• asetus, CLP-

  (EY) N:o 1272/2008 on Euroopan parlamentin ja neuvoston kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva asetus. CLP-asetus koskee aineita, seoksia ja tiettyjä räjähtäviä esineitä kaikilla teollisuuden aloilla. Huomaa että asetusta ei kuitenkaan sovelleta radioaktiivisiin aineisiin. (lähde: tukes.fi)

 • CLP

  eli Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures

 • CLP-kategoriat

  eli terveysvaaraluokat, jotka on jaoteltu edelleen kategorioihin vaaran vakavuuden mukaan. Luokituskriteerit on kuvattu CLP-asetuksen liitteen 1 osassa 3. Aineet tai seokset luokitellaan kriteerien mukaisesti seuraaviin vaaraluokkiin ja niiden kategorioihin: Välitön myrkyllisyys (suun ja ihon kautta ja hengitysteitse) Ihosyövyttävyys / ihoärsytys Vakava silmävaurio / silmä-ärsytys Herkistävyys (hengitystiet, iho) Sukusolujen perimävauriot Syöpävaarallisuus…

 • CLP-vaaralausekkeet

  eli CLP-asetukseen ja varoitusmerkkeihin liittyvät vaaralausekkeet; CLP-vaaralausekkeet

 • GHS-varoitusmerkki

  on kemikaalien varoitusmerkki. Kemikaalit pitää merkitä CLP-asetuksen vaatimusten mukaisesti aina EU:hun tuotaessa tai ennen myymistä tai vastikkeetta luovuttamista. Merkinnöistä vastaa kemikaalin toimittaja, eli valmistaja, maahantuoja, jatkokäyttäjä tai myyjä. HUOM! Kuljetusmerkinnät ovat eri asia kuin CLP-asetuksen mukaiset GHS-merkinnät. (lähde: tukes.fi)