• ajoaika

  on sen ajotoiminnan kestoa, joka on tallennettu, joko automaattisesti tai puoliautomaattisesti asetuksen NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 3821/85  liitteissä I ja I B määritellyn tallennuslaitteiston (digipiirturi) avulla, tai manuaalisesti, kuten saman asetuksen 16 artiklan 2 kohdassa edellytetään. Tarkoittaa yhteenlaskettua ajoaikaa siitä, kun kuljettaja aloittaa ajamisen lepoajan tai tauon jälkeen, siihen asti,…

 • ajopiirturi

  on laite, joka piirtää ajopiirturikiekolle kuvaajaa ajoneuvon nopeudesta ajan suhteen. Ajopiirturi on lakisääteisesti pakollinen kuorma- ja linja-autoissa. Digitaalisessa ajopiirturissa tiedot tallentuvat kuljettajakortille. (lähde: wikipedia.fi) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 165/2014 säädetään tarkemmin ajopiirtureista.

 • asetus, tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista

  on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 165/2014 tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta. (lähde: eur-lex)

 • tachograph

  lue ajopiirturi.