• CLP-kategoriat

    eli terveysvaaraluokat, jotka on jaoteltu edelleen kategorioihin vaaran vakavuuden mukaan. Luokituskriteerit on kuvattu CLP-asetuksen liitteen 1 osassa 3. Aineet tai seokset luokitellaan kriteerien mukaisesti seuraaviin vaaraluokkiin ja niiden kategorioihin: Välitön myrkyllisyys (suun ja ihon kautta ja hengitysteitse) Ihosyövyttävyys / ihoärsytys Vakava silmävaurio / silmä-ärsytys Herkistävyys (hengitystiet, iho) Sukusolujen perimävauriot Syöpävaarallisuus…