• ajoaika

  on sen ajotoiminnan kestoa, joka on tallennettu, joko automaattisesti tai puoliautomaattisesti asetuksen NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 3821/85  liitteissä I ja I B määritellyn tallennuslaitteiston (digipiirturi) avulla, tai manuaalisesti, kuten saman asetuksen 16 artiklan 2 kohdassa edellytetään. Tarkoittaa yhteenlaskettua ajoaikaa siitä, kun kuljettaja aloittaa ajamisen lepoajan tai tauon jälkeen, siihen asti,…

 • ajopiirturi

  on laite, joka piirtää ajopiirturikiekolle kuvaajaa ajoneuvon nopeudesta ajan suhteen. Ajopiirturi on lakisääteisesti pakollinen kuorma- ja linja-autoissa. Digitaalisessa ajopiirturissa tiedot tallentuvat kuljettajakortille. (lähde: wikipedia.fi) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 165/2014 säädetään tarkemmin ajopiirtureista.

 • asetus, ajo- ja lepoaika-

  on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 561/2006 tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta. (lähde: eur-lex)

 • lepoaika, säännöllinen vuorokautinen

  tarkoittaa yhtäjaksoista, vähintään 11 tuntia kestävää vapaa-aikaa. Tämä säännöllinen vuorokautinen lepoaika voidaan vaihtoehtoisesti pitää kahdessa osassa, joista ensimmäisen on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään kolme tuntia ja jälkimmäisen on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään yhdeksän tuntia. ((EY) N:o 561/2006)

 • lepoaika, vuorokautinen

  on vuorokautinen aika, jonka kuljettaja saa käyttää haluamallaan tavalla ja joka käsittää ”säännöllisen vuorokautisen lepoajan” ja ”lyhennetyn vuorokautisen lepoajan”. ((EY) N:o 561/2006)

 • lyhennetty viikoittainen lepoaika

  tarkoittaa yhtäjaksoista vähemmän kuin 45 tuntia kestävää vapaa-aikaa, joka voidaan ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 561/2006 8 artiklan 6 kohdassa säädetyt edellytykset lyhentää vähintään 24 peräkkäiseksi tunniksi. (EUR-LEX)

 • lyhennetty vuorokautinen lepoaika

  (EY) N:o 561/2006) tarkoittaa yhtäjaksoista vapaa-aikaa, joka kestää vähintään yhdeksän tuntia mutta vähemmän kuin 11 tuntia. (EUR-LEX)

 • monimiehitys

  on tilanne, jossa ajoneuvossa on kahden peräkkäisen vuorokautisen lepoajan välisinä tai yhden vuorokautisen ja yhden viikoittaisen lepoajan välisinä ajoaikoina ajamista varten vähintään kaksi kuljettajaa. Monimiehityksen ensimmäisen tunnin aikana toisen kuljettajan tai toisten kuljettajien läsnäolo on vapaaehtoista, mutta monimiehityksen muuna aikana läsnäolo on pakollista. (EY) N:o 561/2006.

 • muu työ

  tarkoittaa (2002/15/EY) 3 artiklan a alakohdassa määriteltyä kaikkea työajaksi määriteltyä toimintaa ajamista lukuun ottamatta, sekä myös kaikkea samalle tai toiselle työnantajalle tehtyä työtä joko kuljetusalalla tai sen ulkopuolella.