vuorokautinen ajoaika

on yhden vuorokautisen lepoajan päättymisen ja seuraavan vuorokautisen lepoajan alkamisen välillä tai yhden vuorokautisen ja yhden viikoittaisen lepoajan välillä kertynyttä yhteenlaskettua ajoaikaa ((EY) N:o 561/2006).

viikoittainen ajoaika

on viikon aikana kertynyt yhteenlaskettu ajoaika. ((EY) N:o 561/2006)

tauko

Ajo- ja lepoaika asetuksessa (EY) N:o 561/2006 käytetty termi, tarkoittaa aikaa, jonka kuluessa kuljettaja ei saa ajaa eikä tehdä muuta työtä ja joka käytetään yksinomaan lepäämiseen. (eur-lex)

säännöllinen vuorokautinen lepoaika

tarkoittaa yhtäjaksoista, vähintään 11 tuntia kestävää vapaa-aikaa. Tämä säännöllinen vuorokautinen lepoaika voidaan vaihtoehtoisesti pitää kahdessa osassa, joista ensimmäisen on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään kolme tuntia ja jälkimmäisen on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään…

muu työ

tarkoittaa (2002/15/EY) 3 artiklan a alakohdassa määriteltyä kaikkea työajaksi määriteltyä toimintaa ajamista lukuun ottamatta, sekä myös kaikkea samalle tai toiselle työnantajalle tehtyä työtä joko kuljetusalalla tai sen ulkopuolella.

monimiehitys

on tilanne, jossa ajoneuvossa on kahden peräkkäisen vuorokautisen lepoajan välisinä tai yhden vuorokautisen ja yhden viikoittaisen lepoajan välisinä ajoaikoina ajamista varten vähintään kaksi kuljettajaa. Monimiehityksen ensimmäisen tunnin aikana toisen kuljettajan…

lyhennetty vuorokautinen lepoaika

(EY) N:o 561/2006) tarkoittaa yhtäjaksoista vapaa-aikaa, joka kestää vähintään yhdeksän tuntia mutta vähemmän kuin 11 tuntia. (EUR-LEX)

lyhennetty viikoittainen lepoaika

tarkoittaa yhtäjaksoista vähemmän kuin 45 tuntia kestävää vapaa-aikaa, joka voidaan ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 561/2006 8 artiklan 6 kohdassa säädetyt edellytykset lyhentää vähintään 24 peräkkäiseksi tunniksi. (EUR-LEX)

ajopiirturi

on laite, joka piirtää ajopiirturikiekolle kuvaajaa ajoneuvon nopeudesta ajan suhteen. Ajopiirturi on lakisääteisesti pakollinen kuorma- ja linja-autoissa. Digitaalisessa ajopiirturissa tiedot tallentuvat kuljettajakortille. (lähde: wikipedia.fi) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU)…