• arvo, COD-

  eli Chemical Oxygen Demand); lue kemiallinen hapenkulutus ja biologinen hapenkulutus

 • biologinen hapenkulutus

  eli BOD (biochemical oxygen demand) tarkoittaa hapen kulumisnopeutta luonnonvesissä veden pieneliöiden hajottaessa orgaanista (eloperäistä). BHK ilmoitetaan usein BOD7 -arvona. Se on laboratorio-oloissa tapahtuva seitsemänpäiväisen hapenkulutuksen suuruus mikrobien hajottaessa vedessä olevaa orgaanista ainesta. BOD7 -arvo on siten riippuvainen lähinnä veden orgaanisen aineen määrästä, mutta kuitenkin myös ravinteiden (typpi, fosfori) määrästä. (VAK_tiemaarays_LIITTEET)…

 • BOD-arvo

  biochemical oxygen demand; lue biokertyvyystekijä.

 • kemiallinen hapenkulutus

  (COD) (Chemical Oxygen Demand) mittaa orgaanisen aineen aiheuttamaa hapenkulutusta kemiallisissa reaktioissa. COD-arvo antaa paremman kuvan orgaanisten aineiden määrästä verrattuna BOD-arvoon (biologinen hapenkulutus). (lähde: ymparisto.fi)