• kuljetuksen turvaraja

  Suuren riskin sisältävät luokkaan 7 kuuluvat radioaktiiviset aineet ovat aineita, joiden aktiivisuus (kuljetuksen turvaraja) on vähintään 3000 A2 kollia kohti lukuun ottamatta seuraavia radionuklideja, joille kuljetuksen turvaraja on annettu taulukossa 1.10.3.1.3; kuljetuksen turvarajat määrätyille radionuklideille;

 • radionuklidi

  on nuklidi joka muuttuu itsestään toiseksi nuklidiksi lähettäen samalla ionisoivaa säteilyä. Käytetään esimerkiksi isottooppilääkkeissä.

 • turvasuunnitelma

  1.10.3.2 VAK-lain 11 d §:ssä ja VAK-asetuksen 6 §:ssä tarkoitettua turvasuunnitelmaa edellytetään suuren riskin sisältävien vaarallisten aineiden ja suuren riskin sisältävien luokkaan 7 kuuluvien radioaktiivisten aineiden kuljetuksille. Turvasuunnitelman tulee sisältää toimenpiteet ja menettelyt vaarallisen aineen varkauksien ja muun tahallisen väärinkäytön estämiseksi. Turvasuunnitelma on pyydettäessä annettava kuljetuksia valvovalle viranomaiselle. (2.8.1994/719 /11…

 • turvatoimet

  ja turvavelvoitteet (11 d § (23.11.2018/1007)) Kuljetettaessa tie- tai rautatiekuljetuksena vaarallista ainetta, joka tahallisesti väärinkäytettynä saattaa aiheuttaa suurta vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle, kuljetukseen liittyvien osapuolten, kuten pakkaajan, lähettäjän, kuormaajan ja kuljetuksen suorittajan, on tehtävä ja pidettävä ajan tasalla toiminnassaan sovellettava turvasuunnitelma, jonka tulee sisältää toimenpiteet ja menettelyt vaarallisen aineen…