• asetus

  on Suomen lakia täsmentävä tai täydentävä säädös, joka annetaan lain antaman asetuksenantovaltuutuksen nojalla. Tasavallan presidentti, valtioneuvosto tai ministeriövoivat antaa asetuksia eduskunnan säätämän lain perusteella. Valtioneuvoston asetukset ovat tavanomaisin säädösluokka. Ne valmistellaan kyseisen alan ministeriössä, ja käsitellään valtioneuvoston yleisistunnossa. (lähde: wikipedia.fi)

 • asetus, CLP-

  (EY) N:o 1272/2008 on Euroopan parlamentin ja neuvoston kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva asetus. CLP-asetus koskee aineita, seoksia ja tiettyjä räjähtäviä esineitä kaikilla teollisuuden aloilla. Huomaa että asetusta ei kuitenkaan sovelleta radioaktiivisiin aineisiin. (lähde: tukes.fi)

 • asetus, kontti-

  on kansallinen asetus konteista. (23.12.1998/1145)

 • asetus, tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista

  on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 165/2014 tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta. (lähde: eur-lex)

 • CE-merkintä

  osoittaa, että tuote on EU:n uuden lähestymistavan direktiivien mukainen (Euroopan Unionin New Approach -direktiivi). Tuotteessa oleva CE-merkintä tarkoittaa, että valmistaja vakuuttaa tuotteen täyttävän sitä koskevien EU:n direktiivien ja asetusten vaatimukset. CE-merkittyjä tuotteita saa markkinoida koko EU/ETA-alueella ilman lisätestejä. (lähde: tukes.fi)

 • direktiivi

  on Euroopan unionin jäsenvaltioille tarkoitettu lainsäädäntöohje. Se ei suoraan muuta jäsenvaltion lainsäädäntöä, vaan antaa kansalliselle lainsäätäjälle (Suomessa eduskunnalle) toimintaohjeita. Lainsäätäjän velvollisuus on toteuttaa direktiivin sisältö maansa lainsäädännössä, mutta kussakin jäsenvaltiossa voidaan valita toteuttamisen muoto ja keinot. Jos valtion lainsäädäntö ennestään täyttää direktiivin vaatimukset, mitään lainsäädäntötoimia ei tarvita. (lähde: wikipedia.fi)

 • direktiivi 2002/15/EY

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/15/EY, maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä.

 • direktiivi 2008/68/EY

  on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista. (lähde: eur-lex)

 • direktiivi 2008/68/EY

  vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/68/EY.