CLP-vaaralausekkeet

eli CLP-asetukseen ja varoitusmerkkeihin liittyvät vaaralausekkeet; CLP-vaaralausekkeet

CLP-kategoriat

eli terveysvaaraluokat, jotka on jaoteltu edelleen kategorioihin vaaran vakavuuden mukaan. Luokituskriteerit on kuvattu CLP-asetuksen liitteen 1 osassa 3. Aineet tai seokset luokitellaan kriteerien mukaisesti seuraaviin vaaraluokkiin ja niiden kategorioihin: Välitön…

CLP-varoitusmerkki

on kemikaalien varoitusmerkki. Kemikaalit pitää merkitä CLP-asetuksen vaatimusten mukaisesti aina EU:hun tuotaessa tai ennen myymistä tai vastikkeetta luovuttamista. Merkinnöistä vastaa kemikaalin toimittaja, eli valmistaja, maahantuoja, jatkokäyttäjä tai myyjä. HUOM! Kuljetusmerkinnät…

CLP-asetus

(EY) N:o 1272/2008 on Euroopan parlamentin ja neuvoston kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva asetus. CLP-asetus koskee aineita, seoksia ja tiettyjä räjähtäviä esineitä kaikilla teollisuuden aloilla. Huomaa että asetusta ei…

CLP

eli Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures