ADR-ajolupa

on koulutuksen ja kokeen perusteella myönnettävä lupa, joka oikeuttaa kuljettamaan vaarallisia aineita yli määritettyjen vapaarajojen. Luvasta säädetään asetuksessa (6.4.2011/401). lue: vapaaraja; vapaarajan määritys lue: Ajolupavaatimus; kappaletavara- vai säiliökuljetus?

ADR-erillissopimus

ADR-sopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja ADR-erillissopimuksia saa noudattaa vaarallisten aineiden kuljetuksissa niiden maiden välillä, jotka ovat allekirjoittaneet ADR-sopimuksen. Suomen allekirjoittamaa ADR-erillissopimusta saa soveltaa myös vaarallisten aineiden kuljetuksissa Suomessa. Allekirjoitetut ADR-erillissopimukset…

ADR-hyväksymistodistus

koskee räjähde- (EX/II ja EX/III) ja säiliökuljetuksia (FL ja AT). Hyväksymistodistus on oltava mukana ajoneuvossa, jota koskee ADR -hyväksyntävaatimus. Osoituksena siitä, että EX/II-, EX/III-, FL- ja AT-ajoneuvo ja MEMU täyttää…

ADR-maa

tarkoittaa ADR-sopimukseen liittynyttä valtiota.

ADR-määräykset

tarkoittavat kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (23/1979) määräyksiä sellaisina kuin ne ovat Suomea sitovina voimassa (2 §).

ADR-sopimus

eli kansainvälinen vak-tiesopimus. Vaarallisten aineiden tiekuljetuksista on voimassa kansainvälinen sopimus (ADR-sopimus), jonka osapuolina on yli 50 valtiota. ADR-sopimuksessa määritellään esimerkiksi aineiden luokitus kuljetusta varten, eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet kuljetusketjussa…

ADR-turvavarusteet

ovat kuljetusmääräyksissä (vak) vaadittavat luokka- ja ainekohtaiset suojavarusteet ajoneuvonmiehistölle / ajoneuvolle, kun vaarallisen aineen määrä kuljetuksessa ylittää vapaarajan.

adsorptio

on kaasun, nesteen tai kiinteän kerroksen muodostuminen kiinteän aineen tai nesteen pinnalle.

AEBS

eli Advanced Emergency Braking System on edistynyt / kehittynyt hätäjarrutusjärjestelmä.

aerosoli

tai aerosolipullo tarkoittaa kohdan vaatimukset täyttävää kertakäyttöön tarkoitettua metalli-, lasi- tai muoviastiaa, joka sisältää puristettua, nesteytettyä tai paineen alaisena liuotettua kaasua, ja joka lisäksi voi sisältää nestettä, tahnaa tai jauhetta….