Ajoneuvon kuormaaminen ja kuorman varmistaminen osa 2; kuorman sijoittaminen

artikkelikuva; ajoneuvon kuormaaminen ja kuorman varmistaminen osa 2

PÄIVITYS 17.5.2020

Artikkelia päivitetty 17.5.2020 vastaamaan uuden Tieliikennelain (10.8.2018/729) määräyksiä. Artikkeliin lisätty kuvia ja tekstiä päivitetty.

Artikkelisarjan edellisessä osassa käytiin läpi niitä säädöksiä ja pykäliä, jotka antavat lähtökohdat ajoneuvon kuormaamiselle ja kuorman varmistamiselle. Tässä osassa käydään läpi niitä säädöksiä, jotka käsittelevät kuorman sijoittamista kuormatilaan, jotta lain määräämät vaatimukset täyttyvät.

Kuorman paino

Turvallisen kuorman perustana on tietenkin kuormauksen suunnittelu, jossa täytyy ensisijaisesti ottaa huomioon ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän kantavuus. Tieliikennelain pykälä 107 Yleiset kuormaussäännökset määrää, ettei mikään valmistajan määrittelemä massa ei ylity ajaessa.

Tieliikennelaki (10.8.2018/729)

107 §
momentti 1; Ajoneuvo on kuormattava siten, että mikään valmistajan määrittelemä massa ei ylity ajettaessa. Ajoneuvoa ei saa kuormata siten, että kuorma sivusuunnassa ulottuu ajoneuvon korin tai kuormatilan ulkopuolelle ellei tässä luvussa jäljempänä taikka erikoiskuljetuksia koskevissa säännöksissä tai määräyksissä toisin säädetä tai määrätä.

momentti 6; Ajoneuvoyhdistelmän massa ei saa ylittää vetoajoneuvon valmistajan määrittelemää suurinta yhdistelmämassaa eikä ajoneuvoyhdistelmälle hyväksyttyä massaa.

Kuorman suunnittelijan ja/tai kuljettajan täytyy siis tietää tai ainakin osata laskea kuljetusyksikön kantavuus. Lisäksi tulee osata sijoittaa kuorma kuormatilaan, ilman että suurimmat sallitut akseli- tai telikohtaiset massat ylittyvät. Toisaalta pitää myös osata sijoittaa kuorma niin, että ohjaaville ja vetäville akseleille saadaan lain määräämät minimimassat. (ks. osa 1)

Kuorman sijoittaminen

Kuorma tulee jakaa oikein vetoajoneuvon ja perävaunun kesken, yhdistelmän ohjattavuuden, jarrutustehon ja liikenneturvallisuuden varmistamiseksi.

PERIAATE 1; sijoita raskaampi kuorma vetoajoneuvoon. Väärin sijoitettuna, painavampi perävaunu voi jarrutustilanteessa alkaa työntämään vetoajoneuvoa raskaammalla massalla.

PERIAATE 2; painopiste alhaalla, eli mahdollisimman matala kuorma ja painopiste mahdollisimman lähellä kuormatilan keskilinjaa. Väärin sijoitettu kuorman painopiste muuttaa ajoneuvon käyttäytymistä kaarreajossa ja vaikeuttaa ajoneuvon hallintaa.

Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä (14.12.1982/940)

12 § Kuorman paino tulee jakaa mahdollisimman tasaisesti kuormatilan pohjan alalle ja kuormasta on tehtävä mahdollisimman matala yhtenäinen kokonaisuus. Kuorman painopisteen tulee olla mahdollisimman alhaalla ja lähellä ajoneuvon pituussuuntaista keskiviivaa.

Liikenneministeriön päätöksessä mainittujen määräysten lisäksi ajoneuvoyhdistelmistä puhutaan Asetuksessa ajoneuvojen käytöstä tiellä (4.12.1992/1257).

PERIAATE 3; useamman perävaunun yhdistelmässä kuorman tulee sijoittaa mahdollisimman eteen. Tällaisella yhdistelmällä tarkoitetaan esimerkiksi puoliperävaunu + vasikkayhdistelmiä tai uuden säädöksen mukaisia HCT-yhdistelmiä, missä voi olla jopa kolme puoliperävaunua.

Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä (4.12.1992/1257)

46 § …Useamman perävaunun ajoneuvoyhdistelmässä kuorma tulee sijoittaa mahdollisimman eteen koko yhdistelmä huomioiden. Ajoneuvoa ei saa kuormata siten, että ajoneuvon painopiste on korkeammalla kuin ajoneuvolle on teknisesti sallittu.

Molemmista edellä mainituista säädöksistä löytyy sama momentti, liittyen kuorman sijoittamiseen;

PERIAATE 4; Kuorman tukeminen etupäätyä vasten

Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä (4.12.1992/1257) ja Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä (14.12.1982/940)

46 § ja 12 § Kuorma tulee mahdollisuuksien mukaan tukea tavaratilan etupäätyä vasten. Kuormassa olevien esineiden terävät osat on suunnattava taaksepäin.

Tuettaessa kuorma kuormatilan etupäätyä vasten, voidaan osa eteenpäin tarvittavasta varmistuksesta laskea kuormatilan etuseinän lujuuden mukaan.

Keskiakseliperävaunun kuorman sijoittamisesta määrätään lisäksi seuraavaa;

Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä (4.12.1992/1257)

46 § Keskiakseliperävaunu on kuormattava niin, että se kohdistaa vetoajoneuvon kytkentälaitteelle alaspäin suuntautuvan voiman. Alaspäin suuntautuva voima saa olla enintään 10 prosenttia perävaunun akseleille sallitusta massasta tai enintään 1 000 kilogramman massaa vastaava voima, pienemmän voimista ollessa määräävä. Alaspäin suuntautuva voima ei saa ylittää kytkettäville ajoneuvoille eikä kytkentälaitteille sallittuja voimia.

Painon jakauma kuormatilassa

Kuljetusyksiköissä erityisen tärkeää on lastin painopisteen sijoittaminen, edelliset periaatteet huomioiden. Akseli– ja telikohtaiset massat eivät saa ylittyä ja silti saavutetaan vähimmäisakselikuormitus. Erityisesti talviaikaan on huolehdittava, vähimmäisakselikuormituksista, jotta painoa saadaan riittävästi vetäville ja ohjaaville pyörille.

Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä (4.12.1992/1257)

23 § Auton ja yhden tai useamman perävaunun yhdistelmän vetäville akseleille tulee kohdistua vähintään 15 prosenttia ajoneuvoyhdistelmän massasta. Jos ajoneuvoyhdistelmän massa on yli 68 tonnia, ajoneuvoyhdistelmän massasta vähintään 20 prosenttia tulee kohdistua vetäville akseleille ja vähintään 9 prosenttia vetoauton ohjaaville akseleille.

Esimerkissä laskettu 76 000 kg yhdistelmän vähimmäisakselikuormitus vetävälle telille ja ohjaavalle akselille;

LASKENTA;
76 000 kg x 0,20 = 15 200 kg (vetävät akselit)
76 000 kg x 0,09 = 6840 kg (ohjaava akseli)

Yleensä enimmäishyötykuormaa voidaan käyttää vain silloin, kun painopiste saadaan sijoitettua kapealle alueelle noin puoliväliin kuormatilan pituussuunnassa.

Alla olevassa kuvassa esimerkki yleisen 13,6 m puoliperävaunun kuormajakaumakuvaajasta ja yksittäisen painavan rullan sijoittamisesta perävaunun kouruun.

Kuorman sijoittaminen 13,6 m perävaunuun.
Kuva 1; Teräsrulla, massa 25 000 kg, sijoitettuna oikea oppisesti perävaunun kouruun.

Kun kuorma jakautuu ajoneuvon oman kuormajakaumakuvaajan mukaisesti, on helpompaa varmistaa, etteivät ajoneuvon suurimmat sallitut akselikuormitukset ylity. Alla olevassa kuvassa kaksiakselisen 18 000 kg jakoauton kuormanjakaumakuvaaja;

jakeluauton kuormanjakaumakuvaaja
Kuva 2; jakeluauton kuormanjakaumakuvaaja

Nyrkkisääntönä voi siis sanoa ilman virallisia kuormanjakaumakuvaajiakin, että suurin paino tulee sijoittaa noin puoleen väliin kuormatilaa, jotta painon jakauma tulee oikein.

Kuljettajan vastuu kuljetuksen aikana

Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä (14.12.1982/940)

12 § Välikuormausten ja -purkausten yhteydessä on riittävässä määrin huolehdittava kuorman jakamisesta uudelleen 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Tässä tarkoitetaan yksinkertaisesti kuljettajan vastuuta edellä mainittujen periaatteiden toteutumisesta välikuormauksen tai purun jälkeen, vaikka se tarkoittaisi kuorma tilaan jäävän kuorman uudelleen sijoittelua ja lisätyötä. Huolellisen kuorman suunnittelun avulla tällainen uudelleen sijoittelu voidaan välttää.

Artikkelisarjan seuraava osa käsittelee kuorman varmistamista säädöksien näkökulmasta.


Kuvien lähteet;

admin

5 thoughts on “Ajoneuvon kuormaaminen ja kuorman varmistaminen osa 2; kuorman sijoittaminen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *