• biologinen hapenkulutus

    eli BOD (biochemical oxygen demand) tarkoittaa hapen kulumisnopeutta luonnonvesissä veden pieneliöiden hajottaessa orgaanista (eloperäistä). BHK ilmoitetaan usein BOD7 -arvona. Se on laboratorio-oloissa tapahtuva seitsemänpäiväisen hapenkulutuksen suuruus mikrobien hajottaessa vedessä olevaa orgaanista ainesta. BOD7 -arvo on siten riippuvainen lähinnä veden orgaanisen aineen määrästä, mutta kuitenkin myös ravinteiden (typpi, fosfori) määrästä. (VAK_tiemaarays_LIITTEET)…