hypergolinen

eli sellainen, joka syttyy itsestään hapettimen kanssa yhteen joutuessaan. (wikipedia.fi) eli itsesytyntä- (termipankki.fi)

ärsyttävyys

(syövyttävyys) – Aine voi ärsyttää tai syövyttää ihoa, silmiä tai limakalvoja. Ärsyttävät aineet aiheuttavat kudoksissa tulehdusta ja syövyttävät aineet aiheuttavat kudostuhoa (nekroosi). Ylempiä hengitysteitä ärsyttäviä vesiliukoisia aineita ovat esimerkiksi formaldehydi,…

tukahduttava

(A) (Asphyxiant) on aineen vaaraominaisuus. Käytetään kaasujen vaaraominaisuuksien merkitsemiseen; kaasuja, jotka eivät ole hapettavia, palavia ja myrkyllisiä ja jotka laimentavat tai syrjäyttävät ilmakehässä normaalisti olevan hapen. Jos oikeita työskentelytapoja ei…

syövyttävä

(C) (Corrosive) on aineen vaaraominaisuus, joka merkitään luokituskoodiin kirjaimella C. Syövyttävät aineet aiheuttavat kudostuhoa (nekroosi). Syövyttävät aineet tuhoavat kudosta joutuessaan kosketuksiin sen kanssa. Syövyttäviä aineita ovat esimerkiksi hapot ja emäkset…

myrkyllinen

(T) (Toxic) on aineen vaaraominaisuus, joka merkitään luokituskoodiin kirjaimella T. Välittömällä myrkyllisyydellä tarkoitetaan nopeasti aineelle altistumisen jälkeen ilmeneviä vakavia haittavaikutuksia, jotka voivat johtaa kuolemaan. Välittömän myrkyllisyyden osalta kemikaalit luokitellaan CLP-kategorioihin…

luokka 5.1

Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet. Luokkaan 5.1 kuuluvat aineet, jotka siitä huolimatta, etteivät itse välttämättä ole palavia, voivat yleensä niistä vapautuvasta hapesta johtuen aiheuttaa tai edistää muiden materiaalien palamista. Tähän luokkaan…

hapettava

Hapettava (O) (Oxidizing) on aineen vaaraominaisuus. Yleensä näin merkityt aineet voivat happea luovuttamalla aiheuttaa muiden materiaalien syttymisen tai myötävaikuttaa siihen enemmän kuin ilma. Vaaraominaisuuksiltaan hapettavia aineita löytyy luokista 2, 4.1,…