yleinen kuljetusrajoitus

Vaarallista ainetta ei saa kuljettaa, jos kuljetuksesta aiheutuisi aineen 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun ominaisuuden vuoksi ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle vaaraa, jota ei voi pakkaamista tai kuormaamista koskevin…

yleiset n.o.s.-nimikkeet

2.1.1.2 Eri luokissa jokaisella nimikkeellä on YK-numero. Seuraavan tyyppisiä nimikkeitä käytetään: D. Yleiset n.o.s.-nimikkeet aine- ja esineryhmille, joilla on yksi tai useampi vaaraominaisuus ja joita ei ole tarkemmin määritelty, esim.:…

ylipaine

on absoluuttisen paineen ja kulloinkin vallitsevan ulkoilman paineen ero. Esimerkiksi paineilmajarrujärjestelmän paineet ilmoitetaan ylipaineina. Paineen yksikkö on 0,1 MPa (megapascal) = 1 bar (baari) = 10 N(ewton)/cm² (neliösenttimetri potenssiin kaksi)…

ylisidonta

Kuorman yli sidonnalla, jota kutsutaan myös kitkasidonnaksi, pyritään lisäämään kitkavoimia kuormausyksiköiden pohjan ja lastausalustan välillä, tai jos kuormausyksiköistä muodostuu pinoja, alempien kuormausyksiköiden välillä. Yläosassa pystysuoran sidontakulman suuruus lastausalustaan nähden on…

ärsyttävyys

(syövyttävyys) – Aine voi ärsyttää tai syövyttää ihoa, silmiä tai limakalvoja. Ärsyttävät aineet aiheuttavat kudoksissa tulehdusta ja syövyttävät aineet aiheuttavat kudostuhoa (nekroosi). Ylempiä hengitysteitä ärsyttäviä vesiliukoisia aineita ovat esimerkiksi formaldehydi,…

μ

(kreik. M myy) on SI-järjestelmän kerrannaisyksikön etuliite, joka tarkoittaa miljoonasosaa (10−6). Esimerkiksi mikrosievert (µSv) on miljoonasosa sievertiä (Sv) ja siten 1 000 000 μSv = 1 Sv. (wikipedia.fi) μ toimii myös kitkakertoimen merkkinä. (https://fi.wikipedia.org/wiki/Kitka)