ADR

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) eli suomeksi Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (23/1979). Alkuperäinen nimi on Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.

Related Asiasanat

admin