A-tyypin kolli

on radioaktiivisten aineiden pakkaamiseen käytetty kolli tyyppi. A-tyypin kolleja on kiinteille, nestemäisille ja kaasumaisille aineille. Radioaktiivista ainetta sisältävän kollin saa luokitella A-tyypin kolliksi edellyttäen, että kuljetusmääräysten ehdot täyttyvät.   (2.2.7.2.4.4)…

alfasäteily

on voimakkaasti ionisoivaa mutta heikosti läpäisevää radioaktiivista säteilyä. Se on radioaktiivisen hajoamisen yksi muoto. (wikipedia.fi) Alfahiukkanen rakentuu kahdesta protonista ja kahdesta neutronista. Alfasäteily on vaarallista, jos sitä lähettävää ainetta joutuu…

annosnopeus

ilmaisee, kuinka suuren säteilyannoksen ihminen saa tietyssä ajassa. Annosnopeuden yksikkö on sievertiä tunnissa (Sv/h). (lähde: stuk.fi) Annosnopeus radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa tarkoittaa vastaavaa säteilyn annosnopeutta ilmaistuna yksiköllä millisieverttiä tunnissa (mSv/h) tai…

becquerel

lyhenne (Bq), joka lausutaan ”bekrel”, on radioaktiivisen aineen aktiivisuuden yksikkö. 1 Bq tarkoittaa yhden atomiytimen virityksen purkautumista sekunnin aikana. Becquerel on myös SI-järjestelmän mukainen yksikkö. Becquerelin kerrannaisyksiköitä ovat esimerkiksi kilobecquerel…

beetasäteily

tarkoittaa elektroneista tai positroneista koostuvaa säteilyä, joka on radioaktiivisen aineen (esimerkiksi C-14) lähettämää ionisoivaa hiukkassäteilyä. Beetasäteily on melko läpitunkevaa ja voi olla vaarallista varsinkin, jos sitä lähettävää ainetta joutuu iholle…

Bq

tarkoittaa radioaktiivisen aineen aktiivisuuden yksikköä. Lue becquerel.

CSI

eli criticality safety index. Lue kriittisyysturvallisuusindeksi.

ennakkoilmoitus Säteilyturvakeskukselle

(vak) Säteilyturvakeskukselle on tehtävä ennakkoilmoitus seuraavissa tapauksissa: (a) Jos kollille vaaditaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä ja tämä viranomainen on muu kuin Säteilyturvakeskus, on lähettäjän varmistettava ennen kollin ensimmäistä lähettämistä, että Säteilyturvakeskukselle…

erityismuodossa oleva radioaktiivinen aine

tarkoittaa joko; a. kiinteää radioaktiivista ainetta, joka ei voi levitä tai b. suljettua radioaktiivisen aineen sisältävää kapselia. (2.2.7.1.3)

fissiili

viittaa tavallisesti sellaiseen nuklidiin, joka voi hajotessaan eli fissioituessaan tuottaa todennäköisesti keskimäärin enemmän kuin yhden, sen energisen neutronin, joka voisi aikaansaada fission toisessa vastaavassa nuklidissa ja näin ollen voi tapahtua…