A-tyypin kolli

on radioaktiivisten aineiden pakkaamiseen käytetty kolli tyyppi. A-tyypin kolleja on kiinteille, nestemäisille ja kaasumaisille aineille. Radioaktiivista ainetta sisältävän kollin saa luokitella A-tyypin kolliksi edellyttäen, että kuljetusmääräysten ehdot täyttyvät.   (2.2.7.2.4.4)…

A-VAK

eli kuljetuskielto (kielto- ja rajoitusmerkki nro 318 ja lisäkilpi nro 848) vaarallisten aineiden kuljetus näin merkityllä alueella ehdottomasti kielletty. Koskee kuljetuksia yli vapaarajan.    

ADN

tarkoittaa vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista tehtyä eurooppalaista sopimusta (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, European agreement concerning the international carriage of dangerous…

ADR

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) eli suomeksi Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (23/1979). Alkuperäinen nimi on Accord européen relatif au transport international des…

ADR-ajolupa

on koulutuksen ja kokeen perusteella myönnettävä lupa, joka oikeuttaa kuljettamaan vaarallisia aineita yli määritettyjen vapaarajojen. Luvasta säädetään asetuksessa (6.4.2011/401). lue: vapaaraja; vapaarajan määritys lue: Ajolupavaatimus; kappaletavara- vai säiliökuljetus?

ADR-erillissopimus

ADR-sopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja ADR-erillissopimuksia saa noudattaa vaarallisten aineiden kuljetuksissa niiden maiden välillä, jotka ovat allekirjoittaneet ADR-sopimuksen. Suomen allekirjoittamaa ADR-erillissopimusta saa soveltaa myös vaarallisten aineiden kuljetuksissa Suomessa. Allekirjoitetut ADR-erillissopimukset…

ADR-hyväksymistodistus

koskee räjähde- (EX/II ja EX/III) ja säiliökuljetuksia (FL ja AT). Hyväksymistodistus on oltava mukana ajoneuvossa, jota koskee ADR -hyväksyntävaatimus. Osoituksena siitä, että EX/II-, EX/III-, FL- ja AT-ajoneuvo ja MEMU täyttää…

ADR-maa

tarkoittaa ADR-sopimukseen liittynyttä valtiota.

ADR-määräykset

tarkoittavat kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (23/1979) määräyksiä sellaisina kuin ne ovat Suomea sitovina voimassa (2 §).