ADR-erillissopimus

ADR-sopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja ADR-erillissopimuksia saa noudattaa vaarallisten aineiden kuljetuksissa niiden maiden välillä, jotka ovat allekirjoittaneet ADR-sopimuksen. Suomen allekirjoittamaa ADR-erillissopimusta saa soveltaa myös vaarallisten aineiden kuljetuksissa Suomessa. Allekirjoitetut ADR-erillissopimukset…

ajokorttilaki

laissa säädetään liikenteen turvallisuuden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi moottorikäyttöisten ajoneuvojen kuljettamiseen vaadittavista ajokorteista sekä ajo-oikeuksista, ajokielloista, kuljettajantutkinnoista, kuljettajaopetuksesta ja siihen liittyvistä luvista. 29.4.2011/386

ajoneuvolaki

koskee tieliikennelaissa (267/1981) tarkoitetulla tiellä ja muualla käytettävien ajoneuvojen: 1) luokitusta; 2) rakennetta, hallintalaitteita, varusteita, järjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä; 3) ympäristöominaisuuksia; 4) hyväksymistä liikenteeseen ja rekisteröintiä; 5) määräaikaisia ja muita…

ajoneuvoluokka

Ajoneuvot on jaettu ajoneuvojenperusluokkiin ja niiden alaluokkiin. Erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot on jaettu tarkempiin luokkiin (esim. matkailuauto). (lähde: traficom.fi)

jätelaki

(17.6.2011/646) tarkoituksena on ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle sekä vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, varmistaa toimiva jätehuolto ja ehkäistä roskaantumista.

konttilaki

(23.10.1998/762) on laki, jota sovelletaan kansainväliseen liikenteeseen käytettäviin kontteihin. Tämä laki ei koske erityisesti ilmakuljetukseen suunniteltuja kontteja. Vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävistä konteista säädetään lisäksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (719/1994) ja sen…

kuljetusmääräykset

(vak) tarkoittavat vaarallisten aineiden kuljetusta, pakkaamista ja varastointia koskevia säädöksiä ja määräyksiä. Vaarallisten aineiden kuljetusta koskevat säädökset ja määräykset löytyvät Traficomin VAK-sivuilta

laki ylikuormamaksusta

Ylikuorman kuljettamisesta tavaran kuljetukseen tarkoitetussa moottorikäyttöisessä ajoneuvossa tai sen perävaunussa tieliikennelaissa (267/81) tai sitä vastaavassa Ahvenanmaan maakuntalaissa tarkoitetulla tiellä määrätään valtiolle maksettava ylikuormamaksu tämän lain mukaan. (14.1.1982/51) (lähde: finlex.fi) lue asetus ylikuormamaksusta.

liikkeellelähtökyky

Jos ajoneuvoyhdistelmässä, jonka massa on yli 44 tonnia tai pituus yli 18,75 metriä, vetävälle akselille tai vetäville akseleille yhteensä kohdistuva massa on alle 18 % ajoneuvoyhdistelmän massasta, vetoajoneuvo on 16…

momentti

(lyhennetään mom.) on lakiin, asetukseen tai sääntöihin sisältyvän pykälän alakohta tai kappale. Laajat momentit jakaantuvat usein kohtiin ja kohdat alakohtiin. Suomen lainsäädännössä momentteja ei yleensä eksplisiittisesti numeroida, mutta niihin viitataan numeroin, esimerkiksi: ”Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään…” Yleensä saman pykälän eri…