nestemäinen aine

(neste) tarkoittaa ainetta, jonka höyrynpaine 50 °C lämpötilassa on enintään 300 kPa (3 bar) ja joka ei ole täysin kaasumainen 20 °C lämpötilassa ja 101,3 kPa:n paineessa ja:

(a) jonka sulamispiste tai sulamisen alkamispiste 101,3 kPa:n paineessa on enintään 20 °C, tai
(b) joka on nestemäinen standardin ASTM D 4359-90 testimenetelmän mukaisesti, tai
(c) joka ei ole pastamainen kohdassa 2.3.4 kuvatun juoksevuuden määrityskokeen (penetraatiokoe) kriteerien mukaisesti.

Huom. ”Kuljetus nestemäisessä muodossa” tarkoittaa säiliöitä koskevissa määräyksissä:
– tämän määritelmän mukaisten nesteiden kuljetusta, tai
– sulassa muodossa kuljetettavaksi jätettävien kiinteiden aineiden kuljetusta.

(1.2.1)

Related Asiasanat

admin