• astia, kryo-

  tarkoittaa jäähdytetyille nesteytetyille kaasuille tarkoitettua lämpöeristettyä kuljetettavaa paineastiaa, jonka vesitilavuus on enintään 1000 litraa.

 • höyrynpaine

  kuvaa aineen kykyä vapauttaa höyryä ympäröivään ilmaan. Neste, jolla on korkea höyrynpaine, haihtuu helposti. Aineen höyrynpaine nousee sitä lämmitettäessä. Höyrystymistä tapahtuu sitä enemmän, mitä lähempänä ollaan kiehumispistettä. Nesteestä syntyy höyryjä, kun joillakin nesteen molekyyleillä on riittävä energia ja ne liikkuvat riittävän nopeasti purkautuakseen pinnasta yläpuoliseen ilmatilaan. Mitä lämpimämpi neste, sitä…

 • inertti

  eli reagoimaton. Inertti kaasu. (termipankki.fi)

 • kaasu

  tarkoittaa ainetta: a. jonka höyrynpaine 50 °C lämpötilassa on yli 300 kPa (3 bar), tai b. joka on kokonaan kaasumainen 20 °C lämpötilassa, normaalissa ilmanpaineessa (101,3 kPa). Kaasut ovat nimestään huolimatta kuljetuksen aikana nestemäisessä olomuodossa. Kaasunmaisessa olomuodossa ne ovat ollessaan ulkoilman lämpötilassa ja paineessa.

 • kaasu, alaluokat

  Luokka 2 kaasut on luokiteltu ensisijaisen vaaraominaisuutensa mukaisesti kolmeen alaluokkaan YK-mallisäännöissä, IMDG-koodissa ja ICAO-TI:ssä. Alaluokka 2.1: palavat kaasut (vastaa F-kirjaimella merkittyjä ryhmiä) Alaluokka 2.2: palamattomat, myrkyttömät kaasut (vastaa A- tai O-kirjaimella merkittyjä ryhmiä) Alaluokka 2.3: myrkylliset kaasut (vastaa T-kirjaimella merkittyjä ryhmiä T, TF, TC, TO, TFC ja TOC).

 • kaasu, erikoisseos

  ovat kaasuseoksia, jotka eroavat tavallisista seoskaasuista seuraavasti: Seoksen valmistuksen toleranssi on hyvin pieni, tai seoksessa on useampia eri komponentteja, tai seoksen komponenttien pitoisuus on hyvin pieni (<1 %), tai seoksen komponentit ovat vaikeasti käsiteltäviä, harvinaisia tai vaarallisia, tai seokseen liittyy muita erityistoiveita. Erikoisseoskaasut lajitellaan kuuteen eri ryhmään seoksen CLP-asetuksen (EC…

 • kaasu, hapettavat

  2.2.2.1.5 Kaasut, jotka yleensä happea luovuttamalla voivat aiheuttaa muiden materiaalien syttymisen tai myötävaikuttaa siihen enemmän kuin ilma. Nämä ovat puhtaita kaasuja tai kaasuseoksia, joiden hapetuskyky ylittää 23,5 % määritettynä standardissa ISO 10156:2010 kuvatulla menetelmällä.

 • kaasu, myrkylliset

  2.2.2.1.5 Kaasut, joiden: (a) tiedetään olevan ihmiselle niin myrkyllisiä tai syövyttäviä, että ne aiheuttavat terveysvaaran, tai (b) oletetaan olevan ihmiselle myrkyllisiä tai syövyttäviä, koska niiden välittömän myrkyllisyyden LC50-arvo on enintään 5 000 ml/m3 (ppm) testattuna kohdan 2.2.61.1 mukaisesti.

 • kaasu, palavat

  2.2.2.1.5 Kaasut, jotka 20 C lämpötilassa ja 101,3 kPa vakiopaineessa: (a) ovat syttyviä enintään 13 tilavuus-%:n seoksena ilman kanssa, tai (b) omaavat vähintään 12 prosenttiyksikön syttymisalueen ilman kanssa riippumatta siitä, mikä on alempi syttymisraja. Palavuus on määritettävä joko testien avulla tai laskemalla ISO-standardimenetelmien mukaisesti (ks. standardi ISO 10156:2010). Jos näitä…

 • kaasu, tukahduttavat

  2.2.2.1.5 Kaasut, jotka eivät ole hapettavia, palavia ja myrkyllisiä ja jotka laimentavat tai syrjäyttävät ilmakehässä normaalisti olevan hapen.