vähimmäisakselikuormitus

on laissa säädetty tai valmistajan määrittelemä kuormitus, mikä tulee vähintään kohdistus akselille vakauden, ohjautuvuuden ja jarrutustehon varmistamiseksi. Laki määrittelee mm. tietyt prosentit vetävälle akselille kohdistuvasta massasta erilaisissa tilanteissa. (23 §…

VAK-laki

tarkoittaa lakia vaarallisten aineiden kuljetuksesta; 2.8.1994/719

työaikalaki

on laki, jota sovelletaan työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 1 §:ssä tarkoitetun työsopimuksen sekä virkasuhteen perusteella tehtävään työhön, jollei toisin säädetä. (5.7.2019/872). (lähde: finlex.fi)

tieliikennelaki

on laki, joka koskee liikennettä tiellä. (10.8.2018/729) (lähde: finlex.fi)

tiekuljetussopimuslaki

(23.3.1979/345) lakia sovelletaan vastikkeelliseen sopimukseen moottoriajoneuvolla tapahtuvasta tavaran kuljetuksesta Suomessa (kotimainen kuljetus) taikka Suomen ja vieraan valtion välillä tai sellaisten vieraiden valtioiden välillä, joista ainakin toinen on tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta…

ajoneuvoluokka

Ajoneuvot on jaettu ajoneuvojenperusluokkiin ja niiden alaluokkiin. Erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot on jaettu tarkempiin luokkiin (esim. matkailuauto). (lähde: traficom.fi)

säädös

on julkista valtaa käyttävän elimen antama yksipuolinen, velvoittava ja kirjallinen tahdonilmaisu eli määräys. Tällaisia julkisen vallan käyttäjiä ovat Suomessa Euroopan unioni, valtio, kunnat tai itsehallinnolliset yhteisöt. Säädöksiä ovat esimerkiksi lait, asetukset, direktiivit ja määräykset. (lähde: wikipedia)

ADR-erillissopimus

ADR-sopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja ADR-erillissopimuksia saa noudattaa vaarallisten aineiden kuljetuksissa niiden maiden välillä, jotka ovat allekirjoittaneet ADR-sopimuksen. Suomen allekirjoittamaa ADR-erillissopimusta saa soveltaa myös vaarallisten aineiden kuljetuksissa Suomessa. Allekirjoitetut ADR-erillissopimukset…

jätelaki

(17.6.2011/646) tarkoituksena on ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle sekä vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, varmistaa toimiva jätehuolto ja ehkäistä roskaantumista.

siirtoasiakirja

on kuljetusasiakirja, mitä käytetään vaarallisten jätteiden kuljetuksissa. Siirtoasiakirjan käytöllä on tarkoitus turvata vaarallisten jätteiden luovutus asianmukaiseen käsittelyyn, sekä luoda edellytykset kuljetusten riittävään seurantaan ja valvontaan.  Vaatimus siirtoasiakirjan käytöstä sisältyy jätelakiin….