IMDG-säännöstö

tarkoittaa ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 11/1981) liitteen VII luvun A osan 1 säännössä määriteltyä säännöstöä, joka sisältää määräyksiä vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa. (2 §)

IMDG

eli International Maritime Dangerous Goods Code eli Vaarallisten aineiden merikuljetussäännöstö eli IMDG-koodi. IMDG on globaalisti merikuljetuksissa ja satama-alueilla sovellettava vaarallisten aineiden määräyskokoelma. IMDG-koodia ylläpitää YK:n alainen International Maritime Organization, IMO….