epäherkistetyt kiinteät räjähdysaineet

Epäherkistetyt kiinteät räjähdysaineet ovat aineita, jotka on kostutettu vedellä tai alkoholilla tai jotka on laimennettu muilla aineilla siten, että niiden räjähdysominaisuudet on eliminoitu. Luvun 3.2 taulukossa näitä nimikkeitä ovat seuraavat:…

epäherkistäminen

2.2.41.1.16 (luokka 4.1) Kuljetusturvallisuuden varmistamiseksi itsereaktiiviset aineet epäherkistetään usein laimentamalla. Jos aineen prosenttiosuus on annettu, tarkoitetaan sillä massaprosenttia pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun. Jos laimenninta käytetään, itsereaktiivinen aine on testattava laimentimen kanssa…

helposti syttyvät kiinteät aineet ja esineet

Helposti syttyvät kiinteät aineet ovat helposti palavia kiinteitä aineita, sekä kiinteitä aineita, jotka voivat syttyä palamaan kitkan vaikutuksesta. Helposti palavat kiinteät aineet ovat jauhemaisia, rakeisia tai pastamaisia aineita, jotka ovat…

hälytyslämpötila

7.1.7.4.3 hälytyslämpötila tarkoittaa lämpötilavalvotuissakuljetuksissa (luokat 4.1 ja 5.2) lämpötilaa, jossa hätätoimenpiteet käynnistettävä. Valvonta- ja hälytyslämpötilat valmiiksi luokitelluille itsereaktiivisille aineille ovat kohdassa 2.2.4.1.4 ja valmiiksi luokitelluille orgaanisille peroksideille kohdassa 2.2.52.4

itsereaktiiviset kiinteät tai nestemäiset aineet

ovat termisesti epästabiileja aineita, jotka voivat hajota voimakkaan eksotermisesti myös ilman reaktioon osallistuvaa happea (ilmaa). (2.2.41.1.9) Itsereaktiivisten aineiden hajoaminen voi alkaa lämmön, katalyyttisesti vaikuttavien epäpuhtauksien (esim. happojen, raskasmetalliyhdisteiden, emästen), kitkan…

itsereaktiivisten aineiden kaltaiset aineet

Aineet jotka: (a) koesarjojen 1 ja 2 mukaan kuuluivat luokkaan 1, mutta jotka koesarjan 6 perusteella vapautuvat luokan 1 määräyksistä, (b) eivät ole luokan 4.1 itsereaktiivisia aineita, ja (c) eivät…

katalyytti

on aine, joka nopeuttaa kemiallista reaktiota tietyssä lämpötilassa, kuitenkaan itse kulumatta reaktiossa. Se osallistuu kemialliseen reaktioon, mutta ei ole reaktion alku- tai lopputuote. (lähde: wikipedia.fi)

luokituskoodi

muodostuu kirjaimista ja numeroista ja kertoo jotain aineen kemiallisista ominaisuuksista. Luokituskoodi muodostuu eri luokissa seuraavasti; Luokka 1 (räjähteet) – vaarallisuusluokan numero + yhteensopivuusryhmän kirjain Luokka 2 (kaasut) – kaasujen jaottelun…

luokka 4.1

Luokkaan 4.1 kuuluvat: – helposti syttyvät kiinteät aineet ja esineet – itsereaktiiviset kiinteät tai nestemäiset aineet – epäherkistetyt kiinteät räjähdysaineet – itsereaktiivisten aineiden kaltaiset aineet – polymeroituvat aineet (2.2.41.1.1)

polymeroituvat aineet

ovat aineita, jotka ilman stabilointia tavanomaisissa kuljetusolosuhteissa ovat alttiita voimakkaille eksotermisille reaktioille, joissa muodostuu suurempia molekyylejä tai polymeerejä. Tällaisia aineita pidetään luokan 4.1 polymeroituvina aineina, jos: (a) niiden itsekiihtyvä polymeroitumislämpötila…