• aine, epäherkistetyt kiinteät räjähdys-

  2.2.41.1.18 Epäherkistetyt kiinteät räjähdysaineet ovat aineita, jotka on kostutettu vedellä tai alkoholilla tai jotka on laimennettu muilla aineilla siten, että niiden räjähdysominaisuudet on eliminoitu. Luvun 3.2 taulukossa näitä nimikkeitä ovat seuraavat: UN 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556,…

 • aine, helposti syttyvät kiinteät

  2.2.41.1.3 Määritelmä ja ominaisuudet Helposti syttyvät kiinteät aineet ovat helposti palavia kiinteitä aineita sekä kiinteitä aineita, jotka voivat syttyä palamaan kitkan vaikutuksesta. Helposti palavat kiinteät aineet ovat jauhemaisia, rakeisia tai pastamaisia aineita, jotka ovat vaarallisia, jos ne voivat helposti syttyä antamalla sytytyslähteen (esim. palava tulitikku) vaikuttaa niihin lyhyen aikaa ja…

 • aine, itsereaktiivinen

  2.2.41.1.9 Määritelmät Näissä määräyksissä tarkoitetut itsereaktiiviset aineet ovat termisesti epästabiileja aineita, jotka voivat hajota voimakkaan eksotermisesti myös ilman reaktioon osallistuvaa happea (ilmaa). Aineita ei pidetä luokan 4.1 itsereaktiivisina aineina, jos: (a) ne ovat räjähteitä luokan 1 kriteerien mukaan, (b) ne ovat luokan 5.1 kriteerien mukaan hapettavia aineita (ks. kohta 2.2.51.1),…

 • aine, itsereaktiivisten aineiden kaltaiset

  2.2.41.1.19 Aineet jotka: (a) koesarjojen 1 ja 2 mukaan kuuluivat luokkaan 1, mutta jotka koesarjan 6 perusteella vapautuvat luokan 1 määräyksistä, (b) eivät ole luokan 4.1 itsereaktiivisia aineita, ja (c) eivät ole luokan 5.1 tai 5.2 aineita, luokitellaan kuuluviksi luokkaan 4.1. Näitä nimikkeitä ovat UN 2956, 3241, 3242 ja 3251

 • aine, itsestään kuumeneminen

  2.2.42.1.3 on prosessi, jossa aineen asteittainen reaktio (ilmassa olevan) hapen kanssa kehittää lämpöä. Jos lämmön kehittymisen nopeus ylittää lämpöhäviön, aineen lämpötila nousee, mikä induktioajan jälkeen voi johtaa itsesyttymiseen ja palamiseen.

 • aine, polymeroituvat

  2.2.41.1.20 Määritelmät ja ominaisuudet Polymeroituvat aineet ovat aineita, jotka ilman stabilointia tavanomaisissa kuljetusolosuhteissa ovat alttiita voimakkaille eksotermisille reaktioille, joissa muodostuu suurempia molekyylejä tai polymeerejä. Tällaisia aineita pidetään luokan 4.1 polymeroituvina aineina, jos: (a) niiden itsekiihtyvä polymeroitumislämpötila (SAPT, self-accelerating polymerization temperature) on enintään 75 °C vallitsevissa olosuhteissa (kemiallisella stabiloinnilla tai ilman…

 • epäherkistäminen

  2.2.41.1.16 (luokka 4.1) Kuljetusturvallisuuden varmistamiseksi itsereaktiiviset aineet epäherkistetään usein laimentamalla. Jos aineen prosenttiosuus on annettu, tarkoitetaan sillä massaprosenttia pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun. Jos laimenninta käytetään, itsereaktiivinen aine on testattava laimentimen kanssa siinä pitoisuudessa ja muodossa, jota käytetään kuljetuksessa. Laimentimia, joita käytettäessä itsereaktiivinen aine voi väkevöityä vaarallisissa määrin pakkauksen vuotaessa, ei saa…

 • luokka 4.1

  2.2.41.1.1 Luokkaan 4.1 kuuluvat helposti syttyvät aineet ja esineet sekä epäherkistetyt räjähdysaineet, jotka ovat kiinteitä aineita kohdassa 1.2.1 olevan ”kiinteä” -määritelmän kohdan (a) mukaisesti, nestemäiset tai kiinteät itsereaktiiviset aineet ja polymeroituvat aineet. Luokkaan 4.1 kuuluvat: – helposti syttyvät kiinteät aineet ja esineet (ks. kohdat 2.2.41.1.3 – 2.2.41.1.8), – itsereaktiiviset kiinteät…