• konttilaki

    (23.10.1998/762) on laki, jota sovelletaan kansainväliseen liikenteeseen käytettäviin kontteihin. Tämä laki ei koske erityisesti ilmakuljetukseen suunniteltuja kontteja. Vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävistä konteista säädetään lisäksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (719/1994) ja sen perusteella annetuissa säädöksissä. (lähde: finlex.fi)