Ahvenanmaan maakunnan liikennelupa

Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaisen viranomaisen myöntämä liikennelupa oikeuttaa tavaroiden kuljettamisen Ahvenanmaan sisällä sekä tavaroiden kuljettamisen Ahvenanmaan ja muun Suomen välillä. Toimivaltainen viranomainen tavara-, joukko- ja taksiliikennelupa-asioissa on Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. (lähde:…

ajo- ja lepoaika-asetus

on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 561/2006 tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta….

ajoaika

on sen ajotoiminnan kestoa, joka on tallennettu, joko automaattisesti tai puoliautomaattisesti asetuksen NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 3821/85  liitteissä I ja I B määritellyn tallennuslaitteiston (digipiirturi) avulla, tai manuaalisesti, kuten saman…

ajojärjestelijä

eli juitsari suunnittelee lastaukset ja antaa ajotoimeksiannot kuljettajille.

ajokorkeus

tarkoittaa ajoneuvon (auto, perävaunu, apuvaunu) rungon säädettävissä olevaa korkeutta. Ajokorkeuden säätötoiminnolla voidaan säätää ajoneuvon ajokorkeutta eli tasoa. Tämän avulla voidaan ajoneuvosta riippuen esimerkiksi laskea ajoneuvon perää, jolloin kuormaaminen helpottuu, kun…

ajokorttilaki

laissa säädetään liikenteen turvallisuuden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi moottorikäyttöisten ajoneuvojen kuljettamiseen vaadittavista ajokorteista sekä ajo-oikeuksista, ajokielloista, kuljettajantutkinnoista, kuljettajaopetuksesta ja siihen liittyvistä luvista. 29.4.2011/386

ajolupakoe

tarkoittaa ADR-ajoluvan myöntämisen edellytyksissä määriteltyä Liikenne- ja Viestintäviraston (traficom) järjestämää koetta, jonka perusteella ajolupa voidaan myöntää. (10 §)

ajolupavaatimus

tarkoittaa laissa (2.8.1994/719) tarkoitettujen vaarallisten aineiden kuljettamiseen oikeuttavaa ajolupaa (11 b §). Ajoluvasta säädetään lisäksi (6.4.2011/401 / 4 §). lue: vapaaraja; kappaletavara- vai säiliökuljetus

ajoneuvo

on ajoneuvolain määritelmän mukaan maalla kulkemaan tarkoitettu laite, joka ei kulje kiskoilla.