Säädöshakemisto

Miten hakemisto toimii?

Raskaan kaluston kuljettajaa koskee lukemattomat eri lait, asetukset, sopimukset ja direktiivit. Ongelmaksi muodostuu usein, että vaikka muistaa laissa puhuttavan jostain tietystä asiasta sitä ei vain löydä säädöksistä.

Finlexin haku toiminto on ainakin omasta mielestäni äärimmäisen huono ja parhaimmillaankaan se ei anna suoraa linkkiä haluttuun kohtaan. Tämä hakemisto helpottaa asiasanalla tai termillä hakua.

Tällä hetkellä projekti on vasta alussa ja hakemistosta löytyy seuraavien säädösten asiasanat;

  • laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta – 2.8.1994/719
  • liikenneministeriön päätös ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä – 14.12.1982/940
  • valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä – 13.3.2002/194

Linkit johtavat finlex.fi, eur-lex.europa.eu ja publications.europa.eu sivustoille.

Huomautus!

Tämä hakemisto on käynnissä oleva projekti ja hakemistoon lisätään asiasanoja ja termejä kokoajan.

Hakemisto


ADR -pakkaus ks. pakkaus
ajolupa 2.8.1994/719,
-ajolupa tiekuljetuksiin – 11 b §
ajoneuvon kuormaaminen – L4
asiakirjat13.3.2002/194, 2.8.1994/719
-asiakirjat (vak) – 26 §
-kuljetukseen liittyvät asiakirjat, selvitykset ja ilmoitukset (vak) – 11 c §
eläinten kuljetus
-vak – 26 a §
erityismääräykset
-puutavaran ja kontin sitomisesta – 17 §
erityissäännökset henkilöstön pätevyydestä ilmakuljetukseen liittyvissä tehtävissä – 11 a §

euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivit
-kuljetettavista painelaitteista annettu direktiivi – 2010/35/EU
-mitta- ja massadirektiivi – 96/53/EY
-puitedirektiivi – 2007/46/EY
-VAK -direktiivi – 2008/68/EY

haltija13.3.2002/194,
-säiliökontin – 14 §
-UN -säiliön – 14 §
ilmoitukset 13.3.2002/194
-onnettomuudet ja niistä tehtävät ilmoitukset – 34 §
-säteilyraja-arvojen ylityksestä annettavat ilmoitukset – 36 §
irtotavarakontti13.3.2002/194
-ulkomaisen irtotavarakontin käyttöönotto 24 §
kiinnityspisteet 14.12.1982/940,
-kiinnityspisteet – 7 §
-lukumäärä, sijainti ja muoto – 14.12.1982/940 / 9 §
-nimellislujuus – 14.12.1982/940 / 8 §
kiristyslaite – 15 §
koulutus13.3.2002/194, 2.8.1994/719
-henkilöstön koulutus – 15 §
-henkilöstön yleinen pätevyys – 11 §
kuljettaja13.3.2002/194, 2.8.1994/719
-velvollisuudet (vak) – 8 §
-velvollisuudet tiekuljetuksissa – 10 §
kuljetuksen suorittaja13.3.2002/194, 2.8.1994/719
-kuljetuksen suorittaja ja kuljettaja 8 §
-velvollisuudet – 9 §
kuljetukset 13.3.2002/194, 2.8.1994/719
-kuljetuksen keskeyttäminen ja henkilöiden kuljettamiskielto – 27 §
-kuljetus matkatavarana (vak) – 10 a §, 28 §
-kuljetus lentopostilähetyksenä (vak) – 10 b §
-kuljetus ja tilapäinen säilytys kuljetusketjussa – 12 §
kuljetus rajoitukset ja kiellot
-alueellinen kuljetusrajoitus ja tunnelirajoitus – 33 a §
kuormakori 14.12.1982/940 L2
-etupäädyn lujuus – 6 §
-etupäädyn mitat – 5 §
-etupääty – 4 §
-EY-tyyppihyväksytyn ajoneuvon – 18 a §
-hyväksyminen – 18 §
-kiinnittäminen ajoneuvoon – 3 §
-kiinnityspisteet – 7 §
-toisessa ETA -valtiossa hyväksytyn ajoneuvon – 18 a §
kuormaaminen 14.12.1982/940
-ajoneuvon – L4
kuorma14.12.1982/940
-sijoittaminen – 12 §
-sitominen – L5, 16 §
-varmistaminen – 13 §
kuormaaja – 11 §
kuorman purkaja – 14 a §
liikenneministeriön päätös ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä14.12.1982/940
lähettäjä 13.3.2002/194, 2.8.1994/719
-lähettäjä – 7 §
-yleiset velvollisuudet – 8 §
MEMU – 26 d §
nimellislujuus – 8 §
ohjaamon suoja
14.12.1982/940
-ohjaamon suoja – 4 §
-suojan lujuus – 6 §
-suojan mitat – 5 §
paineastia – 17 §
painelaite13.3.2002/194
-kuljetettava painelaite – 17 §
-kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvat paineastiat – 17 §
-kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvat säiliöt 25 §
pakkaaja – 12 §
pakkaamattomien vaarallisten esineiden viranomaisen hyväksyntää edellyttävät kuljetukset – 26 b §
pakkaus13.3.2002/194, 2.8.1994/719
-ADR-pakkausten käyttö – 19 §
-ilmoitukset pakkauksen hyväksymisestä – 35 §
-pakkauksen turvallisuus – L3a
-RID-pakkausten käyttö – 19 §
-vaatimustenmukaisuuden osoittaminen – 18 §
-valmistajan ja jälleenmyyjän tiedonantovelvollisuus – 16 §
pankot 14.12.1982/940,
-lukumäärä ja lujuus – 10 §
-pankkorakenteet – 11 §
puitedirektiivi – 2007/46/EY
radioaktiivisten aineiden kuljetusten hyväksyminen ja ilmoittaminen – 29 §
RID-pakkaus ks. pakkaus
räjähteiden kuljettaminen liikkuvassa räjähdevalmistusyksikössä – 26 d §
sidonta ks. sitominen
sitominen14.12.1982/940,
-kontin – L5, 17 §
-kuorman – L5, 16 §
-puutavara – L5, 17 §
-sitomisvälineet – 14 §
sijoittaminen, kuorman – 12 §

sopimukset
-asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen voimaansaattamisesta – SopS 23/1979
-kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva yleissopimus (COTIF) – SopS 52/2006

säiliö 13.3.2002/194, L4
-ilmoitukset säiliön hyväksymisestä – 35 §
-kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvat säiliöt 25 §
-säiliön turvallisuus – L3a
-säiliön täyttäjä – 13 §
-ulkomaisen säiliön käyttöönotto 24 §
säteily 13.3.2002/194
-säteilyraja-arvojen ylityksestä annettavat ilmoitukset ja muut toimenpiteet – 36 §
-säteilysuojeluohjelma ja johtamisjärjestelmä – 29 a §
tarkastustodistus – 29 e §
tilapäinen säilytys kuljetusketjussa – 12 §
tilapäisen säilytysalueen turvaaminen – 27 a §
tunnelirajoitus – 33 a §
turvallisuusneuvonantajan nimeämisvelvollisuus – 10 c §
turvasuunnitelma – 6 §
turvatoimet ja -velvoitteet – 11 d §
täyttäjä 13.3.2002/194,
-irtotavara-ajoneuvon – 13 §
-irtotavarakontin – 13 §
-säiliön – 13 §
vaarallisen tartunnan saaneen elävän eläimen kuljetus – 26 a §
vaaralliset aineet13.3.2002/194, 2.8.1994/719
-kuljetukseen käytettävää ajoneuvoa koskevat vaatimukset – 7 a §
-kuljetusluokat – 3 a §
-luokitus – 5 §
-matkatavarana – 28 §, 10 a §
vaihtokuormakori – 14.12.1982/940
VAK-hyväksynnän myöntäjä – 7 b §
VAK-hyväksyntöjä myöntävän henkilön pätevyysvaatimukset – 7 c §
-lupa jatkokoulutuksen antamiseen – 7 d §
VAK-katsastuksen suorittaja – 7 b §
VAK-katsastuksia suorittavan henkilön pätevyysvaatimukset – 7 c §
-lupa jatkokoulutuksen antamiseen – 7 d §
valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä13.3.2002/194
valtuutusmääräys – 19 §
valvontaviranomaisen tarkastukset – L5a
varmistus, kuorman- 14.12.1982/940
vastaanottaja – 9 §
velvollisuudet 13.3.2002/194, 2.8.1994/719
-velvollisuudet, muut (vak) – 13 §
-velvollisuudet, osapuolten (vak) – L2
-velvollisuudet, yleiset (vak) – L3
yhteenkuormattavien räjähteiden erottelumenetelmien hyväksynnät – 26 c §

   Lähetä artikkeli PDF tiedostona