• kerroin, kitka-

  (μ) on normaalivoiman ja kitkavoiman suhdeluku ja sitä voidaan käyttää eri materiaalien keskinäisen kitkan vertailemiseksi. Kitkakerroin μ on kappaleen liikkeelle saattamiseen tarvittavan voiman (F) ja kappaletta pintaan puristavan voiman pintaa vastaan kohtisuoran komponentin (N) suhde eli μ =F/N. Kuormauksessa eri materiaalien yhdistelmille on määritelty ohjeelliset kitkakertoimet, joita voidaan käyttää kuorman…

 • kerroin, varmuus-

  on kuormanvarmistus laskentaan liittyvä termi, jolla otetaan huomioon sidoksiin vaikuttavien voimien epätasainen jakautuminen. Varmuuskerroin kompensoi sidontavoimien jakaantumisen ja jarrutuksen aiheuttamasta hidastuvuudesta johtuvia epävarmuuksia.

 • kitka

  eli liikevastus on kahden kiinteän kappaleen toisiaan koskettavien pintojen välissä ilmenevää liikettä, tai liikkeen alkamista vastustava voima. Kitka on ilmiö, jonka voittamiseksi kappaleen on tehtävä työtä. Tällöin kappaleeseen varastoitunutta energiaa muuttuu muiksi energian muodoiksi, kuten lämmöksi. Lepokitka pyrkii vastustamaan liikkeelle lähtöä, ja liikekitka pyrkii pysäyttämään jo alkaneen liikkeen. Klassisen kitkamallin…

 • kitkamatto

  on kuormavarmistuksessa kitkan lisäämiseen käytetty alusta. Sen tarkoitus on lisätä lastausalustan ja kuorman välistä kitkaa ja sitä käytetään maantie-, rautatie- sekä meriliikennekuljetuksissa. Kitkamaton rakenne absorboi kosteuden ja lian, joten likainenkaan lastausalusta ei merkittävästi vähennä kitkakerrointa.

 • kitkavoima

  on kahden pinnan välissä vaikuttava voima. Kitkavoima on aina vastakkaissuuntainen voima liikkeen suunnalle. Esimerkiksi kiihdytettäessä ajoneuvoa eteenpäin kuormalava kuormatilassa pyrkii liikkumaan vastakkaiseen suuntaan, eli taaksepäin. Tätä taaksepäin suuntautuvaa liikettä kitkavoima vastustaa. Kitkavoiman laskennallinen arvo on kitkakerroin.

 • kitkavoima, enimmäis-

  on kahden esineen (esim. kuormakorin lattian ja kuormalavan) välinen kosketusvoima kerrottuna kitkakertoimella. lue: Ajoneuvon kuormaaminen ja kuorman varmistaminen osa 4; kitka

 • kosketusvoima

  eli force contact (Fc) syntyy, kun esineet tai aineet koskettavat toisiaan. Kumpaankin vaikuttaa yhtä suuri voima, joka on riippuvainen massasta. Esimerkiksi kitka on kosketusvoima ja kitkavoima on osa kosketusvoimaa. Voima voi saada esineen liikkeelle, pysähtymään, muuttamaan suuntaa ja muuttamaan muotoa. Kuormanvarmistuslaskennassa enimmäiskitkavoima saadaan kertomalla kahden esineen välinen kosketusvoima kitkakertoimella. Jos…

 • liukuestematto

  jota käytetään kuormanvarmistuksessa kitkakertoimen lisäämiseen. Liukuestematoissa voidaan käyttää vulkanoitua tai puristettua kumia, johon on lisätty erilaisia lisäaineita ja/tai vahvikkeita. Eräät valmistajat lisäävät kumiin omia värillisiä rakeitaan. Mattojen paksuus voi olla 2–30 mm. Tällaisten kumimattojen ja minkä tahansa muun materiaalin välinen kitkakerroin on määritelty arvoksi 0,6, kun kosketuspinta on puhdas, vaikka…

 • normaalivoima

  on kahden pinnan välillä kohtisuoraan pintoja vasten vaikuttava, massasta riippuvainen voima. Normaalivoimaa tarvitaan laskettaessa esimerkiksi pinnalla vaikuttavaa kitkavoimaa. Normaalivoima (N) on mekaniikan suure, jonka yksikkö SI-järjestelmässä on Newton (N).

 • μ

  (kreik. M myy) on SI-järjestelmän kerrannaisyksikön etuliite, joka tarkoittaa miljoonasosaa (10−6). Esimerkiksi mikrosievert (µSv) on miljoonasosa sievertiä (Sv) ja siten 1 000 000 μSv = 1 Sv. (wikipedia.fi) μ toimii myös kitkakertoimen merkkinä. (https://fi.wikipedia.org/wiki/Kitka)