LC50-arvo

2.2.61.1.3 LC50-arvo välittömälle myrkyllisyydelle, joka aiheutuu elimistöön hengityksen kautta joutuneesta aineesta, on se höyry-, sumu- tai pölypitoisuus, joka jatkuvasti 1 tunnin ajan hengitettynä todennäköisimmin aiheuttaa kuoleman 14 päivän kuluessa puolelle sekä…

LD50-arvo

2.2.61.1.3 Kuljetusmääräyksissä LD50-arvo määritellään; LD50-arvo (keskimääräinen tappava pitoisuus) välittömälle myrkyllisyydelle, joka aiheutuu niellystä aineesta, on tilastollisesti määritelty aineen kerta-annosmäärä, jonka voidaan olettaa aiheuttavan kuoleman 14 päivän kuluessa 50 %:lle nuorista täysikasvuisista…

luokka 6.1

Myrkylliset aineet. Luokkaan 6.1 kuuluvat ne aineet, joista kokemuksen perusteella tiedetään tai eläinkokeiden perusteella voidaan olettaa, että ne suhteellisen pieninä määrinä ihmisen elimistöön joutuessaan joko hengitettyinä, ihon kautta imeytyessään tai…

luokituskoodi

muodostuu kirjaimista ja numeroista ja kertoo jotain aineen kemiallisista ominaisuuksista. Luokituskoodi muodostuu eri luokissa seuraavasti; 3.2.1 Luokka 1 (räjähteet) – vaarallisuusluokan numero + yhteensopivuusryhmän kirjain Luokka 2 (kaasut) – kaasujen…

BOD-arvo

biochemical oxygen demand; lue biokertyvyystekijä.

biologinen hapenkulutus

eli BOD (biochemical oxygen demand) tarkoittaa hapen kulumisnopeutta luonnonvesissä veden pieneliöiden hajottaessa orgaanista (eloperäistä). BHK ilmoitetaan usein BOD7 -arvona. Se on laboratorio-oloissa tapahtuva seitsemänpäiväisen hapenkulutuksen suuruus mikrobien hajottaessa vedessä olevaa…

biokertyvyystekijä

(BCF) (bioconcentration factor) mittaa aineen kykyä kertyä eliöön. Biokertyvyystekijä voidaan määrittää kokeellisesti esimerkiksi kalalle ja se mittaa ominaisuutta paremmin. Aine tulkitaan mahdollisesti biokertyväksi, jos kalan BCF ≥ 500. Ilmaistaan yleensä…

BCF

eli bioconcentration factor; lue biokertyvyystekijä.