• direktiivi

  on Euroopan unionin jäsenvaltioille tarkoitettu lainsäädäntöohje. Se ei suoraan muuta jäsenvaltion lainsäädäntöä, vaan antaa kansalliselle lainsäätäjälle (Suomessa eduskunnalle) toimintaohjeita. Lainsäätäjän velvollisuus on toteuttaa direktiivin sisältö maansa lainsäädännössä, mutta kussakin jäsenvaltiossa voidaan valita toteuttamisen muoto ja keinot. Jos valtion lainsäädäntö ennestään täyttää direktiivin vaatimukset, mitään lainsäädäntötoimia ei tarvita. (lähde: wikipedia.fi)

 • direktiivi 2002/15/EY

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/15/EY, maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä.

 • direktiivi 2008/68/EY

  on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista. (lähde: eur-lex)

 • direktiivi 2008/68/EY

  vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/68/EY.

 • direktiivi 95/50/EY

  on direktiivi yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa on neuvoston direktiivi 95/50/EY yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa. (lähde: eur-lex)

 • direktiivi 96/53/E

  on direktiivi linja- ja kuorma-autojen suurimmista sallituista mitoista ja painoista on neuvoston direktiivi 96/53/EY tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista. (lähde: eur-lex)

 • direktiivi, ammattikuljettaja

  on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/59/EY maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta, neuvoston asetuksen (ETY) 3820/85 ja neuvoston direktiivin 91/439/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 76/914/ETY kumoamisesta. (lähde: eur-lex)

 • direktiivi, EY-

  tarkoittaa Euroopan yhteisön toimivaltaisen toimielimen antamia säännöksiä, jotka sitovat jokaista jäsenvaltiota päämääränsä osalta, mutta täytäntöönpanon muodot ja menettelytavat ovat kuitenkin kansallisten viranomaisten valittavissa.

 • direktiivi, katsastus

  on moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastuksesta annettu parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/40/EY, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2010/48/EU sekä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaiskatsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta annettua parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2014/45/EU. (lähde: traficom.fi / eur-lex.fi)