radionuklidin ominaisaktiivisuus

tarkoittaa radionuklidin aktiivisuutta tämän radionuklidin massayksikköä kohti. Aineen ominaisaktiivisuus, kun radionuklidit ovat pääasiallisesti tasaisesti jakautuneina, tarkoittaa aineen aktiivisuutta tämän aineen massayksikköä kohti. (2.2.7.1.3)

lievästi säteilymyrkyllinen alfasäteilijä

Lievästi säteilymyrkyllisiä alfasäteilijöitä ovat malmeissa tai fysikaalisissa ja kemiallisissa väkevöintituotteissa oleva luonnonuraani, köyhdytetty uraani, luonnontorium, uraani-235, uraani-238, torium-232, torium-228 ja torium-230 tai alfasäteilijät, joiden puoliintumisaika on alle kymmenen päivää. (2.2.7.1.3)

fissiili

viittaa tavallisesti sellaiseen nuklidiin, joka voi hajotessaan eli fissioituessaan tuottaa todennäköisesti keskimäärin enemmän kuin yhden, sen energisen neutronin, joka voisi aikaansaada fission toisessa vastaavassa nuklidissa ja näin ollen voi tapahtua…

SCO

eli surface contaminated object eli pintakontaminoitunut esine tarkoittaa kiinteää kappaletta, joka ei itse ole radioaktiivinen, mutta jonka pinnalla on radioaktiivista ainetta. SCO esineet kuuluvat joko SCO-I tai SCO-II ryhmään. (2.2.7.1.3)

LSA

eli low specific activity eli vähäisen ominaisaktiivisuuden aine tarkoittaa radioaktiivista ainetta, jolla on luonnostaan matala ominaisaktiivisuus, tai radioaktiivista ainetta, johon sovelletaan arvioidun keskimääräisen omanaisaktiivisuuden raja-arvoja. LSA -aine kuuluu johonkin kolmesta…

heikosti leviävä radioaktiivinen aine

tarkoittaa joko kiinteää radioaktiivista ainetta tai suljetussa kapselissa olevaa kiinteää radioaktiivista ainetta, joka leviää vain rajallisesti ja joka ei ole jauhemaisessa muodossa. (2.2.7.1.3)

erityismuodossa oleva radioaktiivinen aine

tarkoittaa joko; a. kiinteää radioaktiivista ainetta, joka ei voi levitä tai b. suljettua radioaktiivisen aineen sisältävää kapselia. (2.2.7.1.3)