Ajoneuvon kuormaaminen ja kuorman varmistaminen osa 2; kuorman sijoittaminen

Artikkelisarjan edellisessä osassa käytiin läpi niitä säädöksiä ja pykäliä, jotka antavat lähtökohdat ajoneuvon kuormaamiselle ja kuorman varmistamiselle. Tässä osassa käydään läpi niitä säädöksiä, jotka käsittelevät kuorman sijoittamista kuormatilaan, jotta lain määräämät vaatimukset täyttyvät.

Kuorman paino

Turvallisen kuorman perustana on tietenkin kuorman suunnittelu, jossa täytyy ensisijaisesti ottaa huomioon ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän kantavuus. Tieliikennelain 87 pykälä määrää, ettei rekisteritodistuksessa annettuja suurimpia sallittuja mittoja tai massoja saa ylittää.

Tieliikennelaki (3.4.1981/267)

87 § Ajoneuvo tai ajoneuvoyhdistelmä ei saa mitoiltaan eikä massaltaan olla suurempi eikä siinä saa kuljettaa suurempaa tai painavampaa kuormaa kuin tiellä yleisesti sallittuja mittoja ja massoja koskevissa säännöksissä säädetään tai niiden nojalla myönnetyssä poikkeusluvassa sallitaan.

Kuorman suunnittelijan ja/tai kuljettajan täytyy siis tietää tai osata laskea kuljetusyksikön kantavuus. Lisäksi tulee osata sijoittaa kuorma kuormatilaan, ilman että suurimmat sallitut akseli- tai telikohtaiset massat ylittyvät. Toisaalta pitää myös osata sijoittaa kuorma niin, että ohjaaville ja vetäville akseleille saadaan lain määräämät minimimassat. (ks. osa 1)

Kantavuuden laskennasta tarkempi artikkeli löytyy; kantavuuden laskeminen 1 ja kantavuuden laskeminen 2

Painon jakaminen kuormatilassa

Kuorma tulisi jakaa mahdollisimman tasaisesti kuormatilaan, akseli- ja telikohtaiset massat huomioiden. Erityisesti talviaikaan on huolehdittava, että painoa saadaan riittävästi vetäville ja ohjaaville pyörille, ilman sallittujen massojen ylittymistä.

Painopiste alhaalla, eli mahdollisimman matala kuorma ja painopiste mahdollisimman lähellä kuormatilan keskilinjaa.

Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä (14.12.1982/940)

12 § Kuorman paino tulee jakaa mahdollisimman tasaisesti kuormatilan pohjan alalle ja kuormasta on tehtävä mahdollisimman matala yhtenäinen kokonaisuus. Kuorman painopisteen tulee olla mahdollisimman alhaalla ja lähellä ajoneuvon pituussuuntaista keskiviivaa.

Liikenneministeriön päätöksessä mainittujen määräysten lisäksi asetuksessa ajoneuvojen käytöstä tiellä puhutaan ajoneuvoyhdistelmistä; useamman perävaunun yhdistelmällä tarkoitetaan esimerkiksi puoliperävaunu + vasikkayhdistelmiä tai uuden säädöksen mukaisia HCT -yhdistelmiä, missä voi olla jopa kolme puoliperävaunua.

Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä (4.12.1992/1257)

46 § …Useamman perävaunun ajoneuvoyhdistelmässä kuorma tulee sijoittaa mahdollisimman eteen koko yhdistelmä huomioiden. Ajoneuvoa ei saa kuormata siten, että ajoneuvon painopiste on korkeammalla kuin ajoneuvolle on teknisesti sallittu.

Molemmista edellä mainituista säädöksistä löytyy sama momentti, liittyen kuorman sijoittamiseen;

Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä (4.12.1992/1257) ja Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä (14.12.1982/940)

46 § ja 12 § Kuorma tulee mahdollisuuksien mukaan tukea tavaratilan etupäätyä vasten. Kuormassa olevien esineiden terävät osat on suunnattava taaksepäin.

Tuettaessa kuorma kuormatilan etupäätyä vasten, voidaan osa eteenpäin tarvittavasta varmistuksesta laskea kuormatilan etuseinän lujuuden mukaan. Kuormatiloille asetetuista vaatimuksista ja lujuuksista voit lukea; Kuormakorit osa 1; Kiinnitys ajoneuvoon ja etuseinän lujuus ja Kuormakorit osa 2; Standardi EN-12642 XL.

Keskiakseliperävaunun kuorman sijoittamisesta määrätään lisäksi seuraavaa;

Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä (4.12.1992/1257)

46 § Keskiakseliperävaunu on kuormattava niin, että se kohdistaa vetoajoneuvon kytkentälaitteelle alaspäin suuntautuvan voiman. Alaspäin suuntautuva voima saa olla enintään 10 prosenttia perävaunun akseleille sallitusta massasta tai enintään 1 000 kilogramman massaa vastaava voima, pienemmän voimista ollessa määräävä. Alaspäin suuntautuva voima ei saa ylittää kytkettäville ajoneuvoille eikä kytkentälaitteille sallittuja voimia.

Kuljettajan vastuu kuljetuksen aikana

Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä (14.12.1982/940)

12 § Välikuormausten ja -purkausten yhteydessä on riittävässä määrin huolehdittava kuorman jakamisesta uudelleen 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Tässä tarkoitetaan yksinkertaisesti kuljettajan vastuuta edellä mainittujen periaatteiden toteutumisesta välikuormauksen tai purun jälkeen, vaikka se tarkoittaisi kuorma tilaan jäävän kuorman uudelleen sijoittelua ja lisätyötä. Huolellisen kuorman suunnittelun avulla tällainen uudelleen sijoittelu voidaan välttää.

Artikkelisarjan seuraava osa käsittelee kuorman varmistamista säädöksien näkökulmasta.

   Lähetä artikkeli PDF tiedostona   
admin

1 thought on “Ajoneuvon kuormaaminen ja kuorman varmistaminen osa 2; kuorman sijoittaminen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *