inertti

eli reagoimaton. Inertti kaasu. (termipankki.fi)

paineelliset kemikaalit

2.2.2.1.7 Paineelliset kemikaalit (UN 3500 – 3505) kuuluvat yhteen seuraavista ryhmistä vaaraominaisuuksiensa perusteella: A tukahduttava F palava T myrkyllinen C syövyttävä FC palava, syövyttävä TF myrkyllinen, palava Luokitus perustuu ainesosien…

syövyttävät kaasut

2.2.2.1.5 Kaasut tai kaasuseokset, jotka täyttävät myrkyllisyyskriteerit pelkästään syövyttävien ominaisuuksiensa perusteella, on luokiteltava myrkyllisiksi aineiksi, joilla on lisävaarana syövyttävyys. Kaasuseoksella, jota pidetään myrkyllisenä syövyttävien ja myrkyllisten ominaisuuksiensa yhteisvaikutuksen perusteella, on…

LC50-arvo

2.2.61.1.3 LC50-arvo välittömälle myrkyllisyydelle, joka aiheutuu elimistöön hengityksen kautta joutuneesta aineesta, on se höyry-, sumu- tai pölypitoisuus, joka jatkuvasti 1 tunnin ajan hengitettynä todennäköisimmin aiheuttaa kuoleman 14 päivän kuluessa puolelle sekä…

myrkylliset kaasut

2.2.2.1.5 Kaasut, joiden: (a) tiedetään olevan ihmiselle niin myrkyllisiä tai syövyttäviä, että ne aiheuttavat terveysvaaran, tai (b) oletetaan olevan ihmiselle myrkyllisiä tai syövyttäviä, koska niiden välittömän myrkyllisyyden LC50-arvo on enintään…

hapettavat kaasut

2.2.2.1.5 Kaasut, jotka yleensä happea luovuttamalla voivat aiheuttaa muiden materiaalien syttymisen tai myötävaikuttaa siihen enemmän kuin ilma. Nämä ovat puhtaita kaasuja tai kaasuseoksia, joiden hapetuskyky ylittää 23,5 % määritettynä standardissa…

palavat kaasut

2.2.2.1.5 Kaasut, jotka 20 C lämpötilassa ja 101,3 kPa vakiopaineessa: (a) ovat syttyviä enintään 13 tilavuus-%:n seoksena ilman kanssa, tai (b) omaavat vähintään 12 prosenttiyksikön syttymisalueen ilman kanssa riippumatta siitä,…

tukahduttavat kaasut

2.2.2.1.5 Kaasut, jotka eivät ole hapettavia, palavia ja myrkyllisiä ja jotka laimentavat tai syrjäyttävät ilmakehässä normaalisti olevan hapen.

LD50-arvo

2.2.61.1.3 Kuljetusmääräyksissä LD50-arvo määritellään; LD50-arvo (keskimääräinen tappava pitoisuus) välittömälle myrkyllisyydelle, joka aiheutuu niellystä aineesta, on tilastollisesti määritelty aineen kerta-annosmäärä, jonka voidaan olettaa aiheuttavan kuoleman 14 päivän kuluessa 50 %:lle nuorista täysikasvuisista…

luokka 2; aineiden ja esineiden jaottelu

2.2.2.1.2 Kaasut on jaoteltu fysikaalisen olomuotonsa perusteella. Tämä kaasun olomuoto on osa aineen nimikettä ja merkitään sellaisenaan kuljetusasiakirjaan. Esimerkiksi; UN 1073, HAPPI JÄÄHDYTETTY NESTE, 2.2 (5.1) Vaaraominaisuutta kuvaava kirjain, yhdessä kaasujen…