ADN

tarkoittaa vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista tehtyä eurooppalaista sopimusta (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, European agreement concerning the international carriage of dangerous…

Ahvenanmaan maakunnan liikennelupa

Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaisen viranomaisen myöntämä liikennelupa oikeuttaa tavaroiden kuljettamisen Ahvenanmaan sisällä sekä tavaroiden kuljettamisen Ahvenanmaan ja muun Suomen välillä. Toimivaltainen viranomainen tavara-, joukko- ja taksiliikennelupa-asioissa on Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. (lähde:…

ajojärjestelijä

eli juitsari suunnittelee lastaukset ja antaa ajotoimeksiannot kuljettajille.

ajoneuvon täyttöaste

on ajoneuvon kuljettaman kuorman määrä (paino tai tilavuus) prosentteina (%) ko. ajoneuvon sallitusta maksimäärästä. (lähde: logistiikanmaailma.fi) Lue lisää; Rahditus 2; rahditusperusteet

alkuperätodistus

on vientiasiakirja. Tavaran maahantuonnin edellytyksenä on eräissä maissa ns. alkuperätodistuksen esittäminen. Alkuperätodistuksen tarkoitus on yksinomaan osoittaa tavaroiden alkuperä, jotta voidaan toimia tullaus- tai kaupallisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot eri maissa vaadittavista…

ATA-carnet

on kansainvälistä kaupankäynti helpottava tullimenettely (passitus), jota käytetään muiden kuin kaupallisten tavaroiden väliaikaiseen maahantuontiin tai -vientiin esimerkiksi näyttelyyn tai messuille. ATA-carnet’lla voidaan myös passittaa tällaisia tavaroita sellaisten alueiden (esim. EU)…

ATP-sopimus

eli (Accord relatif aux Transports internationaux de denrées Périssables et aux engins spéciaux a utiliser pour ces transports) on kansainvälinen helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetuksesta ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskeva…

ATP-todistus

on puolueettoman kolmannen osapuolen antama asiakirja siitä, että kuljetusväline täyttää ATP-sopimuksen vaatimukset. (lähde: kylmaketju.fi)

AWB

eli Air Waybill on lentorahtikirja, joka toimii rahtikirjan lisäksi myös kuljetussopimuksena. Rahtikirjassa esitetään lentorahdin yleiset ehdot ja siihen merkitään lähettäjän ja vastaanottajan tietojen lisäksi rahdin kuvaus, määrät, mitat, reititys ja…