksena on estää säiliössä olevan aineen liikettä kuljetuksen aikana. Loiskelevy varmistaa nestemäistä kuormaa, mitä ei muuta voida sitoa kuljetuksen ajaksi. ks. täyttöaste

Loiskelevyt
http://pel-tuote.fi/

LPG (Liquefied Petroleum Gas), eli nestekaasu

LQ (Limited Quantity) – rajoitetuissa määrin pakatut vaarallisten aineet. (VAK_tiemaarays_LIITTEET)

LSA (Low Specific Activity) eli vähäisen ominaisaktiivisuuden aine tarkoittaa radioaktiivista ainetta, jolla on luonnostaan matala ominaisaktiivisuus, tai radioaktiivista ainetta, johon sovelletaan arvioidun keskimääräisen omanaisaktiivisuuden raja-arvoja. LSA -aine kuuluu johonkin kolmesta ryhmästä; LSA-I, LSA-II tai LSA-III (s.305 (VAK_tiemaarays_LIITTEET) 2017)

LTL (Less than Truck Load) on osakuorma. Kuorma, joka ei täytä koko kuorma-autoa, vaan vie vain osan lastaustilasta. Esimerkiksi Schenkerillä osakuormalla tarkoitetaan vähintään 2500 kg painavia, yli 7,5 m3 tai yli 2,4 m pitkiä lähetyksiä yhdelle vastaanottajalle pääsääntöisesti ilman terminaalikäsittelyä. 

Luistonestojärjestelmä (lyhenteet: ASC, ASR, TC, TCS) on moottoriajoneuvoissa käytetty renkaiden pitoa parantava järjestelmä. Sen tarkoitus on estää vetäviä pyöriä sutimasta ja parantaa pitoa. Luistonesto voi toimia autoissa ainakin kahdella eri periaatteella. Luistonestojärjestelmä voi parantaa sutivien pyörien pitoa rajoittamalla moottorin tehoa, jolloin pyörä pyörii hitaammin ja pitää paremmin. ks. EBS

Toinen yleinen toimintaperiaate luistonestolle on avoimella tasauspyörästöllä varustetussa autossa, jolloin luistonestojärjestelmä voi jäljitellä tasauspyörästön lukon toimintaa jarruttamalla liian nopeasti pyöriviä pyöriä. Esimerkiksi jos toisen puolen pyörä on jäällä ja toinen asfaltilla, jäällä oleva pyörä sutii avoimen tasauspyörästön vuoksi ja voima ei välity tiehen. Tällöin luistonestojärjestelmä voi jarruttaa jäällä tyhjää pyörivää pyörää, jonka seurauksena pitävällä pinnalla oleva pyörä alkaa pyöriä ja viedä autoa eteenpäin.

Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS) estää ajoneuvon pyöriä lukkiutumasta voimakkaassa jarrutuksessa. Lukkiutumisen estäminen säilyttää ajoneuvon ohjattavuuden kovasta jarrutuksesta huolimatta. ABS on osa EBS järjestelmää ja toimii täysin automaattisesti. (lähde: volvo.fi) (4.12.1992/1257) ks. EBS

Lukkiutumisen estolaite on jarrujärjestelmän osa, joka jarrutustilanteessa estää pyörän lukkiutumisen. Lukkiutumisen estolaitteistoon kuuluu säätöventtiili, tunnistin, ohjausyksikkö ja näiden toimintaan liittyvät, ajoneuvon kuljettajaa varten olevat varoituslaitteet sekä edellä mainittujen komponettien väliset sähkökytkentäkaapelit. (lähde: traficom.fi) ks. lukkiutumaton jarrujärjestelmä

Luokittelumassa tarkoittaa M-, N- ja O-luokan ajoneuvon ajoneuvoluokan määrittämisessä käytettävää, suurinta teknisesti sallittua kuormatun ajoneuvon pyörien välityksellä maahan kohdistuvaa massaa. (3 § /kohta31 ja L2)

Luokituskoodi muodostuu kirjaimista ja numeroista ja kertoo jotain aineen kemiallisista ominaisuuksista. Esimerkiksi UN1944 VARMUUSTULITIKUT 4.1 luokituskoodi on F1. Tämä merkintä ei ole kuljetusasiakirjassa mutta löytyy ADR/RID:n aineluettelosta. F (flamable) merkitsee helposti syttyvää kiinteää ainetta, ilman lisävaaraa. F1 merkitsee että aine on orgaaninen. (lähde: logistiikanmaailma.fi) lue: vapaaraja: vapaarajataulukko

Luokka (Aineluokka) on kullekin vaaralliselle aineelle, ominaisuuksien perusteella määritelty luokka, joita kuljetusmääräyksissä sovelletaan. lue: vapaaraja: vapaarajataulukko

Lyhennetty viikoittainen lepoaika tarkoittaa yhtäjaksoista vähemmän kuin 45 tuntia kestävää vapaa-aikaa, joka voidaan ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 561/2006 8 artiklan 6 kohdassa säädetyt edellytykset lyhentää vähintään 24 peräkkäiseksi tunniksi. (EUR-LEX)

Lyhennetty vuorokautinen lepoaika (EY) N:o 561/2006) tarkoittaa yhtäjaksoista vapaa-aikaa, joka kestää vähintään yhdeksän tuntia mutta vähemmän kuin 11 tuntia. (EUR-LEX)

Läpiajokielto B-VAK (kielto- ja rajoitusmerkki nro 318 ja lisäkilpi nro 849) rajoittaa läpiajoa, mutta mahdollistaa merkin vaikutusalueelle siirtymisen purkamista tai lastausta varten. Koskee ainoastaan kuljetuksia yli vapaarajan. ks. kuljetuskielto A-VAK

M

Maadoitus on sähkölaitteen tietyn osan (yleensä kuoren) tai muun esineen liittäminen maahanjohtimella. Tällöin laitteen ja johtimen potentiaalit ovat yhtä suuret maan sähkökentän potentiaalin kanssa. Suojamaadoitus on osa sähkölaitteiden vikasuojausmenetelmää, joka perustuu syötön automaattiseen poiskytkentään. Sähkölaitteiden suojamaadoituksen tarkoituksena on rajoittaa vikatapauksissa esimerkiksi ukkosen aiheuttamat ylijännitteet tai ilmeneviä kosketus- ja askeljännitteitä. (lähde: wikipedia)

Säiliökuljetuksissa, kun kuljetetaan palavia kaasuja tai nesteitä, ajoneuvo on maadoitettava ennen kuormausta tai kuorman purkamista.

Maksimipaine (jarrujärjestelmä) on lopullinen ylipaine jarrusylinterissä, kun jarrupoljin on painettu pohjaan. Maksimipaine riippuu kulloisestakin säiliöpaineesta. (lähde: traficom.fi)

Massatavara on tavaraa jota kuljetetaan suurissa erissä yleensä ilman, että tavara olisi erikseen pakattu. Esim. hake, puutavara, paperi jne. ks. kuljetus irtotavarana

Matkamittarilla varustettu napakapseli on perävaunun tai apuvaunun pyörään asennettu matkamittari, josta voi seurata kilometrejä.

matkamittarilla varustettu napakapseli.

MBS (Minimum Breaking Strength) on merkintä mitä käytetään sidontavälineissä. Mbs merkitsee voimaa, minkä valmistaja on todennut olevan vähäisin voima millä sidontaväline murtuu kun siihen kohdistetaan tasaisesti kasvavaa voimaa. ks. murtolujuus lue; sidontavälineiden merkinnät

MEG-kontti (Multiple-Element Gas container), eli monisäiliökontti tarkoittaa yksikköä, jossa on säiliöstö, joka muodostuu toisiinsa kokoojaputkistolla liitetyistä ja monisäiliökontin kehikkoon kiinnitetyistä elementeistä. Monisäiliökontin säiliöstön elementtejä ovat; kaasupullot, putkiastiat, kaasuastiat ja pullopaketit sekä kohdassa 2.2.2.1.1 määriteltyjen kaasujen kuljetukseen tarkoitetut säiliöt, joiden tilavuus on yli 450 litraa. (VAK_tiemaarays_LIITTEET)

Monisäiliökontti
http://cmwelding.com/

MEMU (Mobile Explosives Manufacturing Unit) eli liikkuva räjähdevalmistusyksikkö tarkoittaa räjähteiden valmistukseen ja panostukseen käytettävää yksikköä tai yksiköllä varustettua ajoneuvoa, jossa kuljetettavat vaarallisten aineet eivät itse ole räjähteitä.(VAK_tiemaarays_LIITTEET)

Liikkuva räjähdevalmistusyksikkö, MEMU
https://www.transmanut.com/

Mikro (µ) on SI-järjestelmän kerrannaisyksikön etuliite, joka tarkoittaa miljoonasosaa (10−6). (lähde: wikipedia.fi)

Mitta- ja massadirektiivi tarkoittaa tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista annettua neuvoston direktiiviä 96/53/EY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2015/719. (lähde: finlex.fi)

MP -määritykset (Marine Pollutant) – Ympäristövaarallisten aineiden kuljettamisessa ovat merikuljetuksissa käytössä MP eli Marine Pollutant-määritykset, kun taas maantiekuljetuksen määräyksissä puhutaan vain ympäristövaarallisista aineista. Samasta asiasta kuitenkin on kyse, eli nykyisin GHS-määräysten mukaisista, ympäristövaarallisista aineista. (lähde: logistiikanmaailma.fi)

Moduulijärjestelmä ks. EMS European Modular System

Moduuliyhdistelmä termillä tarkoitetaan rakenteellisesti yli 22,00 metriä pitkiä täysperävaunuyhdistelmiä ja yli 16,50 metrisiä puoliperävaunuyhdistelmiä. Moduuliyhdistelmissä kantavuutta rajoittaa rekisteriotteessa moduuliyhdistelmälle määrätty; moduulin kokonaismassa tieliikenteessä. ks. EMS lue: EMS European Modular System

Momentti, laki (lyhennetään mom.) on lakiin, asetukseen tai sääntöihin sisältyvän pykälän alakohta tai kappale. Laajat momentit jakaantuvat usein kohtiin ja kohdat alakohtiin.

Suomen lainsäädännössä momentteja ei yleensä eksplisiittisesti numeroida, mutta niihin viitataan numeroin, esimerkiksi: ”Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään…” Yleensä saman pykälän eri momentit erotetaan lakitekstissä toisistaan pisteellä tai välillä. (lähde: wikipedia.fi) ks. pykälä

Momentti, voiman (M) on mekaniikassa suure, joka kuvaa systeemiin kohdistuvaa vääntövaikutusta. Momenttia voidaankin epätäsmällisesti ajatella kappaletta ”pyörittävänä voimana”. Momentti lasketaan vääntävän voiman ja vipuvarren ristitulona. Momentin SI-järjestelmän mukainen yksikkö on newtonmetri (Nm). (lähde: wikipedia.fi) ks. newtonmetri

Monimiehitys on tilanne, jossa ajoneuvossa on kahden peräkkäisen vuorokautisen lepoajan välisinä tai yhden vuorokautisen ja yhden viikoittaisen lepoajan välisinä ajoaikoina ajamista varten vähintään kaksi kuljettajaa. Monimiehityksen ensimmäisen tunnin aikana toisen kuljettajan tai toisten kuljettajien läsnäolo on vapaaehtoista, mutta monimiehityksen muuna aikana läsnäolo on pakollista. (EY) N:o 561/2006.

Monisäiliöajoneuvo tarkoittaa ajoneuvoa, jossa on säiliöstö, joka mudostuu toisiinsa kokoojaputkistolla liitetyistä ja pysyvästi ajoneuvoon kiinnitetyistä elementeistä. Monisäiliöajoneuvon säiliöstön elementtejä ovat: kaasupullot, putkiastiat, kaasuastiat ja pullopaketit sekä kohdassa 2.2.2.1.1 määriteltyjen kaasujen kuljetukseen tarkoitetut säiliöt, joiden tilavuus on yli 450 litraa. (VAK_tiemaarays_LIITTEET)

Monisäiliökontti – ks. MEG -kontti

Moottorin hyöytysuhde ilmaisee kuinka paljon polttoaineen energiasisällöstä moottori pystyy hyödyntämään mekaanisena työnä. Esimerkiksi dieselmoottorin hyötysuhde on 35-46 % ja tarkoittaa että vain sen verran polttoaineen sisältämästä energiasta saadaan hyötykäyttöön. 65 – 54 % kuluu erilaisiin häviöihin. Dieselmoottorin hyöytysuhde on hyvä verrattuna esimerkiksi ottomoottoriin.

Moottoritehovaatimus on massaltaan yli 44 tonnin ajoneuvoyhdistelmässä käytettävän auton moottorin teho, jonka on oltava vähintään 5 kW jokaista yhdistelmämassan tonnia kohden. 23 § (10.1.2019/31) lue: kantavuuden laskeminen

Esim. 76 tonnin HCT yhdistelmän moottoritehovaatimus lasketaan:
76 * 5 kW = 380 kW. Hevosvoimina tämä tarkoittaa; 516,80 hv. Kilowatit muutetaan hevosvoimiksi kertomalla kilowatit 1,36 ja vastaavasti hevosvoimat kilowateiksi jakamalla 1,36.

Mou (Memorandum of Understanding) sopimusten tarkoitus on yhteisten ponnistusten kautta estää esimerkiksi huumeiden, lääkkeiden, aseteollisuuden, tuoteväärennösten jne. laitonta maahantuontia, maastavientiä ja kauttakulkua. Maailman tullijärjestön WCO:n (World Custom’s Organization) suosituksesta Suomen tullilaitos on tehnyt huolintaliikkeiden, kuljetusliikkeiden, varustamojen ja satamien kanssa Mou -sopimuksia. (lähde: logistiikanmaailma.fi)

m/s2 eli metriä sekunnissa toiseen. ks. kiihtyvyys

Multimodaalinen kuljetus on useista kuljetusmuodoista muodostuva kokonaisuus.

Murtolujuus on kappaleen lujuusominaisuus, jolla tarkoitetaan kappaleen kykyä vastustaa vastakkaisiin suuntiin vetävää voimaa. Arkikielessä vetolujuutta saatetaan käyttää murtolujuuden synonyyminä. Suurin sallittu vetolujuus on yleensä puolet todellisesta vetolujuuden kestävyydestä, mutta esimerkiksi köydet vanhetessaan haurastuvat eivätkä kestä enää kaksinkertaista voimaa. lue: nimellis- ja murtolujuus

Muu työ – tarkoittaa (2002/15/EY) 3 artiklan a alakohdassa määriteltyä kaikkea työajaksi määriteltyä toimintaa ajamista lukuun ottamatta, sekä myös kaikkea samalle tai toiselle työnantajalle tehtyä työtä joko kuljetusalalla tai sen ulkopuolella.

Myrkyllinen (T) (Toxic) on aineen vaaraominaisuus, joka merkitään luokittelukoodiin kirjaimella T.

Myymälälava on 800 mm × 600 mm kokoinen kuormalava. Myymälälava on puolet EUR -lavan koosta. Puhekielessä käytetään nimitystä teholava tai puolilava. Lavan lavapainoksi voidaan määritellä rahdituksessa 370 kg/lava.

Mäkilähtöapu /-avustin on kytkimestä toimiva järjestelmä mikä estää auto vierimästä taaksepäin ylämäkeen lähdön aikana. Toiminto pitää jarrut kytkettyinä, kunees auto siirtyy vetävään tilaan. (lähde: volvo.fi)

N

N1-luokan ajoneuvo on pakettiauto ja ensisijaisesti tavaran kuljettamiseen suunniteltu ja rakennettu auto, jonka luokittelumassa on enintään 3,5 tonnia (L2).

N2-luokan ajoneuvo on kuorma-auto ja ensisijaisesti tavaran kuljettamiseen suunniteltu ja rakennettu auto, jonka luokittelumassa on suurempi kuin 3,5 tonnia, mutta alle 12 tonnia (L2).

N3-luokan ajoneuvo on kuorma-auto ja ensisijaisesti tavaran kuljettamiseen suunniteltu ja rakennettu auto, jonka luokittelumassa on suurempi kuin 12 tonnia (L2).

Neliöjalka ft² Metrijärjestelmän termein neliöjalka on neliö, jonka sivut on 0,3048 metriä. Yksi neliöjalka vastaa 0.09290304 neliömetriä. (lähde: wikipedia.fi)

NEM (Net Explosive Mass), eli räjähteen nettomassa tarkoittaa räjähdysaineen kokonaismassaa, johon ei lasketa pakkauksen, kehikon yms. massaa. (VAK_tiemaarays_LIITTEET)

Nettopaino on lähetyksen tuotteiden paino ilman pakkausmateriaalia ja lavoja. 

Nettoteho (suurin nettoteho kW) on rekisteriotteessa (P.2) määritelty moottorintehoarvo. Tämä arvo rajoittaa suurinta sallittua kantavuutta kun kyseessä on moduuliyhdistelmä. Nettoteho ilmoitetaan kilowatteina (kW). ks. moottoritehovaatimus

Newton (N) on SI-järjestelmässä voiman yksikkö. Yksi newton on voima, joka antaa yhden kilogramman massalle kiihtyvyyden 1 m/s2. Newton on siis johdannaisyksikkö, jonka määritelmä perustuu perusyksikköjen kilogramma (kg), metri (m) ja sekunti (s) määritelmiin; kg * m/s2. Käytännössä newton on se voima, jolla maapallo vetää pinnallaan olevaa noin 102 g kappaletta puoleensa – voima on kappaleen paino. (lähde: wikipedia.fi)

Yksi newton vastaa 9,81 kilogrammaa. Newtonit voidaan siis muuntaa kilogrammoiksi jakamalla luvulla 9,81.

Newtonmetri

Nimellislujuus kuormansidontavälineille lasketaan siten, että metalliosien murtolujuus jaetaan luvulla 1,4 ja tekstiiliosien murtolujuus luvulla 2,0. Kun esim. sidontavyön kiristimen ja koukkujen murtolujuus on 5000 kg ja nauhan 4000 kg, saadaan koko sidontavyölle nimellislujuudeksi 2000 kg eli tässä tapauksessa nauha määrää nimellislujuuden. (5000 kg / 1,4 = 3571 kg ja 4000 kg / 2 = 2000 kg) (lähde: toptrade.fi) lue: nimellis- ja murtolujuus

Nopeudenrajoitin – Ajoneuvolain 25 §:n 1 momentin 12 kohdassa tarkoitetun nopeudenrajoittimen tulee estää M2- ja M3-luokan ajoneuvon nopeuden kohoaminen suuremmaksi kuin 100 km/h. Nopeudenrajoittimen tulee estää N2- ja N3-luokan ajoneuvon nopeuden kohoaminen suuremmaksi kuin 90 km/h. (lähde: traficom.fi)

N.o.s. -nimike (Not otherwise specified), eli tarkemmin määrittelemättömät aineet tarkoittaa vaarallisten aineiden kuljetuksessa yleistä ryhmänimikettä, johon aineet, seokset, liuokset tai esineet voidaan luokitella, jos
a. niitä ei ole nimiltä mainittu luvun 3.2 taulukossa A, ja
b. niillä on kemiallisia, fysikaalisia ja / tai vaarallisia ominaisuuksia, jotka vastaavat n.o.s. -nimikkeen luokkaa, luokituskoodia, pakkausryhmää ja nimeä. (VAK_tiemaarays_LIITTEET)

N.o.s. nimikkeet jaetaan edelleen erityisiin- ja yleisiin nimikkeisiin. (s.190(VAK_tiemaarays_LIITTEET) 2017)

Nostoventtiili ja laskuventtiili (perävaunu ja apuvaunu) Jos perävaunu tai apuvaunu on varustettu nosto- ja laskuventtiileillä, voidaan ajokorkeutta tilapäisesti muuttaa niiden avulla. Tämä on sallittua esimerkiksi ajoneuvon korkeuden sovittamiseksi kuormauslaitureihin, korkeusesteiden alittamiseksi lyhyillä ajomatkoilla tai apuvaunua vaihdettaessa. Normaaliajossa on nosto- ja laskuventtiilien aina oltava ajoasennossa. Kuvassa apuvaunun nosto- ja laskuventtiili ajoasennossa. (lähde: narko.fi) ks. ajokorkeus, kuormauskorkeuden tason säätö

Apuvaunun ajokorkeuden nosto- ja laskuventtiili.

Nostoteli tarkoittaa kahden akselin mudostamaa kokonaisuutta missä toisen akselin voi tarvittaessa nostaa koneellisesti ylös.

O

Ohjaava akseli on akseli, jonka pyöriä voidaan kääntää suoraan tai epäsuorasti suhteessa ajoneuvon pituusakseliin ajoneuvon liikkumissuunnan määräämiseksi. (31/2019/ 2 §) Ohjaavia akseleita on yleisimmin yksi, mutta 4 tai 5 -akselisissa ajoneuvoissa niitä voi olla kahdesta kolmeen, jolloin kolmas ohjaava akseli on takimmaisena.

Ohjauspaine on perävaunun käyttöjarruventtiiliä ohjaava vetoautosta tulevan ohjausjohdon ylipaine. (lähde: traficom.fi) ks. käyttöjarruventtiili

Ohjausventtiili (jarrujärjestelmän käyttölaite) on venttiili, jota käytetään autossa ohjaamaan perävaunun käyttöjarruventtiilille menevää ohjauspainetta auton jommankumman jarrupiirin jarrutuspaineen mukaan ja varmistamaan vetoauton jarrujärjestelmän paineen säilyminen, milloin perävaunun jarrujärjestelmään on tullut vuoto. (lähde: traficom.fi) ks. käyttöjarruventtiili

Ohjautuva akseli on akseli, jonka pyörien ohjauskulma muuttuu vain renkaiden ja tien pinnan välisten voimien vaikutuksesta; ohjautuvana akselina ei kuitenkaan pidetä akselia, jonka ohjauskulmassa tapahtuu pieni muutos akselin kiinnityksen elastisuuden vuoksi. Sanotaan myös uivaksi akseliksi. (31/2019/ 2 § /13 §)

Oikaisupituus (perävaunun oikaisupituus) on perävaunun kääntyvyysominaisuuksia kuvaava mitta, kun perävaunun oikaisugeometria redusoidaan vastaamaan yksiakselisen perävaunun oikaisugeometriaa; kyseessä on vetotapin ja telin kääntöpisteen välinen etäisyys. Suurin mahdollinen oikaisupituus on 11,50 metriä.  (lähde: traficom.fi)

Vetoauton rekisteriotteen teknisestä osasta löytyy kyseiselle autolle perävaunun suurin sallittu oikaisupituus (moduulitiedot) ja vastaavasti perävaunun rekisteriotteesta (kytkentämitat ja -massat) kyseisen perävaunun oikaisupituus.

O -luokan ajoneuvo on hinattava ajoneuvo, eli esimerkiksi peräkärry. ks. hinattava ajoneuvo

Omamassa on ajoneuvon massa täydessä ajokunnossa. Siihen on laskettu kuljettaja (75 kg), kaikki tavanomaiset varusteet, vararengas, työkalut ja voiteluaineet, sekä jäähdytysneste ja 90 % polttoaineesta mukaan luettuna.

Oranssikilpi (numeroimaton /”blanko”) on ajoneuvoon kiinnitettävä vaarallisen aineen kuljetusta tarkoittava merkki, joka merkitsee että kuljetusyksikössä on vaarallisia aineita yli määritellyn vapaarajan. Käytetään pääasiassa kappaletavarakuljetuksissa.

Oranssikilpi (numerokilpi) on säiliöajoneuvoon kiinnittettävä vaarallisen aineen kuljetusta tarkoittava kilpi, joissa on kaksi numerosarjaa. Ylempi on aineen vaarantunnus ja alempi kuljetettavan aineen UN -numero. Numeroituja oranssikilpiä käytetään myös irtotavarakuljetuksissa. 

Oranssikirja on YK:n julkaisema (useampi tuhat sivuinen) kirja, joihin eri kuljetusmuotojen kuljetusmääräykset perustuvat. Tiivistelmä kirjasta löytyy esimerkiksi chemsafetypro.com sivustolta (englanniksi).

Ottomoottori eli bensiinimoottori

OVA -ohjeet tarkoittaa onnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet –turvallisuusohjeita.

P

Paine p) on suure, joka ilmaisee pinta-alayksikköön kohdistuvaa kohtisuoraa voimaa. Matemaattisesti paine ilmaistaan muodossa; p = F/A.
Ylipaine tai alipaine ilmaisee erotusta ympäröivän ilmakehän paineeseen.

Paine, ylipaine on absoluuttisen paineen ja kulloinkin vallitsevan ulkoilman paineen ero. Esimerkiksi paineilmajarrujärjestelmän paineet ilmoitetaan ylipaineina. Paineen yksikkö on 0,1 MPa (megapascal) = 1 bar (baari) = 10 N(ewton)/cm² (neliösenttimetri potenssiin kaksi) .

Paine-energian tuottolaite ks. kompressori

Paineilmajarru on ajoneuvon, yleensä kuorma-auton tai linja-auton, jarrujärjestelmä, missä jarruvaikutus aikaan saadaan ja sitä säädetään paineilman avulla. (lähde: traficom.fi)

Paineilmajärjestelmä on kuorma-auton järjestelmä mikä tuottaa paineilmaa sitä käyttäville komponenteille kuten paineilmatoimiset jarrut (ABS, EBS), lisävarusteet (esim. perälauta) ja ilmajousitus. Paineilmajärjestelmän osia ovat mm. paineilmasäiliöt, kompressori ja ilmankuivain.

Paineistettu säiliö (paineilmasäiliö) sisältää paineilmaa. Sitä käytetään jarrujärjestelmää ja muita järjestelmiä varten, jotka tarvitsevat paineilmaa, esimerkiksi lisäsäiliöt. Paineilmasäiliö on jarrujärjestelmän energiavarasto. (lähde: scania)

Pakkausryhmä tarkoittaa vaarallisten aineiden ryhmää, johon tietyt aineet voidaan vaaraominaisuuksien perusteella luokitella pakkaamista varten. lue: vapaaraja: vapaarajataulukko

Pakkaustodistus ks. kontin pakkaustodistus, ajoneuvon pakkaustodistus

Pakokaasujarru ks. lisäjarru

Palava (F) (Flammable) on aineen vaaraominaisuus, joka merkitään aineen luokittelukoodiin kirjamella F. 

Palletti ks. kuormalava

Pascal (Pa) on paine, jonka yhden newtonin voima aiheuttaa kohdistuessaan neliömetrin pinta-alalle. Pascal on SI-järjestelmän paineen yksikkö. Koska pascal on varsin pieni yksikkö, käytetään sen ohella paineen yksikkönä myös baaria (bar). Yksi baari on 100 000 pascalia, ja se on hieman pienempi kuin normaali ilmanpainemaan pinnalla. Siis: 1 Pa = 1 N/m² ja 1 bar = 100 000 Pa = 100 kPa = 0,1 MPa (megapascal)

Perusyksiköissä ilmaistuna: 1 Pa = kg / (m * s²)

Passitus on tullaamattoman tavaran kuljetusta tullien välillä.

Pauna (lb/lbs) eli naula on muun muassa brittiläisessä yksikköjärjestelmässä käytetty massan ja painon (normaalivoiman) mittayksikkö. Se ei kuulu kansainväliseen yksikköjärjestelmään eli SI-järjestelmään.  1 lb = 16 oz = n. 0,45 kg (lähde: wikipedia.fi)

Pendeliakseli tarkoittaa erikoiskuljetusajoneuvossa käytettävää erillisjousitettua akselia, jossa renkaat kallistuvat siten, että niiden kautta ajoneuvosta kohdistuu tienpintaan tasainen kuormitus riippumatta tienpinnan epätasaisuudesta. (lähde: traficom.fi)

Perusajolupa tarkoittaa ADR -peruskurssin ja sitä vastaavan hyväksytyn kokeen perusteella myönnettävää ajolupaa. Luvalla saa kuljettaa muita vaarallisia aineita kuin luokan 1 räjähteitä tai luokan 7 radioaktiivisia aineita Liikenne- ja viestintäviraston määräyksen (VAK_tiemaarays_LIITTEET) 1.1.3.6.3 kohdassa tarkoitettuja määriä (vapaaraja) suurempia määriä kuljetusyksikköä kohti. lue: vapaaraja; kappaletavara- vai säiliökuljetus

Perälautanosturi on kuorma-auton tai perävaunun takaovilla oleva nostin, joka mahdollistaa kuorman purkamisen maatasolle ilman trukkia tai lastauslaituria.

Pituuskerroinpaino – ks. rahditusperuste

Pneumaattinen, eli paineilmalla toimiva tai paineilma käyttöinen.

Poljinpaine eli auton jarrujen ohjauspaine on sen käyttöjarrupiirin ylipaine, joka ohjaa autossa olevaa perävaunun jarrujen ohjausventtiiliä. (lähde: traficom.fi)

Polttoon perustuva lämmityslaite tarkoittaa laitetta, joka käyttää nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta eikä ajoneuvon moottorin hukkalämpöä.

Polymerointi – Polymeroinnissa raaka-aineen pienet molekyylit (monomeerit) yhdistyvät katalyyttien vaikutuksesta isoiksi polymeerimolekyyleiksi. Esimerkiksi propeeni (UN 1077) voi polymeroitua lämpötilan tai paineen nousun seurauksena, tällöin polymeroituminen voi tapahtua kiivaasti, jopa räjähdysmäisesti. 

Puoliperävaunu (semi-trailer) on vähintään yksiakselinen perävaunu, jonka kaikki akselit sijaitsevat perävaunun takaosassa.

Puoliperävaunun vetoauto /vetoajoneuvo on rekisteriotteessa käytetty termi ja tarkoittaa siis kuorma-autoa jossa on vetopöytä mihin voi kytkeä puoliperävaunun. ks. varsinaisen perävaunun vetoajoneuvo.

Pykälä on jonkin kirjoituksen osa, jonka avulla kirjoituksen sisältö jakaantuu jäsennystä selventäviin alaosastoihin. Pykäliä käytetään järjestelmällisissä laeissa, asetuksissa, säännöissä, pöytäkirjoissa ja muissa vastaavissa kirjoituksissa. Uuden pykälän alkamisen merkiksi kirjoitetaan lyhenteenomainen pykälämerkki §, jonka yhteyteen liitetään arabialainen numero; 10 §. Pykälät voivat jakaantua momentteihin, ne taas kohtiin ja kohdat alakohtiin. (lähde: wikipedia.fi) ks. momentti

Pyöräjarrut (jarrujärjestelmän rakenneosa) ovat välittömästi pyörään liittyvät mekaaniset jarrulaitteet, joilla saadaan aikaan ajoneuvon liikettä tai liikkeelle lähtemistä vastustavat voimat. Pyöräjarruja ovat rumpurakenteiset ja levyjarrurakenteiset jarrujärjestelmät. (lähde: traficom.fi)

Päällirakenne tai päällerakenne tarkoittaa kaikkia kuorma-autoon kuljetustoiminnan mahdollistamiseksi rakennettuja tai asennettuja lisärakenteita, tai kuorma-autoon sen työtehtävän takia asennettuja lisälaitteita. (lähde: vehotrucks.fi) ks. tasonnostolaite

Q

R

RA -arvo  kuvaa yhdistelmän liikkeiden vahvistumista viimeiseen yksikköön. YAW RA on ensimmäisen ja viimeisen ajoneuvoyksikön pystykiertymäkulmanopeuksista määritetty RA-arvo ja ACC RA, ensimmäisen ja viimeisen akselin sivuttaiskiihtyvyyksistä määritetty RA-arvo. ks. vakausvaatimus

Radioaktiivinen aine tarkoittaa radionuklideja sisältävää ainetta, jonka aktiivisuuspitoisuus ja kokonaisaktiivisuus lähetyksessä ylittää kohdissa 2.2.7.2.2.1 – 2.2.7.2.2.6 määritellyt rajat (s.293/ (VAK_tiemaarays_LIITTEET))

Radioaktiivisten aineiden ajolupa tarkoittaa ADR -peruskurssin ja luokan 7 radioaktiivisten aineiden erikoiskurssin sekä niitä vastaavan hyväksytyn kokeen perusteella myönnettävää ajolupaa, jolla saa kuljetettaa muita kuin luokan 1 räjähteitä yli määriteltyjen vapaarajojen. lue: vapaaraja; kappaletavara- vai säiliökuljetus

Rahdinantaja tarkoittaa konossementissa tai vastaavassa kuljetusasiakirjassa, kuten kauttakulkukonossementissa, mainittua oikeudellista yhteisöä tai luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on nimetty rahdinantajaksi ja/tai jonka nimissä tai puolesta kuljetussopimus on tehty kuljetusyrityksen kanssa. (eur-lex)

Rahdistuspaino on laskennallinen paino, joka määräytyy tilavuuden tai painon mukaan ja jonka perusteella rahti veloitetaan.

Rahditusperuste voi olla lähetyksen todellinen paino, tilavuuspaino, lavapaino, lavametripaino tai pituuskerroinpaino. Lähtökohtana on käyttää rahditusperusteena todellista painoa. Jos todellinen paino ei ole lähetyksen tilavuuden tai kuormattavuuden vuoksi järkevä hinnoitteluperuste, määritellään laskennallinen rahdituspaino. Esimerkiksi suuri määrä untuvaa vie paljon tilaa, mutta ei paina paljoakaan. Siksi sen kuljettaminen on järkevämpää hinnoitella tilavuuden kuin painon mukaan. (lähde: logistiikanmaailma.fi)

Rahti on maksu kuljetuksesta.

Rahtikirja on rahdinkuljettajan kuljetusasiakirja, josta tulee ilmetä kaikki lähetykseen liittyvät tiedot. ks. kuljetusasiakirja

Rataslukkokiristin on sidontavöiden kiristämiseen käytetty kiristinlaite.

Rataslukkokiristimiä.

Rautatierahtikirja – ks. CIM

RBC (Reference Blocking Capacity) eli vertailutuentakyky on kuormanvarmistuksen laskentaan liittyvä termi. Esimerkiksi paikoilleen kiinnitetyn tuentapylvään tietyssä suunnassa määritelty vertailutuentakyky (reference blocking capacity, RBC) ilmaisee suurimman tasaisesti jaetun kuorman, jonka pylväs turvallisesti kestää yhden metrin korkeudelle. RBC-arvossa otetaan siis huomioon pylvään kiinnityksen kestävyys. RBC-arvon avulla voidaan tarkistaa, kestääkö pylväs jonkin tunnetun voiman, jonka vipuvoima on tiedossa. 

Reittirajoitus ks. kuljetusrajoitus (alueellinen kuljetusrajoitus) 

Rekisteriote ks. rekisteröintitodistus

Rekisteröinti (ajoneuvon) tarkoittaa viranomaisten antamaa lupaa, joka oikeuttaa ottamaan ajoneuvon käyttöön liikenteessä ja josta ajoneuvo tunnistetaan ja jossa sille annetaan rekisteröintinumerona tunnettu järjestysnumero. (lähde: eur-lex)

Rekisteröintitodistus (ajoneuvon) on asiakirja, joka todistaa, että ajoneuvo on rekisteröity jäsenvaltiossa. (lähde: eur-lex)

RFID (Radio Frequency IDentification), eli radiotaajuinen etätunnistus on menetelmä tiedon etälukuun ja -tallentamiseen käyttäen RFID-tunnisteita eli tägejä. RFID-tunniste tai saattomuisti on pieni laite, joka voidaan sisällyttää tuotteeseen valmistusvaiheessa tai liimata siihen jälkikäteen tarralla. Voidaan kiinnittää esimerkiksi kuormalavaan tai rullakkoon.

RID (Regulations concerning the International Carriage of Dangerous goods by Rail) tarkoittaa kansainvälisiä vaarallisten aineiden rautatiekuljetusmääräyksiä.

RID -määräykset tarkoittavat kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) (SopS 52/2006) liitteessä C olevia vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä rautatiekuljetusmääräyksiä sellaisina kuin ne ovat Suomea sitovina voimassa;

Ristiinkytkentä tarkoittaa vetoauton ja perävaunun kytkennän yhteensopivuuden varmistamista erilaisien standardien ja asetusten avulla. Esimerkiksi sallitun kytkennän toteamista helpottavat merkinnät ajoneuvoihin ja niiden rekisteritietoihin. (247/1990)

Ristiinkytkentään hyväksytyn auton saa kytkeä ristiinkytkentään hyväksyttyyn perävaunuun, jos: a) perävaunun vetopituus ei ylitä autoon kytkettäväksi sallitun perävaunun vetopituutta; b) perävaunun oikaisupituus ei ylitä autoon kytkettäväksi sallitun perävaunun oikaisupituutta; ja c) autossa ja perävaunussa on yhteensopivat paineilma- ja sähköliitännät. ks. oikaisupituus ja vetopituus

Ro-Ro (Roll-on Roll-off) on lastinkäsittelymenetelmä, jossa (meri)alus lastataan ja puretaan lastiporttien kautta lauttavaunuja ja muita pyörillä kulkevia lastiyksiköitä vaakatasossa vetäen. 

Runkokuljetus on kuoma-autolla, ajoneuvoyhdistelmällä, rautateitse tai vesikuljetuksena kahden sataman, terminaalin tms. tavarankäsittelypisteen välillä tapahtuva kuljetus

Ryhmänimike on nimi tarkasti määritellyille aine- ja esineryhmille, jotka eivät kuulu n.o.s. nimikkeisiin. esim. UN 1133 LIIMAT (VAK_tiemaarays_LIITTEET)

Räjähdeajolupa tarkoittaa ADR -peruskurssin ja luokan 1 räjähteiden erikoiskurssin sekä niitä vastaavan hyväksytyn kokeen perusteella myönnettävää ajolupaa. Luvalla saa kuljetettaa muita kuin luokan 7 radioaktiivisia aineita, yli määriteltyjen vapaarajojen. (4 § (19.12.2018/1207))

S

SADT (Self-Accelerating Decomposition Temperature) eli itsekiihtyvä hajoamislämpötila  tarkoittaa alhaisinta lämpötilaa, jossa aineen itsekiihtyvä hajoaminen (räjähdysmäinen hajoaminen) voi tapahtua kuljetukseen käytetyssä pakkauksessa. Määräykset SADT-arvon sekä rajoitetussa tilassa tapahtuvan kuumenemisen vaikutuksien määrittämiseksi ovat käsikirjan ”Manual of Tests and Criteria” (Kokeet ja kriteerit) osassa II. 

SAPT (Self-Accelerating Polymerization Temperature) eli itsekiihtyvä polymeroitumislämpötila tarkoittaa alhaisinta lämpötilaa, jossa aineen polymeroituminen voi tapahtua kuljetukseen käytetyssä pakkauksessa, IBC-pakkauksessa tai säiliössä. SAPT-arvo on määritettävä käsikirjan ”Manual of Tests and Criteria” (Kokeet ja kriteerit) osassa II, kohdassa 28 olevien itsereaktiivisiten aineiden itsekiihtyvälle hajoamislämpötilalle annettujen testimenetelmien mukaan. ks. polymerointi

SCO (Surface Contaminated Object) eli pintakontaminoitunut esine tarkoittaa kiinteää kappaletta, joka ei itse ole radioaktiivinen, mutta jonka pinnalla on radioaktiivista ainetta. SCO esineet kuuluvat joko SCO-I tai SCO-II ryhmään. (s.306/(VAK_tiemaarays_LIITTEET))

SCR (Selective Catalytic Reduction) eli selektiivinen katalyyttinen pelkistys ((UNECE) sääntö nro 49)

SCR -katalysaattori asennetaan dieselmoottoreiden pakoputkistoon. Katalysaattori toimii urea-vesi-liuoksella, jota suihkutetaan pakokaasun sekaan ennen katalysaattoria. ks. Adblue.

SCR -järjestelmä on typen oksidien poistojärjestelmä ja pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmä. Se parantaa dieselmoottorin lämpöhyötysuhdetta. Käynnistämisvaiheessa SCR -järjestelmä tekee useita testejä, joilla varmistutaan järjestelmän normaalitoiminnasta. Vian, tai esimerkiksi urea-vesi-liuoksen loputtua järjestelmä rajoittaa moottorin vääntömomenttia lainsäädännön mukaan. ((UNECE) sääntö nro 49)

Seisontajarru on jarrujärjestelmä, jota kuljettaja käyttää estämään ajoneuvon liikkumisen pysäköinnin yhteydessä. (traficom.fi)

Seisontajarrujärjestelmä (perävaunun) (66 §) ks. seisontajarruventtiili (perävaunu, apuvaunu)

Seisontajarruventtiili (perävaunu, apuvaunu) varmistaa perävaunun tai apuvaunun paikallaan pysymisen pysäköinnin aikana, kun se on irroitettuna vetoajoneuvosta. Käytä seisontajarrua aina kuin irroitat perävaunun.
Seisontajarrua ohjataan kuvassa näkyvällä punaisella hallintalaitteella. Seisontajarru kytkeytyy päälle, kun hallintalaite vedetään ulos, ja pois päältä, kun se työnnetään sisään. Hallintalaite voi olla varustettu varmistimella jarrun tarkoituksettoman ohjaamisen estämiseksi. Varmistin vapautetaan vetämällä hallintalaitteessa olevaa laippaa ulospäin. Kytkemättömän perävaunun jäädessä ilman valvontaa yleiselle paikalle tulee ajoneuvossa käyttää pyöräkiiloja, seisontajarrun lisäksi, rullaamisen estämiseksi. (lähde: narko.fi) ks. katastrofijarru, siirtelyventtiili, jarruventtiili (perävaunun)

Apuvaunun hallintalaitteita. Seisontajarru on punainen kytkin.

Servo – ks. kaukokäyttölaite

SFS – Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa 

SFS-EN – Suomessa voimassa oleva eurooppalainen standardi. Esimerkiksi SFS-EN 12195-1:2010. 

SFS-EN ISO – Suomessa ja Euroopassa voimassa oleva kansainvälinen standardi 

SFS-ISO – Suomessa voimassa oleva kansainvälinen standardi

SHF (Standard Hand Force) on sidontavälineen merkintä, jolla mitataan STF-arvo (Standard Tension Force eli standardinmukainen kiristysvoima). Tämä on sidontavyön kiristysvoima, kun rataslukko on kiristetty normaaliin käsikireyteen (Standard Hand Force, SHF) 50 daN ja sidontavyö on kiristetty lineaarisesti kahden pisteen välille. Todellinen kiristysvoima voi olla suurempi tai pienempi kuin STF. ks, STF lue: sidontavälineiden merkinnät

Sidontalujuus ks. LC lashing capacity

Sidontavintturi on esimerkiksi puutavara-autoissa käytetty sidontavyön kiristin.

Sievert (Sv), lausutaan siivert, on SI -järjestelmän mukainen säteilyannoksen yksikkö, jolla ilmoitetaan ihmisen saaman säteilyannoksen määrä. Millisievert (mSv) on tuhannesosa sievertistä ja mikrosievert (µSv) tuhannesosa millisievertistä, eli miljoonasosa sievertistä.

Yhden sievertin henkilöannoksen arvioidaan aiheuttavan ihmisessä kuolemaan johtavan syövän tämän elinaikana noin 5 %:n todennäköisyydellä. Suomalaisen keskimääräinen säteilyannos on noin 3,7 mSv vuodessa. (lähde: stuk.fi, wikipedia.fi) ks. annosnopeus, becquerel, säteilyannos

Siirtelyventtiili mahdollistaa perävaunun siirtämisen ilman että ilmansyöttöä kytketään. Siirtelyventtiiliä ohjataan kuvassa näkyvällä mustalla hallintalaitteella. Siirtelyventtiiliä käytetään, kun katastrofijarru pitää vapauttaa vetoajoneuvon siirtämistä varten ilmansyöttöä kytkemättä. (62 §)

Katastrofijarru kytkeytyy pois päältä, kun hallintalaite työnnetään sisään, ja päälle, kun se vedetään ulos. Siirtelyventtiiliä voidaan käyttää paineen ilmanpainejärjestelmässä yhä ollessa niin korkea, että katastrofijarru on päällä. Perävaunun siirtelemiseksi on myös seisontajarrun (punainen nuppi) oltava kytketty pois päältä. (lähde: narko.fi) ks. katastrofijarru, seisontajarru (perävaunu)

Siirtoasiakirja on kuljetusasiakirja, mitä käytetään vaarallisten jätteiden kuljetuksissa.

SI -järjestelmä eli Kansainvälinen yksikkö­järjestelmä (myös kansainvälinen mittayksikkö­järjestelmä) on maailman yleisin mittayksikkö­järjestelmä.

Siltasääntöpituus – Perävaunun siltasääntöpituus on mitta vetotapin tai vetosilmukan keskeltä perävaunun taaimpaan akseliin. Niin sanottu siltasääntö koskee 4- ja 5-akselista autoa (21 § 3) sekä ajoneuvoyhdistelmiä, jotka painavat yli 44 tonnia (23 § 4). Laki rajoittaa auton tai yhdistelmän massan ja äärimmäisten akselien välin suhdetta. Suurin sallittu perävaunun massa saadaan lisäämällä 20 tonniin 350 kilogrammaa jokaiselta 0,10 metriltä, jonka perävaunun äärimmäisten akselien välinen etäisyys ylittää 1,80 metriä. 

Jos siltasäännön perusteella 4- tai 5-akselisen ajoneuvon tai yli 44 tonnia painavan yhdistelmän massa jää pienemmäksi kuin mitä ajoneuvon yleinen suurin enimmäismassa on, on siltasääntö määräävämpi. (21 § 3, 23 § 4) Toisaalta rekisteriotteeseen merkitty enimmäismassa ei saa ylittyä. (19 a § 1)

Kytkennän siltasääntöpituus tarkoittaa, että vetävän ajoneuvon takimmaiselle telille ja perävaunun etummaiselle telille kohdistuvien massojen summa ei saa ylittää määrää, joka lasketaan samalla kaavalla kuin edellä, telien äärimmäisten akseleiden etäisyydelle. Ennen vuoden 2019 huhtikuun alkua käyttöönotettujen autojen ja perävaunujen osalta asetus astuu voimaan vuoden 2024 alusta. 

Sitomisväline on vyö, vaijeri, kettinki, köysi, verkko tai muu sellainen kuormanvarmistusväline. Se voi olla varustettu tarkoituksenmukaisin kiinnitysliittimin tai -lukoin.

Sivusuoja – ks. alleajosuoja

Stabiliteettivaatimus ks. vakausvaatimus

Standardi on toistuvaan tapaukseen tarkoitettu yhdenmukainen ratkaisu.

STF (Standard Tension Force) eli standardinmukainen kiristysvoima. Tämä on sidontavyön kiristysvoima, kun rataslukko on kiristetty normaaliin käsikireyteen. Todellinen kiristysvoima voi olla suurempi tai pienempi kuin STF. ks. SHF lue: sidontavälineiden merkinnät

Suuren riskin sisältävät vaaralliset aineet on (VAK_tiemaarays_LIITTEET) laissa määritellyt aineet ja niiden määrät sisältävä taulukko, jonka perusteella määräytyy onko kuljetus turvatoimia koskevien määräysten alainen kuljetus. (1.10.3.1.2) ks. turvatoimet

Suurin sallittu massa tarkoittaa täyteen kuormatun ajoneuvon suurinta sallittua massaa.

Suurlipuke on ajoneuvoon kiinnitettävä luokkakohtainen varoituslipuke (kyltti), kun vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetut määräykset tätä vaativat.
Suurlipukkeeit vaaditaan säiliö-, räjähdysaine-, irtotavara- ja 7-luokan kuljetuksille, jolloin ne on asennettava molemmille sivuille ja taakse. Kontissa kaikille neljälle sivulle.
Suurlipuke rajoitetuille määrille asennetaan kuljetusyksikön eteen ja taakse. (lähde: tukes.fi, traficom.fi)

Suurlipuke luokan 7. radioaktiivisille aineille, asennettuna kuljetusyksikön sivulle.

Suurpäällys tarkoittaa esineitä tai sisäpakkauksia sisältävästä ulkopakkauksesta koostuvaa pakkausta, joka on suunniteltu mekaanista käsittelyä varten. Nettomassa yli 400 kg tai tilavuus yli 450 l, mutta tilavuus enintään 3 m³. (VAK_tiemaarays_LIITTEET)

Kuvassa oleva muovinen kiintoainekontti on hyväksytty suurpäällys ja IBC -pakkaus.

Suurpäällys
http://www.finncontshop.com/

Suursäkki tarkoittaa IBC -pakkausta, joka koostuu kalvosta, kankaasta tai muusta taipuisasta materiaalista tai näiden materiaalien yhdistelmistä valmistetusta rungosta, ja tarvittaessa sisäpinnoituksesta tai sisäsäkistä sekä asianmukaisista käyttö- ja käsittelylaitteista. (VAK_tiemaarays_LIITTEET)

Suursäkki
https://www.acconsuomi.fi/

Syttymisalue on ylemmän ja alemman syttymisrajan pitoisuusväli. (lähde: ova-ohjeet) ks. syttymisraja

Syttymisraja (räjähdysraja) on pitoisuus, joiden rajoissa kaasun/höyryn ja ilman tai pölyn ja ilman seos voi syttyä. Alempi syttymisraja ilmaisee pienimmän pitoisuuden, millä seos voi vielä syttyä. Ylempi syttymisraja on vastaavasti suurin pitoisuus. Ylemmän ja alemman syttymisrajan pitoisuusväli on aineen syttymisalue. Rajat ilmoitetaan palavan aineen määränä ilmassa tilavuusprosentteina normaalipaineen alaisena ja 20 °C lämpötilassa. Pölyävien kiinteiden aineiden syttymisraja ilmoitetaan painoyksikköinä tilavuusyksikköä kohti (mg / m3, g / m3). (lähde: ova-ohjeet)

Syövyttävä (C) (Corrosive) on aineen vaaraominaisuus, joka merkitään luokittelukoodiin kirjaimella C. Syövyttävät aineet aiheuttavat kudostuhoa (nekroosi).Syövyttävät aineet tuhoavat kudosta joutuessaan kosketuksiin sen kanssa. Syövyttäviä aineita ovat esimerkiksi hapot ja emäkset riittävän suurina pitoisuuksina. Syövyttävän aineen roiskeet silmään voivat aiheuttaa pysyvän silmävamman. (lähde: ova-ohjeet) ks. ärsyttävyys

Sähkömagneettinen hidastin on lisäjarrujärjestelmä, jossa jarrutettaessa hidastimella magneetti aktivoituu ja saa aikaan voimakkaan jarrutuksen kardaaniakselille. Tuottaa n. 180 kW / 650 Nm jarrutusvoiman. ks. lisäjarru

Sähköisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS) (Electronic Braking System) on paineilmajarrujärjestelmän elektroninen ohjausjärjestelmä. Sähköisesti ohjattu paineilmajarrujärjestelmä sisältää sähköpneumaattisen jarrujärjestelmän (EPB) lisäksi vähintään lukkiutumattoman jarrujärjestelmän (ABS) ja luistonestojärjestelmän (ASR).(lähde: traficom.fi)

Järjestelmä yhdistää siis yhteen elektroniseen järjestelmään kolme perustoimintoa; jarrutuksen ohjauksen sekä ABS- ja ASR-toiminnot. Sähköohjatun järjestelmän etuna perinteiseen pneumaattiseen jarrujärjestelmään verrattuna on lyhyempi vasteaika ja jarrutusmatka, mikä parantaa ajoturvallisuutta. Sähköohjatussa jarrujärjestelmässä on myös lisätoimintoja, kuten kulumisen hallinta, integroitu hidastin (retarder blending) ja kytkentävoiman ohjaus vetoajoneuvon ja perävaunun välillä (CFC), joka mahdollistaa ajoneuvoyhdistelmän turvallisen jarrutuksen. (lähde: knorr-bremsecvs.com) ks. lukkiutumattomat jarrut, ASR, luistonestojärjestelmä.

Säiliöajolupa (ES) tarkoittaa yhdistetyn ADR -peruskurssin ja säiliökuljetusten erikoiskurssin tai ADR -peruskurssin ja säiliökuljetusten erikoiskurssin sekä niitä kutakin vastaavan hyväksytyn kokeen perusteella myönnettävää ajolupaa.  (4 § (19.12.2018/1207))

Luvalla saa kuljettaa;

a) vaarallisia aineita ajoneuvossa, jossa kiinteän tai irrotettavan säiliön tilavuus on suurempi kuin 1 m3;
b) vaarallisia aineita monisäiliöajoneuvossa, jonka säiliöiden kokonaistilavuus on suurempi kuin 1 m3; tai
c) vaarallisia aineita säiliökontissa, MEG-kontissa tai UN-säiliössä, joka on yksittäistilavuudeltaan suurempi kuin 3 m3.

Säiliöasiakirja on säiliön omistajan tai säiliökontin omistajan tai haltijan ylläpitämä säiliöasiakirja, joka sisältää kaikki säiliötä koskevat oleelliset tiedot, kuten; hyväksymistodistus ja määräaikaistarkastuksia koskevat hyväksymistodistukset. Säiliöasiakirjaa on ylläpidettävä koko säiliön käyttöajan.

Säiliöhierarkia tarkoittaa säiliöiden keskinäistä korvattavuutta, eli joissain tapauksissa huonommin varustellun säiliön voi korvata paremmin varustellulla säiliöllä.

Säiliökontti tarkoittaa kuljetusvälinettä , joka on kontin määritelmän mukainen ja koostuu säiliöstä ja varusteista, mukaan lukien laitteet, jotka mahdollistavat säiliökontin siirtämisen ilman säiliökontin oleellista asennon muuttumista ja jota käytetään kaasujen, nesteiden, jauhemaisten tai rakeisten aineiden kuljetukseen ja jonka tilavuus kohdassa 2.2.2.1.1 määriteltyjen kaasujen kuljetuksessa on yli 0,45m3 (450l).

Säiliökontti. Wikimedia Commons

Säiliökoodi tarkoittaa VAK -kuljetusmääräyksien aineluettelossa säiliössä kuljetettavaksi sallituille aineille annettavaa säiliökoodia, joka koostuu kirjaimista, numeroista ja joissain tapauksissa (+) merkistä.

Säiliön tarkastuskilpi on säiliöön tai sen runkorakenteeseen kiinnitettävä säiliön tarkastusta ja rakennetta koskeva tarkastuskilpi.

Säiliövaihtokori on määritelmältään säiliökontti. ks. säiliökontti

Säiliövaihtokori.

Säkkikontti tarkoittaa taipuisaa irtotavarakonttia, jonka tilavuus on enintään 15 m3 ja johon kuuluvat sisäsäkki tai vuoraus ja siihen kiinnitetyt käsittely- ja käyttölaitteet. (VAK_tiemaarays_LIITTEET)

Säkkikontti
https://www.fbclogistics.de/

Säteilyannos kuvaa säteilyn aiheuttamaa terveydellistä haittaa, eli ihmisen saamaa säteilyannoksen määrää. Se ilmoitetaan yksiköllä, jonka nimi on sievert. Annos ilmoitetaan usein sievertin tuhannesosina eli millisieverteinä (mSv) tai miljoonasosina eli mikrosieverteinä (µSv). (lähde: stuk.fi) ks. sievert, annosnopeus, becquerel

Säädös on julkista valtaa käyttävän elimen antama yksipuolinen, velvoittava ja kirjallinen tahdonilmaisu eli määräys. Tällaisia julkisen vallan käyttäjiä ovat Suomessa Euroopan unioni, valtio, kunnat tai itsehallinnolliset yhteisöt. Säädöksiä ovat esimerkiksi lait, asetukset, direktiivit ja määräykset. (lähde: wikipedia)

Säännöllinen viikoittainen lepoaika tarkoittaa yhtäjaksoista, vähintään 45 tuntia kestävää vapaa-aikaa. ((EY) N:o 561/2006 )

Säännöllinen vuorokautinen lepoaika tarkoittaa yhtäjaksoista, vähintään 11 tuntia kestävää vapaa-aikaa. Tämä säännöllinen vuorokautinen lepoaika voidaan vaihtoehtoisesti pitää kahdessa osassa, joista ensimmäisen on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään kolme tuntia ja jälkimmäisen on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään yhdeksän tuntia. ((EY) N:o 561/2006)

T

Tachograph on ajopiirturi. ks. ajopiirturi

Tasanopeudensäädin /-pidin ks vakionopeudensäädin

Takalaitanostin – ks. perälautanosturi

Takakulman sivuttaissiirtymä eli pyyhkäisyetäisyys on kääntyvyyttä kuvaava mitta.

Takaylitys on telin painopisteen ja perävaunun taaimmaisen kohdan välinen etäisyys. (lähde: traficom.fi)

Takaylitys / peräylitys termiä käytetään joskus myös kun puhutaan kuorman ulottumisesta ajoneuvon ulkopuolelle pituussuunnassa. Kuorma saa pituussuunnassa ulottua edessä enintään metrin ja takana enintään kaksi metriä ajoneuvon uloimman osan ulkopuolelle. Tässä tulee kuitenkin muistaa aina yleisesti ajoneuvolle tai ajoneuvoyhdistelmälle tiellä sallittujen kokonaispituuksien rajat, joita ei saa ylittää. Maksimi mitoilla olevissa ajoneuvoissa kuorma ei saa ulottua ajoneuvon ulkopuolelle. (lähde: minilex.fi)

Tasauspyörästö on voimansiirron osa, jonka tehtävänä on antaa yhtä paljon vääntöä kummallekin vetävälle pyörälle, vaikka ne pyörisivätkin eri nopeudella. Tasauspyörästöä tarvitaan siksi, että laitteen samalla akselilla olevat pyörät pyörivät kaarteessa eri nopeudella. ks. tasauspyörästönlukko 

Tasauspyörästönlukko on tasauspyörästön yhteyteen toteutettu mekanismi, jolla vetävien pyörien pyörimisnopeus saadaan lukittua keskenään samaksi. Tavanomaisen tasauspyörästön heikkoutena on se, että jos yksi pyörä on liukkaalla ja toinen pitävällä pinnalla, niin vain liukkaalla oleva pyörä pyörii ja laite jää sutimaan paikalleen.

Tasonnostolaite on hydraulitoiminen nostolaite, jolla voidaan jaloittaa ja ottaa päälle esimerkiksi jalkalavakontti. Nostolaite toimii hydraulikoneikolla tai ulosottolla. Kiinteästi asennetussa tasonostolaiteessa on paineilmatoimiset konttilukot, joilla kontti lukitaan ajoneuvon runkoon. Kutsutaan myös jalkalavalaitteeksi.

Tasonnostolaite, jolla voidaan ottaa päälle vaihtokuormakori.

Tauko (Ajo- ja lepoaika asetuksessa (EY) N:o 561/2006 käytetty termi), tarkoittaa aikaa, jonka kuluessa kuljettaja ei saa ajaa eikä tehdä muuta työtä ja joka käytetään yksinomaan lepäämiseen. (eur-lex)

Tavaraliikennelupa-asetus on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1072/2009 maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä. (lähde: eur-lex)

TCS (Traction Control System) – josta käytetään myös lyhenteitä ASC, ASR ja TC. ks. luistonestojärjestelmä

Teholava – ks. myymälälava

Teli on sellainen peräkkäisten etuakselien tai peräkkäisten taka-akselien ryhmä, jossa akselien kuormitukset jakautuvat vakiosuhteessa taikka ajoneuvon valmistajan määrittelemällä tavalla kuormitustilanteen mukaisesti.

Teli, vetävä tarkoittaa että molemmat akselit telillä ovat vetäviä.

Telimassa, eli telille kohdistuva massa, on suurin teknisesti sallittu massa, joka ajoneuvon kokonaismassasta kohdistuu tiehen jonkin telin välityksellä. Liikennemerkillä 347 (ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa) voidaan rajoittaa tiekohtaisesti suurimpia sallituja telille kohdistuvia massoja. ks. akselimassa

Telin kääntöpiste tarkoittaa sitä pistettä, jonka ympäri ajoneuvo kääntyy kyseisen telin osalta telin ollessa kuormattu suurimpaan tieliikenteessä sallittuun massaan, kun ohjautuvat ja ohjaavat akselit sekä kääntymistä parantavat akselien kevennys- ja kuormitustoiminnot ovat aktivoituneet.

Telin kääntöpiste sijaitsee telin keskellä, kun kyseessä on tasajakoinen teli. (lähde: traficom.fi)

Telin painopiste tarkoittaa telin painopistettä, kun teli on kuormitettu suurimpaan tiellä sallittuun massaan ja vain hitaissa nopeuksissa käytettävissä olevat akselien kevennys- ja kuormitustoiminnot eivät ole aktivoituneet. (lähde: traficom.fi)

Terminaali on kuljetusliikkeen, huolintaliikkeen, satamalaitoksen tms. ylläpitämä väliaikainen varasto.

Tiekuljetussopimuslaki (23.3.1979/345) lakia sovelletaan vastikkeelliseen sopimukseen moottoriajoneuvolla tapahtuvasta tavaran kuljetuksesta Suomessa (kotimainen kuljetus) taikka Suomen ja vieraan valtion välillä tai sellaisten vieraiden valtioiden välillä, joista ainakin toinen on tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn yleissopimuksen (CMR; SopS 48–50/73) osapuoli (kansainvälinen kuljetus). (lähde: finlex.fi)

Tieliikenneasetus on kansallinen asetus, joka koskee liikennettä ja liikenteen ohjaamista tieliikennelain 2 § tarkoitetulla tiellä. (5.3.1982/182) (lähde: finlex.fi)

Tieliikennelaki on laki, joka koskee liikennettä tiellä. (3.4.1981/267) (lähde: finlex.fi)

Tilavuuspaino on rahdistusperuste. ks. rahdistusperuste

TIR -carnet on yksi passitus menetelmä ja tavarankuljetuksia ja kansainvälistä kaupankäyntiä helpottava tullimenettely. Sitä käytetään, kun tullaamatonta tai unionitavaraa kuljetetaan EU:n ulkopuolelle toiseen TIR-yleissopimuksen maahan tai sellaisen kautta takaisin EU:hun. Pelkästään unionin sisällä ei voi käyttää TIR-passitusta. (lähde: tulli.fi) ks. ATA -carnet

TNA (Turvallisuusneuvonantaja) – Vaarallisten aineiden tie- tai rautatiekuljetusta sekä näihin kuljetuksiin liittyvää pakkaamista, kuormaamista tai muuta vaarallisten aineiden kuljetuksen turvallisuuteen liittyvää toimintaa harjoittavan on nimettävä turvallisuusneuvonantaja seuraamaan ja ohjaamaan tätä toimintaa sekä selvittämään keinoja, joiden avulla vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvät tehtävät suoritetaan mahdollisimman turvallisesti. (lähde: traficom.fi)

Todellinen paino on rahdistusperuste. ks.rahditusperuste

Tukahduttava (A) (Asphyxiant) on aineen vaaraominaisuus. Käytetään kaasujen vaaraominaisuuksien merkitsemiseen; kaasuja, jotka eivät ole hapettavia, palavia ja myrkyllisiä ja jotka laimentavat tai syrjäyttävät ilmakehässä normaalisti olevan hapen. Jos oikeita työskentelytapoja ei noudateta, nämä kaasut voivat aiheuttaa onnettomuuksia, sillä niiden pitoisuuksien muutoksia ympäröivässä ilmassa ei voida havaita aistein.  Esim. UN 1046, HELIUM, PURISTETTU, 2 on luokituskoodiltaan 1A, jossa 1 merkitsee puristettua kaasua ja A tukahduttavaa vaaraominaisuutta. (lähde: aga.fi, (VAK_tiemaarays_LIITTEET))

Tukkiliina on kolmiopäätteellä varustettu sidontavyö.

Tulliterminaali on tullaamattoman tavaran väliaikaista säilytystä, purkausta ja lastausta varten perustettu tullin myöntämä väliaikainen varasto. (lähde: tulli.fi)

Tunneliluokat tarkoittavat vaarallisten aineiden kuljetuksissa, aine- / määräkohtaisia kuljetusrajoituksia tunnelista riippuen. Luokittelu tunneliluokkiin perustuu olettamukseen että tunneleissa esiintyy kolme päävaraa; räjähdykset, myrkyllisen kaasun tai myrkyllisen haihtuvan nesteen vuoto tai tulipalo. Tunneliluokkia on viisi A,B,C,D ja E. 

Tunnelirajoitus on ajoneuvoja koskeva läpikulkurajoitus tunneleissa, kun kuljetetaan vaarallisia aineita. Tunnelirajoitus merkitään kuljetusasiakirjaan tunneliluokka kirjaimella. ks. tunneliluokat

Turvallisuuskilpi on CSC -turvallisuushyväksynnän osoittava, hyväksyttyyn konttiin kiinnitettävä kilpi. (111/1999)

CSC turvallisuuskilpi
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/

Turvatoimet – ja velvoitteet (11 d § (23.11.2018/1007)) Kuljetettaessa tie- tai rautatiekuljetuksena vaarallista ainetta, joka tahallisesti väärinkäytettynä saattaa aiheuttaa suurta vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle, kuljetukseen liittyvien osapuolten, kuten pakkaajan, lähettäjän, kuormaajan ja kuljetuksen suorittajan, on tehtävä ja pidettävä ajan tasalla toiminnassaan sovellettava turvasuunnitelma, jonka tulee sisältää toimenpiteet ja menettelyt vaarallisen aineen varkauksien ja muun tahallisen väärinkäytön estämiseksi.  (lähde: finlex.fi) ((VAK_tiemaarays_LIITTEET) s.185/ LUKU 1.10) ks. suuren riskin sisältävät vaaralliset aineet

Turvavarusteet ovat VAK -tiekuljetusmääräyksissä vaadittavat luokka- ja ainekohtaiset suojavarusteet ajoneuvonmiehistölle / ajoneuvolle, kun vaarallisen aineen määrä kuljetuksessa ylittää vapaarajan.

Työaikadirektiivi on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/15/EY maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä. (lähde: eur-lex)

Työaikalaki on laki, jota sovelletaan työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 1 §:ssä tarkoitetun työsopimuksen sekä virkasuhteen perusteella tehtävään työhön, jollei toisin säädetä. (9.8.1996/605). Moottoriajoneuvon kuljettajan työaikaa käsitellään pykälässä 8 §. (lähde: finlex.fi)

Työväline on laissa  määritelty, ajoneuvoon kiinnitettävä vaihdettavissa oleva kone, joka on täysin irti maasta tiekuljetuksen aikana tai joka ei voi suhteessa ajoneuvoon kiertyä pystyakselinsa ympäri tiekuljetuksen aikana. 2 § (10.1.2019/31)

Täyskuorma /kokokuorma  tarkoitetaan täyden kuljetusyksikön kuljettamista lähettäjältä yhdelle vastaanottajalle ilman välikäsittelyä terminaalissa.

Täyttöaste koskee vaarallisten aineiden säiliökuljetuksia. Kun vaarallisia aineita kuljetetaan säiliössä, jonka tilavuus on yli 7500 l, eikä sitä ole varustettu väli- tai loiskelevyillä, on säiliön täyttöasteen oltava vähintään 80 % tai enintään 20 %.

U

U-arvo on vetopöydälle kohdistuva pystysuuntainen kuorma tonneissa. Rekisteriotteessa puoliperävaunun osalta mainitaan vetolaitteelle kohdistuva kokonaismassa. (lähde: kraatz.fi)

Umpinainen kuormakori on kuormakori, jossa on suljettavat tai umpinaiset sivuseinät, päädyt ja katto. 

UNECE United Nations Economic Commission for Europe eli (Yhdistyneiden Kansakuntien) Euroopan talouskomissio. Voidaan lyhentää myös YKECE. ks. ECE

(UN/ECE) sääntö N:o 105 tarkoittaa vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen ajoneuvojen hyväksyntää koskevaa säätöä yhdenmukaisista vaatimuksista kyseisten ajoneuvojen erityisten rakenteiden osalta (UN/ECE) sääntö N:o 105)

(UN/ECE) sääntö N:o 111 tarkoittaa N- ja O-luokan säiliöajoneuvojen tyyppihyväksyntää kaatumisvakavuuden osalta koskevaa sääntöä yhdenmukaisista vaatimuksista. Sääntöä sovelletaan nestemäisten tai sulassa muodossa olevien vaarallisten aineiden kuljetukseen ja tilavuudeltaan yli 3 m³ kiinteitä säiliöitä kuljettaviin säiliöajoneuvoihin. ((YK/ECE) sääntö 111)

UN -numero – Jokaisella vaaralliseksi luokitellulla aineella on oma YK– eli UN-numeronsa, UNNO, ainenumero. UN-lyhenne on kansainvälinen ja muodostuu sanoista United Nations. Meillä kansallinen lyhenne on ”YK”, Ranskalaiset käyttävät lyhennettä ”ONU” ja ruotsin kielessä käytetään ”FN”, mutta UN on kansainvälisesti käytössä kaikkialla maailmassa ja kaikissa kuljetusmuodoissa ja esiintyy kaikissa kuljetusasiakirjoissa luokitusta ilmoitettaessa.

UN-numero eli UNNO on tavallaan kuin aineen henkilötunnus, koska sen perusteella vaarallinen aine tunnistetaan samaksi kaikkien kuljetusmuotojen määräysten aineluetteloissa. Esimerkiksi ”UN1963” on joka kuljetusmuodossa heliumia (jäähdytetty neste) merkitsevä tunniste.

Rakenteeltaan UNNO on aina nelinumeroinen, jossa myös etunollat ovat merkitseviä; esimerkiksi ”UN0004” on ammoniumpikraatin tunniste kaikissa kuljetusmuodoissa, joten nollatkin pitää siis merkinnässä muistaa aina huomioida ja numeroiden molemmilla puolilla!

Tällä hetkellä (vuosi 2019) varsinaisia UNNoja on käytössä numerosta 0004 numeroon 3548 eli yli 3 000 kappaletta ja määrä muuttuu jokaisen uuden UN Orange Bookin version tullessa markkinoille; numeroita poistuu ja uusia tulee. Ilmakuljetuksissa on lisäksi käytössä yksi ihan oma UNNOn kaltainen tunniste, ID-numero ID8000, jota ei muiden kuljetusmuotojen aineluetteloissa tunneta ollenkaan. ID8000 = Consumer commodity. (lähde: logistiikanmaailma.fi) lue: vapaaraja: vapaarajataulukko

UN-säiliö tarkoittaa eri kuljetusmuodoissa käytettävää IMDG-koodin mukaista säiliötä, jonka tilavuus määriteltyjen kaasujen kuljetuksessa on yli 450l. (VAK_tiemaarays_LIITTEET)

Copyright Kuljettaja.net

V

Vaarallinen aine tarkoittaa ainetta, joka räjähdys-, palo-, tartunta- tai säteilyvaarallisuutensa, myrkyllisyytensä, syövyttävyytensä taikka muun sellaisen ominaisuutensa vuoksi saattaa aiheuttaa vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle (719/1994).

Vaarallisten aineiden ajolupa eli ”vakkikortti” ks. ADR-ajolupa

Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä (2019) MÄÄRÄYS, LIITTEET. Tätä määräystä sovelletaan vaarallisten aineiden tiekuljetukseen. (lähde: traficom.fi)

Vaaraominaisuus on kullekin vaaralliselle aineelle määritelty vaaratekijä, jonka perusteella aine luokitellaan oikeaan vaarallisuusluokkaan. Yhdellä aineella voi olla useita vaaraominaisuuksia ja luokkia, joista yksi on aina päävaara. Vaaraominaisuudet merkitään numeroin ja kirjain yhdistelmin aineen luokituskoodiin. ks. luokituskoodi, vaarallisuusluokka

Vaatimus vähimmäistehosta – ks. moottoritehovaatimus

Vaihtokuormakori / vaihtokuormatila on kontti tai muu kuormakori, joka on erillinen kuljetus- ja varastoyksikkö ja tarkoitettu vaihdettavaksi kuljetusyksiköksi erilaisiin kuljetusvälineisiin; vaihtokuormakori voi olla varustettu seisontajaloilla. Tällainen kori on esimerkiksi kuvassa oleva jalkalavakontti.

Jalkalavakontti
http://www.hameenautokori.fi

VAK (Vaarallisten Aineiden Kuljetus)

Vakausvaatimus (ajoneuvoyhdistelmän vakausvaatimus) (32 b §) (10.1.2019/31) koskee asetuksen ajoneuvojen käytöstä tiellä pykälä, 32 §:n 3 momentin 7–11 (Autoon kytkettävät hinattavat ajoneuvot) kohdassa tarkoitetuja kolminivelisiä ajoneuvoyhdistelmiä. (lähde: finlex.fi)

Vakausvaatimuksella tarkoitetaan että esimerkiksi väistöliike ei kertaannu liian suureksi yhdistelmän viimeisessä perävaunussa, jotta kalusto pysyy tiellä ja pystyssä. Vaatimus saattaa joissain tapauksissa rajoittaa mahdollisuuksia kytkeä erilaisia perävaunuja yhdistelmäksi. Traficomin määräyksessä on myös vakauden määrittämiseen laskukaavat ja taulukot samaan tapaan kuin kääntyvyyden määrittämiseenkin. (lähde: koneporssi.com)

Suurimpaan tiellä yleisesti sallittuun massaan kuormatun ajoneuvoyhdistelmän tulee mitoitukseltaan vastata yhdistelmää, jonka ISO-standardin 14791 mukaisissa ajokokeissa tai vastaavissa simuloinneissa ajonopeudella 80 kilometriä tunnissa ja kuormatilan lattiasta 1,3 metrin korkeudella olevalla kuorman painopisteellä mitattava pystykiertymäkulmanopeuden vahvistumisarvo on enintään 1,90 ja sivuttaiskiihtyvyyden vahvistumisarvo enintään 4,00. 

Kuljetuksessa tulee pitää mukana 1 momentissa säädetyn vakausvaatimuksen täyttymisen osoittamiseksi tarvittavat ajoneuvon tekniset tiedot. (lähde: finlex.fi)

VAK -direktiivi tarkoittaa vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/68/EY.

Vakionopeudensäädin on järjestelmä joka ylläpitää valittua ajonopeutta ilman että kuljettajan täytyy säädellä kaasua itse. Järjestelmä toimii etäisyystutkan kanssa ja mukauttaa auton nopeuden edellä ajavien autojen mukaan. Se lukee ohjelmistoon ladattua karttapohjaa GPS järjestelmän avulla, näin se voi ennakoida esimerkiksi laskuja ja nousuja ja säädellä rullausta ja kiihdytystä. Järjestelmä käyttää moottoria ja lisäjarrua.

VAK -kuljetus on vaarallisen aineen ja vaarallista ainetta sisältävän kollin ja säiliön varsinaista kuljetusta, kuljetusvälineeseen kuormaamista, lastaamista, purkamista ja käsittelyä. (3 §)

VAK -laki tarkoittaa lakia vaarallisten aineiden kuljetuksesta; 2.8.1994/719

Valmistajan kilpi on pakollinen 1.1.1993 tai sen jälkeen käyttöönotetussa
autossa ja perävaunussa (Ajoneuvolaki 1090/2002 26§, Asetus autojen ja
perävaunujen rakenteesta ja varusteista 1248/2002 liite 1 kohta 18).
Direktiivin 76/114/ETY mukaan valmistajan kilpi on kiinnitettävä lujasti selvästi näkyvään ja helposti luokse päästävään paikkaan ajoneuvon sellaiseen osaan, jota ei yleensä vaihdeta ajoneuvon käytön aikana.

Perävaunun valmistajan kilpi

Valtioneuvoston asetus ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä asetuksessa säädetään ajopiirturikorttien hakemisesta ja uusimisesta, kortin haltijan ilmoitusvelvollisuudesta, korttien voimassaoloajasta sekä poikkeuksista ajopiirturin käytössä. (507/2018)

Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä on kansallinen asetus ammattipätevyydestä. (434/2018) ks. ammattikuljettajadirektiivi

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta – asetuksessa säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 11 b §:ssä tarkoitetusta vaarallisten aineiden kuljettamiseen tiellä oikeuttavasta ajoluvasta (ADR-ajolupa). (401/2011) (lähde: finlex.fi)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä – asetuksessa säädetään vaarallisten aineiden tiekuljetuksesta silloin, kun se alkaa, suoritetaan ja päättyy Suomessa. (13.3.2002/194) (lähde: finlex.fi)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta – asetuksen tarkoituksena on edistää vaarallisten aineiden tie- ja rautatiekuljetusten turvallisuutta sekä ehkäistä niistä ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja. (274/2002) (lähde: finlex.fi)

Valvontalämpötila tarkoittaa vaarallisten aineiden kuljetuksessa enimmäislämpötilaa, jossa orgaanista peroksidia tai itsereaktiivista ainetta voidaan turvallisesti kuljettaa. (VAK_tiemaarays_LIITTEET)

Vanttikiristin on laissa määritelty kiristyslaite, jolla voidaan kiristää sitomisväline, esimerkiksi sitomiskettinki. ks. kiristyslaite

Vanttikiristin
https://www.ikh.fi/fi/vanttikiristin-raikkamalli-5-16–8mm-lyhyt-v1638 

Vapaaraja tarkoittaa sitä vaarallisen aineen määrää, jonka ylitettyään vaarallisen aineen kuljetukseen vaaditaan ADR-ajolupa. Alle vapaarajan kuljetuksiin ei siis tarvita erillisiä ajolupia. Vapaaraja riippuu aineen kuljetuskategoriasta, joita on yhteensä viisi kappaletta. Aineet on lajiteltu kuljetuskategorioihin vaarallisuutensa perusteella. Säiliökuljetuksissa ei sovelleta vapaarajaa. Tyhjän puhdistamattoman säiliön kuljettaminen vaatii ADR-säiliöajoluvan. (lähde: wikipedia.fi) lue: vapaaraja: vapaarajataulukko lue; vapaaraja; kappaletavara- vai säiliökuljetus

Varajarru on jarrujärjestelmä, jota kuljettaja voi käyttää ajoneuvon nopeuden hidastamiseen tai pysäyttämiseen, milloin käyttöjarruun on tullut vika. Usein seisontajarru toimii varajarruna, mutta sen käyttö ajotilanteessa ei ole suositeltavaa. (lähde: traficom.fi)

Varauma on rahtikirjaan merkittävä huomautus lähetyksen virheestä tai poikkeamasta. Varauma osoittaa rahtikirjan ja tavaran poikkeavan toisistaan. (lähde: varova.fi)

Varmistusnasta on vetokytkimen asennon osoittava tappi vetokytkimen (vbg) sivussa. Varmistusnastan ollessa pohjassa on vetokytkin lukittunut. (lähde: kraatz.fi)

Varoitusauto on erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan (EKL-ohjaaja) käyttöön tarkoitettu ajoneuvo, erikoiskuljetuksen liikenteen ohjauksen tai reittiselvityksen yhteydessä. ks. EKL -auto (TRAFICOM/94450/03.04.03.00/2019)

Varoituskilpi (vaarallisten aineiden kuljetus) pitää olla ajoneuvossa, kun kuljetetaan kohotetussa lämpötilassa kuljetettavia aineita. Tällöin kyseessä oleva varoitusmerkki, asennetaan ajoneuvon molemmille sivuille ja taakse.
Ympäristövaarallisten aineiden varoitusmerkki, asennetaan ajoneuvon
molemmille sivuille ja taakse.
Kuvan mukainen varoitusmerkki on kiinnitettävä jäähdytys- tai suoja-aineina käytettäviä vaarallisia aineita sisältävän ajoneuvon tai kontin jokaiseen luukuun tai oveen.

Varoitusmerkit

Varsinainen perävaunu on rakenteeltaan vähintään kaksiakselinen, ja akseleista vähintään yksi (yleensä 2 tai 3) sijaitsee perävaunun takaosassa. Yleensä akselit ovat ohjaamattomia. Nostoteliakselit ovat myös perävaunukäytössä yleistymässä. Perävaunun etuosassa on etukelkan ja yhden tai useamman akselin muodostama kokonaisuus, joka on kuulakehän avulla kiinnitetty perävaunuun. Kelkan etupuolelle on kiinnitetty jäykkä, pystysuunnassa nivelöity vetoaisa joka taas kiinnitetään vetokytkimellä varustettuun kuorma-autoon. Vetoaisa seuraa vetoauton liikkeitä jolloin etuakseli(t) kääntyvät vetoaisan mukana. (lähde: autowiki.fi)

HUOM! Vaarallisten aineiden kuljetuksesta säädetyissä asetuksissa apuvaunun (dolly) avulla kytketty puoliperävaunu katsotaan yhdeksi perävaunuksi, vaikka kyseessä on kaksi erillistä ajoneuvoa.

Varsinaisen perävaunun vetoajoneuvo on rekisteriotteessa käytetty termi, millä tarkoitetaan siis kuorma-autoa jota käytetään varsinaisen perävaunun vetämiseen. ks. Puoliperävaunun vetoauto

V-arvo on keskiakseliperävaunun vetolaitteelle määritelty pystysuuntaisen voiman viitevoima. (lähde: kraatz.fi)

Vasikka ks. keskiakseliperävaunu

Vedenpoistoventtiili on paineilmasäiliön pohjassa oleva venttiili, jota käytetään joko automaattisesti toimivana tai käsikäyttöisenä poistamaan kondenssivesi paineilmajärjestelmästä. Kondenssiveden poisto kuuluu päivittäin, ennen ajo suoritettaviin tarkastuksiin. Kaikkien paineilmasäiliöiden alimmassa kohdassa on oltava vedenpoistoventtiili. Automaattisessa vedenpoistoventtiilissä on oltava myös käsikäyttömahdollisuus. (lähde: narko.fi /traficom.fi) (28 §)

Vetoaisa (drawbar) – perävaunuun kiinnitettäviä vetoaisoja on kahta perustyyppiä: perävaunuun nähden pystysuunnassa nivellettyjä ja niveltämättömiä. Nivellettyjä vetoaisoja käytetään varsinaisissa perävaunuissa ja niveltämättömiä apuvaunuissa ja keskiakseliperävaunuissa. Vetoaisan päähän kiinnitetään vetosilmukka joko hitsaamalla tai ruuviliitoksin. Vetosilmukoita valmistetaan kolmella eri reiän halkaisijalla: 40 mm, 50 mm ja 57 mm. Jokaiselle halkaisijalle vaaditaan sitä vastaava vetokytkin. (TRAFI/261981/03.04.03.03/2016)

Vetokytkin (vetokita) on vetolaite, jolla voidaan yhdistää varsinainen perävaunu, keskiakseliperävaunu tai apuvaunu eli ”dolly” kuorma-autoon tai puoliperävaunuun. Vetokytkin koostuu pääpiirteittäin seuraavista osista: vetokita, vetokara, vetotappi, vetotapin mekanismi, palkkilevyt, välikumit, päätymutteri ja päätymutterin lukitussokka tai – pultti.

Vetokytkimiä valmistetaan kolmella eri vetotapin halkaisijalla: 40 mm, 50 mm ja 57 mm. 50 mm on Suomessa eniten käytetty koko. 57 mm on Ruotsissa yleisin ja 40 mm on Etelä-Euroopassa paljon käytetty koko. (TRAFI/261981/03.04.03.03/2016)

Vetokytkin TAV
https://www.jussinmaki.net/

Vetolaitteelle kohdistuva omamassa on rekisteriotteesta löytyvä valmistajan ilmoittama arvo, jolla ilmaistaan puoliperävaunun etuosan kohdistama massa vetopöydälle. Tämä arvo otetaan huomioon laskettaessa yhdistelmän massaa ja kantavuutta.

Vetolujuus ks. murtolujuus

Vetopalkki – vetokytkin kiinnitetään ajoneuvoon asennettuun vetopalkkiin. Vetopalkki kiinnitetään ruuviliitoksin kuorma-auton runkoon päätepalkiksi tai sivulevyjen avulla osittain tai kokonaan rungon alapuolelle (TRAFI/261981/03.04.03.03/2016)

Vetopituus (perävaunun vetopituus) on mitta vetotapin tai vetosilmukan keskeltä perävaunun taaimpaan kohtaan. Perävaunun vetopituus on merkitty rekisteriotteeseen kohtaan; kytkentämitat ja massat. Vetoautolle perävaunun suurin sallittu vetopituus löytyy vetoauton rekisteriotteesta kohdasta; moduulitiedot. (2 §)

Vetopöydän etäisyys etuakselista on rekisteriotteen kytkentälaitetietoihin merkittävä arvo, millä ilmoitetaan kyseinen etäisyys. Arvo löytyy myös vetopöydästä löytyvästä valmistajan kilvestä.

Vetopöytä on mekaaninen laite, jonka avulla puoliperävaunu saadaan liitettyä apuvaunuun, vetopöydällä varustettuun, toiseen perävaunuun (b-linkki) tai puoliperävaunun vetoautoon. Vetopöytä kantaa osan puoliperävaunun painosta, joka tulee ottaa huomioon mm. kantavuuden laskennassa. (TRAFI/261981/03.04.03.03/2016)

Vetopöytä kiinni -asennossa. (traficom.fi)
Vetopöytä auki -asennossa. (traficom.fi)

Vetosilmukka  varsinainen perävaunu, keskiakseliperävaunu ja apuvaunu kytketään vetoaisan vetosilmukalla vetokytkimeen. Vetosilmukan osuessa kitaan vetotappi nousee hieman, minkä seurauksena tapin lukitus vapautuu ja jousimekanismi laskee tapin vetosilmukan lävitse. (TRAFI/261981/03.04.03.03/2016) ks. vetokytkin / vetotappi

Vetosilmukan holkki on vetosilmukkaan asennettava kuluntahela, joka on vaihdettavissa. (TRAFI/261981/03.04.03.03/2016)

Vetotappi on joko puoliperävaunun etuosassa oleva tappi, jonka avulla perävaunu kiinnitetään vetopöytään, jolloin perävaunun etuosan paino makaa vetopöydän päällä tai vetokytkimessä oleva tappi, joka perävaunun ollessa kytkettynä vetoautoon, kulkee perävaunun vetoaisassa olevan vetosilmukan läpi. (TRAFI/261981/03.04.03.03/2016) ks. vetolaitteelle kohdistuva omamassa, vetopöytä

Vierintävastus on voima, joka vastustaa vierivän kappaleen liikettä. Vierintävastuksella tarkoitetaan sitä energiaa, joka kuluu renkaan tiekosketuksen aikana tapahtuvassa muodonmuutoksessa. Renkaan rakenteella ja materiaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa tähän muodonmuutokseen ja sen vaatimaan energiamäärään. Esimerkkeinä energiankulutusta lisäävistä tekijöistä voisi mainita renkaan lämpötilan, rengaspaineen, pyöräkuorman, renkaan kuluneisuuden sekä ajonopeudesta johtuvan ilmanvastuksen ja pyörteet. (lähde: nokianrenkaat.fi)

Viikko on ajanjakso ajo- ja lepoaika estuksessa, joka alkaa maanantaina kello 00.00 ja päättyy sunnuntaina kello 24.00. ((EY) N:o 561/2006)

Viikoittainen ajoaika on viikon aikana kertynyt yhteenlaskettu ajoaika. ((EY) N:o 561/2006) ks. ajoaika, vuorokautinen ajoaika

Viikoittainen lepoaika tarkoittaa viikoittaista aikaa, jonka kuljettaja saa käyttää haluamallaan tavalla ja joka käsittää ”säännöllisen viikoittaisen lepoajan” ja ”lyhennetyn viikoittaisen lepoajan”. ((EY) N:o 561/2006)

Viskositeetti, eli nesteiden sisäinen kitka joka vaikuttaa nesteen juoksevuuteen. (lähde: wikipedia.fi)

Vuorokautinen ajoaika on yhden vuorokautisen lepoajan päättymisen ja seuraavan vuorokautisen lepoajan alkamisen välillä tai yhden vuorokautisen ja yhden viikoittaisen lepoajan välillä kertynyttä yhteenlaskettua ajoaikaa ((EY) N:o 561/2006). ks. ajoaika, viikoittainen ajoaika

Vuorokautinen lepoaika on vuorokautinen aika, jonka kuljettaja saa käyttää haluamallaan tavalla ja joka käsittää ”säännöllisen vuorokautisen lepoajan” ja ”lyhennetyn vuorokautisen lepoajan”. ((EY) N:o 561/2006)

Väliaikainen ajolupa (ADR) tarkoittaa kirjallista lupaa, joka ADR -ajoluvan hakijan pyynnöstä ajolupakokeen vastaanottaja voi erityisistä syistä luovuttaa hakijalle, jos ajoluvan myöntämiselle asetetut vaatimukset täyttyvät ja ajolupakoe on suoritettu hyväksytysti. Väliaikainen lupa on voimassa enintään kuukauden. (14 §)

Vähimmäisakselikuormitus on laissa säädetty tai valmistajan määrittelemä kuormitus, mikä tulee vähintään kohdistus akselille vakauden, ohjautuvuuden ja jarrutustehon varmistamiseksi. Laki määrittelee mm. tietyt prosentit vetävälle akselille kohdistuvasta massasta erilaisissa tilanteissa. (23 § / 17 §)

Vääntömomentti on voima, joka vaikuttaa akseliin tai muuhun tukipisteeseen kiinnitettyyn objektiin kiertävästi. Vääntö on myös se voima, joka moottorin kampiakselin välityksellä siirtyy moottorista ulos, eli laajasti ajatellen moottorin käyttökelpoinen voima. Aivan kuten voimaa voidaan mitata työntövänä tai vetävänä voimana, vääntö on siis kiertävä voima. (lähde: autowiki.fi) ks. momentti

W

Watti (W) on SI-järjestelmän tehon ja säteilyvirran yksikkö. Teho on yksi watti, kun voimakone tuottaa tai kuormakone kuluttaa joulen energiaa sekunnissa. Watin teholla voi siis nostaa omenan (102 g) metrin korkeuteen sekunnissa – kymmenessä sekunnissa puolestaan kymmenen metrin korkeuteen. Ajoneuvoissa käytetään usein watin yksikön kerrointa kilowattia (kW) ilmasemaan tehoa. Kilowatti vastaa 1000 wattia. (lähde: wikipedia.fi) ks. kilowatti

Webbing elongation tarkoittaa venymää (myötymä). Se on mittavälin pituuden muutoksen suhde (%) alkuperäiseen pituuteen. Tätä merkintää käytetään esimerkiksi kuormaliinoissa, joka siis ilmoittaa sidontavälineen venymisestä. Ilmoitetaan prosenteissa. (lähde: wikipedia.fi) lue: sidontavälineiden merkinnät

X

XL -Standardi on EN-12642 standardiin liittyvä lisämerkintä, jolla ilmaistaan että kyseessä on vahvistettuihin ajoneuvorakenteisiin liittyvä hyväksyntä. Toisin kuin tavallisissa perävaunuissa, XL -perävaunujen rakenteessa on kuormasidontaa tukevia ominaisuuksia, esimerkiksi vahvistetut seinät, neljä ovisalpaa, tukevampi rakenne jne. lue; Kuormakorit osa 2; Standardi EN-12642 XL

Y

Yhdistelmämassa on vetoauton ja sen perävaunun muodostama kokonaismassa. Aina se ei  kuitenkaan ole vetoauton kokonaismassa + sallittu  perävaunun kytkentämassa. Auton kokonaismassan ja kytkentämassan yhteenlaskettu arvo voi olla pienempi kuin sallittu yhdistelmämassa.

Suurin tieliikenteessä sallittu yhdistelmämassa on merkitty auton rekisteriotteeseen, mistä se on syytä tarkistaa. Kuorma-autojen kohdalla tässä täytyy ottaa huomioon moduuliyhdistelmän rajoitukset. (4.12.1992/1257) ks. EMS, kytkentämassa

Yhdistetty kuljetus on runkokuljetus ja siihen yhdistetyt nouto- tai jakelukuljetukset. (lähde: logistiikanmaailma.fi)

Yhdistetty perusajolupa (YP) tarkoittaa ADR -perusajoluvan, räjähdeajoluvan ja radioaktiivisten aineiden ajoluvan sisältävän yhdistetyn peruskurssin ja sitä vastaavan hyväksytyn kokeen perusteella myönnettävää ajolupaa. Luvalla saa kuljettaa vaarallisia aineita Liikenne- ja viestintäviraston määräyksen (VAK_tiemaarays_LIITTEET) 1.1.3.6.3 kohdassa tarkoitettuja määriä (vapaaraja) suurempia määriä kuljetusyksikköä kohti. (4 §) lue: vapaaraja; kappaletavara- vai säiliökuljetus

Yhteenkuormauskiellot tarkoittaa (VAK_tiemaarays_LIITTEET) taulukossa 7.5.2.1 eri varoituslipukkeilla merkittyjä kolleja, joita ei taulukossa määritellyn mukaan saa kuormata samaan ajoneuvoon tai konttiin. HUOM!! Yhteenkuormauskiellot ovat ajoneuvokohtaisia, toisin kuin esimerkiksi vapaaraja, mikä on kuljetusyksikkö kohtainen.

Yhteensopivuusryhmä on räjähdysaineille (VAK_tiemaarays_LIITTEET) taulukossa määritelty ryhmä räjähteiden keskinäiseen yhteenkuormaamiseen. Luokan 1 (räjähteet) aineilla luokituskoodi muodostuu vaarallisuusluokan numerosta ja yhteensopivuusryhmän kirjaimesta; esim. 1.4C. ks. luokituskoodi, yhteenkuormauskiellot  lue: vapaaraja: vapaarajataulukko

YKECE ks.UNECE

YK -numero ks. UN-numero

Yksinkäyttö on radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa käytetty termi ja tarkoittaa, että vain yksi lähettäjä käyttää ajoneuvoa tai suurkonttia siten että kaikki kuormaamiset ja purkamiset suoritetaan lähettäjän tai vastaanottajan ohjeiden mukaisesti. (VAK_tiemaarays_LIITTEET) ks. kokokuorma

Yksittäinen nimike on tarkasti määritellyille vaarallisille aineille määritelty nimi; esim. UN1090 ASETONI (VAK_tiemaarays_LIITTEET)

Yleinen kuljetuskielto ks. kuljetuskielto

Yleinen kuljetusrajoitus ks. kuljetusrajoitus

Ylipaine ks. paine

Z

Å

Ä

Ärsyttävyys (syövyttävyys) – Aine voi ärsyttää tai syövyttää ihoa, silmiä tai limakalvoja. Ärsyttävät aineet aiheuttavat kudoksissa tulehdusta ja syövyttävät aineet aiheuttavat kudostuhoa (nekroosi).

Ylempiä hengitysteitä ärsyttäviä vesiliukoisia aineita ovat esimerkiksi formaldehydi, ammoniakki ja rikkihappo, joiden vaikutus havaitaan yleensä välittömästi. Niiden aiheuttamia vaikutuksia ovat yskä, kirvelevä kipu, liman eritys ja hengityksen vaikeutuminen. Ylähengitysteihin ja keuhkoputkiin vaikuttavia, niin ikään voimakkaasti ärsyttäviä aineita ovat muun muassa kloori, kloorivety, klooridioksidi ja rikkidioksidi. Pääasiallisesti keuhkojen kaasujenvaihdunnasta huolehtivia rakenteita, keuhkorakkuloita, vahingoittavia aineita ovat veteen niukkaliukoiset, reaktiiviset kaasut, kuten typpidioksidi ja fosgeeni. Niiden aiheuttamat ärsytysoireet ovat lieviä ja vaikutukset ilmenevät viivästyneinä. Kaasujen hengittämisen ja keuhkopöhön oireiden alkamisen välille jää viiveaika, joka vaihtelee alle tunnista jopa kahteen vuorokauteen saakka.

Iholla ärsyttävät aineet aiheuttavat tulehdusreaktion, joka ilmenee punoituksena ja turvotuksena. Silmissä kemiallinen ärsytys ilmenee kirvelevänä kipuna, kyynelvuotona, silmäluomen lihaskouristuksena ja mahdollisesti näkemisen samentumisena. Silmissä voidaan todeta sidekalvon punoitusta ja turvotusta, sarveiskalvon samentumista ja värikehän tulehdusta. (lähde: ova-ohjeet)

Ö

   Lähetä artikkeli PDF tiedostona